Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 3. septembar 2018.

Svijet

Britanska premijerka TerezaMej uvjerena

Novi referendumoBregzitu

bi bio izdajademokratije

Naredni mjeseci biće kritični za oblikovanje budućnosti naše zemlje

i nemamsumnju u ono što treba da uradim - navela jeMej

LONDON

- PremijerkaVeli-

keBritanijeTerezaMej po-

ručila jedanećeomogućiti

još jedanreferendumo

članstvu te zemljeuEU, jer

bi tobilavelika izdajademo-

kratije.

- Ponovno postavljanje tog pi-

tanja bi bila velika izdaja naše

demokratije - navela je u au-

torskom tekstu za londonski

Telegraf britanska premijer-

ka, koja se suočava sa sve ja-

čom kampanjom za još jedno

javno glasanje o ,,uslovima ra-

zvoda“ odEU.

Mej je, kako prenosi Rojters,

navela idaosvomplanuzaBr-

egzit neće biti natjerana da sa

Briselom pravi kompromise

koji nijesu u nacionalnom in-

teresu.

- Naredni mjeseci biće kritični

za oblikovanje budućnosti na-

še zemlje i nemam sumnju u

ono što trebadauradim- nave-

la jeMej.

Premijerka se bori da ,,proda“

plan o Bregzitu svojoj partiji,

ali i u podijeljenoj državi, dok

mediji navode da će i njeni ri-

vali u Konzervativnoj partiji

objaviti svoj nacrt za, kako

navode, čistiji izlazakBrita-

nije izEU.

EU je uslovno prihvatila

plan premijerke Mej, koji

podrazumijeva zaštitu pre-

kogranične trgovine, ali su

pred njima teški pregovori.

Premijerkin plan podrazu-

mijevadaBritanijaostaneu

zoni slobodne trgovine za

EU,alikritičarinavodedabi

na taj načinneki djelovi bri-

tanskeekomonije i daljeza-

visili odpravila izBrisela.

TerezaMej

Američka

podrškaza

formiranje

iračkevlade

VAŠINGTON

-Američki dr-

žavni sekretarMajkPompeo

izrazio jepodršku formira-

nju ,,umjerenenacionalistič-

ke“ vlade Irakakoja će služi-

ti svimnjenimgrađanima,

saopštio jeStejt department.

Pompeo je u telefonskomraz-

govoru sa premijerom Iraka

Hajderom al Abadijem ista-

kao ,,značaj očuvanja iračkog

suvereniteta u ovom kritič-

nom vremenu“, izjavila je

portparolka Stejt departmen-

taHederNojer.

Rezultati parlamentarnih iz-

borauIrakupotvrđenisuprije

dvije sedmice, ali proces izbo-

ra predsjednika i premijera u

parlamentu komplikuju poli-

tička previranja.

Najvišemjestaunovomparla-

mentu, 54od329, imaćekoali-

cija koju predvodi šiitski lider

Muktadaal-Sadr, dokćesavez

vladinih paravojnih jedinica

imati 47mjesta.

U razgovoru sa potpredsjed-

nikom Iraka Ajadom Alavi-

jem, šef američke diplomatije

je izrazio nadu da će nova vla-

da ,,uključivati sve zajednice i

služiti svimIračanima“.

Pompeo je na Tviteru izrazio

zabrinutost političkom situa-

cijom u Iraku i naveo da je

upravorazgovaraosaspecijal-

nim izaslanikom američkog

predsjednika za borbu protiv

ekstremista Islamske države.

- Formiranje snažne iračke

vlade na nacionalnoj osnovi

ključno je za trajan poraz

Islamske države - tvitovao je

Pompeo.

Neredi u njemačkomgradu Kemnicu, sukob desnice i ljevice

MajkPompeo

KEMNIC

- Najmanjedevet

osoba jepovrijeđenonakon

novihprotestaukojima je

jučeuKemnicu, uNjemač-

koj, učestvovalovišeod

8.000osoba, aorganizovali

su ihprotivimigrantska

krajnjadesnica sa jedne i

ljevičarski pokreti sadruge

strane.

Taj gradu Saksoniji, nekadaš-

njoj Istočnoj Njemačkoj, već

je sedmicu centarmobilizaci-

je njemačke krajnje desnice

protiv stranih useljenika, na-

kon ubistva za koje su osum-

njičeni tražioci azila.

SUKOB

Samaokupljanjasuprošlabez

nereda, u prisustvu brojnih

policajaca kako bi spriječili

sukobpristalica dva tabora.

Sukob je, međutim, izbio u

trenutku kada su se demon-

strantirazilazili,anajodlučni-

ji među njima htjeli su da se

približejednidrugimakakobi

se obračunali.

Policija je u saopštenju objav-

ljenom kasno sinoć navela da

je devet osoba povrijeđeno

tokom njihove intervencije

kako bi spriječili direktne su-

kobe.

U vrijeme protesta, u pred-

građuKemnica četvoricama-

skiranih napadača pretukla

su dvadesetogodišnjeg Avga-

nistanca.

Oko4500ljudi je izašlonauli-

cunapozivpokretakrajnede-

snice, uglavnom Alternative

zaNjemačku i pokretaPegide

Novi protesti,

devet povrijeđenih

koji je protiv islama i Angele

Merkel.

Neki su izvikivali ,,Mi smona-

rod“, preuzimajući slogan

protesta u vrijeme pada ko-

munizma u DDR-u u jesen

1989.i,,Merkel,odlazi!“,nose-

ći njemačke zastave.

Drugi su nosili velike fotogra-

fije žrtava napada koje su, tvr-

de, počinili tražioci azila.

KONTRAMITING

Istovremenojenapozivnekih

udruženja i lijevih političkih

stranaka oko 3500 ljudi, po

procjeni policije, prošetalo u

povorci uzvraćajući sloga-

nom: ,,Srce a nemržnja“.

Prošlog vikenda, unoći na ne-

djelju, ubodimanožaubijen je

35-godišnji Njemac kuban-

skog porijekla, nakon čega su

privedenadvamladića,Sirijac

i Iračanin. U nedjelju nakon

ubistva oko 800 simpatizera

krajnje desnice pošlo je u

,,lov“nastranceutomgradu,a

hiljade ih se ponovno okupilo

uponedjeljak veče.

Policija je morala tražiti poja-

čanje iz drugihgradova.

Erdogan: Nećemo

tražiti dozvoluza

kupovinuS 400

ANKARA

-Turski pred-

sjednikRedžepTajipErdo-

gan izjavio jedanjegova ze-

mljanenamjeravadaodbilo

koga traži dozvoluzakupo-

vinuodbrambenih sistema

S-400odRusije.

- Postigli smo sporazum sa

Rusijom o S-400 i neki su

zbog togazabrinuti. Žaomi je,

alinikoganećemopitatizado-

zvolu - rekao je Erdogan tur-

skomlistuMilijet.

Turski predsjednik je 31. av-

gusta rekao da se nada da će

raketne sisteme dobiti ,,što je

prijemoguće“, podsjećaTas.

Vijest o rusko-turskimprego-

vorima o isporuci sistema

S-400 prvi put se pojavila u

novembru 2016. a godinu ka-

snijeErdogan je saopštioda je

Ankara potpisala ugovor sa

Moskvom o kupovini kom-

pleksa S-400 i za to unaprijed

platila. Direktor ruske držav-

ne korporacije ,,Rostek“ Ser-

gej Čemezov rekao je da će is-

poruka početi umartu2020.

U međuvremenu, Vašington

je upozorio Ankaru da bi, u

slučaju da od Rusije kupi si-

steme S-400, SAD mogle da

odbiju da Turskoj prodaju

lovceF-35.

Inače, S-400 ,,trijumf“ jemo-

deran protivavionski raketni

sistem dugog dometa koji se

koristi od2007. godine.

Osmišljen je da uništava avio-

ne, krstareće i balističke rake-

te, uključujući one srednjeg

dometa, a može se koristiti i

protiv ciljeva na kopnu.

Kompleks S-400može da ga-

đa ciljeve na razdaljini i do

400kilometara, kao i na visini

do 30kilometara.

RedžepTajipErdogan

Turski predsjednik ne odustaje od trgovine sa Rusima