Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 3. septembar 2018.

Društvo

MilankaŽIVKOVIĆ:

Nije

samo danas teško, teško je

svaki dan, gdje su izleti, ek-

skurzije, obuća, odjeća. No-

vi udžbenici – jednostavno

bih rekla došlo se do do-

brogsistema,alizakoga,za

državu. Dovoljno je da se

promijeni naslov i već se

traži da kupite nove knjige.

Nijeopravdanoinepodrža-

vam. Sdrugestraneškolski

pribor,neuzimatinipreviše

skup,alinenionajnajjeftini-

ji jer je neupotrebljiv. Kupu-

jem na sniženjima, pa mi

smo navikli da živimo na

sniženjima.

DraganJELIĆ:

S obzirom

na standard de initivno je

skupo. Izmjene sadržaja

udžbenika su dosta česte i

to dodatno opterećuje

budžet roditelja, zato mi-

slimda tu treba da postoji

izvjesna sistematičnost, a

ne da se svakomalo nešto

mijenja.

NikolaBAŠANOVIĆ:

Imamtroje djece i realno je-

steteškopripremitiučenika,

alitrebarazmišlajtiiizdvojiti

novac za školu jer je toprio-

ritet. Školski pribor – tu su

neke realne cijene za sve

ono što se dobija. Taj novac

seviše-manjepotrošinane-

kedrugestvari,video-igrice

i ostalo bez čega se može.

Takođe, smatramda su i iz-

mjene u programima po-

trebne, uzimajući u obzir

neke tendencije i da težimo

EU, tomora ići svake dvije-

tri godine.

NevenkaRADONJIĆ:

Udžbenicisuskupiimorate

dapružitevišenegoštomo-

žete.Čujesepomoćićeovaj

ili onaj, pomoći nema, rodi-

telji semoraju snaći i sve je

njegova obaveza. Nijesam

neko ko podržava izmjene

programa,trebaobratitipa-

žnju na suštinu, a sada dje-

cuopterećujusahiljadune-

kihnebitnihisuvišnihstvari.

Da ne govorimo o tome da

roditelji svakomalomoraju

kupovati noveknjige.

MOJKOVAC

–Nastava za

mojkovačke srednjoškolce

nećepočeti danas, kaou

svimdrugimškolama, već

narednogponedjeljka, od-

nosno 10. septembra, zbog

temeljne rekonstrukcije

zgradeSMŠ „VuksanĐu-

kić“, započeteposljednjih

dana jula, rekao jedirektor

teobrazovneustanoveDe-

janVuković.

- Do odlaganja početka nas-

tavenijedošloradikašnjenja

radova već zbog njihovog

obima. Praktično, u školskoj

zgradi se mijenja sve što je

dotrajalo, od mokrih čvoro-

va i fasade do drvenarije i

zamjene dijela krova. Pro-

pušteni dio nastave će biti

nadoknađen u toku godine -

rekao jeVuković.

Paralelno sa srednjoškols-

kom,rekonstruišeseimatič-

na zgrada OŠ ,,Aleksa Đilas

Bećo“. Radovi na tomobjek-

tu su obimniji jer se, pored

ostalog, mijenjaju komple-

tan krovni pokrivač, kao i

elektro, vodovodna i kanal-

izciona instalacija. Ipak, u

toj školskoj zgradi neće biti

odlaganja početka nastave.

-Mi ugradu imamo još dvije

školske zgrade, „B“ i „C“, i

uspjeli smo da se organizu-

jemo tako da će u njima po-

hađati nastavu i učenici iz

zgrade koja se rekonstruiše,

sve dok radovi ne budu za-

vršen - kazao je direktor Os-

novne škole Veselin Bula-

tović.

U sklopu radova na rekon-

strukciji dvije školske

zgrade, koje se nalaze jedna

pored druge, biće zamijen-

jen i zajednički sistem gri-

janja, tako da će se one

ubuduće grijati na pelet.

Radove na rekonstrukciji

dvije školske zgrade u Mo-

jkovcu finansira Ministarst-

vo ekonomije, dijelom i

Ministarstvo prosvjete. Iz-

vođač radova je nikšićki

Konzorcijum „Roming

Montenego“, a njihova vri-

jednost, kako je saopšteno

20. jula, kada je ministarka

ekonomije Dragica Sekulić

potpisala ugovor sa pred-

stavnikom izvođača radova,

iznosi 1,7miliona eura.

R. Ć.

Rekonstrukcija školskih zgrada u

Mojkovcu još traje

Početaknastave

pomjerenza

10. septembar

nici

elje

Nasuprot punim knjižarama,

ovih dana prostor u holu TC

Delta siti rezervisan za proda-

ju polovnih knjiga, za razliku

odprošle godine, bio je gotovo

prazan. Svega nekoliko kupa-

ca nemarno su razgledali izlo-

žene korišćene udžbenike.

Stari udžbenici loše prolaze

Mlada prodavačica, učenica

Građevinske škole Adelisa

Hamzićpožalilanamsedaove

godine skoro nema posla, iako

je u Delti svakog dana još od

22. avgusta. Zbog najavljenih

izmjena kupci su, kaže, skep-

tični i teško se odlučuju da tr-

guju stare udžbenike, jer nije-

su sigurni u kojoj ćemjeri, i da

li uopšte, odgovarati novima.

-Mi smo neke upoređivali i is-

postavilo se da je sličnost veli-

ka, a vrlomala razlika, ali to ne

otklanjasumnjekupacakojisu

priličnonepovjerljivi i zbunje-

ni. Cijene koje mi nudimo su

pristupačne i kreću se od 30

eura do 40, 50 koliko su kom-

pleti za srednje škole – kazala

jeAdelisa.

Cijene u knjižarama su poput

raznobojnih punih rafova bile

raznolike, te susepernicekoje

sadrže kompletan pribor –

olovku, gumicu, bojice, floma-

stere, pa i neki geometrijski –

mogle naći po cijeni od 11 do

25, odnosno 31 euro. Ista je si-

tuacija i sapraznimfutrolama,

i turaznovrsnost ponudeprati

raznovrsnost cijene. Kreću se

od četiri do 13, 14 eura. I rodi-

telji i prodavci slažu se da je

najpristupačnija cijena svesa-

ka. U zavisnosti od formata i

povezamogu se naći od 50, 60

centi do 1,50, 2,90 ili tri eura.

Pojedinačan pribor, drvene

bojice, flomasteri prodaju se

za 1,50, a oni kvalitetniji vrije-

de i po četiri, pet eura, zavisno

od proizvođača.

IZMJENE

Kako je ranije saopšteno, Za-

vod za udžbenike i nastavna

sredstva za školsku godinu

2018/19. pripremio je 59 izmi-

jenjenih ili potpunonovihudž-

benika,zbirkizadatakairadnih

svesaka za učenike osnovnih

škola. Udžbenici su dopunjeni

ili promijenjeni zbog izmije-

njenih planova i programa za

osnovno obrazovanje.

Tako se novi kompleti udžbeni-

ka za osnovne škole mogu naći

pocijeni od43do95eura. Kom-

plet udžbenika sa engleskim je-

zikom za prvi razred košta 43,1

eura, za drugi 50,8, treći 47,7,

četvrti 59,6, a peti razred 67 eu-

ra. Cijena kompleta knjiga za

šesti razred iznosi 68,3 eura,

sedmi i osmi po 94,2, a za deveti

razred 88,2 eura. Udžbenici za

prvi razred gimnazije prodaju

se po cijeni od 106,8 eura, za

drugi 88,7, treći 79,7 i za četvrti

razred 59 eura.

KRUNIĆ

Skupškolski pribor -

potreba ili pomodarstvo

Ponudu, ali i potražnju za skupim školskimpriborom i opre-

mommajka troje školaraca Violeta Zorić vidi kao pomodar-

stvo, prestiž i odliku društva u kome živimo.

- Umoje vrijeme i neko kasnije koje pamtimdjeca nijesu

bila opterećena time kakvu će pernicu i sveske da nose,

već je bilo bitno da to posluži svrsi. Sada je važno da li je to

Barbika ili neki lik sa crtaća. I ne samo to, nego i drugo, od

patika pa nadalje, svi su opterećeni nekimmarkiranim stva-

rima, nažalost to je postala vrijednost društva, a ne znanje i

ono što bi zapravo trebalo da bude važno – kazala je Zorić.

te knjiga koji se čestomijenjaju

I.BOŽOVIĆ

ANKETA

PODGORICA

-MinistarstvoprosvjeteCrneGoredodijeliće

3.400kredita studentimaosnovnih i specijalističkih studija

ustanovavisokogobrazovanja, aprijave sepodnoseodda-

nas do 19. oktobra.

Kredite će dobiti 770 studenata prve godine osnovnih i 2.290

studenata starijihgodina studija.

Crnogorskimdržavljanimakoji studirajuvanCrneGoredodije-

liće se90kredita studentimaprvegodineosnovnih i 250kredita

studentima starijihgodina studija.

Pravo na kredit imaju studenti osnovnih i specijalističkih aka-

demskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja

koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i

nijesumijenjali studijski program.

Prilikom izbora kandidata prednost imaju oni koji imaju bolji

uspjeh u prethodnoj godini školovanja. Kredit se odobrava za

jednu studijsku godinu i isplaćuje se u deset mjesečnih rata. Vi-

sina kredita zavisi od uspjeha u prethodnoj godini školovanja,

odnosno indeksa uspjeha i godine studija.

R. P.

Počinjuprijaveza3.400

studentskihkredita

Kompleti koštajuod43do95eura

Rekonstrukcija

OŠ ,,AleksaĐilas

Bećo“

Radovi nazgradi SMŠ „VuksanĐukić“