Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 2. septembar 2018.

Aktuelno

PODGORICA

Demokratska

partija socijalista, Socijalde-

mokrate i Demokrate čestitale

su juče građanima Tuzi status

samostalne opštine.

Kako je saopšteno iz vladaju-

će partije, na osnovu Zakona

o izmjenama i dopunama

Zakona o teritorijalnoj organi-

zaciji Crne Gore, koji je usvo-

jen u parlamentu, a koji su

jednoglasno podržali posla-

nici DPS-a, stekli su se uslovi

da Tuzi postanu samostalna

opština.

- I ovim smo dokazali da DPS

apsolutno stoji iza svojih pre-

dizbornih obećanja. Ujedno,

na najbolji način smo odgovo-

rili na zlonamjerne i neuteme-

ljene optužbe iz opozicije da

ovo pitanje koristimo u pre-

dizborne svrhe, da Tuzi nikad

neće biti samostalna opština

– naveli su iz DPS-a.

Iz Socijaldemokrata kažu da

je njihov stav uvijek bio jasan

kad je većinska volja građanki

i građana Tuzi u pitanju, te da

,,nikada nijesu i neće tu realnu

i istinsku potrebu zloupotre-

bljavati u dnevnopolitičke

svrhe“.

- Jedini i isključivi pobjednik

ovog 1. septembra su građani

i građanke nove samostalne

opštine u Crnoj Gori, a ne

partije čija bi osnovna uloga

morala biti da dosljedno

zastupaju njihove interese –

naveli su iz SD-a.

Dobijanje statusa samostalne

opštine u ime Demokratske

Crne Gore čestitao je lider te

stranke Aleksa Bečić, koji je,

između ostalog, poručio da

se sada usredsrede na razvoj

kvaliteta života i unapređiva-

nje standarda svoje opštine.

Sl. R.

Političke partije čestitale građanima Tuzi

DPS: Pokazali da stojimo

iza svojihobećanja

PODGORICA

Dobijanje sta-

tusa samostalneopštineTuzi

za građane togpodručjaupo-

litičkomsmisluznači samo-

stalnost uodlučivanjuoprav-

cima razvoja i svimdrugim

bitnimpitanjima. Građani i

privredni subjektiMalesije

moguočekivati unapređenje

uslova života i rada, imajući u

viduda će lokalna samoupra-

va imati svojeorganeupu-

nomkapacitetu–kaže zaPo-

bjeduAbedinAdžović,

predsjednikgradskeopštine

Tuzi.

Izmjene i dopune Zakona o

teritorijalnoj organizaciji,

koje predviđaju da Tuzi bu-

du samostalna opština, pri-

mjenjivaće se od 1. septem-

bra. Adžović kaže da u tome

vidimogućnost da građani „lak-

še i efikasnije ostvaruju svoja

prava u organima lokalne upra-

ve, iz razloga što će im javne

službe biti bliže i dostupnije“.

STUDIJEOPRAVDANOSTI

Prema njegovim riječima, ura-

đeno je nekoliko studija oprav-

danosti formiranjaopštineTuzi

koje, kako je kazao, imaju razli-

čite zaključke.

- Pomommišljenju, da li će op-

ština Tuzi moći odbezbijediti

kontinuirano finansiranje po-

slova koji su od interesa za lo-

kalnu samoupravu, zavisi od vi-

šefaktora–fiskalnihkapaciteta,

naplate poreza od privrednika,

investitora i situacije na tržištu.

Privredni razvoj jedne opštine

zahtijeva sinhronizovano i kon-

tinuirano aktivnosti na različi-

timnivoima, kako lokalneupra-

ve, tako i državne. U tomsmislu

nastojaću da se na lokalnomni-

vou stvore dobre osnove, kao i

stabilne ekonomske pretpo-

stavke za kontinuirani i održivi

razvoj opštine – kazao je Adžo-

vić.

On je poručio da, kao prvi čo-

vjek Tuzi, želi da implementira

zakonska rješenja i doprinese

razvojuopštine, kakobi građani

imali kvalitetnu upravu koja će

imodgovarati na zahtjeve, kako

jekazao, umnogovećemobimu

nego što je do sada bio slučaj.

NikolaGegaj,odbornikDPS-au

Tuzima i član Glavnog odbora

tepartije,kazaojezaPobjeduda

područje Tuzi ima sve uslove

koji su potrebni za funkcionisa-

nje opštine - teritoriju, stanov-

ništvo, resurse i fiskalnu spo-

sobnost.

-Osnovni cilj zakonausvojenog

prije više od godinu, koji pred-

viđadaTuzidobijustatuspuno-

pravne opštine, je jačanje prava

građana na lokalnu samoupra-

vu. Duboko sam uvjeren da će

primjenom zakona pospješiti

dalji razvoj Tuzi u interesu gra-

đananašegpodručja i čitaveCr-

neGore – istakao jeGegaj.

On je podsjetio da se zakonom

precizira rok za raspisivanje iz-

bora za SkupštinuopštineTuzi,

koje raspisuje predsjednik dr-

žaveMilo Đukanović u roku od

90 dana od početka primjene

zakona.

BOLJAPERSPEKTIVA

-VjerujemdaćeTuzikaopuno-

pravna opština imati bolju per-

spektivu jer jeopšte poznatoda

samostalnost podrazumijeva

da građani i lokalna samoupra-

va sami odlučuju o pravcima

razvoja i drugimbitnimpitanji-

ma. Pošto je Opština servis i u

službi građana, siguran sam da

će im biti omogućeno da lakše,

brže i efikasnije ostvarujusvoja

prava. Očekujem i da će biti na-

stavljeno sa početim procesom

formiranjanovihslužbiiorgana

unutar opštine Tuzi – kazao je

Gegaj.

Premanjegovimriječima,opšti-

na Tuzi svojom ljudskom i pri-

vrednominfrastrukturom, kao i

mogućnostima za dalji razvoj u

kontinuitetu, predstavlja neza-

obilazan potencijal kako razvo-

ja same opštine, tako i Crne Go-

re.

- Vjerujem da će nova opština

podsticati brži ekonomski i sve-

obuhvatni razvoj ovog područ-

ja, zaustavljanje dalje migracije

stanovništva, pružanje višeg ni-

voa usluga kao i efikasnijeg

obavljanja poslova u nadležno-

sti lokalne uprave u cilju zado-

voljenja potrebe građana i pri-

vrednih subjekata u Malesiji

–dodao jeGegaj.

Vaselj Siništaj izAlbanske alter-

native kaže zaPobjeduda je op-

timalno da Tuzi počnu da funk-

cionišu kao samostalna opština

od 1. januara 2019. godine.

- Očekujem da će predsjednik

države raspisati izbore za opšti-

nu Tuzi najkasnije do 20. sep-

tembra. Nakon 60do 90dana bi

se održali izbori. Optimalno je

da do 1. januara 2019. zaživi to

rješenje. Ko dočeka, taj je naj-

srećniji – rekao je Siništaj, koji

se, kako kaže, među prvima za-

lagao da Tuzi budu samostalna

opština.

Prema njegovim riječima, treba

čestitatigrađanimanastrpljenju.

-Moraseosvježiti kadaruTuzi-

ma imoradoći radna snagakoja

je kvalifikovana, a ne partijski

povezana. Dijaspora će sada

moći slobodno da ulaže ukoliko

ima kapitala –kazao je Siništaj.

Kazao je i da je trebalo Zeti i

Malesiji dati status opštine

mnogo ranije, možda kada je

Andrijevici vraćen status opšti-

ne.

I.K.

Zakon koji predviđa da Tuzi budu samostalna opština primjenjuje se od danas

ADŽOVIĆ:

Tuzi ćebiti

efikasnija lokalnauprava

u interesugrađana

Štojepredviđenoizmjenama

Zakonaoteritorijalnojorganizaciji

Prve izbore za skupštinu novoosnovane opštine,

nakon donošenja zakona kojim je izvedena teritori-

jalna promjena, raspisuje predsjednik Crne Gore, u

roku od 90 dana od početka primjene zakona kojim

je osnovana nova opština – predviđeno je članom

38a Izmjena i dopuna Zakona o teritorijalnoj organi-

zaciji Crne Gore, usvojenimu aprilu prošle godine.

Sredstva za sprovođenje prvih izbora za skupštinu

novoosnovane opštine obezbjeđuju se u budžetu

Crne Gore. Konstitutivnu sjednicu skupštine novo-

osnovane opštine sazvaće predsjednik skupštine

opštine u kojoj je došlo do teritorijalne promjene.

Član 38 Zakona o teritorijalnoj organizaciji predviđa

da skupština opštine, odnosno skupštine opština u

kojima je došlo do teritorijalne promjene, radi stva-

ranja uslova za početak rada novoosnovane opštine

obrazuju organizacioni odbor, u roku od 30 dana od

početka primjene zakona kojim je osnovana nova

opština. Organizacioni odbor čine po tri predstavni-

ka opštine u kojoj je došlo do teritorijalne promjene i

novoosnovane opštine i jedan predstavnik Ministar-

stva. Prilikomodređivanja sastava organizacionog

odbora vodi se računa o zastupljenosti stručnjaka

za pitanja urbanizma, katastra i imovinskih prava.

Organizacioni odbor predlaže način uređenja odno-

sa između opština, teritorijalno razgraničenje, način

podjele imovine i druge aktivnosti za stvaranje

uslova za početak rada novoosnovane opštine. Član

53a propisuje da poslove lokalne uprave i lokalne

službenike i namještenike koji su obavljali te poslove

u organima uprave opštine Tuzi kao opštine u okvi-

ru Glavnog grada preuzeće organi lokalne uprave

opštine Tuzi, u roku od 30 dana od obrazovanja tih

organa.

PODGORICA

Plus d.o.o. ju-

če jeprimijenionovunižu

akcizu i pojeftinio svevrste

cigareta takodanajprodava-

niji ,,vinstonxs long“ sadako-

šta 2,30 ili 30centimanjepo

paklici, saopštio je izvršni di-

rektor ovekompanijeProko-

pijePerić.

Podsjetimo da je Vlada u julu

odlučila da vrati akciznu stopu

na cigarete sa 40 na 30 eura na

hiljadu komada, zbog porasta

sive ekonomije i smanjenih

prihoda budžeta od legalne

prodaje. Odlučeno je da niža

akcizapočneda seprimjenjuje

od1. septembra. Prekjuče jeFi-

lipMoris saopštioda jezaraču-

naonižustopuakcize i smanjio

cijene, a danas Plus d.o.o. oče-

kuje da će najkasnije do pone-

djeljka to uraditi i svi ostali

uvoznici.

- Premanovomcjenovnikuna-

še kompanije, veliki broj ciga-

retasadakošta2eura,štopred-

stavlja i trenutno najnižu

cijenu cigareta na legalnom tr-

žištu. Iako smo i dalje nekon-

kurentni ilegalnom tržištu, ci-

jenesmoprilagodilikolikosmo

god mogli više da što veći broj

potrošača ima dostupnu ciga-

retupoprihvatljivoj

cijeni.Ne-

koliko vrsta ,,dune“ i ,,fast“ ci-

gareta sada koštaju po dva

eura, a u slims segmentu ima-

mo ,,monus slims“ cigarete –

kažePerić.

Uspjeli smo, dodaje on, zahva-

ljujući dodatnoj podršci proi-

zvođača Japan tobako interna-

tional.

-Uspjeli smozahvaljujući i nji-

hovom razumijevanju tržišta,

da najprodavaniju cigaretu u

Crnoj Gori, ,,vinston xs long“,

korigujemo na 2,30 (2,60) a

,,vinston 100’s“ na 2,70 (tri) eu-

ra po paklici. Od ovog istog

proizvođača, ,,premiumbrand

sobranie“ sada će se prodavati

za 3,40 (3,70) eura po paklici -

istakao jePerić.

Kao lider među uvoznicima

cigareta u Crnoj Gori, ocijenio

jePerić, imali su i odgovornost

da prvi dan stupanja na snagu

novog akciznog kalendara od-

mah koriguju maloprodajne

cijene cigareta.

- Na ovaj način, vjerujem da

smo podržali ogromne napore

VladeiMinistarstvafinansijau

suzbijanju ilegalnog tržišta ci-

gareta na teritoriji Crne Gore -

ističe on.

Izvršni direktor kaže da su ve-

lika očekivanja kod svih da će

smanjenjeakcizeznačajnouti-

cati na smanjenje ilegalnog tr-

žišta cigareta.

- Smatram da je učinjen veliki

korak od strane Vlade i Mini-

starstva finansija time što su

korigovaliakciznikalendarko-

ji je bio preagresivan za naše

uslove. Ovaj potezVlade poka-

zujeogromnuodlučnost ubor-

bi protiv ilegalnog tržišta i

uvjeren samu rezultate koji će

sepostići.Netrebastatinaovo-

me jer jeborbaprotiv ilegalnog

tržišta konstantan proces i za-

htijevavelikaulaganja i napore

–naglašavaPerić.

M.P.M.

PODGORICA

Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko

Krivokapić smatra da je ,,za Makedoniju referendumpitanje odluke

da li će država krenuti na Zapad, da postane puna demokratija, ili

na Istok, po blagoslov za autokratiju“. Krivokapić je učestvovao na

međunarodnoj konferenciji ,,Makedonija gleda naprijed: momentum

da se stigne voz za EU“, na kojoj u Skoplju učestvuju premijer Zoran

Zaev, ključni ministri za vladavinu prava Vlade Makedonije, kao i

više od 40međunarodnih predstavnika iz Evropske unije i zemalja

Zapadnog Balkana. Kako je saopšteno iz SDP-a, on je bio panelista na

temu ,,Odnos EU - Makedonija: novi momentum, novi izazovi“.

- Ovaj mjesec biće najkraći mjesec u istoriji Makedonije. Iz tog razlo-

ga svi moramo pomoći da se stvori obrazac da reformističke vlade

mogu da opstanu na Balkanu jer je to znak za sva naša društva - da

su promjene moguće, kada su oni koji ih žele iskreni i istrajni u

namjeri da ih ostvare. Za Makedoniju je referendumpitanje odluke

da li će država krenuti na Zapad, da postane puna demokratija, ili na

Istok, po blagoslov za autokratiju - rekao je Krivokapić.

Sl. R.

Sniženu akciznu stopu na cigarete

primijenio i Plus d.o.o.

Pojeftinile sve

vrstecigareta

Lider SDP-a nameđunarodnoj konferenciji u Skoplju

Krivokapić:Okretanje Istoku

blagoslovzaautokratiju

AbedinAdžović

RankoKrivokapić i ZoranZaev

NikolaGegaj

Vasilj Siništaj