Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 2. septembar 2018.

Društvo

Prof. dr Miroslav Ilić za Pobjedu govori o barijatrijskoj hirurgiji – hirurškom liječenju patološke gojaznosti

Nije riječomodi već

ospašavanjuživota

Prof. dr Miroslav Ilić, koji

je ljekar „sa strane“ u Spe-

cijalnoj bolnici „Kodra“,

planira da se već na jesen

doseli u Crnu Goru.

Nedavno je u „Kodri“ ura-

dio prvu laparoskopsku

intervenciju ahalazije jed-

njaka, Helerovumiotomiju.

- Prednost ove metode je

da pacijent može da ide

dan poslije operacije kući

sa riješenimproblemom –

rekao je dr Ilić.

Njegovomedicinsko

iskustvo, kako je naveo,

vezano je za hirurgiju

digestivnog trakta, odno-

sno gornji put ovog dijela

čovjekovog organizma

(jednjak, želudac, jetru i

pankreas).

- Doktorirao samna hirur-

giji pankreasa, na bolesti-

ma karcinoma pankreasa

i hroničnog pankreatitisa.

Jedan samod prvih koji

je radio beskrvne resek-

cije jetre za metastatsku

bolest debelog crijeva. U

tome imam iskustvo više

od 13 godina, dok hirurgiju

jednjaka radim skoro 20

godina. Osnivač sam i

Jugoslovenske škole za

laparoskopsku hirurgiju i

jedan od prvih koji je radio

laparoskopske intervenci-

je – naveo je dr Ilić.

Ostaćeu

CrnojGori

Najmlađe dijete koje je profesor dr Miroslav Ilić operisao, odnosno laparoskopski

odstranio dio želuca koji proizvodi hormon gladi, imalo je 11 godina, a u posljednjih

10 godina obavio je ovu operaciju na oko 500 pacijenata. Nijedan pacijent, istakao

je, nije se vratio tjelesnoj težini koju je imao prije hirurške intervencije

PODGORICA

–Laparo-

skopskahirurgija gojazno-

sti jehirurgija 21. vijeka i

jednaodnajznačajnijihno-

vosti savremenog svijeta,

koji je suočen sa epidemi-

jomgojaznosti, ocijenio je

urazgovoruzaPobjedu

prof. drMiroslav Ilić.

Svrha barijatrijske hirurgije

nije estetska, objašnjava on,

većda segojaznimpacijenti-

madanoviživot,štoje,ističe,

za društvo i zdravstveni si-

stem višestruko korisno, jer

se oni vraćaju radnim aktiv-

nostima i ne troše ljekove.

Ilić, koji je ekspert iz oblasti

digestivne hirurgije, svakog

petkajeuCrnojGoriuSpeci-

jalnoj bolnici „Kodra“, gdje

ostaje po tri dana i radi ope-

racijeizoblastigornjegdijela

digestivnog trakta, odnosno

jednjaka, želuca, jetre i pan-

kreasa.

Srpski stručnjak posljednjih

10godina fokusiran je i na la-

paroskopsku hirurgiju goja-

znosti,odnosnobarijatrijsku

hirurgiju koja, prema njego-

vim riječima, ekstremno go-

jazne pacijente sa višestru-

k i m m e t a b o l i č k i m

bolestima, kao što su dijabe-

tes, masnoća u krvi i povišen

krvni pritisak, liječi 100 od-

sto.

NEAKTIVNOST

Na početku razvitka barija-

trijske hirurgije, kako je re-

kaoIlić,isamjebiosuočensa

činjenicom da fondovi

zdravstva posmatraju inter-

vencije iz ove oblasti kao

estetskeoperacije, iako, kako

je naglasio, nije tako.

- Riječ je o novim anatom-

skimifiziološkimmetodama

u digestivnoj cijevi, a poslje-

dica toga je mršavljenje. Ci-

jeli svijet suočen je sa epide-

mijom gojaznosti. Veoma je

opasno što su djeca u škol-

skomuzrastu izuzetno goja-

zna, dijelomzbog toga što su

sklona video igricama, sje-

djenju kod kuće, a konzumi-

raju brzu hranu. Hrana

predstavlja zamjenu za dru-

ge socijalne i ličneprobleme.

Zbog toga je opasnost tek

pred nama i potrebni su oz-

biljnizahvatiufonduizdrav-

stvenom razmišljanju da se

toprevenira – smatra dr Ilić.

Najmlađe dijete koje je ope-

risao, odnosno laparoskop-

ski odstranio dio želuca koji

proizvodi hormon gladi,

imalo je 11 godina, a u po-

sljednjih 10 godina obavio je

ovuoperacijunaoko500pa-

cijenata. Nijedan pacijent,

istakao je, nije se vratio tjele-

snoj težini koju je imao prije

hirurške intervencije.

- Laparoskopske barijatrij-

ske procedure koje se izvode

u hirurgiji gojaznosti i meta-

boličkog sindroma danas su

među najuspješnijimproce-

durama i ova hirurgija je

mnogo napredovala u po-

sljednjih 10 godina – nagla-

sio je dr Ilić.

Prof. dr Miroslav Ilić je

govoreći o gojaznosti kao

epidemiji naglasio važnost

regionalnih, specijalizova-

nih centara, kojih već ima u

svijetu, a uskoro će jedan,

kako je najavio za Pobjedu,

biti otvoren u Podgorici.

- Naš plan je da ovdje

napravimomediteranski

centar za barijatrijsku

hirurgiju koji će prihvatati

Uskorou„Kodri“ regionalni

centarzaliječenjegojaznosti

pacijente iz cijelog regio-

na – Albanije, Makedonije,

Kosova, Bosne i Hercegovi-

ne i Hrvatske, ali i pacijente

iz inostranstva – naveo je

naš sagovornik.

Mediteranski centar bi tre-

balo, ako sve bude išlo po

planu, da bude otvoren na

Svjetski dan gojaznosti - 11.

oktobra.

Podaci za Crnu Goru, kako je kazao prof. dr Miroslav Ilić,

pokazuju da gojaznih osoba ima oko 40 odsto, ali, kako je

objasnio, nijesu svi oni za operaciju.

- U našem regionu i Evropi pacijenata koji su za operaciju

ima oko tri do pet odsto. Na ukupan broj stanovnika u Crnoj

Gori, dovoljno bi bilo godišnje da se operiše 200 do 300

ljudi. To bi bio veliki uspjeh i Fond zdravstva bi trebalo da

izdvoji za svoje državljane najmanje 200 potpuno plaćenih

troškova ove operacije, koji nijesumali, ali nijesu ni veliki u

odnosu na ukupnu količinu ljekova koje će osoba potrošiti

zbog gojaznosti – smatra dr Ilić.

Fondbimogaodaplaća

200operacijagodišnje

Kod pacijenata koji imaju od

100 do 300 kilograma, kako je

objasnio, bilo kakvo rezanje

prednjeg trbušnogzida izuzet-

no je problematično i zato je

laparoskopska intervencija to-

likouspješna.

- Najčešće intervencije koje se

rade kod pacijenata u barija-

trijskoj i metabiličkoj hirurgiji

jesu „rukavna resekcija želu-

ca“ i „želudačno-crijevni baj-

pas“. Ja izvodimmini želudač-

no-crijevni bajpas zapacijente

koji imaju šećernu bolest – ka-

zao je dr Ilić.

INDEKS

Prava indikacija za operacije

gojaznih ljudi, prema njego-

vimriječima, je indeks tjelesne

mase,kojisedobijadijeljenjem

tjelesnetežinesavisinompaci-

jenta.

- Pacijent treba operaciju ako

imaindekstjelesnemaseiznad

40 kilograma po metru kva-

dratnom,anemanekuudruže-

nu bolest, odnosno indeks tje-

lesne mase 35, a ima neku od

udruženih bolesti. Udružene

bolesti su najčešće početak še-

ćerne bolesti, masnoća u krvi,

masna jetra, propast zglobova,

policistični ovarijum, sterilitet

kod muškarca i takozvana op-

struktivna sleep apnea, odno-

sno kada pacijent zaspi u toku

dana zato što zbog učestalog

hrkanja,odnosnoostajanjabez

daha tokomnoći, teporemeće-

nog rada srca, nije uspio da se

naspava –naveo je dr Ilić.

Indeks tjelesne mase, kako je

naglasio, ljekarima trebadabu-

de stalni parametar koji prate

tokomsvihposjeta pacijenta.

- U „Kodri“ smo obezbijedili

vagukojamjeri do500kilogra-

matjelesnetežineisvipacijen-

ti s povećanom kilažommogu

da dođu kod nas da im izraču-

namo indeks tjelesne mase,

iskontrolišemo masnoću u kr-

vi, šećerukrvi i da sedogovori-

mo o operativnom liječenju –

kaže naš sagovornik. Pacijenti,

kakojenaglasio,prijeoperacije

treba da smršaju od pet do 10

odsto tjelesne težine, a u

„Kodri“supripremiliispecijal-

ni predoperativni jelovnik sa

tomsvrhom.

- Potrebni su i drugi pregledi

drugihspecijalnosti,kaonapri-

mjer kardiologa, pulmologa,

endokrinologa i anesteziologa,

da se pacijent može bezbjedno

odvesti uanesteziju i obaviti hi-

rurška intervencija – objašnja-

vaon.Ubolnici„Kodra“se,kako

je rekao, otvaraju i nove opera-

cione sale koje su opremljene

na svjetskom nivou upravo za

pacijente koji imaju ogromnu

tjelesnu težinu.

- Takvi pacijenti zahtijevaju

pojačane standarde za hirur-

škeintervencije,kaoizaopera-

tivni sto–dodao je on.

USPJEH

Skoro svi gojazni pacijenti, ka-

ko je rekao dr Ilić, imaju povi-

šenkrvni pritisak.

- Uspjeh operacije što se tiče

krvnog pritiska je 100 odsto.

Nakon operacije i smanjenja

tjelesne težine svi pacijenti

bivaju izliječeni od tog pro-

blema, kao i od šećerne bole-

sti i masnoće u krvi i masne

jetre. Nakon operacije paci-

jent dobija nov život i postaje

zdrav čovjek – naglasio je dr

Ilić. Naš sagovornik ističe ka-

ko pacijenti koje operiše

uglavnom ne mogu da se po-

krenu u svom stanu, a kamoli

da idu na posao i opterećeni

su uzimanjemvelike količine

ljekova.

- To je i za pacijenta i za druš-

tvo izuzetno skupo – dodaje

on.

Pacijenti koji su gojazni umi-

ru naglo, a procenat smrtno-

sti je, kaže naš sagovornik, 15

puta veći kod gojaznog paci-

jenta nego kod svihostalih.

Kod pacijenata koji imaju di-

jabetes tip 2, operacija se radi

10godina odpojave bolesti.

Nakon operacije pacijent je

mjesec na dijeti, a mršavi do

dvije godine od dana hirur-

škog zahvata.

- Za to vrijeme očekujemo da

promijeni stil života, te da se

fizički aktivira. Često prepo-

ručujemopersonalnogtrene-

ra,daiduuteretanuidauzmu

dijetetičara, odnosno mi im

preporučujemo kako da se

hrane, što znači da ne unose

ništa što sadrži šećer i/ili ma-

sti – zaključio je dr Ilić.

J.BEHAROVIĆ

Bolnica „Kodra“

Prof. drMiroslav Ilić

11

godina je imaonajmlađi

pacijent profesora Ilića