Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 2. septembar 2018.

Društvo/Hronika

BIJELOPOLJE

– Četrdeset osmogodišnji K.

B. stradao je juče umjestu Bistrica u Bijelom

Polju kada je na njega palo stablo, potvrđeno

je iz Uprave policije. Do nesrećnog slučaja je

došlo u 16.30 časova kada je na Bjelopoljca u

šumi dok je sjekao drva palo stablo.

B. R.

Četrdeset sedmogodišnji

Cetinjanin Slavko Šole

Janković i njegova deset

godina mlađa supruga su

trogodišnje bliznakinje

Mašu i Miju dobili vantjele-

snomoplodnjom iz prvog

pokušaja, a prije toga su

prirodnimputempokušava-

li pet godina da se ostvare

kao roditelji.

On za Pobjedu priča o putu

koji su prošli od očaja do

najveće radosti.

- Kada vam kažu da ne

možete da se ostvarite u

najbitnijoj ulozi u životu, u

ulozi roditelja, to je veoma

težak osjećaj. To znaju

parovi koji su prošli kroz to.

Sve ono čemu teži svako

normalno biće u životu,

vama se čini neopisivo

daleko – počinje svoju priču

Janković.

On i njegova supruga su u

prvoj godini braka pokušali

da osnuju porodicu.

- Taj period je bio jako težak,

a obilježio ga je strah, nevje-

rica, suze. Poslije mnogo

pokušaja, nijesmo uspijevali

da ostvarimo trudnoću i

krenuli smo na ispitivanja.

Pretrage su utvrdile da je

sa suprugom sve u redu.

Moji spermatozoidi su bili

usporeni i podvrgao sam

se operaciji – objašnjava

Janković.

Janković:Odočajado

najvećeradostiuživotu

Poslije godinu dana od inter-

vencije, kaže on, nijesu uspi-

jevali da začnu dijete i bili su

odlučni da idu na vantjelesnu

oplodnju.

- Dok smo čekali vantjelesnu,

koristio samneke prirodne

,,ljekarije“, a stres i napetost su

počeli da popuštaju. I gle čuda,

moja žena je ostala u drugom

stanju prirodnimputem. Dobili

smo ćerku Hajdanu, koja će

uskoro napuniti osamgodina.

Bili smo presrećni – sa odu-

ševljenjempriča sagovornik

Pobjede, dodajući da je često

psiha kočnica za mnoge stvari.

Željeli su da Hajdana ima brata

ili sestru, pa su I dalje prirod-

nimputempokušavali da po

drugi put postanu roditelji. Ali

nije išlo, i to punih pet godina.

I odlučili su ponovo – idu na

vantjelesnu. Uslijedili sumje-

seci iščekivanja, nijesu gubili

nadu iako su šanse bile male.

- Sve je rizik u životu, a i treba

probati sve jer ono štomožete

da dobijete je neopisivo vri-

jedno. Dobili smo blizankinje

Miju i Mašu – naše najsvjetlije

tačke u životu i cilj do kojih

smo stigli težimputem. Mi

smo to uradili na Odjeljenju za

humanu reprodukciju na Ceti-

nju. Moja iskustva su fenome-

nalna, doktor Željko Lazović i

kompletno osoblje taj posao

rade sa puno ljubavi. Naravno,

za sve to zaslužna je i dok-

torica Tanja Motrenko,

koja je postavila temelje

svemu tome na Cetinju

– sa zahvalnošću priča

ponosni otac.

Parovima koji imaju

problemda se ostvare

kao roditelji savjetuje da

o vantjelesnoj oplodnji

razmišljaju kao o zlatnoj

šansi i da se oslobode

predrasuda.

- Mi smo shvatili da

vantjelesna oplodnja nije

ni rijetko uspješna, bolna

i skupa, jer vamdonosi

najveću radost u životu.

Toplo preporučujem

svima da na ovaj način

pokušaju da se ostvare

u najvažnijoj i najljepšoj

ulozi u životu – savjetuje

Janković. Takođe, podsje-

ća da je u tompostupku

teže ženama.

- Ženama je u ovim situ-

acijama ipak najteže, ali

mojoj supruzi je bilomalo

lakše jer je problembio

domene, pa doza terapi-

je koju je primala bila je

manja u odnosu na onu

koju bi morala da prima

da je ona imala problem.

Nije lako da žena prolazi

kroz te terapije, ali maj-

činska ljubav je nešto što

joj daje snage da sve to

stoički podnese. Država

plaća intervenciju, ali ima

tu dodatnih troškova

za terapije koje bračni

parovi snose, ali je sve

vrijedno truda – poručuje

Janković.

SVIJETLETAČKEUŽIVOTUPORODICEJANKOVIĆ:

BliznakinjeMaša iMia

toga, kaže ona, savremena me-

dicinska tehnologija stvara no-

vi koncept dijagnostikeu infer-

tilitetu koji podrazumijeva da

seuštokraćemvremenuurade

neophodnaispitivanjaipostavi

dijagnoza,tezapočneliječenje.

- Nažalost, u našoj zemlji se

svakodnevno javljaju bračni

parovi kod kojih prođe i po ne-

koliko godina a da se dijagno-

stika nije sprovela do kraja. Ti-

me se liječenje započinje u

kasnim reproduktivnim godi-

nama i u periodu kada je sma-

njena ovarijalna rezerva, što

dovodi do neuspjeha. Najveći

izazov predstavljaju parovi

upravo sa timproblemom ili sa

azoospermojom kod kojih po-

stoji mogućnost liječenja u

programu donacije gameta –

objašnjavaKoturović.

VANTJELESNAOPLODNJA

Parovima koji imaju problem

da dođu do potomstva, uCrnoj

Goridržavaobezbjeđujetripo-

kušaja vantjelesne oplodnje.

Ona ističe da u odnosu na ze-

mlje regiona, kod nas postoje

povoljniji finansijski uslovi ka-

da su u pitanju ljekovi koji se

koriste upostupkuVTO.

- Nakon dobijanja odobrenja

zapostupakVTOodKonziliju-

ma Kliničkog centra Crne Go-

re,parmožedabiradalićesvo-

je pravo da iskoristi u Bolnici

,,DaniloI“naCetinjuiliunekoj

od četiri privatne klinike u Cr-

noj Gori –upućujeKoturović.

Uprkos povoljnim uslovima u

Crnoj Gori, ona navodi da sva-

ke godine određeni broj paci-

jentkinja odlazi u inostranstvo

na liječenje. Razlozi, kaže ona,

mogu biti različiti - od ubjeđe-

nja da postoje bolji uslovi kao i

mišljenja da je uspjehVTOve-

ći, naročito u grupi pacijentki-

nja starije životne dobi.

- U nekim zemljama Evropske

unije zakonom je dozvoljen

program donacije gameta, pa

je i torazlogzbogčega jeprika-

zani uspjeh određenih klinika

veći – ocjenjuje naša sagovor-

nica.

Doktorka naglašava da je po-

grešno vantjelesnu oplodnju

nazivati vještačkom.

- IVF je jednaodmetodamedi-

cinskipotpomognuteoplodnje

u kojoj se odabir gameta ( jaj-

ne ćelije i spermatozoida) i

oplodnja kao i početni razvi-

tak embriona odvija van tije-

la- u embriološkimuslovima.

Postupak IVF odvija se u ne-

koliko faza. Prva faza podra-

zumijevakontrolisanustimu-

laciju folikula hormonima

kao i ultrazvučno praćenje

rasta folikula i endometriju-

ma. Druga faza podrazumije-

vapunkcijufolikula,aspiraci-

ju i selekciju zrelih jajnih

ćelija, a treća analizumuškog

uzorka, obradu i oplodnju

(postupkomklasičnog IVF -a

iliICSImetodom).Posljednja

faza odnosi se na kulturu em-

briona i praćenje njihovog

rasta i razvoja i na kraju tran-

sfer embriona u matericu –

objašnjavaKoturović.

Prema podacima Svjetske

zdravstvene organizacije, ne-

plodnostusvijetu jezastuplje-

na 14 odsto. U svijetu je po-

stupkom I VF rođeno više od

šest miliona beba. Na godiš-

njemnivouobaviseoko1,5mi-

liona IVF procedura i rodi oko

350.000beba.

IvanaTERZIĆ

Umjestu Bistrica stradala jedna osoba

NaBjelopoljcapalo

stablodok je sjekaodrva

PODGORICA

–ĐorđijuĐu-

raškoviću, NikoliMasoniči-

ću, IvanuNikoviću i Vojinu

Lekoviću, uhapšenimauak-

ciji ,,Kliker“ tačnouponoć

izmeđupetka i subote, odre-

đen jepritvor zbog sumnje

da suučestvovali u švercuci-

gareta čime jebudžetCrne

Goreoštećen, kako sepro-

cjenjuje, zaoko40miliona

eura, saznajePobjeda.

Oni su uhapšeni u srijedu, sa

još šest osoba koje su puštene

da se brane sa slobode. Uokvi-

ru ove akcije početkom avgu-

sta uhapšene su četiri osobe, a

za 14osoba se traga.

Krivičnim prijavama u ovom

slučajuobuhvaćenojeukupno

28 osoba i dvije firme koje se

sumnjiče za krivična djela -

stvaranje kriminalne organi-

zacije, zloupotreba službenog

položaja, davanje i primanje

mita, krijumčarenje...

Sumnja se da je ova kriminal-

na organizacija odmaja do av-

gustaovegodineprokrijumča-

rilaoko40.000paketacigareta

bez akciznih markica, pri če-

mu je pričinjena šteta za dr-

žavni budžet zbog neplaćenih

akciza i carina u visini od ne-

kolikodesetinamiliona eura.

Kako tvrde iz policije i Tuži-

laštva, po unaprijed utvrđe-

nom kriminalnom planu i ja-

sno utvrđenim ulogama

članovi te grupe su uz pomoć

osam službenika Uprave cari-

na cigarete inostranog porije-

kla iz slobodne carinske zone

uBarupropuštalibezakciznih

markica. U posljednjoj akciji

hapšenja zaplijenjeno je 1.182

paketa cigareta bez akciznih

markica, dok je početkom av-

gusta oduzeto 1.360paketa.

B.R.

BUDVA

–ProtivBudvanina

D. I. podnijeta jeprekršajna

prijava jer jeupetakvečeu

Budvi, uoči početkaknjižev-

nevečeri srpskogpjesnika

MatijeBećkovića, sugrađan-

kiDarinki Ljubiši polomio

kasetofon.

Prema saznanju Pobjede, do

incidenta je došlo kada je Lju-

bišapokušaladanasvomzvuč-

niku pusti crnogorsku himnu

,,Oj svijetlamajska zoro“, da bi

joj nakon toga prišao D. I. i po-

lomio zvučnik.

Ona je od policije zatražila da

istražeko jedozvoliodaseodr-

ži skup na kojem je gostovao

Bećković imajući u vidu sušti-

nunjegovog održavanja.

Ljubišatvrdidajenapadnanju

instruisan i da iza svega stoje

organizatori skupa s obzirom

dasejavnodeklarisalakaopro-

tivnik gostovanja Matije Beć-

kovića, koje smatra direktnom

provokacijom kako građana

Crne Gore tako i građana Bud-

ve. Ljubiša je u policiji ispriča-

ladajenaknjiževnovečeMati-

je Bećkovića otišla kako bi

izrazila negodovanje zbog pri-

sustva ovog književnika.

Istakla je da je prilikom poku-

šaja da uđe na mjesto gdje je

Bećković gostovao, imala kra-

tak razgovor sa policajcima u

Incident uoči književne večeri Matije Bećkovića u Budvi

Budvanki polomljenkasetofon

jer jepustilacrnogorskuhimnu

civilu kojima je objasnila da u

torbi nema nikakvo oružje već

kasetofon i da ,,ne namjerava

da takneBećkovića“.

- Umomentu kada je najavljen

govor Bećkovića, sagnula sam

se i uključila bežični zvučnik i

krenula je državna himna. To

jetrajalodvije-trisekunde,dok

mi nije prišao jedan odmoma-

kakoji sustajali izamene i oteo

mi zvučnik iz ruke, nakon čega

ga je nekoliko puta bacio na

pod i polomio ga – ispričala je

Ljubiša upoliciji.

Mladić se nije zaustavio na to-

me, već je Ljubiši iz ruku oteo

telefon kojim ga je snimala i

slomio ga.

Sve je to radio, kako tvrdi Lju-

biša, upućujući joj uvrede više

puta.

- Dok samodlazila, čovjek koji

mijepolomiozvučnikmijego-

vorio ,,zapamtićeš ti mene“ i

slične stvari kojenijesamrazu-

mjela, jer su u tom momentu

prisutni počeli u glas da pjeva-

ju neku četničku pjesmu –

ispričala jeLjubiša.

Organizatori večeri su najavili

da ćepodnijeti budvanskoj po-

liciji prijavu protiv Ljubiše ko-

ja je pokušala, kako tvrde, da

,,remeti održavanjemanifesta-

cije“.

Uprava Javne ustanove ,,Bibli-

oteka Budve“, uoči gostovanja

Bećkovića, uputila je pismo

Centrubezbjednosti Budve jer

se ,,na društvenim mrežama

stvarala negativna atmosfera“.

Kakosutadasaopštili,pojedin-

ci su navodno najavljivali da će

Bećkovića gađati jajima i para-

dajzom.

Bećkovićev nastup na Festiva-

lu ,,Ćirilicom“ izazvao je broj-

ne polemike u Crnoj Gori, bu-

dući da jevišeputa javnokazao

da ne priznaje državu Crnu

Goru, crnogorski jezik i pismo.

Crnogorce je nazivao ,,šakom

jada“, a onima koji se izjašnja-

vaju kao Crnogorci, Bećković

je poručivao da im je ostalo

,,samo još da promijene pol“.

C. H.

Četvoro uhapšenih u akciji ,,Kliker“ privedeno kod sudije za istragu

Osumnjičenima za šverc

cigaretaodređenpritvor

HERCEGNOVI

–NikšićaninP.B. (53)uhapšen

je juče u Herceg Novim nakon što su tamošnji

inspektori pregledom njegovog automobila

pronašli 788 šteka cigareta različitih proizvo-

đača bez akciznih markica, vrijednosti od oko

20.000 eura, saopšteno je iz Uprave policije.

Cigarete su pronađene kada su hercegnovski

policajci, umjestu Bijela, pregledali automobil

,,škoda oktavia“ beogradskih tabli kojim je

upravljaoP. B.

B.R.

UhapšenNikšićanin

Hercegnovski policajci oduzeli 788 šteka cigareta bez akciznihmarkica

Polomljeni kasetofon i telefon

ILUSTRACIJA