Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Nedjelja, 2. septembar 2018.

CrnomGorom

Predsjednik opštine Bar razgovarao sa čelnicima Komunalne djelatnosti

Bar

DušanRaičević

Raičević: Nečistoću

nećemo tolerisati

- Opravdano je nezadovoljstvo građana i turista nivoomčistoće u gradu

i ja samkao Baranin i predsjednik nezadovoljan. Svi moramo dati svoj

maksimum i puni doprinos da Bar opet učinimo najčistijimgradomu

regionu i u tompravcu samnaložio konkretne aktivnosti - kazao je Raičević

BAR

- Predsjednikopštine

BarDušanRaičević je tokom

radneposjeteDOOKomu-

nalnedjelatnosti poručioda

„nečistoćuugraduvišeneće

tolerisati“.

-Opravdanojenezadovoljstvo

građana i turistanivoomčisto-

ćeugradu i ja samkaoBaranin

ipredsjedniknezadovoljanito

se neće više tolerisati. Svi mo-

ramo dati svoj maksimum i

puni doprinosdaBar opet uči-

nimo najčistijim gradomu re-

gionu i u tompravcu samnalo-

žiokonkretneaktivnosti-istakao

je predsjednik opštineBar.

PROBLEMI

Predsjednik opštine Bar Du-

šanRaičević je sav.d. sekreta-

rom Sekretarijata za komu-

nalno-stambene poslove i

zaštitu životne sredine opšti-

ne Bar DejanomŠkerovićem,

savjetnicima u tomsekretari-

jatu Blaženkom Srzentić i

SlobodankomMilić posjetio

DOO Komunalne djelatnosti

Bar i razgovaraosa tehničkim

direktorom preduzeća, svim

rukovodiocima sektora, a po-

sebno sa direktorom komu-

nalnog sektora Predragom

Ristovićem, rukovodiocem

sektora čistoće Momčilom

Vulezićem i direktoromme-

hanizacije Branislavom Pla-

mencem. Tema sastanka je

bilaupoznavanjesastanjemu

tompreduzeću, eventualnim

problemima sa kojim se su-

srijeću tokomrada, a koji uti-

ču na situaciju u gradu po pi-

tanju čistoće.

Tokom radne posjete pred-

sjednik opštine je izrazio ne-

zadovoljstvo postojećom si-

tuacijom neadekvatnog

odlaganja i deponovanja gra-

đevinskog i kabastog otpada i

pod hitno naložio svim su-

bjektima u ovoj djelatnosti

konkretne aktivnosti. Sekre-

tarijatu za komunalno-stam-

beneposlove i zaštituživotne

sredineopštineBar,kojiinače

vrši nadzor nad radomDOO

Komunlane djelatnosti Bar,

naloženo je da u saradnji sa

komunalnompolicijomu ro-

ku od 24 sata izvrši terenski

obilazak svih lokacija u grad-

skom jezgru i prigradskom

području na kojima se vrši

odlaganje i deponovanje ko-

munalnog otpada i drugog i

prirodnog i vještačkog otpa-

da sa javnih površina i zapi-

snički konstatuje stanje na

terenu.Komunalnapolicijaje

u obavezi da po dobijenom

zapisniku o stanju sa terena

po hitnom postupku donese

rješenja o izvršenju, kojima

će obavezati DOOKomunal-

ne djelatnosti Bar da najka-

snije u roku od tri dana od

dana prijema rješenja izvrše

zbrinjavanje komunalnog ot-

pada idrugogprirodnogivje-

štačkog otpada.

DOGOVOR

Predsjednik opštine je tokom

posjete imao prilikuda na licu

mjesta vidi mehanizaciju ko-

jom raspolaže preduzeće Ko-

munalne djelatnosti Bar i do-

bio uvjerenje da je ona

dovoljna da se posao čišćenja

obavi u skladu sa dogovorom.

Na sastanku je dogovoreno i

da sekretar Sekretarijata za

komunalno-stambene poslo-

ve i zaštitu životne sredine re-

dovno obavještava predsjed-

nika opštine o realizovanim

aktivnostima.

Predsjednik opštine Dušan

Raičević je naglasio da ove ak-

tivnosti treba da budu stalne i

da će se buduća saradnja op-

štine i nadležnih službi ogle-

dati u planiranju i realizaciji

većeg broja zajedničkihmjera

i aktivnosti usmjerenihna rje-

šavanju komunalne proble-

matike grada, što za cilj ima

stvaranjenove,čisteiekološke

destinacije.

V.K.V.

Jedna turistička bilješka – u pravom trenutku

Iz centraBeogradaucentarKolašina

Sedmodnevne pripreme selekcije „petlića“ su završene najavom i

rezervacijomda ih narednog ljeta neće biti 20 nego najmanje 40...

KOLAŠIN

- Za fudbalski klub „Ata-

kante“ izBeogradanijesubaš re-

zervisaneprve stranice sportskih

listova ili sportskihrubrika. Iako

klub iz godineugodinunapreduje,

bilježi svebolje rezultate, anaroči-

to se ističekvalitetnimradomsa

najmlađima.

Po njima će se, između ostalog, ipak

pamtiti ovogodišnje kolašinsko turi-

stičko ljeto. Ne po broju ostvarenih

pansiona tokom jedne sedmice bo-

ravkaselekcije„petlića“satrenerima,

negopo impresijamakoje su saopštili

i najavi da će narednog ljeta doći ma-

kar sa dvije selekcije. I to baš u dani-

ma kada su se vodile neprimjerene

kampanje protiv turističkihdolazaka

uCrnuGoru, oni suodlučili da izcen-

traBeograda dođuu centarKolašina.

TrenerFK„Atakantea“ SlobodanRa-

kić je što kao igrač, što kao trener

„odradio“ desetine i desetine pripre-

ma i zna šta treba sportisti na planini.

Imalomi velikom.Ovogaputa jepro-

šao pored prilično sportsko-turistič-

kih centara uSrbiji i došaouKolašin.

- Odlučili smo da promijenimo ambi-

jent i sredinupriprema, dobilipovolj-

ne uslove od apartmana „Gorska“ koji

su smješteni u centru Kolašina. Na-

ravno, prvi put smo u Kolašinu, ali je

nakon svega kako smo primljeni ovih

nedjeljudanasigurnodanećemobiti i

posljednji put. Od smještaja u „Gor-

skoj“ i ljubaznosti menadžera Rado-

miraMinića, prekokvalitetnehraneu

„Planinaru“, padokvalitetnih fudbal-

skih terena u sportskoj zoni. Trenirali

smo dva, a nekada i tri puta dnevno.

Trčali zelenilom i šumama, a opet bili

u centru grada. Već sada smo našem

ljubaznom i profesionalnomdomaći-

nu RadomiruMiniću iz „Gorske“ na-

javili da narednog ljeta dolazimo sa

dvije selekcije i da ćemo na vrijeme

rezervisati - priča SlobodanRakić.

On ističe da su na pripreme došli za-

hvaljujućiagilnostiMihailaJovanovi-

ća, predsjednika kluba, koji potrebnu

pažnju posvećuje svim selekcijama.

Za mlade igrače FK „Atakantea“ bore

se prvoligaši „Partizan“, „Zvezda“,

„Čukarički“. Seniori ovogvikendapo-

činju ligaško takmičenje, a kasnije i

ostale selekcije. U budućem funkcio-

nisanju kluba jedno od mjesta za pri-

preme se zna –Kolašin.

Tekst i foto:

Dr.P.

Mladi fudbaleri izBeograda ispredpansiona „Gorska“