Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 3. septembar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Primjenom

evropskihpropisa i standar-

daupoglavlju 17 –Ekonom-

ska imonetarnaunijadopri-

nijeće seobezbjeđenju

stabilnosti cijena, kao i pove-

ćanjukonkurentnosti ekono-

mije, štoosiguravaodržava-

njemakroekonomske

sigurnosti, saopštio je glavni

pregovarač saEvropskom

unijomAleksandarDrljević.

- Kroz uspostavljanje i primje-

nu evropskih politika i proce-

dura unaprijedićemo ukupni

ekonomski ambijent, koji će se

odraziti na društveni razvoj i

kvalitet života građana. Tako-

đe, pripremićemo crnogorsku

ekonomiju da bude ravnopra-

vanakterusprovođenjuzajed-

ničke ekonomske politike - ka-

zao je Drljević u intervjuu

agencijiMina-biznis.

SPECIFIČNOST

Komentarišući specifičnost u

pregovorima saEUo poglavlju

17, s obzirom na postojeći mo-

netarni režim Crne Gore koja

od 2002. godine koristi euro

kao zvanično sredstvo plaća-

nja,Drljevićjerekaodasekori-

šćenjeeuranedovodiupitanje.

- Činjenica je da se način kori-

šćenja eura, kao zvaničnog

sredstvaplaćanjauCrnojGori,

razlikuje od članstva u eko-

nomskoj i monetarnoj uniji. S

timu vezi mi smo odlučni i ra-

dimona tome da tokomprego-

varačkog procesa ispunimo

kriterijume konvergencije za

pristupanjeeurozoni,uznjiho-

vu određenu modifikaciju u

slučajuCrneGore - objasnio je

Drljević.

Onjepodsjetiodasuregulator-

ni zahtjevi EU, koji se odnose

na standarde korišćenja eura,

ispunjeni, što je konstatovano i

izvještajima Evropske komisi-

je o napretku Crne Gore u po-

glavlju 32, dijelu koji se odnosi

na zaštitu eura od falsifikova-

nja.

PRIZNANJE

Drljević je saopštio da je otva-

ranje poglavlja 17 bilo prizna-

njeda jeCrnaGorau toj oblasti

ispunila očekivanja EU, odno-

sno ostvarila napredak koji

Unija očekuje u toj fazi prego-

vora.

- U nastavku nam slijedi dalje

usklađivanje s evropskimpro-

pisima i jačanje administrativ-

nih kapaciteta za njihovu efi-

kasnu i kvalitetnu primjenu. U

tom smislu, kao glavni izazov

vidimo izmjenu Ustava, na za-

htjev EK, u pravcu usaglašava-

nja cilja Centralne banke sa ci-

ljem Evropskog sistema

centralnih banaka - kazao je

Drljević.

Osimtoga, kako jedodao, Crnu

Goru očekuje dalji rad na jača-

nju fiskalne stabilnosti i ispu-

njenju zahtjeva tržišne ekono-

mije.

Drljević smatra da u tom smi-

slu poseban izazov predstavlja

sprovođenje statističkih stan-

darda ESA2010, za šta je obez-

bijeđena podršku eksperata iz

država članicaEU.

R.P.

Glavni pregovarač sa EU ističe da se primjenomevropskih

propisa garantuje konkurentnost ekonomije

Drljević: Korišćenjeeura

senedovodi upitanje

Slijedi namdalje usklađivanje s evropskim

propisima i jačanje administrativnih kapaciteta

za njihovu e kasnu i kvalitetnu primjenu. U

tomsmislu, kao glavni izazov vidimo izmjenu

Ustava, na zahtjev EK, u pravcu usaglašavanja

cilja Centralne banke sa ciljemEvropskog sistema

centralnih banaka - kazao je Drljević

PODGORICA

Zadobrog

konobara, kuvara ili roštiljd-

žiju, i ove sezoneplaća sevi-

še. Ukolikoželimobolje re-

zultateu turizmu,moramo

seokrenuti razvoju ljudskih

resursa, ukazujuuPrivred-

noj komori.

-Imamosituacijudanamdola-

ze brendovi, novi investitori,

ali najveće razočaranje je što

im ne možemo ponuditi naš

kadar - kaže za RTCG Dragan

Ivančević, predsjednik odbora

Udruženja turizma i ugosti-

teljstvaPKCG.

U Zavodu za zapošljavanje i

ovegodine analizirali suodnos

ponude i tražnje.

- I pored toga što na evidenciji

Zavoda ima najviše ekonomi-

sta, pravnika, menadžera i vas-

pitača, tražnja za ovim zani-

manjima je najveća, tako da ne

možemo reći da su ova zani-

manja suficitarna. Ipak, neki

od karakterističnih primjera

veće tražnje od ponude kod

srednjoškolskih zanimanja su

u oblasti ugostiteljstva (servir,

točilac pića, pomoćni kuvar,

konobar).Kadasuupitanjuse-

zonski poslovi, deficitarna za-

nimanja su: kuvari, konobari,

roštiljdžije, pica majstori - sa-

opšteno je izZZZCG.

U ZZZCG ukazuju na nesklad

izmeđuznanja i zvanja, štopo-

tvrđuju i čelni ljudi turizma.

- Srednje škole, fakulteti djecu

učene samo teoriji nego i prak-

si,daonidođusavještinamada

rade i onda će biti dovoljno

radnika,aneoniihnaučeteori-

ju, a kod nas hoće da uče prak-

su. Mi ih onda naučimo i on

ondaodevankadaradi-navodi

Žarko Radulović, predsjednik

CTU-a.

Da bi radnici ispunili očekiva-

nja poslodavaca, moraju biti

stimulisani, kategoričan je de-

kan Fakuleta za biznis i turi-

zamuBudvi.

- Ako vi imate nuđenje poslova

koji traju dva do tri mjeseca,

ako jeplata ispod300eura, ako

je smještaj neuslovan, ne mo-

žete dobiti ništa sem nepouz-

danu i nekvalitetnu radnu sna-

gu, odnosno radnu snagu koja

ćedoćidovasitućedavrebada

nađe bolji posao - upozorava

dekan Fakulteta za biznis i tu-

rizamRadeRatković.

Dobar turizam, kaže, ne može

bezdobrihplata, auugostitelj-

stvu sunajniže.

- Ne možemo očekivati da sa

tako niskommotivacijom ima-

modobarservisiuslugu.Među

hotelijerima je, inače, odoma-

ćeno pravilo da je najgori rad-

nik loše plaćen radnik - navodi

Ratković.

R.P.

Stručnjaci o odnosu ponude i tražnje za sezonskimposlovima

U ugostiteljstvu je, kažu

poslodavci, računica jasna.

- 35 odsto od ukupnog

prometa mogu da budu

troškovi rada. Na 100 eura

koje ste zaradili, 35 može

da ide na plate. Potrošite li

više, propašćete - poručuje

Žarko Radulović.

- Moramo državu dovesti

do nivoa da više poštuje

domaće preduzetnike

i investitore da se nađu

povlastice i krediti - poru-

čio je Ivančević.

Razvoj domaćeg proizvo-

da mora da ide ruku pod

ruku sa poboljšanjem zna-

nja i vještina, ističu poslo-

davci i očekuju kvalitetniji

odgovor države.

Odnos

zaradei

plata

Danas počinje javna rasprava o Nacrtu zakona o skal

PODGORICA

Javna raspra-

vaoNacrtuzakonao fiskali-

zaciji uprometuproizvoda i

uslugapočećeuponedjeljak i

trajati dooktobra.Ministar-

stvo finansija jeprijemjesec

taj nacrt objavilona sajtuuz

objašnjenjeda će zbogvažno-

sti javna raspravapočeti na-

kongodišnjihodmora.

Nacrtom je predviđeno uspo-

stavljanje sistema elektronske

fiskalizacije, koja obuhvata sve

vrste prometa, bez obzira na

načinplaćanja.

STUDIJA

Paralelno sa početkom javne

rasprave trebalo bi da bude

objavljena studija o efektima

uvođenjaelektronskefiskaliza-

cije. Ovaj dokument, treba da

sadrži svedetaljeovogprocesa,

dobrobiti,rizike,cijenu,aliipo-

datak koliko će se fiskalnih re-

gistar kasamorati zamijeniti.

- Nakon parcijalnog puštanja

sistema u rad 2019. očekuje se

budžetski priliv od preko 30

miliona eura, a nakonpune im-

plementacije sistema može se

očekivati da ovi prihodi budu i

veći - navedeno je u Vladinom

Programuekonomskihreformi

do 2020. koji je usvojen počet-

kom godine. U dokumentu se

objašnjava da se do podatka

došlo na osnovu uporednog

iskustva izHrvatske.

Pobjeda je ranije, pozivajući se

na nezvanične izvore iz Vlade,

objavila da će polovina fiskal-

nih kasa, odnosno one starijeg

tipa morati da se mijenjaju jer

nećemoćidapodržesoftversko

rješenje, koje je u pripremi.

Modernije kase zbog prelaska

na novi sistem imaće, kako se

očekuje, mali trošak. Koliko će

to sve da košta, takođe bi treba-

lo da saopšti studija. U Vladi

očekuju smanjenje nivoa ne-

formalnog sektora u oblasti za-

pošljavanja ukoliko se usvoji

rješenje koje će povezivati po-

datke o operatoru naplatnog

uređaja sa podacima o uplaće-

nimporezima i doprinosima.

Očekuje sedaće javna rasprava

bitiživasobziromdaseovajza-

kon tiče kompletnog biznisa. I

prije početka javne rasprave

pojavile su semnoge dileme.

RIZICI

Kako je Pobjeda ranije pisala

ima bojazni da bi ovaj zakon,

akobudeusvojenupostojećem

konceptu, u nekom dijelu mo-

gao biti i biznis barijera. Tim

prije što se u Hrvatskoj, koja je

prva uvela elektronsku fiskali-

zaciju, Srbiji i drugim zemlja-

ma kojr rade po ovom sistemu,

ovakav zakon odnosi samo na

poslovanje sa gotovinom, a ne

na žiralna plaćanja.

-Zakonpropisujedasefiskalne

kase zamijene kompjuterima i

da Poreska uprava odobri sva-

ku transakciju prije nego što

bude sprovedena. I to bi bilo u

redu da se tiče samo gotovine,

odnosno plaćanja bankovnim

karticama. Ali, unašemslučaju

radi se i o žiralnom, odnosno

plaćanju preko faktura. Zako-

nodavac jepropisao istuproce-

duru.Dakle, prodavackoji jedo

sada imao fiskalnukasu, sada je

zamjenjujekompjuterom,prije

ispostave fiskalnog računa po-

šalje svoj jedinstveni matični

brojPoreskojupraviitražiodo-

brenje da izda račun. Poreska

mu topotvrdi i, kako stoji uNa-

crtu zakona, za to je potrebno

ukupno dvije sekunde - objavi-

la je ranijePobjeda.

Situacija se, kako je ocijenjeno,

komplikuje kod onih koji izda-

Registar kase

najmanje30m

Paralelno sa

početkom

javne rasprave

trebalo bi da

bude objavljena

studija o efektima

uvođenja

elektronske

skalizacije, koja

treba da sadrži

sve detalje ovog

programa

AleksandarDrljević

Dobar turizamne

idebezdobrihplata