Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 3. septembar 2018.

Politika

BEOGRAD

- Predsjednik

SrbijeAleksandarVučić

rekao je jučedabi bilodo-

broda sedopusti Srbima i

Albancimada sami urede

svojeodnose jer su impo-

trebnimir i stabilnost, ane

da zadovoljavaju interese

velikih sila.

- Ovdjemi živimo i treba da se

dogovorimo kako hoćemo da

živimo u budućnosti, a ne da

nekom drugom ispunjavamo

želje - kazao jeVučić.

To štoHrvatska,Makedonija i

Crna Gora smatraju Kosovo

cjelovitim i nezavisnim nije

ništa novo, kazao je on, odgo-

varajući na pitanja novinara, i

istakao da ima pravo da se sa

timne slaže.

Prema njegovim riječima, isti

stav imaju i Sjedinjene Ame-

ričke Države, Njemačka,

Francuska.

-Mi bismo samovoljeli da ima-

mo pravo da štitimo svoje inte-

rese,aničijustabilnostneugro-

žavamo-istakaojepredsjednik

Srbije i izrazio nadu da će im

biti dopuštenoda probaju sami

saAlbancimadariješeproblem

koji postoji 200godina.

Rješenje bi, smatra on, pred-

stavljalo najznačajniju stvar

zamir, stabilnost i prosperitet

u regionu, prenosi Tanjug.

Napitanjeo ,,aktuelnimgrani-

cama“, Vučić je uzvratio pita-

njem: ,,A, koje su to granice

aktuelne, one koje kažemomi

ili,recimo,onekojekažuuPri-

štini“?

On je dodao da su za neke ak-

tuelne jedne granice, ,,a za nas

su aktuelne one u skladu sa

međunarodnim pravom, Re-

zolucijom 1244 i sa mišlje-

njem bar polovine zemalja u

svijetu“.

R. P.

Predsjednik Srbije o kosovskompriznanju

Vučić: ToštoCrnaGora smatraKosovo

cjelovitimi nezavisnimnijeništanovo

BEOGRAD

-Odnosi Srbije i

CrneGoreuposljednje četiri

godine su, prema izjavama

srpskih i crnogorskihnajviših

zvaničnika, ,,nikadbolji“, od-

nosno ,,najbolji uposljednjih

20godina“, ali istovremeno su

imnogo loši jerCrnaGora, bar

po izjavamapotpredsjednika

srpskevlade IviceDačića, obe-

spravljujeSrbekoji unjoj žive.

Uzrokove šizofrenepolitike Sr-

bije prema Crnoj Gori leži u ne-

prežaljenoj samostalnosti Crne

Gore iz 2006. godine i gajenju

nade da se ona, ali i crnogorsko

priznanje nezavisnosti Kosova

može poništiti. Zato srpski poli-

tički vrh, bez obzira ko se nalazi

na njegovom čelu od Tadića do

Vučića, traži savez sa onim sna-

gama koje to obećavaju bez ob-

zira da li je tako nešto ostvarivo.

Zbog toga jeministarNenadPo-

povićvišeputapozivaona inter-

nacionalizovanje srpskog pita-

njauCrnojGoriinakrajuizjavio

da se radi o identitetskomgeno-

cidu. Zato je ministar Ivica Da-

čić rekao da Srbi trpe torturu i

diskriminaciju i da nema pri-

mjera u Evropi da je u XXl vije-

ku jedan narod u tako lošempo-

ložajukao Srbi uCrnoj Gori...

Apitanje zaštoSrbija imaduplu

retorikukadaseradioodnosima

saCrnomGorom, analitičari ka-

žu da sve izjave koje dolaze sa

srpske strane ne reflektuju mi-

šljenje predsjednikaVučića.

- Prilično je uočljivo da imamo

nekuvrstu različitih signala koji

se šalju od toga da predsjednik

kada se sastane sa Srbima iz Cr-

ne Gore poziva na poštovanje

tamošnjeg ustavnog poretka i

zakona, što je veoma značajno

jer srpskazajednica trebadabu-

de potpuno integrisana i da pri-

hvati državnost Crne Gore kao

neku vrstu činjenice koja se ne

može dovoditi u pitanje - objaš-

njavaprofesorFakultetapolitič-

kih nauka u Beogradu Dragan

Đukanović zaPobjedu.

Ističe da, sa druge strane, sa ni-

žih nivoa dobijamo pokatkad

priličnoneodmjereneizjave,ko-

je ne reflektuju objektivno sta-

nje u Crnoj Gori kada je u pita-

nju status Srba u njoj i ocjenjuje

da je srpski vrh u ovom trenut-

ku, ipak, više zaokupljen deša-

vanjem problema vezanih za

Kosovo nego konkretnim pita-

njima kada je u pitanju status

Srba uCrnoj Gori.

-To sustavovi koji stižuodpoje-

dinih ministara i mislim da ne

reflektuju suštinski i dubinski

mišljenja vrha koji kreira politi-

kuSrbije - smatraĐukanović.

TROSTRUKARETORIKA

Politički analitičar Boško Jakšić

smatrada akteri javnog i politič-

kogživotauSrbijikoristevišeod

dvije retorike kada govore o Cr-

noj Gori, a najčešće o položaju

Srba uCrnoj Gori.

On podsjeća da nije prvi put da

crkva svojim ocjenama utiče na

spoljnu politiku nominalno se-

kularneRepublike Srbije.

-ZatezalajeodnoseBeogradasa

Srbima preko Drine u vrijeme

rata u BiH kada je patrijarh

Pavle odlazio na Pale. Značajno

je doprinijela hlađenju odnosa

sa Makedonijom. SPC direktno

sabotira pokušaje predsjednika

Srbije da dođe do pregovornog

rješenja kosovskog pitanja tvr-

dećidaseradio,,veleizdaji“.Ne-

davna izjava patrijarha Irineja

da Srbi u Crnoj Gori nijesu tako

živjeli ni u vremena ,,Turaka i

ustaša“ krešendo je višegodiš-

njeg činodejstvovanja mitropo-

lita Amfilohija koji konstantno

otežavasaradnjunarelacijiBeo-

grad – Podgorica. Rezime aktiv-

nosti SPC: pokušaj nacionali-

stičke renesanse koju crkva

koristi da bi se predstavila kao

PODGORICA

-Nova srpska

demokratijaAndrijeMandi-

ća, Demokratskanarodna

partijaMilanaKneževića i

Srpski nacionalni savjet

MomčilaVuksanovićapoče-

ćenaredne sedmice akciju

prikupljanjapotpisa zapeti-

cijukojomćeodVladeCrne

Gore tražiti poništenjeodlu-

keopriznanjuKosova. To je

saopštenonakon jednodnev-

neposjetepredsjednikapro-

srpskihpolitičkihpartija i

organizacijaKosovuuokvi-

rukoje sunapozivGorana

Rakića izSrpske listeobišli

KosovskuMitrovicu, Veliku

Hoču iOrahovac.

NapozivRakića,kojijeigrado-

načečnik sjevernog dijela Ko-

sovske Mitrovice, Kosovo su

juče osimMandića, Kneževića

i Vuksanovića, posjetili i pred-

sjednik Prave Crne GoreMar-

ko Milačić i lider Ujedinjene

CrneGoreGoranDanilović.

Udelegaciji Srba izCrneGore

bili su još i MilutinĐukanović

iz Nove, Milun Zogović i Vla-

dislavBojović izDNP-a, Jelica

Stojanović i Blažo Papović iz

Matice srpske i BaćkoMilačić

iz Srpskog nacionalnog savje-

ta.

Kako je Pobjeda juče pisala,

posjeta Srba iz Crne Gore Ko-

sovu je usaglašena sa srpskim

predsjednikom Aleksandrom

Vučićem na sastanku 5. avgu-

sta uBeogradu.

-PosjetaSrba izCrneGoreKo-

sovujesvojevrsnaprethodnica

Vučićevog novog Gazimesta-

na, odnosno plana srpskog

predsjednika da predstavnici-

maSrbanaKosovu9.ili10.sep-

tembra objelodani plan zva-

nične Srbije za pregovore sa

kosovskim zvaničnicima. U tu

svrhusluži i boravakSrbadase

pokretanjem peticije dodatno

učvrsti pozicija predsjednika

SrbijeAleksandraVučićkojiće

tog datuma Srbima na Kosovu

saopštiti svoj plan - saopštio je

izvor Pobjede.

Odvojenim saopštenjima juče

su se naokon posjete Kosovu

oglasili Demokratska narodna

partija, Nova srpska demokra-

tija i PravaCrnaGora.

- Delegacija DNP CG je u po-

sjetu Kosovu i Metohiji došla

kao istinski predstavnik većin-

ske Crne Gore koja ne podrža-

va priznanje Kosova. Svjesni

činjenicedaovajnašstavpodr-

žava najmanje 85 odsto građa-

na Crne Gore, DNP CG će već

naredne sedmice, zajedno sa

Novom srpskom demokrati-

jom i Srpskimnacionalnimsa-

vjetom, otpočeti akciju priku-

pljanja potpisa za peticiju

kojom će se tražiti poništenje

odlukeopriznavanjutzv.drža-

veKosovo - ističe se u saopšte-

njuKneževićeve stranke.

Knežević je za RTS rekao da

očekuje da će crnogorska

Skupština, iako je tou ingeren-

ciji Vlade, staviti na glasanje

odluku o poništenju priznanja

Kosova.

Iz Nove je saopšteno da ,,Srbi

saKosovanezaboravljajuda je

Nova srpska demokratija pru-

žila najsnažniji otpor prizna-

nju lažne države Kosovo od

crnogorskog režima“.

- Oni nijesu zaboravili da su

Mandić i ljudi iz naše stranke

uvijek bili uz njih kada je bilo

teško, od 1999. godine, prili-

kom velikog pogroma 2004.

godine, nelegalnog samopro-

glašenja države od albanskih

vlasti u Prištini 2008. godine,

pa sve do danas - kaže se u sa-

opštenju.

Mandić i Đukanović, i ostali

politički i kulturni predstavni-

ci Srba iz Crne Gore, posjetili

su i Manastir Zočište, posve-

ćen Svetim vračima Kozmi i

Damjanu, koji je jedan od naj-

starijih i najznačajnijih srp-

skih manastira na Kosovu i

Metohiji.

- Mandić je poklonio igumanu

Stefanu ikonu Svetog Jovana

Vladimira, prvog srpskog sve-

titelja, što je igumana posebno

obradovalojerje,premanjego-

vim tvrdnjama, Sveti Jovan

Vladimir sagradio tajmanastir

- navodi se u saopštenju izNo-

ve.

N. ZEČEVIĆ

Predsjednici prosrpskih partija i organizacija iz

Crne Gore boravili u Kosovskoj Mitrovici

Mandić, Knežević i

Vuksanovićpokreću

peticijuzaponištenje

priznanjaKosova

Milačić: Njegoš jegradio, čuvao

i očuvaokosovsku ideju

JučesenakonsastanakasaSrbimanaKosovuoglasioiMarko

Milačić.

- Kao predstavnik nove generacije političara uCrnoj Gori sre-

ćansamštouspostavljamokontaktekoji ćeugodinamapred

namastvoritimrežuprijateljstvaibratstva.Nanama,nanovim

ljudimaupolitici, jeobavezada izgradimopovjerenje i daura-

dimosvedapomognemo jedni drugima.

Na to nas obavezuju naši preci i naši potomci, pogotovo ima-

jući u vidu našu obavezu prema najvećem sinu Crne Gore,

Njegošu,kojijegradio,čuvaoiočuvaokosovskuideju.Kosovo

jeste srce Srbije, ali je i diodušepraveCrneGore - kazao jeMi-

lačićSrbimauOrahovcu.

Taktika

-Aktuelnanaracijaougroženosti Srbasvu-

da po regionu, značajno potpomognuta

politikomMiloradaDodikauRepubliciSrp-

skoj, nailazi naborbenupodršku (SPC, po-

menuti ministri i Moskva) i na simpto-

matično neizjašnjavanje

predsjednika Vučića kome

jepojačanabrigazaSrbesa

Zapadnog Balkana neop-

hodan politički amortizer

uočinepopularnihodluka

o Kosovu koje, očekiva-

no, neće imati masovnu

podršku. Rekao bih da se,

ponovo, ne radi o strateš-

komveć taktičkomdjelova-

nju srpskog predsjednika -

ocjenjujeBoškoJakšić.

Moguće da Vučić pušta nacionaliste i ruso le da govore ono što on neće da

kaže jer time predsjednik sebi obezbjeđuje ulogu korektora i paci ste. Rekao

bih da je on suštinski za dugoročno i stabilno poboljšanje odnosa zato što to

doprinosi konsolidaciji njegove lične vlasti -kaže analitičar Boško Jakšić

POVODI :

Beogradski analitičari komentarišu odnose Crne Gore i S

Aleksandar

Vučić

Beograd

BoškoJakšić

Nikadbolji

i nikadgori