Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 3. septembar 2018.

Društvo

HERCEGNOVI

–Početak

školske godineotvorio je

ponovoproblemnedovolj-

nihkapacitetauOsnovnoj

školi ,,DašoPavičić“, koja

poredmatičnogobjektana

Toploj ima i dvapodručna

odjeljenjau Igalu i Sutorini.

Nastavućeoddanas uovoj

vaspitno-obrazovnoj usta-

novi pohađati 1.346učeni-

ka, što je skorodvostruko

višeodprojektovanogbro-

ja. Prvi put u školskeklupe

sješćedanas i 146prvaka.

DirektorBranislavKrečko-

vićkažeda suzaovu škol-

skugodinu formirana 53

odjeljenjaumatičnoj školi,

četiri u Igalu i dvakombino-

vanauSutorini.

- Sve teže je naći rješenja kako

kvalitetno smjestiti, raspore-

diti po smjenama dvostruko

veći broj učenika nego što ka-

pacitetiškolepredviđaju.Veli-

ki je pritisak da djeca budu

upisana u matičnu školu na

Toploj. Očekujemo još djece,

premanajavamakoje imamo, i

pronalazimo skoro nemoguća

rješenja da organizujemo na-

stavni proces i rasporedimo

djecu–kazao jeKrečković.

Osim problema sa prostorom

u objektu na Toploj, nedovolj-

ni kapaciteti su i upodručnom

odjeljenju u Igalu gdje je ove

godine upisano 240 djece.

Škola u Igalu smještena je u

zgradi nekadašnjeg dječjeg

odjeljenja Instituta Igalo.

Prije nekoliko godina grupa

roditelja pokrenula je inicija-

tivuza izgradnjuškoleuIgalu,

uspjeli su da dobiju podršku

opštine, ali i preko 2.000 gra-

đana koji supotpisali peticiju.

Premda sepokazalodaposto-

ji dobra volja, zvaničnog po-

maka i dalje nema. Izgradnja

školske zgrade često je imala

političku konotaciju jer se to

pitanje stalno pominjalo i u

predizbornim kampanjama,

ali i na skupštinskimrasprava-

ma.

Jedno od mogućih rješenja u

obezbjeđivanju nedostajućeg

prostora,kojesepominjeupo-

sljednje vrijeme, je i nado-

gradnja školske zgrade na To-

ploj.

Krečković kaže da su u tom

pogledu ingerencije direktora

male, ali da u stalnoj komuni-

kaciji sa resornim ministar-

stvom, od kojih, kako kaže,

ima veliku podršku, pokuša-

vajudanađunajboljimodel za

prevazilaženjeproblema. Isti-

če i da u objekat u kome radi

područno odjeljenje u Igalu,

starom više od sedam deceni-

ja, nikada nije bilo ozbiljnijih

ulaganja. Prije dvije godine na

inicijativuroditeljauređena je

unutrašnjost škole, okrečene

su prostorije, popravljeni po-

dovi, nabavljene klupe i stoli-

ce.

- Obavijestili smo Ministar-

stvo da u matičnoj školi više

nemaprostora, upoznali ihi sa

stanjemobjekta u Igalu. Pred-

stavnici Ministarstva će ovih

dana obići školuu Igalu i usta-

noviti da li ima uslova za bora-

vak djece – ukoliko ne bude,

moraćemo da nađemo rješe-

nje da djecu premjestimo, jer

je njihova bezbjednost na pr-

vommjestu -kazao je Krečko-

vić.

S druge strane, kako objašnja-

va, u Sutorini, gdje je upisano

svega 18 učenika, postoje od-

lični uslovi za boravakdjece.

- Ovaj objekat koji je samo tri

kilometra udaljen od centra

Igala ima osam učionica, ku-

hinjski i prostor za produženi

boravak, anije iskorišćenkoli-

ko bi trebalo. Planiramo i do-

datno uređenje te školske

zgrade i da kroz privatno- jav-

no partnerstvo stavimo u

funkcijubalonsalu, kojubiko-

ristili naši učenici za vrijeme

nastave, a partner koji bi ušao

sa nama u taj projekat, tokom

večernjih sati. Ova škola u ne-

kim segmentima ima bolje

uslove za boravak djece nego

matična škola – ocijenio je

Krečković.

Ž.K.

PODGORICA

-Ususret

školskoj godini roditelji su

saglasni uocjeni da je, zbog

najavljenih izmjena sadrža-

javećineudžbenika, potre-

bada sekupenovi kompleti

direktanudarnapojedinač-

nebudžete svihkoji imaju

jednog ili više školaraca. Ka-

ko tvrde, nemalu svotunov-

ca treba izdvojiti i za školski

pribor, ali i ostalepotrebe

kojeučenikeočekujudo

kraja juna.

-Danasjeveomateškopripre-

miti tri đaka za školu. Knjige

su skupe, kao i školski pribor.

Muž i ja imamo skromna pri-

manja, a potrebe su velike. To

nijesu samo knjige, već kom-

pletan pribor, sveske, garde-

roba, razneakcijeuškoli, izle-

ti, ekskurzije, spisak je veliki,

pomnožite sa tri paćetevidje-

ti koji je to iznos. I onda poje-

dini tvrde - školovanje je be-

splatno,janevidimštasetune

plaća – bila je otvorenamajka

troje djece Violeta Zorić, koja

će, kako je kazala, nastojati da

makar dio udžbenika obezbi-

jedi kao već korišćene.

BOLJEKNJIGENEGO

SKUPEPATIKE

Tanja Klikovac, prosvjetna

radnica, koju smo zatekli u

knjižari, smatrada jeulaganje

u obrazovanje prioritet, pa će

se, kako kaže, ,,prije odlučiti

da kupi nove udžbenike i

komplet lektirenegopatike ili

čizme od stopedeset eura“.

-Nerealne sucijenenekihdru-

gih proizvoda, a opet za škol-

ske potrebemi nije žao da dam

novac. Ove godine ću morati

ponovo da kupujem knjige za

četvrti jer supromijenjene, od-

nosno vidjela samkombinova-

ni su četvrti i peti, a svega zbog

par strana. To je malo nezgod-

no, ali šta je tu je. Dobro bi bilo

kadabi seunaprijedznalokoli-

ke su izmjene, pa ako se radi o

svega nekoliko strana, ostaviti

mogućnost da se taj dio kopira

–kazala jeKlikovac.

Paradoksalno ili ne, suprotno

ovakvim izjavama roditelja sa

kojima smo razgovarali, pro-

davci u knjižarama tvrde da

roditelji u velikom broju slu-

čajeva biraju skuplje. Proda-

vačica u Gradskoj knjižari Je-

lena Golubović pomenutu

specifičnost dovodi u vezu sa

krilaticom,,kolikopara, toliko

muzike“, tj. smatrada jekvali-

tet ono što kupce u ovom slu-

čajuopredjeljuje.

- Ranci su nam najtraženiji

proizvod, imamo ih od 28 do

80euraiuglavnomnamprola-

ze skuplji. Najskuplji su ranci

marke ,,Santoro“, ali su i naj-

traženiji. Djevojčice to vole,

takoda roditelji uopštene gle-

daju cijenu. Takođe, imamo

jednu vrstu ranaca koji imaju

garanciju dvije godine, marke

,,Puls“, kada im to kažete kao

da ih nešto častite. Ista je situ-

acija i sa ostalimproizvodima

–kazala jeGolubović.

Slično zapažanje imala je i

prodavačicauknjižariZavoda

za školstvo koja je prokomen-

tarisala da su izbor roditelja

često najskuplje pernice čija

cijena dostiže i do 31 euro.

Ipak,najvišesetražekompleti

knjiga, koji se, kakonamjeka-

zala Golubović, u gradskoj

knjižari mogu unaprijed re-

zervisati.

- Imali smo puno rezervacija,

dijelom i zbog najavljenih iz-

mjena.Promjenesuobuhvati-

le gotovo sve razrede – kazala

jeGolubović.

Početak nastave uz nedovoljne kapacitete u

zgradi OŠ „Dašo Pavičić“

Djeca iz Igalabez

nove i davno

obećane škole

Tri osnovne

i jedna

srednja škola

U OŠ ,,Ilija Kišić“ u Zelenici

upisano je 390 učenika

od kojih je 36 prvaka,

u Bijeloj u OŠ ,,Orjenski

bataljon“ 634 učenika

će pohađati nastavu, a

među njima je 84 prvaka.

U OŠ ,,Milan Vuković“ je

oko 800 učenika. U Sred-

njoj mješovitoj školi ,,Ivan

Goran Kovačić“ upisan je

1041 učenik.

BranislavKrečković

Novi udžb

ojadili rodi

Gužve

očekuju

i tokom

sedmice

Navodeći da su prodajom

u Gradskoj knjižari veoma

zadovoljni, prodavačica

Jelena Golubović ističe da

gužve očekuju i prvih dana

septembra, te će, kako

kaže, njihov štand u Delti

raditi do 8. septembra,

uz mogućnost da se taj

datum i prolongira.

- Neki se odlučuju da sve

trguju ranije, nerijetko i na

rate i tu opciju nudimo u

našim radnjama. Međutim,

ima i onih koji čekaju da

vide šta će reći i tražiti uči-

telji i nastavnici, naročito

kada govorimo o nižim

razredima, tako da će

gužve, a i prodaje tek biti –

kazala je Golubović.

Danas je veoma teško pripremiti tri đaka za školu.

Knjige su skupe, kao i školski pribor. A da ne pominjem

garderobu, razne akcije u školi, izlete, ekskurzije, spisak

je veliki, pomnožite sa tri pa ćete vidjeti koji je to iznos. I

onda pojedini tvrde školovanje je besplatno, ja ne vidim

šta se tu ne plaća – kažemajka tri đaka Violeta Zorić

USUSRETŠKOLSKOJGODINI:

Puno pritužbi na skupe kompl

OŠ „DašoPavičić“