Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 2. septembar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

ČlanoviOd-

boraRegulatorne agencije

za energetiku (RAE) i Savje-

taAgencije za elektronske

komunikacije i poštansku

djelatnost (EKIP) ostvarili

suprošle godinepoosnovu

članstvau timtijelima godiš-

njeprihode i odpovišeod

25.000eura, odnosnona

mjesečnomnivou i do2.300

eura, pokazujupodaci iznji-

hovih imovinskihkartona,

koji suobjavljeni na sajtu

Agencije za sprečavanje

korupcije.

Predsjednik Odbora RAE

Branislav Prelević je lani

primao osnovnu platu u

iznosu od 1.355 do 1.567

eura. Svaki mjesec je

primao dodatak na staž

u iznosu od 250 do 290

eura, dok je odmaja pri-

maomjesečnu naknadu

od 120 eura, kao pred-

sjednikodboraRAE, a od

juna do kraja godine imao

je mjesečni prihod od 150

eura kao naknadu za dodatni

rad oko regulacije vode. Na

osnovu tih podataka, Prelević

je kao predsjednik Odbora

RAE na mjesečnom nivou u

drugoj polovini prošle godine

mjesečno prihodovao oko

2.000 eura.

NEKRETNINE

Njegovukupnigodišnjiprihod

po osnovu angažovanja u

Agenciji iznosio je 22.300 eu-

ra.Uimovinskomkartonupiše

da jeuaprilu imajukaopreda-

vač/saradnik na Univerzitetu

DonjaGoricaostvariomjeseč-

ni prihododpo 320 eura.

U njegovom vlasništvu nalazi

se stan od 104 metra kvadrat-

na, garaža od 12 kvadrata, po-

sjeduje i 50 odsto garaže od 28

kvadrata, kao i 50 procenata

kuće od 120kvadrata.

Njegova supruga posjeduje

dva stana, jedan od 107 kva-

drata i drugi od49 kvadrata.

Prelević je vlasnik vozila ,,ni-

sanjuke“iz2012.godine,anje-

gova supruga ima oročeni

štedni ulog od 38.200 eura.

Njegov kolega iz Odbora RAE

Miroslav Vukčević je, zavisno

odmjeseca, lani imaoosnovnu

platu od 1.355 do 1.567 eura.

Naknadazaminuliradnamje-

sečnom nivou iznosila je od

250do290eura.Zapredsjeda-

vanje Odborom RAE za prva

tri mjeseca prošle godine pri-

mao jepo371 euro.Vukčević je

od jula do kraja prošle godine

imao imjesečni prihod od 340

eura na osnovu, kako u imo-

vinskom kartonu piše, nakna-

de za dopunskudjelatnost.

Godišnji prihod Vukčevića po

osnovu članstva u Odboru

RAE iznosio je 23.700 eura.

Vukčević je vlasnik dva stana,

jednogod59kvadrataidrugog

od90kvadrata.

U njegovomposjedu je i auto-

mobil ,,pasat“ iz 2007. godine.

Njegova supruga ima oročeni

štedni ulog od 15.900 eura.

Vukčević otplaćuje dva kredi-

ta jedan od45.000 eura i drugi

od 4.750 eura. Njegova supru-

ga ima kredit od 30.000 eura.

Treći član Odbora RAE Dra-

gutin Martinović je lani pri-

mao osnovnu platu od 1.355

eura do 1.567 eura. On je na

mjesečnomnivoudobijaoido-

datak na staž od 413,3 eura do

478,2 eura. On je u prva tri

mjeseca prošle godine priho-

dovao po 263 eura, a u aprilu,

maju,junuijulupo252eurana

osnovu, kako piše, drugih pri-

hodapoosnovučlanstvauOd-

boruRAE. Odavgustadokraja

godine imao je mjesečno po

235 eura kao naknadu za do-

datnu djelatnost-regulaciju

vode.

Njegov godišnji prihod po

osnovu članstva u Odboru

RAE iznosio je 25.600 eura.

Naosnovu tihpodatakaon jeu

pojedinim mjesecima prošle

godine, kao član Odbora RAE,

prihodovaopo 2.300 eura.

Martinović je vlasnik 50 odsto

kućeod198kvadrata, 33odsto

jednosobnog stana od 52 kva-

drata.

Njegova supruga je vlasnik

stana od 108 kvadrata i garaže

od 12 kvadrata.

Martinović je vlasnik vozila

,,opel astra“ iz 2008. godine.

On ima neoročeni štedni ulog

od 10.000 eura. Martinović

ima stambeni kredit od 2007.

godine u iznosu od 20.000 eu-

ra.

Izvršni direktor RAE Novak

Medenica je lani, zavisno od

mjeseca, primao platu u izno-

su od 1.924 do 2.237 eura.

Ostvario je ukupan godišnji

prihodod25.000 eura.

On je vlasnik stana od 59 kva-

drata i vikendiceod74kvadra-

ta. U njegovom vlasništvu je i

25 odsto kuće i pomoćnih

zgrada površine 148 kvadrata.

Njegova supruga posjeduje

stan od 88 kvadrata i polovinu

vikendicu-brvnaru.

Medenica je vlasnik automo-

bila ,,kia sorento“ iz 2004. go-

dine, a u imovinskom kartonu

piše da ima 35.000 eura goto-

vine.

VARIJABILE

Nijedan od članova Odbora

RAE nije dao saglasnost pri-

stupu podacima na računima

bankarskih i drugih finansij-

skih institucija.

Predsjednik Savjeta EKIP-a

Šaleta Đurović imao je lani

osnovnu platu u rasponu od

1.665 do 1.786 eura, kolika mu

je bila uprva trimjeseca.

On je u prva četiri mjeseca

ostvarivao i varijabilu od po

400 eura, umaju i junu varija-

bila je iznosila po 250 eura,

dok mu je u drugoj polovini

prošle godine varijabila na

mjesečnomnivouiznosila500

eura. On je unovembruostva-

rio, kako senavodi unjegovom

imovinskom kartonu, ,,drugi

prihod“ od 1.014 eura, takođe

po osnovu članstva u Savjetu

Agencije.

Đurović jeostvarioukupni go-

dišnji prihod od 26.868 eura,

odnosno prosječno je mjeseč-

noprihodovao 2.240 eura.

On je vlasnik četvorosobnog

stana, sa dvije garaže od 199

kvadrata, vikendice od 39 kva-

drata i poslovnog prostora od

91 kvadrat. Njegova supruga,

univerzitetski profesor i neka-

dašnja potpredsjednica Vlade

Gordana Đurović vlasnik je

stana od47 kvadrata.

Đurović je vlasnik dva auto-

mobila,,,renomegana“iz2011.

godine i ,,pežoa 306“ iz 1997.

godine.

Đurović u imovinskom karto-

nu nije naveo da li na bankar-

skim računima ima novca, ali

je dao saglasnost pristupu po-

dacima na računima bankar-

skihidrugihfinansijskihinsti-

tucija.

NjegovkolegaizSavjetaAgen-

cije Branko Kovijanić imao je,

zavisno odmjeseca, prošle go-

dine osnovnu platu u iznosu

od 1.541 euro do 1.641 euro ko-

lika mu je plata bila u prva tri

mjeseca. Tokom 2017. isplaći-

vanamu je varijabila koja jena

mjesečnom nivou iznosila od

200do400 eura.

Njemu je u oktobru isplaćeno

1.014 eura, kao ,,drugi prihod“.

Kovijanić je kao član Savjeta

EKIP-a ostvario godišnji pri-

hodod24.200 eura.

On jevlasnikdvastana, jednog

od 101 kvadrat i drugog od 42

kvadrata, kao i poslovnog pro-

stora od 35 kvadrata.

Njegova supruga posjeduje

stan od 47 kvadrata i kuću od

32kvadrata,kojujenaslijedila.

Na tekućem računu njegove

supruge nalazilo se 26.130 eu-

ra. Uumovinskomkartonu pi-

še da je vlasnik pravnih lica

PzuDental Line i Osa Preven-

tiva.

Kovijanić ima dva kredita,

stambeni iz 2007. godine od

56.592 eura i gotovinski kredit

od10.000eura,iz2015.godine.

On je dao saglasnost pristupu

podacima na računima ban-

karskih i drugih finansijskih

institucija.

ČlanSavjetaEKIP-aZoranSe-

kulić imao je prošle godine

najveću platu u novembru i

decembruodpo2.136eura.On

je od juna kao član Savjeta pri-

hodovaoukupno 14.700 eura.

KREDITI

Sekulić je vlasnik tri stana od

85,54 kvadrata, 70 kvadrata i

68 kvadrata. On je vlasnik 50

odstokućeod80kvadrataipo-

lovine livade od 10.000 kva-

drata.

On posjeduje vozilo ,,reno

klio“ iz 2005. godine, dok nje-

gova supruga ima ,,golfa“ iz

2013. godine.

U imovinskom kartonu Seku-

lića navodi se da posjeduje bi-

blioteku od 10.000 naslova,

kao i umjetničke slike, ne pre-

cizira se o kojembroju slika se

radi.

Sekulić ima stambeni kredit

od47.088eura,iz2007.godine,

od februara prošle godine ima

potrošački kredit od 8.052 eu-

ra. Od avgusta prošle godine

ima još jedan kredit od 2.174

eura.

Sekulić nije dao saglasnost

pristupu podacima na računi-

ma bankarskih i drugih finan-

sijskih institucija.

NjegovkolegaizSavjetaEKIP-

a Šefkija Murić je lani imao

najveću platu od 1.518,95 eura

udrugojpolovinigodine.Onje

tokom druge polovine prošle

godine primaomjesečnu vari-

jabilu od 400 eura. U njego-

vomimovinskomkartonupiše

da jeuoktobruprimio ,,zimni-

cu“ od 1.014 eura.

Murić je lani u prvih pet mje-

seci primaoplatukaoposlanik

u parlamentu od 1555,12 eura,

a u junu od 289,4 eura. On je

kao odbornik parlamenta u

Rožajama,uprvihpetmjeseci,

imao mjesečni prihod od 110

eura.

Posjeduje dva stana od 70 i 46

kvadrata. Vozio je ,,škodu ok-

taviu“ iz 2008. godine. Od

prošle godine ima kredit od

5.000eura, dok je i njegova su-

pruga kreditno zadužena sa

9.000 eura.

Ni Murić nije dao saglasnost

pristupu podacima na računi-

ma bankarskih i drugih finan-

sijskih institucija.

Član Savjeta EKIP-a

Aleksandar Mijač

u prvoj polovini

prošle godine

imao je osnov-

nu platu od

1.750eura,au

drugoj polo-

vini od 1.650

eura. Tokom

godine pri-

mao je mje-

sečno varija-

bilu od 200

do 400 eura.

On je u okto-

bru,kakosenavo-

di, ostvario ,,drugi

prihod“ od 1.000 eura.

Posjeduje tri stana u

100procentnomvlasništvuod

73, 62 i 54kvadrata, kao i jedan

od 54 kvadrata u kome posje-

duje 50 odsto vlasništva. On je

unasljedstvodobiokućuod85

kvadrata.Njegovasuprugapo-

sjeduje dva stana od 59 i 42

kvadrata.

UimovinskomkartonuMijača

pišedaima,,golfa

“iz2002.go

-

dine. Na tekućem računu ima

26.500 eura, kao i oročeni

štedni ulog od 7.000 eura.

Nije dao saglasnost pristupu

podacima na bankarskim ra-

čunima.

Izvršni direktor EKIP-a Dar-

ko Grgurović lani je imao naj-

veću platu tokomprve polovi-

ne godine, od 1.671,22 eura.

Lanimujemjesečnoisplaćiva-

na varijabila od 200 do 400

eura. I on je u oktobru primio

1.014 eura, što je zabilježeno u

kartonukao ,,drugi prihod“.

Posjeduje dva stana od 58 i 33

kvadrata, a ima vlasnički udio

od 33 odsto u kući od 100 kva-

drata i stanu od 55 kvadrata.

Ima dva oročena štedna uloga

od 8.000 i 7.000 eura. Njegova

suprugaimatakođedvaoroče-

na uloga od po 10.000 eura.

Imao je automobil ,,tojotu“ iz

2008. godine.

Imastambenikreditod42.000

euraiz2006.godine.Daojesa-

glasnost pristupu podacima

na bankarskimračunima.

S.POPOVIĆ

Prihodi i imovina članova Odbora RAE i Savjeta EKIP-a i menadžmenta ovih regulatornih tijela

Zarađivali godišnje

višeod25.000eura

ŠaletaĐurović je vlasnik dva stana, jednog

od 101 kvadrat i drugog od 42 kvadrata,

kao i poslovnog prostora od 35 kvadrata

Izvršni direktor EKIP-a

DarkoGrgurović lani

je imaonajvećuplatu

tokomprve polovine

godine, od 1.671,22 eura.

Lanimu jemjesečno

isplaćivana varijabila od

200do 400eura. I on je u

oktobruprimio 1.014 eura,

što je zabilježenou kar-

tonu kao ,,drugi prihod“

Nijedan od

članova Odbora

RAE nije dao saglasnost

pristupu podacima na

bankarskim računima,

pokazuju izvještaji o

prihodima i imovini

koje objavljuje Agencija

za sprečavanje

korupcije

BranislavPrelević

ŠaletaĐurović