Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Nedjelja, 2. septembar 2018.

Reportaža

Premijer Marković se sastao sa rukovodstvomprijestonice

i turističkim i poljoprivrednimposlenicima sa Njeguša

Vladaćepomagati

razvoj njeguškogkraja

Već i na Cetinju i svuda

u Crnoj Gori svjedočimo

novim i kapitalnim

infrastrukturnimprojektima,

koji crnogorsku ekonomiju

razvijaju po visokoj stopi

rasta, a našu zemlju čine

investiciono poželjnom

destinacijom – rekao je

Marković

CETINJE

Predsjednik

VladeDuškoMarković obi-

šao je juče novi put Cetinje –

Njeguši i ocijenio da je logič-

no da se na taj put nadoveže

i rekonstrukcija atraktivnog

starog putaNjeguši – Tro-

jica niz Kotorske strane, uz

očuvanje njegove istorijske

i ambijentalne prepoznat-

ljivosti.

- To će Njeguše i Cetinje

povezati sa BokomKotor-

skom i Crnogorskimprimor-

jem i obezbijediti punu valo-

rizaciju kulturnog, turističkog

i poljoprivrednog poten-

cijala ovog kraja – rekao

je premijer na sastanku sa

rukovodstvomprijestonice i

turističkim i poljoprivrednim

poslenicima sa Njeguša.

Predsjednik Vlade je informi-

sao sagovornike o brojnim

razvojnimprojektima koji se

realizuju širomCrne Gore.

- Već i na Cetinju i svuda u

Crnoj Gori svjedočimo novim

i kapitalnim infrastrukturnim

projektima, koji crnogorsku

ekonomiju razvijaju po viso-

koj stopi rasta, a našu zemlju

čine investiciono poželjnom

destinacijom – rekao je pre-

mijer.

Govoreći o budućem razvoju

prijestonice i cetinjskog kraja,

predsjednik Vlade je zatražio

od lokalnog rukovodstva

konkretne projekte rekavši

da novca ima dovoljno.

Premijer je inicirao adaptaci-

ju stare njeguške škole i naja-

vio inansijsku pomoć Vlade

tomprojektu, o kojem treba

da se stara prijestonica.

- Stara njeguška škola je

prepoznatljiv amblemNje-

guša i ona zaslužuje našu

zajedničku brigu – ocijenio je

predsjednik Vlade.

Marković je posjetio i manife-

staciju Njeguška trpeza, koja

je juče po 15. put održana na

njeguškom trgu.

Na Njegušima su juče bili i

gradonačelnik prijestoni-

ce Aleksandar Kašćelan,

ministar kulture Aleksandar

Bogdanović, kao i direktor

Direkcije za saobraćaj Savo

Parača.

- Ovaj događaj sažima u

sebi sve ono što smo bili,

što jesmo, ali i ono kako bi

željeli da poslije nas čine naši

nasljednici. Nedaleko odavde

rođen je najveći među nama,

Njegoš. Lučonoša besmrtni.

Vjerujemda je sjećanje na

Mjesna zajednica Njeguši

je za izuzetan doprinos

razvoju Njeguša, poseb-

no u oblasti kulture, za

izuzetnu a irmaciju Crne

Gore i njene istorije, kao i

za izuzetan doprinos slo-

bodarskoj tradiciji ovog

kraja dodijelila plaketu

prof. dr Radovanu Rado-

njiću. Plaketa je dodije-

ljena i AD ,,Mehanizacija i

programat“. I ove godine

dodijeljeno je priznanje

za najljepše uređeno

dvorište, a ta nagrada pri-

pala je Mladeni Popović.

Priznanja

njega i sve iz loze Petrovića

danas više nego ikada važno

i neophodno u državi Crnoj

Gori – kazao je gradonačelnik

Cetinja naglasivši da Njeguška

trpeza nije samomanifestacija

tokom koje se kupuju domaći

mesni i mliječni proizvodi,

med, vino, rakija, medovina,

već ona upućuje na porodične

vrijednosti, na zajedništvo.

Kako je naglasio, iako je očeki-

vao da se ovogodišnja Njeguš-

ka trpeza održi na novoj pijaci,

to se nije desilo.

- Do Njeguša ide se gore, kod

dobrih domaćina koji pripre-

maju svake godine ovu svetko-

vinu – kazao je Dragan Mitov

Đurović na otvaranjumanife-

stacije, koju već deceniju i po

organizuju MZ Njeguši i mje-

štani tog kraja, a pod pokrovi-

teljstvomprijestonice Cetinje i

Turističke organizacije.

- I ova, petnaesta Njeguška

trpeza je dobar znak da

imamo kontinuiran kvalitetan

rad – kazao je predsjednik MZ

Njeguši Dragan Čavor na otva-

ranjumanifestacije i naglasio

da je posjeta premijera Marko-

vića ,,tom kraju udahnula novi

život“.

- Zaista, sve što se dešava na

Njegušima je jedan novi duh,

odnosno jedno povjerenje koje

smo godinama gajili i sa pret-

hodnomVladom. I gospodin

Đukanović nas je obilazio često

– kazao je Čavor.

Prema njegovim riječima,

rekonstrukcija trga na Njeguši-

ma nije završena iako je rok za

završetak radova istekao, ali se

mještani nadaju da će trg usko-

ro biti završen.

Posjetioci su na Njegušima

imali priliku da uživaju u

tradicionalnimnjeguškim

suhomesnatimproizvodima,

siru, medovini. Vrijedni doma-

ćini Njeguša, iako u otežanim

uslovima, i ove su se godine

potrudili da za svakog bude

dovoljno.

Tokom kulturno-zabavnog

programa nastupili su kulturno-

umjetničko društvo ,,Njegoš“,

Zdravko Đuranović, Nikolina

Grba, guslar Milan Vujović i

Teatar 303.

J. ĐUKANOVIĆ

Premijer je inicirao

adaptaciju stare

njeguške škole i najavio

nansijskupomoć

Vlade tomprojektu, o

kojemtreba da se stara

prijestonica

Poglednanovi put premaNjegušima

Sastanakpremijera sa

rukovodstvomprijestonice

Na tezgama jebila

raznovrsnaponuda

ManifestacijaNjeguška trpeza

okupilabrojneposjetioce