Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 2. septembar 2018.

Društvo

U FOKUSU:

UCrnoj Gori se oko 15 odsto parova bori sa neplodnošću

Godišnje500postupaka

vantjelesneoplodnje

PODGORICA

–Problem

neplodnosti uCrnoj Gori

imaod 12do 15odstoparo-

va. Imajući uviduda jena-

ša sredina suočena i sapro-

blemomnegativnog

prirodnogpriraštaja, brač-

naneplodnost dobija još

višena značaju, ne samo

kaomedicinski već i druš-

tveni problem–ocijenila je

zaPobjedudoktorica

ZdenkaKoturović saodje-

ljenjaHumane reproduk-

cijenaCetinju.

Ona ističe da je vantjelesna

oplodnja najčešća i naju-

spješnija metoda liječenja

neplodnosti.

U našoj državi godišnje se

uradi od 400 do 500 postu-

paka IVF (medicinski pot-

pomognuta oplodnja) što je,

prema njenom mišljenju, i

realna cifra prema broju sta-

novnika.

- Na našem odjeljenju Hu-

mana reprodukcija Opšte

bolnice ,,Danilo I“ na Ceti-

njuod2007. godine urađeno

je oko 1.500 postupaka IVF i

rođeno više od 500beba. Sa-

mo u prošloj godini na na-

šem odjeljenju blizu 200

parovaliječilosepostupkom

vantjelesne oplodnje – kaže

doktorkaKoturović.

(NE)PLODNOST

Neplodnost se definiše kao

odsustvo trudnoće nakon

jedne godine redovnih sek-

sualnih odnosa bez korišće-

nja kontracepcije.

-Oko75odstoparovaostvari

trudnoćuutokuprvegodine

života u bračnoj zajednici.

Sljedećihdesetodstoparova

realizuje trudnoću do kraja

narednegodine, apreostalih

deset do 15odstopredstavlja

grupuneplodnihparovakoji

se javljaju ljekaruradi liječe-

nja –kažeKoturović.

Ona ističe da se plodnost

Predrasude da je žena glavni uzrok neplodnosti je prevaziđena, pa savremenamedicina na njega gleda kao na

,,partnerski problem“. Zato proces dijagnostike i liječenja obuhvata i ženu i muškarca. Od neplodnosti se ne umire,

ali se organizammože ozbiljno psiho zički ugroziti jer problemutiče na kompletnu ličnost. Vantjelesna oplodnja

kod nas semože obaviti u Bolnici ,,Danilo Prvi“ na Cetinju i još četiri privatne klinike

ZdenkaKoturović

smanjuje sa godinama života.

Pa je kod žene najveća između

20.i30.godine,akodmuškarca

do 40, tako da optimalna plod-

nost žene traje oko 15 godina, a

muškarca 30.

- Incidenca neplodnosti kod

žena starosne grupe od 25 go-

dinakrećeseokosedamodsto i

raste sa godinama života. U

starosnoj grupi žena od 35 do

39 godina ona raste do 22 od-

sto, pa žena kojau35. godini ne

ostane trudna poslije pola go-

dine, odmah mora krenuti sa

ispitivanjemneplodnosti. Kod

žena starijihod40godina inci-

denca neplodnosti iznosi 29

odsto–navodi Koturović.

SagovornicaPobjedeobjašnja-

va da neplodnost sa psihološ-

kog aspekta predstavlja poseb-

n o s t a n j e k o j e p r a t e

emocionalne krize, depresija i

frustracija kodpartnera.

- Od neplodnosti se ne umire,

ali seorganizammožeozbiljno

psihofizički ugroziti jer ovaj

problem utiče na kompletan

aspekt ličnosti. Sa neplodnim

parom potreban je razgovor

koji će omogućiti da oba su-

pružnika steknu povjerenje u

tim ljekara i uvjere se u posto-

Načelnik organizacione cje-

line u Domu zdravlja Blok

V, izabrani doktor za žene,

dr Milovan Jovanović, spec.

ginekolog i akušer, kaže da

je infertilitet sve više uzeo

maha.

- To više nije epidemija nego

je pandemska stvar i prisu-

tan je na svim kontinentima.

Podjednako je zastupljen i

kodmuškaraca i kod žena, a

tome doprinosi sve brži način

života i loše navike kod oba

pola, kao što su promiskuitet,

ubotreba alkohola, narko-

tika, slaba izička aktivnost,

nezdrava ishrana, razne infek-

cije i seksualne transmisione

bolesti, čak i neudobna odjeća

– upozorava Jovanović.

Čuvanje reproduktivnog

zdravlja kod žene počinje

odmah, a ne sredinom života.

- Savjetujemo svakoj djevojci

da posjeti ginekologa prije

stupanja u seksualni odnos,

što ne savjetujemo da se desi

prije 18. godine. Poslije prvih

seksualnih odnosa podrazu-

mijeva se redovna posjeta

doktoru za žene – ističe Jova-

nović.

On je zabrinut, kaže, sve sla-

bijimprirodnimpriraštajemu

našoj državi, a i regionu.

- Počinjemo da staramo kao

društvo, imamo sve manje

mladih. Problem je u tome što

se muškarci i žene sve kasnije

odlučuju da stvaraju porodi-

cu, što smatramprioritetom,

ali izgleda da im je sve važnije

od toga. Bitno je da se žena

ne odlučuje za reprodukciju u

kasne dane, kada su šanse da

bude neplodna veće i kada je

teže da se izbori sa mogućim

komplikacijama tokom trud-

noće i porođaja – savjetuje

Jovanović.

On podsjeća da postoji savje-

tovalište u koje mladi parovi

mogu da dođu, da se informi-

šu o stvaranju porodice, te da

prije planiranja začeća djeteta

provjere da li su zdravi.

Jovanović savjetuje bračne

parove da ne zaborave da

vode kvalitetne seksualne

odnose jer često zbog raznih

obaveza postanu nemarni u

tom značajnomdijelu njiho-

vih života.

- Ukolikomladi bračni par

poslije godinu dana redovnih

seksualnih odnosa ne posti-

gne trudnoću, onda krećemo

sa ispitivanjima. Kada su u

pitanju bračni drugovi stariji

od 35 godina, ispitivanje poči-

njemo poslije pola godine –

objašnjava Jovanović.

Na početku se, kaže naš sago-

vornik, raspituju o kvalitetu

seksualnog života, navikama

i slično. Poslije toga prate

plodne dane kod žene, ispitu-

je se nivo hormona, rade se

brisevi.

- Zatimuključimomuškar-

ca u sve to, njemu se mjeri

spermogram. Ukoliko su svi

rezultati dobri krćemo na

invazivnija ispitivanja. Kod

žene ispitujemo prohodnost

jajovoda– objašnjava Jovano-

vić ističući da je riječ ometo-

dama koje se danas provode

bez mnogo bola, te da slujede

Jovanović:Kodginekologaiprijestupanjauseksualneodnose

stimulacije, ovulacije, kasnije

intervencije laparoskopija,

hiseroskopija …

Sagovornik Pobjede kaže

da sve to rade ,,tiho“, bez

dizanja uzbune kako tom

bračnomparu ne bi stvorili

tenziju i nervozu, što značaj-

nomože negativno da utiče

na njihov seksualni život.

- To je bitno jer par dok

čeka vantjelesnu oplodnju,

ostvari trudnoću prirodnim

putemupravo jer nijesu

opterećeni. U seksualnom

životu trebalo bi da uživaju

kao onda kad nijesu planirali

porodicu jer planovi mogu

da djeluju stresno i kontra-

produktivno – objašnjava

Jovanović.

MilovanJovanović

janje mogućnosti rješenja nji-

hovog problema. Zato se u rje-

šavanje neplodnosti uključuje

većibrojstručnjakaitakoomo-

gućava da se sa različitih aspe-

kata sačuva fizičko i mentalno

zdravljesupružnika–savjetuje

Koturović.

UZROCI

Prema njenim riječima, u po-

sljednjih 30 godina uzroci ne-

plodnosti i međusobni odnos

muškog i ženskog infertiliteta

stalno se mijenja, pa je danas

izjednačen i iznosi po35odsto.

Uzrokzajedničkoginfertiliteta

ima 30 odsto parova, dok se sa

nerazriješenom neplodnošću

suočava deset odsto.

-Mnogastanjaioboljenjamuš-

karca i žene mogu dovesti do

privremenog ili trajnog gubit-

ka plodnosti. Neliječena zapa-

ljenska oboljenja genitalnih

organa, neliječene polno pre-

nosivebolestiidaljeimajuveli-

ki značaj kao uzrok infertilite-

ta. Hronične i sistemske

bolesti, faktori iz spoljašnje

sredine - toksičan efekat duva-

na, alkohola, kofeina, upotreba

narkotika, pretjerana fizička

aktivnost kao poremećaji

ishrane sa pretjeranom ili pre-

malom tjelesnom težinomdo-

vode do neplodnosti kod oba

partnera – upozorava Koturo-

vić.

Najčešći uzrok steriliteta kod

žene je izostanak ovulacije kao

posljedica hroničnih endokri-

nološkihporemećaja.

- Prema najnovijim istraživa-

njima, smanjena je učestalost

ginekološkihzapaljenskihpro-

mjena,aliistovremenopoveća-

na učestalost endometrioze

gdje je od šest odsto parova su-

očenosaovimproblemom,dok

25 odsto žena sa endometrio-

zom imaju problemsa neplod-

nošću. Osimovih uzroka steri-

liteta, sve je veći broj žena sa

smanjenom ovarijalnom re-

zervom dijagnostikovanih u

mlađoj životnoj dobi – objaš-

njava sagovornicaPobjede.

Predrasude da je žena glavni

uzrok neplodnosti je prevazi-

đena, pa savremena medicina

na to gleda kao na ,,partnerski

problem“.

- Termin ,,neplodnost para“

uključuje oba partnera, a pro-

cesdijagnostikeiliječenjaobu-

hvata i ženu i muškarca. U to-

me veoma važnu ulogu ima

angažovanost zdravstvenog si-

stema u rješavanju ovog pro-

blema i povećano interesova-

nje javnosti i medija, prije

svega putem zdravstvenog

prosvećivanja pacijenata za

nove tehnologije asistirane re-

produkcije - ocjenjuje Koturo-

vić.

Međutim, ona skreće pažnju

da veliki broj ženapreko35go-

dina suočen je sa problemom

neplodnosti koja je nastala kao

rezultat odlaganja odluke o

stvaranju potomstva, a koje su

na zalasku svoje reproduktiv-

ne funkcije prvenstveno zbog

godina života.

DIJAGNOZA

Dijagnoza neplodnosti je pro-

ces koji uobičajeno traje od

jednog do tri mjeseca, a konci-

piran je prema redosljedu od

manje invazivnih i jeftinijih ka

skupljim i agresivnimdijagno-

stičkim procedurama. Zbog

500

beba rođeno je na odjeljen-

juHumana reprodukcija

Opšte bolnice ,,Danilo I“ na

Cetinjuod 2007. godine