Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 2. septembar 2018.

Svijet

VAŠINGTON

-Bivši američki

predsjednici BarakObama i

DžordžBuš predvodili suvi-

šehiljada ljudi koji sudošli da

odajuposljednjupoštupre-

minulomsenatoruDžonu

Mekejnu, uNacionalnoj kate-

drali uVašingtonu.

- Došli smo da odamo počast

izuzetnom čovjeku, ratniku,

državniku i patrioti, koji je bio

otjelotvorenje svega što je naj-

bolje u Americi - rekao je Oba-

ma.

Mekejnjebiokonzervativnise-

nator, naveo je Obama, ali je,

kako je rekao, razumio da neki

principi nadilaze politiku, da

nekevrijednostinadilazeparti-

ju, prenosi AP.

- On nas je učinio boljim pred-

sjednicima - rekao je Obama

koji je 2008. bioMekejnovpro-

tivkandidat na predsjedničkim

izborima uSAD.

Bivši predsjednik Džordž Buš,

kojije2000.pobijedioMekejna

na unutarstranačkim izborima

republikanaca, pohvalio jeMe-

kejnovu ,,kombinaciju hrabro-

sti i pristojnosti“, ističući da je

prezirao zloupotrebu vlasti.

Mekejnova ćerkaMegan se pr-

va obratila prisutnima.

- Amerika Džona Mekejna ne-

ma potrebe da bude učinjena

ponovo velikom, zato što je

Amerika uvijek velika - rekla je

Mekejnova ćerka.

Američki predsjednik Donald

Tramp nije pozvan na službu u

vašingtonskoj Nacionalnoj ka-

tedrali, gdje su, ipak, prisutni

njegova kćerka i zet, Ivanka

Tramp i DžaredKušner, koji su

savjetnici u Bijeloj kući, kao i

drugi članovi Trampove admi-

nistracije.

Mekejnova porodica jasno je

stavila do znanja da ne želi

Trampa ni na jednom kome-

morativnom skupu u zemlji,

koji traju već pet dana, jer je

Trampčestokritikovaosenato-

ra izArizone.

Netrpeljivost izmeđuMekejna

i Trampa počela je tokomkam-

panje za predsjedničke izbore

2016. kada je senator tvrdio da

Tramp nije kadar za najvišu

funkcijuuSAD.

Potom je, ipak, podržao Tram-

povu nominaciju unutar parti-

je, ali je podršku kasnije povu-

kao. Tokom Trampovog

mandata, Mekejn je često iska-

zivao neslaganje sa politikom

Bijele kuće.

Među prisutnima na komemo-

raciji u Vašingtonu su i bivši

američki potpredsjednik Džo

Bajden, bivši gradonačelnik

Njujorka Majkl Blumberg,

osnivačFedEksaFredSmit,mi-

lijarderRonaldPerelman,ruski

disidentVladimirKara-Murza,

glumacVorenBiti.

Mekejn je preminuo u 81. godi-

ni od tumora na mozgu, 25. av-

gusta. Biće sahranjen sjutra u

pomorskoj akademiji uAnapo-

lisu.

Bivši američki predsjednici govorili na

komemoraciji posvećenoj DžonuMekejnu

Obama:Mekejn

otjelotvorenje

najboljegu

Americi

Novo istraživanje javnogmnjenja uFrancuskoj

Popularnost

Makrona

najnižaod2017.

PARIZ

- Stopapopularnosti

francuskogpredsjednika

EmanuelaMakronapala je

za šest bodovauavgustuna

najniži nivootkako jeumaju

2017. preuzeodužnost, po-

kazalo jemjesečnomjerenje

kompanijeHaris Interaktiv.

PopularnostšefavladeEduara

Flipa pala je za osambodova u

avgustu.

Istraživanje je sprovedeno od

utorka do četvrtka nakon

ostavke ministra za ekološku

tranzicijuNikolasaHuloa.

Nikolas Hulo je postao politi-

čar koji uživa najviše povjere-

nja sa 47 odsto pozitivnih mi-

šljenja.

EmanuelMakron jepaona36,

aEduardFilipna 34odsto.

Anketa je izvedena putem in-

terneta od 28. do 30. avgusta

među 977 ispitanika starijih

od 18 godina prema metodi

kvota.Mogućnost greške je iz-

među 1,4 i 3,1 bod.

BERLIN

-SituacijaugraduČe-

mnicuna istokuNjemačke, ko-

ji jeunedjeljuiponedjeljakbio

poprištenasilja, idaljesene

smiruje.

Najavljeno je nekoliko novih

protesta, a istovremeno se poja-

vila vijest da je policija pokrenu-

laistragudabisaznalakakosuse

pripadnici krajnje desnice do-

mogli nalogazahapšenje jednog

od osumnjičenih za ubistvo

35-godišnjeg njemačkog stolara

kubanskogporijekla iz istoggra-

da, koje je i bilo povod za dvod-

nevnonasilje.

DanielH. (35) preminuo je une-

djelju, u ranimjutarnjimsatima,

ubolnici.

Tamo je prevezen nakon što se

umiješao u svađu nekoliko sati

nakon završetka uličnog festiva-

lapri čemu je izboden.

Vijest onjegovoj smrti, zakoju je

policija osumnjičila i privela dva

mladića, jednog sirijskog porije-

kla,adrugogiračkog,proširilase

desničarskimnalozima na druš-

tvenimmrežama i istog dana je

došlo do okupljanja oko 1000

krajnjih desničara u gradu, od

kojihsuseneki,kakosepokazalo

kasnije, okomili na slučajne pro-

laznike koji su izgledali kao

stranci. Na televiziji je objavljen

amaterski snimak ,,skinheadsa“

kako jure jednuosobu.

Ponedjeljak, kada su 23-godišnji

Sirijac i 22-godišnji Iračanin i

zvanično optuženi za ubistvo,

pokazaosejošgorimodnedjelje.

U centru grada se okupilo oko

6000 krajnjih desničara i njiho-

vih pristalica i 1000 krajnjih lje-

vičara.

Došlo je do nereda između su-

protstavljenih tabora, ali i polici-

je.

Povrijeđenojeoko20osoba,me-

đukojima i dvapolicajca.

Situacijasesamoprividnosmiri-

la, jer jeuznajavenovihprotesta

objavljeno i da policija istražuje

ko je odgovoran za objavu po-

vjerljivog naloga za hapšenje,

uprkos po tompitanju vrlo stro-

gimnjemačkimzakonima. Stra-

huje se da je proslijeđen desni-

čarskim grupama kako bi samo

dodatno podstakao antiimi-

grantsko raspoloženje u zemlji i

sumnjuusvojevrsnupovezanost

pripadnika policije i desničar-

skih, antiimigrantskihradikala.

Nalog za hapšenje koji je objav-

ljen, za Iračanina, koji je došao

do ruku desničara, sadrži niz

osjetljivih informacija. Unjemu

su detaljno navedeni broj ubod-

nih rana koje je žrtva zadobila,

kaoipunaimenaosumnjičeniog,

žrtve, svjedoka i sudije.

U nalogu je navedena i adresa

osumnjičenoguIraku.

MartinDulig,zamjenikpremije-

ra savezne države Saksonije u

kojojseinalazigradČemnic,cu-

renje naloga za hapšenje nazvao

je skandalom. Sumnja se da je

nalog za hapšenje proširio neko

izpolicije.

Antimigrantsko raspoloženje i dalje raste na istoku Njemačke

Najavljeni novi protesti

Eksplozija u njemačkoj ra neriji

Najmanjedesetoro

povrijeđenih

BERLIN

-Najmanjedesetosoba jepovrijeđenoueksploziji ipo-

žarukoji susedogodiliurafinerijinaftena juguNjemačke, blizu

IngolštatauBavarskoj, agotovo2.000osoba jeevakuisano, javi-

la je lokalnapolicija.

Eksplozijasedogodilajučeujutroneštoposlije5:30časovausektoru

zaproizvodnjutečnoggasa i benzinaupogonukompanijeBajernoil

naDunavu.

Međupovrijeđenimajetrojezadobiloozbiljnijepovredeiprebačeni

su u bolnicu, navela je policija. Prema lokalnoj radio-televiziji, udar

eksplozije seosjetioukruguodvišekilometara.

Slikenadruštvenimmrežamapokazujuplamenkako sediže iz rafi-

nerije.Oko1.800stanovnikamjestaFohburgiIršing,na15kilometa-

ra od Ingolštata, koji žive blizu pogona evakuisani su iz bezbjedno-

snihrazloga.

Policija jenavela da senastavlja gašenje požara i da i dalje postoji ri-

zikodnoviheksplozija.Ugašenjejeuključenooko200vatrogasaca.

Lokalna kompanija Bajernoil vlasnik je rafinerije Fohburg koja

zapošljava oko 790 ljudi na dvije lokacije u Bavarskoj. Ona proi-

zvodi razna goriva, među kojima benzin, dizel sa kapacitetom

prerade sirove nafte od 10,3 miliona tona godišnje, navodi se na

sajtukompanije.

Napadač izAmsterdama

jemladi Avganistanac

AMSTERDAM

-Holandska

policija jeobjavilada jemuš-

karackoji jeprekjučenožem

napao i teškopovrijediodvije

osobenaglavnoj amsterdam-

skoj željezničkoj stanici19-go-

dišnjiAvganistanacsanje-

mačkomboravišnom

dozvolom.

Policijajeotkriladajenapadaču

petak oko podneva nasumično

odabraodvije žrtveupunoj hali

amsterdamske željezničke sta-

nice.

Upucan je i policija ga je odvela

ubolnicugdje je ispitan, objavili

suamsterdamskaopština i poli-

cijauzajedničkomsaopštenju.

- Istraga o incidentu je u toku.

Razmatramo sve scenarije, uk-

ljučujući i terorizam- istakle su

vlasti.

Holandska policija je ranije ove

sedmice uhapsila 26-godišnjeg

muškarca za kojeg se sumnjalo

daćenapastikrajnjedesnogpo-

litičara Gerta Vildersa, koji je

najaviodaćeodržatitakmičenje

u crtanju karikatura proroka

Muhameda.

Vilders je u četvrtak otkazao ta-

kmičenje zbog bezbjednosnih

razloga. Hiljade osobamaršira-

lo je u Pakistanu zbog njegove

ideje, a talibani u Avganistanu

pozvali su na napade na holan-

dske vojnike koji služe u toj dr-

žavi.

Sakomemoracije

EmanuelMakron

BarakObama