Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 3. septembar 2018.

Hronika

PODGORICA – Fejsbuk

profil OmeaRadončića, sa

kojeg je u subotuupućena

prijetnja smrću crnogor-

skompremijeruDušku

Markoviću, bio je i juče

aktivan.

Korisnik je prvo komentari-

sao saopštenje Uprave poli-

cije na Vladinoj Fejsbuk stra-

nici u kojem se navodi da su

nadležni organi odmah po

saznanju za prijetnje počeli

da rade na utvrđivanju iden-

titeta osobe.

Ome Radončić piše da je sve

to propaganda.

– Volite izmišljati bljuvotine,

one zaostale i nerazumne.

Kako lažete, tako i napre-

dujete. Od laži nema ništa,

samo to u Crnoj Gori. U Ame-

rici treba tačan dokaz, a ne

laž – objavljeno je na profilu

Radončića.

Nakon toga, odmah je uslije-

dio i drugi komentar.

– Pozdrav i laku noć ko čita

i zasramite se malo ko to

izmišlja – piše u drugom

komentaru.

Takođe, sa tog profila je

komentarisao i fotografije

,,Premijer Duško Marković

na Njegušima“ koje su objav-

ljene na Vladinoj stranici.

– Bravo neradnici. Čajnizi

vam rade puteve, a vi Crno-

gorci pljačkajte i ubijajte,

prodajite drogu. Baš fino –

napisao je izvjesni Radončić.

Premijeru Markoviću u

subotu je prijećeno smrću

sa Fejsbuk profila izvjesnog

Omea Radončića iz SAD-a.

Fejsbuk profil korisnika iz SAD-a sa kojeg je u subotu

prijećeno premijeruMarkoviću i juče bio aktivan

Noveuvredena

računCrneGore

i Crnogoraca

Asocijacija dijaspore Crne Gore pozvala je

Upravu za dijasporu da iz adresara udru-

ženja dijaspore briše ona udruženja koja

udaraju na suverenost države Crne Gore.

Asocijacija dijaspore Crne Gore, kao

jedina nevladina organizacija iz Crne

Gore koja se aktivno bavi saradnjom sa

iseljenicima i dijasporomCrne Gore, naj-

oštrije je osudila prijetnje koje su upuće-

ne premijeru Crne Gore Dušku Marko-

viću od iseljenika iz Crne Gore koji živi u

SjedinjenimAmeričkimDržavama.

Kako navode u saopštenju, daju

podršku Upravi policije da istraje na

utvrđivanju identiteta osobe koja, kako

poručuju iz Asocijacije, očito ne preza

ni od čega.

- Kako smo u svakodnevnoj komunika-

ciji sa iseljenicima i dijasporom iz Crne

Gore, dosta često smo na udaru upravo

ostrašćenih ,,patriota“ sa teritorije SAD,

koji se miješaju u unutrašnju politiku

države Crne Gore, zloupotrebljavajući

i krijući se iza iseljeničkih udruženja

registrovanih na teritoriji SAD kao

NVO, a svojimdjelovanjem siju razdor,

mržnju i nerijetko vjersku netrpeljivost

među našim iseljenicima u iseljeničkim

sredinama i građanima u Crnoj Gori.

Apelujemo na Ministarstvo vanjskih

poslova Crne Gore i Upravu za dijaspo-

ru da preduzmu sve zakonom zasno-

vane mjere, svako iz svojih nadležnosti

i spriječe dalju zloupotrebu iseljeničkih

udruženja, koja iseljenicima i državi

Crnoj Gori u kontinuitetu nanose štetu

pod plaštom ,,patriotizma“, ,,ljubavi“

prema matičnoj državi i zakona o radu

NVO u zemljama prijema - poručuju iz

Asocijacije dijaspore Crne Gore.

Pozivaju Upravu za dijasporu da u skla-

du sa svojimnadležnostima i u pošto-

vanju zakona Crne Gore iz adresara

udruženja dijaspore, kako poručuju,

briše udruženja koja udaraju na suvere-

nost države Crne Gore.

- Kao i udruženja koja u svomdjelova-

nju imaju širenje vjerske mržnje i podri-

vanje institucija i sistema države Crne

Gore u konačnom i prijetnji premijeru

ili bilo kojemgrađaninu ove države,

jer država Crna Gora jeste slobodna,

demokratska, pravno uređena država

u kojoj nadležni organi treba da štite

slobodu svakog crnogorskog građani-

na i njihovu imovinu - zaključuje se u

saopštenju Asocijacije dijaspore Crne

Gore.

DijasporaosudilaprijetnjeMarkoviću

Markoviću su prijetnje upuće-

ne u komentaru ispod objave

vijesti da se premijer upisao

u knjigu žalosti povodom

smrti američkog senatora

Džona Mekejna. Sa Radonči-

ćevog profila, za koji se može

ispostaviti da je lažan, ispod

Markovićeve fotografije je

u komentaru napisano: ,,Pa

i Tebi Markoviću uskoro

ćemo doći na smrtnu slavu i

pogreb“.

Kako je Pobjeda objavila, pri-

jetnja je upućena sa Fejsbuk

profila osobe koja vodi pori-

rad u javnom interesu

zadan rada

jeza25eura

Saakcije spašavanjanaDurmitoru

od jednogmjeseca.

Samakaznaradaujavnominte-

resu izvršava se kodpravnog li-

ca koje se bavi djelatnošću od

javnog interesa (a posebno hu-

manitarnom, socijalnom, ko-

munalnom, zdravstvenom ili

drugom sličnom djelatnošću)

ili kodneprofitabilneorganiza-

cije čija djelatnost je vezana za

humanitarne, ekološke i druge

slične aktivnosti.

SklOPljenI uGOvORI

Iako jenasamompočetkurada,

Direkcija za uslovnu slobodu

imala svega nekoliko ustanova

sa kojima je sklopila ugovor za

izdržavanje kazne, ovaj spisak

je sadamnogoduži.

Ministarstvopravde imapotpi-

sane sporazume sa Ministar-

stvom prosvjete, Ministar-

stvom zdravlja, ali i sa Glavnim

gradom, prijestonicom i svim

opštinama u Crnoj Gori. Na taj

način stvoreni su uslovi da se

ova alternativna krivična sank-

cija izvršava u svim vaspitno-

obrazovnim, zdravstvenim

ustanovama,aliiupravnimlici-

ma u lokalnimsamoupravama.

Pored već navedenih, iz Mini-

starstva pravde navode da ima-

ju potpisane sporazume o izvr-

šenju kazne rada u javnom

interesu i sa Crvenim krstom

CrneGore, Javnimpreduze-

ćemNacionalni parkovi Cr-

ne Gore, Lovačkim savezom

Crne Gore, Državnim arhi-

vom, Regionalnim parkom

,,Piva“, Regionalnim vodo-

vodom ,,Crnogorsko pri-

morje“, ali i sa nekim nevla-

dinim organizacijama čija

djelatnost je vezana za hu-

manitarne, ekološke i druge

slične aktivnosti.

Kada je u pitanju izricanje

kazne u javnom interesu,

gornja starosna granica ne

postoji. Donja granica je 18

godina, štoznači da semalo-

ljetnicima kazna rada ne

može izreći.

Zakon o postupanju prema

maloljetnicima u krivičnom

postupku propisuje moguć-

nost izricanja obavljanja

društveno korisnog ili hu-

manitarnog rada maloljet-

noj osobi kao alternativne i

vaspitnemjere.

B.ROBOvIĆ

Obrad Delević

Iz policije su saopštili da preduzimaju sve kako bi utvrdili

identitet osobe koja je putemdruštvenemreže, na

VladinomFejsbuk nalogu, prijetila premijeruMarkoviću

jeklo iz Crne Gore, ali živi

u SjedinjenimAmeričkim

Državama.

Iz policije su ranije saopštili

da preduzimaju sve kako bi

utvrdili identitet osobe koja

je putemdruštvene mreže,

na VladinomFejsbuk nalo-

gu, prijetila premijeru Mar-

koviću.

M. l.

SaRadončićevog

profila, za koji semože

ispostaviti da je lažan,

u subotu je ispod

Markovićeve foto-

grafije u komentaru

napisano: ,,Pa i Tebi

Markovićuuskoro

ćemodoći na smrtnu

slavu i pogreb“