Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 4. septembar 2018.

CrnomGorom

Škole i lokalne uprave širomCrne Gore organizovale svečane prijeme za prvake

Prvi korakusvijet znanja

TIVAT

Školska godina juče nije počela za uče-

nike šest odjeljenja četvrtog razreda centralne

škole „Drago Milović“, jer su njihovi roditelji

protestvovali zbog odluke da djeca pohađaju

nastavu u popodnevnoj smjeni. Oni su prošle

školske godine, kao učenici trećeg razreda,

takođe bili u popodnevnoj smjeni, a ista ih „slje-

duje“ i kada krenu u šesti razred.

Roditelji su se juče sa djecomokupili u dvorištu

škole, a sa delegacijomđačkih roditelja razgo-

varala je direktorica Ružica Lazarević.

- Sa postojećim kapacitetima i uz činjenicu da

je upisano preko 1.500 djece, mi nastavu ne

možemo drugačije organizovati. Roditelji koji

su protestovali vjerovatno nijesu imali infor-

macije o pravom stanju stvari, ali su nakon raz-

govora sa mnom i mojim saradnicima, uvidjeli

kakva je situacija i oni će od sjutra djecu slati

redovno na nastavu - kazala je Lazerević, napo-

minjući da učenici četvrtih razreda u područ-

nimodjeljenima u Donjoj Lastvi i Gradiošnicu

pohađaju nastavu u jutarnjoj smjeni.

S. K.

Nećenanastavuudrugusmjenu

TIVAT:

Protestovali đaci četvrtog razreda OŠ „DragoMilović“

BERANE/NIKŠIĆ/TIVAT/

CETINJE/HERCEGNOVI

Uškolskeklupe juče je sjelo

oko 100.000đaka, ali jenaj-

veselijebilouodjeljenjima

prvaka. U19opštinaoni su

dobili besplatneudžbeni-

ke, a srećanpočetakpože-

ljeli su imdirektori škola i

predsjednici opština.

BERANE

Svim beranskim osnovcima

opština je nabavila komplete

udžbenika. Prvacima osnov-

ne škole ,,Vukašin Raduno-

vić“ uručio ih je predsjednik

opštine Dragoslav Šćekić,

koji jekazaoda lokalnaupra-

va tim činom pokazuje da su

obrazovanjeimladiprioritet.

- Očekujemda će se broj dje-

ce koja idu u školu uvećavati,

jer je to jedini pravi uspjehza

ovaj grad. Ove godine je upi-

sano više od 300 učenika, taj

broj se svake godine uvećava

- kazao je Šćekić.

U ime škole i roditelja na vri-

jednoj donaciji zahvalio se

direktor OŠ ,,Vukašin Radu-

nović“, Milutin Golubović,

koji je kazao da je ulaganje u

obrazovanje investicija koja

se višestruko isplati.

OŠ,,VukašinRadunović“,ove

godine, upisalo je oko 70 pr-

vakakoji ćenastavupohađati

umatičnojipodručnimodje-

ljenjima škole na Buču, Vi-

nickoj i Lušcu.

V. J.

NIKŠIĆ

Ukupno 750 prvaka juče je

dobilo komplete udžbenika,

poklon opštine. U Osnovnoj

školi ,,Olga Golović“ knjige

im je podijelio potpredsjed-

nik opštine Marko Radoje-

vić.

-Vjerujemoda jeovonajbolji

način da prvacima poželimo

sreću prilikomprvog susreta

sa školom, a roditeljima uve-

likoj mjeri finansijski olakša

opremanje djece za školu –

kazao jeRadojević.

IdirektoricaškoleSlobodan-

ka Žižić je poželjela dobro-

došlicu88prvaka.

–Ovaj dan pamti cijela poro-

dica i dijete. Nasmijana lica i

prijatnaosjećanjaprvakatre-

badabudeslikakojućedijete

zauvijek nositi u srcu. Pred

nama odraslima je važan za-

datak da naučimo prvake da

vole svoju školu, da sa rado-

šću ulaze u njeno dvorište i

zadovoljno iznje izlaze, obo-

gaćeni novim znanjima i

oplemenjeni novimprijatelj-

stvima, radoznali, kreativni i

srećni –poručila jeŽižić.

S.D.

TIVAT

U Osnovnoj školi „Branko

Brinić“ u Radovićima upisa-

no je 13 đaka prvaka, a u OŠ

„DragoMilović“,računajućii

područnaodjeljenjauDonjoj

Lastvi i Gradiošnici, preko

180 njihovih vršnjaka prvi

putjejučesjelouškolskeklu-

pe. Za njih je opština obezbi-

jedila komplete udžbenika, a

sretan polazak u školu pože-

ljeli su impredsjednik opšti-

ne Siniša Kusovac i sekretar-

ka za kulturu i društvene

djelatnosti, DubravkaNikče-

vić. Uz čestitku predsjedni-

ka, prvačići su na dar dobili i

knjigu „Crna Gora, moja do-

movina“ i sveske sa raspore-

dom časova, a škole su dobile

CDplejere.

- Ovo je vaš dan, vaš ulazak u

svijet knjige, znanja i druženja.

Pred vama je najljepši period u

životu. Sa početkom škole ne

završava se igra, ona tek poči-

nje, ali namalodrugačiji način,

kroz učenje, druženje i kroz

pažnju nastavnog osoblja - na-

glasio jeKusovac.

Direktorica OŠ „Drago Milo-

vić“, Ružica Lazarević, posve-

tilajeprvačićimasvojupjesmu.

Škola je mališanima poklonila

bedževe sa natpisom „Đak pr-

vak“, a dobrodošlicu im je po-

želio i glumac Dejan Đonović,

recitujući stihove koji odslika-

vajuđačkodoba.

HERCEGNOVI

Nova školska godina počela je

juče zaoko4.000učenika četi-

ri osnovne i jedne srednje ško-

le. U školske klupe prvi put je

sjelo i 337 šestogodišnjaka a

tradicionalno, zanjih i njihove

roditelje upriličen je svečani

prijem, a dočekali su ih i po-

zdravili direktori škola, peda-

gozi, učitelji i predstavnici op-

štine.

Opština je obezbijedila kom-

plete udžbenika za 1.054 đaka

prva tri razreda svih osnovnih

škola u gradu. Učenike suknji-

ge dočekale u učionicama pr-

vog dana škole.

Predsjednik opštine Stevan

Katić i potpredsjednik Miloš

Konjević prisustvovali su pri-

redbi dobrodošlice prvaka u

OŠ„DašoPavičić“, ukojujeove

godine upisan najveći broj pr-

vačića – 150. Oni su potom pr-

vacima podijelili komplete

udžbenika, rasporede časova i

naljepnice. Katić je pozdravio

đake i njihove roditelje, želeći

im srećan početak školovanja i

mnogouspjeha.

PrvakeOsnovneškole„IlijaKi-

šić“uZelenici, njih36, pozdra-

vili su menadžer opštine Dra-

gan Šimrak i odbornik u

SkupštiniopštineBorisSefero-

vić.Čestitalisupočetakškolske

godine učenicima, direktoru,

učiteljima i roditeljima, te izra-

zili zadovoljstvo što je lokalna

uprava pomogla velikombroju

roditelja da djecu pripreme za

školu i obezbijedila đacima pr-

va tri razreda najbolji poklon.

Pored udžbenika, prvaci škole

„Orjenski bataljon“ su dobili

školski pribor i blokove kao za-

jedničkipoklonmjesnihzajed-

nica Baošići, Đenovići, Bijela i

Kamenari, čiji su predstavnici

takođe danas bili gosti škole.

OpštinaHercegNovi jeove go-

dine obezbijedila komplete

udžbenika za ukupno 1.054

učenikaprvatrirazredaosnov-

nih škola „Dašo Pavičić“, „Mi-

lanVuković“,„IlijaKišić“i „Or-

jenski bataljon“ – 337 u prvom

razredu,334udrugomrazredu

i383utrećemrazredu.Takođe,

opština je obezbijedila kom-

pletan đački pribor za učenike

iz porodica sa lošijimmateri-

jalnimstanjem.

Ž.K.

DANILOVGRAD

Zanajmlađeškolarcekojisutek

zakoračili u svijet znanja u OŠ

„VukoJovović“ugradunaZeti i

OŠ „Njegoš“ u Spužu priređeni

suprigodni programi uz učešće

dječjeghora„Zvjezdice“.Uvas-

pitno-obrazovnimustanovama

sa područnim odjeljenjima u

DonjemSelu,Ždrebaoniku, La-

zinama i Novom Selu ove godi-

ne upisano je 185mališana.

Obraćajući se prvacima, direk-

toricaOŠ „Vuko Jovović“, Nata-

ša Vuletić, kazala im je da su u

školi kaousvojoj kući, tedauvi-

jek imajuosmijehna licu.

- Mi ćemo se potruditi da tako

bude tokomčitavog školovanja,

a naročito vaše učiteljice će se

starati da vam pruže punu po-

dršku i prenesu neophodna

znanja –poručila jeVuletić.

Uspjeh prvacima poželjela

je i predsjedinica opštine

Zorica Kovačević. Ona je

istakla da će lokalna uprava

uvijek biti najbolji partner i

roditeljimaiučiteljima,kako

bi se obezbijedili optimalni

uslovi za rad i učenje.

B.K.

CETINJE

Školsko zvono juče se prvi

putoglasiloza140prvaka.U

dvije gradske škole upisano

je 138 prvaka, u OŠ „Šunjo

Pešikan“ na Trešnjevu dva,

dok u OŠ „Boro Vukmiro-

vić“ na Rijeci Crnojevića

ove godine nema prvaka.

Obraćajućiseprvacimagra-

donačelnik Aleksandar Ka-

šćelan kazao je kako mu je

drago to pred sobom vidi

toliko nasmijanih lica i toli-

ko ljepote.

-Dragomi je što sa vama di-

jelim ovaj poseban trenu-

tak, jer sam ubijeđen da su

među vama budući ljekari,

advokati, moleri, keramiča-

ri, astronauti, umjetnici, a

siguran sam i gradonačelni-

ci i gradonačelnice - kazao

je Kašćelan.

Prijestonica je obezbijedila

besplatne udžbenike za pr-

vake u gradskim, prigrad-

skim i seoskim školama. Za

tu namjenu lokalna uprava

je izdvojila oko 6.000 eura.

J.Đ.

Berane

Nikšić

HercegNovi

Tivat

Danilovgrad

Cetinje