Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 3. septembar 2018.

CrnomGorom

PLUŽINE–

Bivši radnici Fa-

brike elektrodaPiva, uzpo-

drškupredsjednikaopštine

Plužine, okupili su se juče

ispredkapije fabrikeuznak

protesta zbogneisplaćene 33

plate, koje imjeuprava firme,

čiji jevećinski vlasnikbiladr-

žava, ostaladužna. Fabrika je

odaprilu2015. godineu steča-

ju, a zaneštovišeod 100rad-

nikadržava je tadauplatila

doprinose i povezala radni

staž. Nakon 17oglasa zapro-

dajupreduzeća, firma jena-

pokonprodataprijemjesec

novomvlasnikuza 115hiljada

eura, što jepoocjeni bivših

radnika i predsjednikaopšti-

nePlužineMijuškaBajagića

preniska cijena.

PODRŠKA

- Prethodnih dana sam bio na

godišnjem odmoru i saznao

samprekomedija da je Fabrika

elektroda Piva prodata. Došao

sam da podržim ove ljude i da

vidimštadalje raditi.Mislimda

je ovo veoma ružan postupak

onihkoji sumorali ovoda riješe

prije kako ne bi došlo do ovoga.

Ostavili su ljude bez zarađenih

para, a fabriku su praktično po-

klonili. Da je sreće, tu bi trebalo

da se umiješaju službe koje su

nadležne da prate i da procesu-

irajuovakvepostupke.Većinski

vlasnik je država bila sve do

prodaje, a ovaj protest je dokaz

koliko vodi računa o razvoju

sjevera. Preko 100 ljudi ostaviti

na ulici nije korektno. Mnogo

puta sam rekao da je FEP za

Plužine mnogo značajniji nego

Kombinat aluminijuma za Pod-

goricu,jerkaduzmemoprocen-

tualno broj zaposlenih i broj

ljudi koji žive u ovoj opštini ovo

jebiladalekoznačajnija fabrika.

Fabrika koja je imala tehnologi-

juprepoznatljivunesamoubiv-

šoj Jugoslaviji nego i van, proi-

zvod vrhunskog kvaliteta i sve

to jebilobadava i kad suodlučili

i todaunište–poručio jeMijuš-

ko Bajagić, predsjednik opštine

Plužine, i dodao da će sa bivšim

radnicima FEP-a lokalna upra-

va imati sastanak.

Opština Plužine je prije uvođe-

nja stečaja fabrici pomogla u vi-

še navrata, a za posljednju po-

moćod200hiljadaeurafirmaje

kao garanciju ostavila elektro-

de. Ipak, opština i dalje nije iz-

mirila svoja potraživanja koja,

po riječima Mijuška Bajagića,

iznose preko400hiljada eura, a

elektrode i nakon prodaje firme

opština i dalje nije dobila.

- Čuo sam da su htjeli prvo te

elektrode da povezu i prodaju.

Bilo bi bitno kada bi fabrika po-

novo počela da radi i ovaj bi se

problem, pomommišljenju, ri-

ješio. Mislim da cilj novog vla-

snika nije, volio bih da griješim,

ali sumnjam da on ovo želi da

rasproda. Da otjera na Željeza-

ru može da rasproda i zaradi

deset puta više nego što je po-

trošio – skeptičan je predsjed-

nik opštine Plužine prema no-

voj upravi fabrike na čijem je

čelu Luka Mićković, koji je i

kupioFEP.

PRAVA

Veselin Radović, predstavnik

bivših radnika FEP-a, je kazao

da su svi radnici koji su otišli iz

metalskog sektora uCrnoj Gori

dobili plate i otpremnine, dok

se njima duguju 33 dohotka.

Prema njegovim riječima, upu-

tili su poziv premijeru Dušku

Markoviću i nadležnim institu-

cijama da dođu ispred fabrike i

dogovore se sa radnicima na

kojinačinbimoglidaprevaziđu

ovaj problem.

-Neskupljamoseniodkakvoga

bijesaniodhira,većtražimosa-

mo naša prava koja mislimo da

smo ostvarili, a to su 33 zarađe-

ne plate. Prva adresa na koju

smoseobratili i nakojućemose

opet obratiti je premijer Duško

Marković, pa ćemo u toku sed-

mice tražiti da nas primi, ali će-

mo i sanadležnimministarstvi-

ma pokušati da riješimo ovaj

problem. Do toga sastanka biće

blokada fabrike i nadamo se da

će se tounajkraćemrokuriješi-

ti. Očekujem da će se to riješiti

naobostranozadovoljstvokako

ne bismo dolazili u situaciju da

mi preduzimamo neke poteze.

Ipak, nadam se da će uroditi

plodom i da ćemo riješiti naš

problem–rekaojeuVeselinRa-

dovićuimebivšihradnikaFEP-

a.

Na pitanje novinara zbog čega

bivši radnici blokiraju fabriku

novomvlasniku,kojiimništane

duguje, Veselin Radović je u

ime svih radnika poručio da su

morali naneki načinda seobra-

tenadležnima za svojaprava, te

da je ovonajbolji način za to.

DragoljubMićanović je sa biv-

šom suprugom ostao bez posla

nakon uvođenja stečaja u fabri-

ku, ali očekujeda će imzaostale

plate biti isplaćene.

-Ovdje samradio29 i pogodina

i na dan stečaja sam i otišao ku-

ći. Supruga i ja smo zajedno ra-

dili i ostalonamje66neisplaće-

nih, a zarađenih plata. Hoću da

poručim budućem vlasniku i

Vladidajeovosvenašaimovina

dok ne isplate naše plate. Kada

isplate, eto imneka rade ako im

bude trebalo – poručio je Dra-

goljub Mićanović, bivši radnik

FEP-a.

S.D.

PLUŽINE:

Bivši radnici FEP-a protestuju zbog neisplaćene 33 plate

Tražeda imsedug izmiri

TradIcIjE:

Efekti 16. Geo-ekološkog kampa organizovanog za studente i postdiplomce geografije

„Naučena“ Sinjajevinauslov

turizma i poljoprivrede

KOLAŠIN-

Projektu izučava-

njaplanineSinjajevine jene-

ophodna ekološka, ekonom-

ska i socijalnaodrživost. Na

taj načinće se zaštititi prirod-

ni i kulturni pejzaži, omogu-

ćiti održivokorišćenjepri-

rodnihresursabez

prekomjerne eksploatacije i

omogućiti dau svemuovom

participira srednjoškolska i

studentskapopulacija čime

se stvarajupreduslovi za rea-

lizacijukapitalne ideje–Crna

Gorakaoekološkadržava.

Ovo je dio poruka tradicional-

nog Geo-ekološkog kampa koji

seovogaljetaodržaopošesnae-

stiputitonaplaniniSinjajevini,

u blizini Zabojskog jezera. Or-

ganizatori su NVO Geo-eko

Montenegro izNikšićau sarad-

nji sa Ministarstvom nauke, a

učesnici su bili studenti i pos-

tdiplomci geografije i zaštite

životne sredine saUniverziteta

iz Crne Gore, Srbije, BiH i Ma-

kedonije. Tema ovogodišnjeg

kampa jebila „Fizičko-geograf-

ski procesi na Sinjajevini“, ru-

kovodioci su bili LukaMitrović

i Goran Barović, a stručni kon-

sultanti akademici Branko Ra-

dojičić i Vukić Pulević. Kako je

za Pobjedu kazaoDejanMedo-

jević,profesorgeografijeijedan

odorganizatora kampa, ove go-

dine je proučavan sjeveroistoč-

ni dioSinjajevine saprepoznat-

ljivimZabojskimjezerom.

- Ovaj prostor je važan ne samo

sa turističkog aspekta. Tu su

važni hidromorfološki, odno-

sno biološki i ekološki detalji.

Tokom kampa su istraživani

predjeli Velikog Pećarca

(2042), Gradine (1655), Divlja-

ka (1865) kao i prostor Crnih

poda,DonjeiGornjeDobrilovi-

ne, rijeke Ljutice. Sinjajevina je

prostrana planinska površ du-

Goran Damjanović, pred-

sjednik NVO Projekti Geo-

ekološkog kampa, kaže da

je sve počelo kroz aktiv-

nosti Studentskog doma

„Braća Vučinić“ i uz pomoć

Filozofskog fakulteta Uni-

verziteta Crne Gore, kao i

uz razumijevanje institucija

i sponzora. Počelo je sa

dvije geomorfološke škole

koje su 2001. godine održa-

ne na Biogradskom jezeru i

2002. godine na Bukovici.

- Onda su krenuli geo-eko-

loški kampovi na Biograd-

skom jezeru, Boanu, Ivano-

vimKoritima, Komovima,

Prokletijama – Grebajama,

Pivi, Kučkimplaninama,

Dragovića Polju, Lipovu,

Durmitoru, Prokletijama

– Hrid, Crkvičkompolju,

Hajli, Ljubišnji, Lukavici i

ove godine na Zabojskom

jezeru - nabrojao je Damja-

nović.

Počelood

Biogradskog

jezera

Zabojsko jezero

Učesnici kampana jednom

odplatoaSinjajevine

Sa jednogodprotesta

Sinjajevina

kao najveća

krečnjačka površ

sa 40 kmdužine

i 15 kmširine je

još nedovoljno

istraženo

područje,

pogotovo kada

je primjena

modernih

tehnologija u

pitanju

Učesnici ovogodišnjegEkokampa

žine oko 40 km i širine oko 15

metara i leži upolukrugudubo-

kog kanjona Tare. Osim Tare,

njenu granicu čine i kanjoni

Morače, Bukovice i Tušinje.

Medojevićpodsjećada jeSinja-

jevinanajvećakrečnjačkapovrš

u Crnoj Gori i zajedno sa Dur-

mitorom predstavlja najveću

morfološku jedinicu sjeveroza-

padne Crne Gore. Sinjavina je

pravi poligon za izučavanje fi-

zičko-geografskih pojava i pro-

cesa.

- Pomenuti prostor sa naučnog

aspekta veoma je malo istražen.

Pogotovo je malo istražen kada

jeupitanjukorišćenjemodernih

tehnologija kao što su GIS, Ma-

pinfo, Skylab i druge. Neophod-

no je uporediti nekadašnje po-

datke sa onima do kojih se dođe

novim tehnologijama. Samo Si-

njajevina naučno procijenjenim

prirodnim i antropogenim re-

sursima moći će da bude adresa

poljoprivrede i turizmakaostra-

teških pravaca razvoja Crne Go-

re - istakao jeMedojević.

Dr.P.