Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 3. septembar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Ukolikobi

nekaod 15banakana crno-

gorskomtržištuotišlau ste-

čaj, Fondza zaštitudepozita

imadovoljnonovcadaod-

mahreaguje i počne isplatu

štednjeklijentima - građa-

nima i privredi do50hiljada

eura, kazao jeu intervjuu

Pobjedi direktorFonda za

zaštitudepozitaPredrag

Marković.

- Fond za zaštitu depozita, u

saradnji sa Centralnom ban-

kom, permanentno prati de-

šavanja u bankarskom sekto-

ru i spreman je da interveniše

u slučaju eventualne potrebe,

nanačinkojijepropisanzako-

nom - kazao je Marković od-

govarajući na pitanje da li je

Fondspremanza intervenciju

kod eventualnog nastanka

„zaštićenog slučaja“, s

obzirom da se u jav-

nostisvevišepomi-

nje da u jednoj

banci nije dobra

situacija.

POBJEDA:

Koli-

ki je iznos sred-

stava koji bi mo-

gao biti stavljen

na raspolaganje

deponentima u

slučajudadođedo

stečaja u nekoj od

banaka iz sistema?

MARKOVIĆ:

Fondraspolaže

dovoljnimiznosomsredstava,

te bi, u slučaju eventualnog

nastanka „zaštićenog sluča-

ja“, isti bio brzo i efikasno tre-

tiran.

Trenutno, Fond raspolaže sa

više od 137miliona eura. Ima-

jući u vidu veličinu crnogor-

skih banaka, obim i strukturu

depozitnogpotencijalaiiznos

garantovanih depozita po

bankama pojedinačno, raspo-

loživinovac jevišenegodovo-

ljan da Fond ispuni svoju ulo-

gu.Dakle, uslučajurealizacije

potencijalnihrizikanepostoji

bojazan za deponovanu šted-

nju.

POBJEDA:

Zakonski rok za

početak isplate garantova-

nih depozita je 15 radnih da-

na. Da li u tom roku možete

započeti isplatu?

MARKOVIĆ:

Sredstva su

operativna i, u slučaju potre-

be, mogu se staviti na raspola-

ganje deponentima i prije za-

konom utvrđenog roka od 15

dana.

POBJEDA:

Da li je Fond os-

posobljen da u navedenom

roku obračuna i započne

isplatu garantovanih depo-

zita?

MARKOVIĆ:

Fond je, i teh-

nički i kadrovski, osposobljen

za sprovođenje obračuna ga-

rantovanog depozita u veoma

kratkom roku. Tokom pret-

hodne i ove godine, Fond je,

kao dio redovnih aktivnosti,

sproveo simulaciju isplate ga-

rantovanih depozita kod ne-

koliko banaka.

Takođe, u skladu sa internim

procedurama, Fond je sačinio

širi spisakbanaka, prekokojih

bi bila izvršena isplata garan-

tovanih depozita. Deponenti

bi bili obaviješteni odmah po

nastupanju „zaštićenog slu-

čaja“ preko sredstava infor-

misanja.

Nakonizborabankeprekoko-

je bi se vršila isplata garanto-

vanih depozita, deponenti bi

putemmedijabiliinformisani

o datumu početka isplate, na-

zivu banke preko koje se vrši

isplata i popisu svih isplatnih

mjesta gdje deponenti mogu

ostvaritisvojepravonagaran-

tovani depozit.

POBJEDA:

Novi zakon je u

proceduri, završena je javna

rasprava u Ministarstvu fi-

nansija. On predviđa isplatu

garantovanih depozita u vi-

sini od 100.000 eura, ali tek

kad Crna Gora uđe u EU. Do

usvajanja novog zakona,

ostaje iznos garantovanog

depozitaod50.000eura.Ka-

ko Fond obračunava garan-

tovani depozit?

MARKOVIĆ:

Garantovani

depozitseobračunavatakoda

se svi depoziti jednog depo-

nenta kod banke u stečaju sa-

beru zajedno sa pripadaju-

ćom kama t om do dana

nastankastečaja, paseodtako

dobijenog iznosaoduzmudo-

spjele obaveze deponenta

prema banci.

U slučaju da je iznos veći od

50.000 eura, Fond ća isplatiti

50.000 eura, a ostatak će de-

ponent tražiti kroz naplatu iz

stečajnemase banke.

POBJEDA:

Na koji način se

isplaćuje garantovani depo-

zit?

MARKOVIĆ:

Garantovani

depozit se isplaćuje preko

jedne ili više banaka.

Za pravna lica, garantovani

depozit se isplaćuje isključivo

nažiroračunpravnog licavla-

snika garantovanog depozita,

kod banke isplatioca ili druge

banke po želji vlasnika depo-

zita.

Fizička lica imajumogućnost

izbora. Oni mogu podići ga-

rantovani depozit u efektivi

(kešu), otvoriti račun kod

banke isplatioca i prenijeti

sredstvananjegailinaračunu

nekoj drugoj banci.

M.POPOVIĆ-MILOVIĆ

INTERVJU:

PredragMarković, direktor Fonda za zaštitu depozita

Akonekabankaode

ustečaj - depoziti do

50.000eura susigurni

Novac Fonda je operativan, pa isplata

garantovanog depozita do 50.000 eura

može početi i prije zakonskog roka od 15

radnih dana nakon otvaranja stečaja. U

slučaju da klijent u banci koja je otišla u

stečaj ima više od 50.000 eura štednje,

Fond će isplatiti 50.000, a

ostatak će deponent tražiti iz

stečajnemase banke

137

miliona eura trenutno ima

Fond za zaštitudepozita

PODGORICA

Davanjekoncesija

nadaerodromimaCrneGore je ap-

surdno i besmisleno i upunojmjeri

oslikava izopačenucrnogorskupoli-

tičku, ekonomsku i ukupnuzbilju,

ocijenio jeposlanikDemokratskog

frontaBrankoRadulović.

- Sa aspekta zdrave logike, uporedne

prakse, ekonomskih, socijalnih i be-

zbjednosnih indikatora, kao i javnog

interesa, budžetskih prihoda, profesi-

onalnog upravljanja i sposobnosti da

sami kontrolišemoprocesmoderniza-

cije i na taj način postignemo veće

efekte, davanjekoncesijanadaerodro-

mima Crne Gore u potpunosti je ap-

surdno i besmisleno -naveo jeRadulo-

vić u saopštenju, prenijela je Mina

biznis.

On je naveo da zaposleni na aerodro-

mima treba da znaju da su mnogi od

njih prekobrojni i nestručni, da su tu

zbog porodičnih veza sa rukovod-

stvom Socijaldemokrata (SD) i SDP-a

ili partijskeknjižice i da sudanasmno-

go stručniji od njih na ulicama i bez

posla. Radulović je rekao da premijer

Duško Marković treba da zna da je

mnogorazlogadaseaerodrominepro-

daju i ne daju pod dugoročnu koncesi-

ju, poručujući da oni moraju ostati u

državnomvlasništvu.

Radulović tvrdi da postoje sve pretpo-

stavkedaaerodromibuduvisokoprofi-

tabilni sa ostvarenih čak okomilijardu

eura prihoda za 30 godina, kao i funk-

cionalni,moderni i bezbjedni.

Za to je, kako je kazao, potrebna odgo-

vorna vlast i profesionalan menan-

džment.

- Do toga se dolazi napuštanjemdosa-

dašnje prakse, ukidanjem raznih

upravnih odbora i bordova direktora i

uvođenjemmodela javnog konkursa

za izbor direktora. Odluku o izboru i

kontrolu rada treba da sprovodi Vlada

- smatraRadulović.

On je kazao da Marković mora da se

informiše i o stanju u regionu i global-

no, kada su u pitanju aerodromi i da

detaljnoprouči sve predložene akte.

- Onda bi uvidio da su oni kontradik-

torni i neanalitični, da nema plana in-

vesticija, da Crna Gora treba da pruži

garancije, plaća dugove Montenegro

erlajnzu i da je moguće da poslije 30

godina dobijemo ruinu od aerodroma,

da se ništa ne zaradi i da po osnovu tog

aranžmanaporastejavnidug.Koncesi-

onar bi, sa druge strane, ostvario čisti

profit od najmanje 289miliona do 584

miliona eura, zavisno od broja putnika

- dodao jeRadulović.

R.P.

Poslanik DF-a tvrdi da je koncesija nad vazdušnim lukama pogrešan i apsurdan potez

Radulović:

Aerodromimorajuostati uvlasništvudržave

PredragMarković

zaciji u prometu proizvoda i usluga

„pojedu“

lionaeura

ju fakture i nijesu obveznici fi-

skalnih kasa. Oni treba da traže

od Poreske uprave takođe odo-

brenje, odnosno kod za izdava-

nje svake fakture, kako bi ona

prethodnobilafiskalizovana.Za

to im, osim jedinstvenog matič-

nog broja, treba i elektronski

potpis. Potom odobrenje Pore-

ske uprave prikače na fakturu i

sve toodnesuuPoreskuupravu.

Ukoliko padne sistem, poreski

obveznici koji žiralno plaćaju

moraju da fakture stavljaju u

knjigu izlaznih računa, koju

prethodnomora da ovjeri Pore-

skauprava.Prilikomstorniranja

fakture ili grešaka prilikom iz-

davanja računa, mora se proći

ista procedura. Ovakvo propisi-

vanje obavezaće firme koje

dnevno izdaju više faktura da

samo za dnevnu komunikaciju

sa Poreskom upravom zaposle

posebnogslužbenika-upozore-

no je uPobjedinomtekstu.

U našem zakonu uveden je je-

dinstveni matični broj, jer OIB

nemamo, ali naš administrativ-

ni elektronski sistemne prepo-

znaje JMB, pa će poreski obve-

zn i c i mora t i da ima j u i

elektronski potpis, odnosno

dodatne troškove za taj softver.

Dodatne troškove imaće i svi

vlasnici fiskalnih kasa, koji će

sada morati da kupe kompjute-

re za direktnu komunikaciju sa

Poreskomupravom.

Podsjetimo da obveznici ovog

zakona nijesu oni koji prodaju

karteuputničkomprometu,ko-

ji žive od prodaje vlastitog voća

i povrća na tezgama, bave se ot-

kupom poljoprivrednih proi-

zvoda, univerzalnim poštan-

skim uslugama, bankarskim

uslugama, prodaju struju, vodu

ili plin i igrama na sreću.

Da li će i koja rješenja biti po-

pravljena kroz prijedloge to-

komjavne rasprave, ostaje da se

vidi.

IzVlade su ranije ocijenili da će

uvođenje sistema elektronske

fiskalizacije zahtijevati koordi-

niran rad ne samoMinistarstva

finansija i Poreske uprave, već i

drugihdržavnihorgana.

- Uspostavljanjemstabilnog siste-

ma očekuje se obezbjeđenje

osnovnog cilja - visokog stepena

prijavljenih poreskih obaveza, što

će u konačnom dovesti do svođe-

nja učešća neformalne ekonomije

nanajmanjumogućumjeru-tvrdi

se uobrazloženjuNacrta zakona.

M.POPOVIĆ-MILOVIĆ

BrankoRadulović