Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Ponedjeljak, 3. septembar 2018.

Hronika Podgorice

Streljački centar ,,Ljubović“,

koji je izgrađen 1981. godine

zapotrebeodržavanja

Evropskogprvenstvauga-

đanjumalokalibarskim

oružjem, u todobabio jenaj-

savremenije strelište, koje je

zadovoljavalo sve standarde.

Od tada pa do danas, kaže za

Pobjedu šef poslovne jedinice

,,Streljački centar“ Dragan

Bulatović, to mjesto je centar

svih značajnijih dešavanja ka-

da je u pitanju streljački sport

u Podgorici i Crnoj Gori. U

njemu trenira Streljačka re-

prezentacija Crne Gore, Para-

olimpijski komitet, kao i deset

streljačkih klubova. Posluje u

sastavu Sportskih objekata

d.o.o. od 2010. godine, sa ci-

ljempružanja usluga treninga

i takmičenja u streljačkom

sportu i rekreaciji, rekreativ-

nog gađanja za pojedince i

grupe, školu streljaštva i obu-

kuu rukovanjuoružjem.

KAPACITETI

Strelišteraspolažesa20stre-

ljačkih mjesta u vazdušnoj

pucaonii 12mjestaumaloka-

libarskoj pucaoni. Takođe,

posjeduje i svoju radionicu

za servis i popravku oružja.

Radi racionalnijeg korišće-

nja prostora u Steljačkom

centru, jedan dio izdat je u

zakup, tako da se tu odvijaju

treninzi u različitim sport-

skimdisciplinama, poput fit-

nesa, džudoa i karatea. Svoje

mjesto u Centru ,,Ljubović“

našlasuikulturno-umjetnič-

ka društva – ,,Aluminijum“ i

,,CrnaGora“, koji tuodržava-

juprobe.

- Što se tiče programa usluga

Streljačkogcentra, tujeorga-

nizovanje treninga i takmi-

čenja, zatim rekreativno

streljaštvo, kao i obuka u ru-

kovanju oružjem – kazao je

DraganBulatović.

Tokomskoro40godinaodka-

da je Centar izgrađen, održa-

na su brojna domaća i među-

narodnatakmičenja.Godišnje

se održi preko 2.000 sati tre-

ninga i oko 30 takmičenja.

Strelište ,,Ljubović“ stoji na

raspolaganju klubovima, ali i

građanima koji žele da se

oprobaju u streljačkim disci-

plinama.

-Korišćenje cijele vazdušne

pucaone za trening ili takmi-

čenje košta 40 eura po satu.

Iznajmljivanje streljačkog

mjesta uz usluge instruktora

sa svojim oružjem košta 5,30

eura. Ukoliko korisnik nema

svoje oružje, ta cijena iznosi

6,40 eura. Korišćenje oružja i

municijekoštaeuro, atacijena

seodnosi na jedankomadvaz-

dušnog oružja i 40 dijabolo

kuglica –navodi Bulatović.

Sat vremena korišćenja MK

pucaone (malokalibarske) za

trening ili takmičenje košta 25

eura. Cijena pojedinačne obu-

ke u gađanju košta 10,70 eura.

U obje cijene nije uključeno

korišćenje oružja i municije

Centra, samo usluge instruk-

tora.Korišćenjeoružjaimuni-

cije košta 0,25 eura za ispaljen

metak.

ULAGANJA

Uproteklih 37 godina od kada

je izgrađen, objekat Strelišta

,,Ljubović“ nikada nije u pot-

punosti rekonstruisan.Među-

tim, uprava Sportskih objeka-

ta trudi se da poboljša uslove

za rad strijelaca, pa je prote-

klih godina rekonstruisala je-

dandiokrova iznadMKpuca-

one i zamijenila bravariju na

pucaonama. Naredni radovi,

ističe šef poslovne jedinice

,,Streljački centar“, su završe-

tak projekta video-nadzora i

hidroizolacija krova.

- Ove godine radimo projekat

video-nadzora, a sljedeće go-

dine završićemo nabavku i

ugradnju istog na objektu.

Sljedeće godine planiramo da

uradimo i hidroizolaciju kro-

va, a uplanu je i adaptacija en-

terijera u MK pucaoni – kaže

Bulatović.

Streljački centar ,,Ljubović“ je

poslovna jedinica u okviru

Sportskih objekata d.o.o. Fi-

nansira se jednim dijelom iz

budžeta Glavnog grada, pru-

žanja usluga, dok dio prihoda

ubira i od poslovnih prostora

koji se izdajuu zakup.

NjegosavaBOŠKOVIĆ

U bioskopu Sinepleks danas je na repertoaru

animirana avantura ,,Tom i Bob –misija spaša-

vanjasvijeta“u16:30časova.Krimi-akciju ,,Ne-

milosrdni plišani“ možete pogledati u 19:45 i

21:45 sati, biografski film ,,Život i smrt Džona

Gotija“u20:15 i 22:30, porodični film,,Patrik“u

19:15,akomediju,,Špijunkojimeješutnuo“u18

časova. Animirani film ,,Hotel Transilvanija 3 -

odmor počinje“ prikazuje se u 15, 16:15, 17 i

18:30, a novi hit izDiznijeve radionice ,,Kristo-

fereRobine, gdjesi?“u15:30sati.Naučna fanta-

stika ,,Megalodon: predator iz dalekih dubina“

na programu je u 15:15, 17:45, 20, 21:15 i 22:15

časova, a horor ,,Slendermen“ u 17:30, 19:30 i

21:30. Ljubitelji krimi-akcije mogu pogledati

drugi dio trilera ,,Pravednik“ sa DenzelomVa-

šingtonomu glavnoj ulozi, koji se daje u 20:30 i

22:45.

I.M.

,,Tom i Bob – misija

spašavanja svijeta“

u Sinepleksu

PODGORIČKOKULTURNOLJETO2018

JUMUZEJI I GALERIJE

(ul.Marka Miljanova br.4)

Otvaranje izložbe akademskog slikara Veska Gagovića u 20 časova

KONCEPTART SPACE

/ Karađorđeva 13

Izložba novog ciklusa slika Vučića Ćetkovića

CENTARSAVREMENEUMJETNOSTI CRNEGORE

Dvorac Petrovića

Izložba Lene Nikčević i Julijana Helmšrota Modike „In-between“

Galerija „Centar“

Kolektivna izložba radova crnogorskih umjetnika „Mnogolikost

savremene umjetnosti“

Danas u gradu

VAŽNIJI TELEFONI

Policija

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Tačno vrijeme

125

Telegrami

126

Sigurnost na moru

129

Crnogorski Telekom - info.

1181

Crnogorski Telekom -kol cen.

1500

Telenor - kol centar

1700

M-tel - kol centar

1600

Telemah - kol centar

1800

Orion Telekom

12777

Klinički centar

412 412

MUP - žalbe i pritužbe građana

19 821,069 349 000

Komunalna policija

080081222 ; 237 861

Montenegro Call centar (turistički serfvis)

080001300

Automoto savez

19807 i 020/ 234 999

Autobuska stanica

620 430

Željeznička stanica

441 211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664 433 i 664 411

AerodromPodgorica, informacije

020/444 244

Carinska otvorena linija

080 081 333

Centar za zaštitu potrošača

210 670

Sigurna ženska kuća

020/ 234 253

Centar za djevojke „Ksenija“

256 865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611 847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611 534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646 090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve tra ikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481 911

izabrani doktor za djecu

481 912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481 925

Centar zamentalno zdravlje

481 928

laboratorija

481 933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201 955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201 956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481 940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481 961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481 955

ATD 481 958 i ultrazvuk

481 954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230 410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230 418

Iinterna medicina

428 922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648 823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648 836

izikalna medicina

481 991

Konik

607 120

Golubovci

603 310

Tuzi

603 940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230 529 i 230 921

Sanitarna

608 015

Ekološka

618 395

Veterinarska

234 106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281 055

Inspekcija rada

230 374

Turistička inspekcija

647 562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621 111

Metrološka

601 360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08 24h)

080 081 081

Vodovod

440 388

Agencija za stanovanje

623 493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625 349

Elektrodistribucija

633 979

Pogrebno

662 480

APOTEKE

Kruševac

241 441 (NON STOP)

Podgorica

230 798

Ribnica

627 739

Sahat kula

620 273

Galenika Crna Gora

245 019

Sanatea

248 677

Pobjeda u posjeti Streljačkomcentru ,,Ljubović“

Nemajunovcada idunaSvjetskoprvenstvo

Obilazeći pucaone u Strelištu, ekipa Pobjede

prisustvovalajetreningustrijelacanajaktivni-

jeg i najuspješnijegstreljačkogkluba ,,Cen-

tar“,odkojihsunekiičlanovireprezenta-

cije Crne Gore. Oni su se vrijedno

pripremali za Svjetsko prvenstvo u Sje-

vernoj Koreji, koje će se održati krajem

septembra.Međutim,postojimogućnost

danećeotputovati jer, kakokažeselek-

tor crnogorske reprezentacije u

streljaštvu i trener kluba ,,Cen-

tar“

StankoLaban,nemajunovca.

- Da bi pošlo pet takmičara,

potrebno je 10.000 eura.

Pokušavali smodasakupimotaj novac, ali ka-

kosmodobilimaliiznoszaovajkvartalniperi-

od, nijesmo uspjeli. Ostalo je još malo

vremena do Svjetskog prvenstva, pa

smo praktično odustali od toga.

Sponzora ima, ali malo. Svi su se pre-

orijentisali na sportove koji mnogo

troše, amimali sportovi kojimalo tro-

šimo, a imamo velike rezultate, ne

možemo da odemo na mini-

mumprvenstava. Ako ova-

ko nastavimo, dovešćemo

u pitanje i odlazak na

Olimpijadu – kazao je La-

ban.

DraganBulatović

StankoLaban

Detalj iz Streljačkogcentra ,,Ljubović“

Decenijama

otvoreni za

profesionalce

i amatere

I.BOŽOVIĆ

Detalj izpostavkeakademskog

slikaraVeskaGagovića