Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 3. septembar 2018.

Politika

PODGORICA

- PredsjednikVladeRepublikeBugar-

skeBojkoBorisovdoputovaćeuzvaničnuposjetuCr-

noj Gori napozivpremijeraDuškaMarkovića, saop-

šteno je izSlužbe zaodnose s javnošćuVladeCrne

Gore.

PremijeriMarković i Borisov razgovaraćedanasnajprije

učetiri oka, nakončega ćebiti upriličen sastanakdelega-

cija dviju vlada.

Po završetku razgovora premijeri Marković i Borisov

obratiće se javnosti.

PremijerBorisovsastaćesetokomposjeteisapredsjedni-

cimaCrneGoreMilomĐukanovićemiSkupštineIvanom

Brajovićem.

R. P.

Predsjednik Vlade Republike Bugarske

danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

Borisovdolazi na

pozivMarkovića

PODGORICA

– Inicijativa

o formiranju takozvanog

crnogorskogopozicionog

blokapredstavljapojas za

spašavanjedavljenicima iz

takozvanihprocrnogorskih

opozicionih stranaka, čiji je

rejtingugušenupolitičkom

zagrljajučetničkogvojvode

AndrijeMandića–ocijenio

jeu intervjuuPobjedi An-

drijaNikolić, poslanikDPS-

a i predsjednikOdbora za

međunarodneodnoseu

Skupštini CrneGore.

- Kako će se, međutim, orga-

nizovati opozicija, njihova je

stvar. Za nas je od presudne

važnostidagrađaninastavlja-

ju da nam poklanjaju povje-

renje –kazao jeNikolić.

POBJEDA:

Znači li toda

nematebojazni dabi takav

savezmogaougrozitiDPS

na izborima?

NIKOLIĆ:

Podsjetiću na na-

ševiđenjeopozicionogdijela

političke scene, uz uvjerenje

da će nas ta rekapitulacija

odvesti do direktnog odgo-

vora na vaše pitanje. Demo-

kratski front dominantno či-

ni Nova srpska demokratija,

čija je ideologija četnička, a

vizijaCrneGore-okrugusa-

stavuvelikeSrbije. Jošodno-

vembra 2015. taj i takav De-

mokratski front, pomognut

sa određenih moskovskih i

beogradskihadresa, pokuša-

va vaninstitucionalno da

preuzme vlast u Crnoj Gori.

Tokom prve faze pokušaja

nasilnog svrgavanja vlasti,

takozvana građanska opozi-

cija govorila je biranim rije-

čima o rušilačkim demon-

s t r a c i j ama DF - a . Z a

predsjednika SDP-a, posla-

nici Fronta bili su ugledni

parlamentarci, dok nas je li-

der Ure ubjeđivao da je DF

savez sa demokratskim ka-

pacitetima i da su Srbi u Cr-

noj Gori ugroženi. O prote-

stima, gdje su sijevale

šovinističke uvrede na račun

AlbanacaiBošnjaka,biranim

riječima govorili su i vlasnici

i novinari nekihnavodnone-

zavisnihmedija,pozivajućiu

svojimkolumnama narod na

ulice. Dakle, takozvana gra-

đanska opozicija sa ‘nezavi-

snim’ medijskim pomagači-

ma, činila je zavjereničku

grupu, koja nije direktno

učestvovalaupokušaju tero-

rizma na dan izbora, ali je bi-

la spremna da se okoristi, u

slučajudaFrontzavršiposao

naulici.Zatone trebamnogo

imaginacije u odgovoru na

pitanje, koji interesi su ih

motivisali da sklapaju koali-

cije u pojedinim opštinama

sa onima koji se sumnjiče da

su htjeli da izazovu građan-

ski ratuizbornojnoći.Važni-

je je šta o tom licemjernom

koaliranju i antidržavnom

šenlučenju po gradovima

gdjedrževlast,mislegrađani

CrneGore, koji ihkažnjavaju

od izbora do izbora.

Jedino objašnjenje na upit

zašto nam crnogorska jav-

nost vjeruje je zato što smo

kvalitetniji od konkurencije,

a istovremenosmoi aktuelni-

ji, upravo zbog pravovreme-

nih promjena koje realizuje-

mounutar naših redova.

POBJEDA:

Kaopredsjed-

nikOdbora zameđunarod-

neodnose, kakokomentari-

šeteocjenedijelaopozicije

uCrnoj Gori, ali i dijelavla-

sti uSrbiji, da su interesi Sr-

bauCrnoj Gori ugroženi?

NIKOLIĆ:

Priča o ugroženo-

sti Srba u Crnoj Gori pokre-

nuta je sa ciljemda se nanese

šteta međudržavnimodnosi-

ma Srbije i Crne Gore, ne bi li

na toj šteti profitirala treća

strana. Riječ je, dakle, o pro-

duženompokušajuunajmlje-

nih protivnika nezavisne Cr-

ne Gore da zaustave naš put

ka stabilnosti i demokratiji.

Valja primijetiti i da su nakon

dužepauze,načuvenombeo-

gradskom kanabeu, ponovo

gostovali crnogorski Srbi, izi-

gravajući dijasporu Srbije u

Crnoj Gori, i sa žalopojkama

o navodnoj ugroženosti i dis-

kriminaciji. Ne vidim da da-

nas postoje podjele u Crnoj

Gori, na način da neko, zbog

togaštosumupreci bili bjela-

ši, četnici ili informbiroovci,

trpi bilo kakve posljedice.

Prijebihrekaodasuugroženi

interesi onihkoji sepredstav-

ljajukaoekskluzivni politički

predstavnici Srba, i to zbog

togaštoimjenacionalnaplat-

forma prevaziđena i potroše-

na. Izvjesno je, međutim, da

sejedandioSrbaizCrneGore

po sopstvenom izboru nalazi

u izolaciji, iz razloga što vje-

ruju u inferiornu tezu njiho-

vihneodgovornihlideradasu

im prava ugrožena, zato što

neko drugi drži politički mo-

nopol. Jedino ko drži mono-

poluCrnojGori je idejaneza-

visne, slobodne, građanske i

multivjerske Crne Gore. U

velikoj je zabludi onaj ko mi-

sli da će nas kombinacija

spoljnihiunutrašnjihpritisa-

ka onemogućiti u namjeri da

zakonski regulišemo oblast

slobode vjeroispovijesti u

skladusanajboljommeđuna-

rodnompraksom. Svi koji ži-

ve i rade u državi Crnoj Gori,

uključujući i vjerske zajedni-

ce, moraće da poštuju njene

zakone.

POBJEDA:

Hoće liDPS

predložiti parlamenture-

zolucijuoponištenjuodlu-

kaPodgoričke skupštine iz

1918?

NIKOLIĆ:

Na partijskim or-

ganima Demokratske partije

socijalista nijesmo razgovo-

rali o toj temi. U prošlost po-

kušava da nas odvuče anticr-

nogorska opozicija, najavlju-

jući proslavu nelegalnih

odluka, nelegitimne Podgo-

ričke skupštine koja je tadaš-

njoj Vladi Srbije poslužila

kao instrument za ukidanje

crnogorske države i detroni-

zacijudinastije PetrovićNje-

goš. Pravno i političko dej-

stvo nelegalnih odluka Pod-

goričkeskupštinedjelimično

je poništeno 1945. formira-

njemJugoslavijeukojujeCr-

na Gora ušla kao ravnoprav-

na federalna jedinica, dok su

rezultati referenduma iz

2006, kada je obnovljena ne-

zavisnostCrneGore, de facto

ide iureponištili odlukePod-

goričke skupštine. Dakle, ne-

ma potrebe za zakonskim ili

simboličnim poništavanjem

nečega štonijebiloni legalno

ni legitimno.

POBJEDA:

Očekujete li da

će radna grupa zaoptimiza-

ciju izbornog zakonodav-

stvaokupiti za isti stovlast i

kompletnuopoziciju?

NIKOLIĆ:

Naša inicijativa za

formiranjenove radnegrupe,

koja treba da dovrši posao

harmonizacije izbornog za-

konodavstvasapreporukama

ODIHR-a, odavno je u skup-

štinskoj proceduri. Ruka je,

kao i mnogo puta do sada,

ispružena i bilo bi demokrat-

ski poželjno da sa početkom

jesenjeg skupštinskog zasije-

danja zajednički počnemo

radnaunapređenju izbornog

ambijenta.

POBJEDA:

Kakvo jeVaše

mišljenjeo stavuAleksan-

draDamjanovićadabi

umjesto radne grupe treba-

lo formirati privremeni od-

bor, što je stavDemokrata i

Ure?

NIKOLIĆ:

Demokratskapar-

tija socijalista zrela je i odgo-

vorna politička grupacija, a

ukoliko ste zreli i odgovorni,

onda topodrazumijevada ste

spremni za razgovor, kom-

promis i dogovor. Jedino na

šta ne pristajemo, to je da nas

nekoucjenjuje.

I.KOPRIVICA

Priča o ugroženosti Srba u Crnoj Gori pokrenuta je sa ciljemda se nanese šteta

međudržavnimodnosima Srbije i Crne Gore, ne bi li na toj šteti pro tirala treća

strana. Riječ je o produženompokušaju unajmljenih protivnika nezavisne Crne

Gore da zaustave naš put ka stabilnosti i demokratiji – ocijenio je Andrija Nikolić

Deficiti upogledu lične

odgovornosti i vaspitanja

POBJEDA:

Što biste poručili kolegama iz opozicije koji i

dalje bojkotuju Skupštinu?

NIKOLIĆ:

Poslanik je dužan da pruži sve najbolje od

sebe u uzvišenomposlu predstavljanja ljudi. Ne u nekom

malograđanskom smislu, već u pogledu društveno-

intelektualne uzornosti. To je suština predstavničke

demokratije. Međutim, u politici često imamo značajan

broj pitanja koja su iz domena političke kulture. Okolnost

da postoje poslanici koji se pune dvije godine nijednom

nijesu pojavili na radnommjestu, a svakog prvog umje-

secu svrate na blagajnu da podignu nezarađenu platu,

upućuje na ozbiljne de icite u pogledu lične odgovornosti

i vaspitanja. Prema tome, mora se napuštati stanje svijesti

da je u političkoj borbi sve dozvoljeno. U suprotnom, vrlo

je vjerovatno da ćete cio politički vijek provesti jureći za

vlastitim repom.

Formiranje

crnogorskog

blokapojas za

spašavanje

dijelaopozicije

INTERVJU:

Andrija Nikolić, poslanik DPS-a i

predsjednik Odbora zameđunarodne odnose

najveći zaštitnikSrbauSrbiji i ra-

sijanju - podsjeća Jakšić.

Sagovornik Pobjede kaže da su

pojedini srpski ministri (spoljnih

poslova i odbrane)preuzeliulogu

svjetovnih zaštitnika svekolikog

srpstva i da im treba pridružiti i

ministra Nenada Popovića, koji

govori o ,,identitetskom genoci-

du“ Srba uCrnoj Gori.

- Ova trojka prednjači u izjavama

kojekonstantnodestabilizujuod-

nose Srbije sa svim zemljama re-

giona. Radi se o članovima Vlade

koji subili akteri vlasti Slobodana

Miloševića, čiji je program bio

agresivno raspirivanje velikosrp-

ske ideje.Njihovekonfliktne izja-

ve treba posmatrati i u tom kon-

tekstu. Isto bi moglo da važi i za

AleksandraVučića, čiji su radika-

li takođe bili promoteri istog pro-

grama, ali - objasnio je Jakšić.

DEŽURNI VATROGASAC

Ono što posebno pada u oči je da

se predsjednik Srbije nije izjaš-

njavao o tim odnosima i logično

se postavlja pitanje da li to znači

da onpodržava izjaveministara.

Jakšićpostavljakontrapitanje:Da

li predsjednik Vučić, kako se spe-

kuliše, pušta kleronacionaliste,

nacionaliste i rusofile da govore

ono što onneće da kaže?

- Moguće, jer time predsjednik

sebi obezbjeđujeulogukorektora

i pacifiste, dežurnog vatrogasca i

vrhovnog arbitra koji smiruje

tenzije i ne dopušta da odnosi Sr-

bije sa susjedima krenu po zlu.

Vučić je svjestankoliko jenorma-

lizacija u regionu neophodna za

proces evro-integracija Srbije.

Njemu su konfliktne retorike dio

taktike,alineistrategije–izatose

često ne izjašnjava. Rekao bih da

jeonsuštinski zadugoročno i sta-

bilno poboljšanje odnosa jer to

doprinosi konsolidaciji njegove

ličnevlasti.KadaVučićkažedase

trudi da sa Crnom Gorom ima

najbolje odnose, onda je to tru-

jumf pragmatizma - ističe Jakšić.

Profesor Đukanović smatra da je

predsjednik Srbije jasno rekao

predstavnicima političkih partija

koje smatraju da predstavljaju

srpsku zajednicu uCrnoj Gori da

,,Srbija insistira na poštovanju

Ustava i zakonaCrneGore“.

Podsjetimo da je prošlo čak godi-

nu dana od kada je predsjednik u

NovomSaduobećaodaćese izra-

diti deklaracija o zaštiti Srba u

regionu i da je cio projekat ostao

mrtvo slovo na papiru, a tu priču

je najviše guraoMilorad Dodik -

njegova vlada je usvojila nacrt te

deklaracije, ali ništadaljeod toga.

- Sve novonastale države na tlu

bivše Jugoslavije brinu o svojim

manjinama koje su ostale van

okruženja -nijeSrbija jedinakoja

to radi, to radi i Hrvatska i Crna

Gora.Ali, tomorabiti baziranona

načelima dobrosusjedstva. Sama

briga nije nelegitimna. To što je

Milošević branio oružjem Srbe

ne može da se poredi sa mirno-

dopskimpitanjima - smatra prof.

Đukanović i ponavlja da srpska

zajednicamoradjelovati i funkci-

onisati u okviru svojih država i

prihvatiti države ukojima živi.

I Jakšić kaže da je legitimno da

svaka zemlja ima pravo, pa i oba-

vezu, da brine o pripadnicima

svognarodaprekogranicaiznase

kako se to radi u uređenimodno-

simameđudržavama.

-ZvaničniBeograd,SPC,pojedini

akademiciiintelektualcisnažnog

nacionalnognabojamogudapro-

cjenjuju da položaj Srba u Crnoj

Gorinijeonakavkakavoniočeku-

ju da bude. ,,Pozicija srpskog na-

roda svakako nije idealna“, kaže i

Vučić. Suštinsko pitanje je da li

metode odbrane srpstva koje se

koriste više pomažu ili odmažu -

kažeJakšić i podsjećada seSrbija

uvrijemeMiloševićadvaputabo-

rila za Srbe – gotovo do posljed-

njeg Srbina. Prvi put uHrvatskoj,

kada ih je tjerala da odbiju plan

Z4 i bukvalno prodala uoči Oluje

1995.utičućinamasovniegzodus.

Drugi put je to učinjeno naKoso-

vu, kada su poslije izgubljenog

rata Srbi ponovomasovnobježali

za Srbiju.

VioletaCVEJIĆ

bije

Istorijskamatrica

Na pitanje što se krije iza te priče da su Srbi

ugroženi, Đukanović kaže da to ne re lektuje

dubinski odnos Srbije prema Crnoj Gori i ne

vidi tu ni ruski uticaj niti bilo šta drugo.

- To je neka vrsta matrice koja se ponavlja

duži vremenski period, što, nažalost, nije

dobro i može samo da dovede do ugroža-

vanja bilateralnih odnosa koji moraju da se

nadograđuju. Treba da se bavimo suštinom

i riješimo nekoliko preostalih pitanja grani-

ce, preko dvojnog državljanstva do fokusira-

nja na razvoj privredne i druge saradnje.

Fokusiranje na srpsku zajednicu u

Crnoj Gori i njen položaj ne treba da

bude prioritet u ovomperiodu -

smatra Dragan Đukanović.

DraganĐukanović