Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 1. septembar 2018.

Hronika

PODGORICA

–Šverc ciga-

retaukojemjebudžetCrne

Goreoštećen, kako sepro-

cjenjuje, zaoko40miliona

euraodvijao se, prema sum-

njama istražitelja, preko

firmeLončar šped izBara i

inostranekompanije

KonradDelaver potvrđeno

jePobjedi izviše izvora.

Crnogorski državni organi su

za posljednjih mjesec, u dva

navrata podnijeli krivične

prijave za učešće u švercu ci-

gareta protiv 28 osoba od ko-

jihsuosamslužbeniciUprave

carina.

Početkom avgusta uhapšene

su četiri osobe, dok je u srije-

du u Specijalno tužilaštvo

privedeno deset osumnjiče-

nih, dok se za 14osoba traga.

UGOVORI

Istražitelji na osnovu svih

prikupljenih dokaza vjeruju

da su te kompanije osnovane

namjenski zaposao šverca ci-

gareta.

Sumnju istražitelja u velikoj

mjeri potkrepljuje činjenica

dajekompanijaKonradDela-

ver osnovana neposredno

prije nego su njeni predstav-

nici u maju zaključili kori-

snički ugovor saLukomBar.

Istovjetan ugovor sa Lukom

Bar umaju jepotpisala i kom-

panija Lončar šped iz Bara

koja je osnovana godinu prije

zaključenja posla o korisnič-

kimuslugama sa barskom lu-

kom. Kada je u pitanju poslo-

vanje te crnogorske firme

interesantno je da je u prote-

klihgodinunije bilo.

Kompanija Lončar šped je

prijedvamjeseca i osamdana

blokirana zbog iznosa od 15

eura, a Pobjeda saznaje i da

nikad nije bila uPDV sistemu

što u prevodu znači da prak-

tičnonikada nije poslovala.

Takođe, ova firma nije imala

poslovne odnose ni sa jed-

nom kompanijom u Crnoj

Gori, što dodatno potvrđuje

sumnju istražitelja da je Lon-

čar šped ciljno osnovan za

prikrivanje šverca cigareta.

U evidenciji Centralnog regi-

stra Privrednog suda kao

osnivač i izvršni direktor ove

kompanije se navodi ime Pe-

tra Lončara, koje se ne nalazi

na listi osumnjičenihza šverc

cigareta.

Kao organizatore kriminalne

grupe, koja do sada prema sa-

znanjima Tužilaštva broji

ukupno28osoba,označenisu

PetarMilutinović kome su li-

sicestavljenepočetkomavgu-

sta i službenik Uprave carina

koji nije dostupan crnogor-

skimdržavnimorganima.

ULOGE

Interesantno je da Milutino-

vić na svoje ime nema firmu

kao i da njegovo ime nije po-

znato u poslovnim krugovi-

ma uCrnoj Gori.

Nakon zaključenja ugovora o

korisničkim uslugama, kako

tvrde iz policije i Tužilaštva,

po unaprijed utvrđenom kri-

minalnomplanu i jasno utvr-

đenim ulogama članovi te

grupe su uz pomoć osam

službenika Uprave carina, ci-

garete inostranog porijekla iz

Slobodne carinske zoneuBa-

ru propuštali bez akciznih

markica.

Pobjedini izvori navode da je

ta roba bila namijenjena pro-

daji na tržištu zapadne Evro-

pegdjepaklicacigaretadosti-

že cijenu i do pet eura, što je

znatno više od cijene koju

možedostićinacrnogorskom

crnomtržištu.

Nezavisno od toga gdje su ci-

garetetrebaledazavrše,istra-

žitelji tvrde da je ovimhapše-

n j ima p r e k i nu t l a n a c

krijumčarenja, ali i da nije

stavljena tačka na istragu o

švercucigareta i najavljujuda

će spisak osumnjičenih i od-

govornihu ovomnelegalnom

poslubiti proširen.

Na pres konferenciji održa-

noj u četvrtak šef specijalnog

policijskog odjeljenjaDragan

Radonjićkazaojedaseosum-

njičeni terete za krivična dje-

la - stvaranje kriminalne or-

ganizacije, zloupotreba

službenog položaja, davanje i

primanje mita, krijumčare-

nje...

Onjenaveodasesumnjada je

ta kriminalna organizacija od

maja do avgusta ove godine

prokrijumčarila oko 40.000

paketa cigareta bez akciznih

markica, pri čemu jepričinje-

na šteta za državni budžet

zbogneplaćenihakciza i cari-

nauvisini odnekolikodeseti-

namiliona eura.

Radonjić je podsjetio da je

prilikom hapšenja četvoro-

člane grupe početkom avgu-

sta Specijalni tim došao do

novihsaznanjanaosnovuko-

jih je uslijedilo podnošenje

još jedne krivične prijave.

Na listi osumnjičenih našli su

se L.G. (64), Č.S. (42), Č.N.

(41), V.A.,M.N. (33), Č.B. (35),

Š.M. (41), Š.D. (36), I.S. (27),

J.S., J.I. (53), D.A. (55), K.V.

(64), N.I. (35), Š.M. (53), Đ.Đ.

(32 ), P.Z. (36), L.H. (53),M.A.

(36), M.M. (27) Č.S. (41), N.E.

(31), L.V. (34), NN lica i dva

pravna lica.

Radonjić je kazao da je u po-

sljednjoj akciji hapšenja za-

plijenjeno 1.182 paketa ciga-

reta bez akciznih markica

dokjepočetkomavgustaodu-

zeto 1.360paketa.

PRIJAVE

Urealizaciji akcije, kako jesa-

opštenonakonferenciji, osim

Specijalnog tužilaštva, Speci-

jalnog policijskog tima, bar-

skih inspektora, Uprave cari-

na, učestvovala je i jedna

strana partnerska služba.

Izpolicije su istakli da jehap-

šenjemiprocesuiranjemovih

osumnjičenih u potpunosti

prekinuto djelovanje krimi-

nalne organizacije, ali da i da-

ljeradenautvrđivanjuidenti-

teta drugih osoba koje su

eventualno imale učešće u

izvršenju tihkrivičnihdjela.

Podsjećamo da su u okviru

akcijeKliker početkomavgu-

sta uhapšeni Dragan Šušter,

Radovan Brajković, Stefan

Vujačić i Petar Milutinović

zbog sumnje da su švercovali

65.000 šteka cigareta bez ak-

ciznih markica, ukupne vri-

jednosti oko 1.400.000 eura.

HapšenjeŠuštera, Brajkovića

i Vujačića uslijedilo je nakon

što je Specijalno policijsko

odjeljenje u saradnji sa bar-

skompolicijomnaputuizme-

đuBara i Podgoricezaustavili

kamion u kojem su pronašli

švercovane cigarete.

Vozilo je napustilo Luku Bar

sa cigaretama i krenulo pre-

ma glavnomgradu, kada ga je

presrela policija.

B.R.

PODGORICA

-OlgaSekulić izPodgoriceprijavila jepoliciji

da joj je jučeujutrooko6 sati, ispredzgrade „seljanka“na

Zabjelu, nepoznataosoba zapalila automobil „renomegan“

–pišeportal Standard.

Sekulić je dala izjavu policiji i kazala da nema ideju zašto bi joj

neko zapalio automobil.

Kameresusnimiledvojicumuškaracasakačketimakakoprilaze

automobilu i polivaju ga benzinom, a zatimpale.

Dvojicamuškaraca, prema prvim sumnjama, su greškomzapa-

lile automobil Podgoričanke.

C.H.

PODGORICA

–Suđenjebiv-

šempredsjednikubarske

opštine i nekadašnjemvla-

snikupreduzećaZIBŽarku

Pavićevićuokrivljenomda

je zloupotrebomslužbenog

položaja 2011. godineupo-

slovima izgradnje stambeno

slovnogprostoraPoštuCrne

Goreoštetioza 2.247.000eu-

ra zakazano je za 26. okto-

bar.

Osim njega na optužnici su i

nekadašnjaizvršnadirektorka

Pavićevićeve firme Zavod za

izgradnju Bara, Danijela Kr-

ković, i procjenitelj Rafael

Vreteničić.

Optuženima će suditi sudija

Višeg sudauPodgoriciDrago-

je Jović.

Specijalno tužilaštvo pokre-

nulo je istragunakonšto jePo-

štaCrneGore podnijela tužbu

protiv Zavoda za izgradnju

Baraustečaju, koji jebiouvla-

sništvu Žarka Pavićevića, i

barske kompanije USEFA jer

nijesu ispoštovali ugovor o za-

jedničkoj izgradnji stambeno-

poslovnog prostora.

Prema navodima optužnice,

Pavićević je tokom2011. godi-

neuBarukaopredsjednikOd-

bora direktora „Zavod za iz-

gradnju“, a čije je bio osnivač i

vlasnik, unamjeripribavljanja

protivpravne imovinske kori-

sti grubo povrijedio ovlašće-

nja upravljanja, raspolaganja i

korišćenja imovinom. U sve-

mutomesumupomogliokriv-

ljena Krković, zaposlena kao

izvršna direktorica u tompre-

duzeću i okrivljeni Vreteničić

kao stalni sudski vještak gra-

đevinske struke i ovlašćeni

procjenjivač. Pavićević je pra-

vosnažno osuđen na godinu

zatvora zbog produženog kri-

vičnogdjelazloupotreba služ-

benog položaja.

B.R.

PODGORICA

-SaferBalić(32)

izNovogPazara izručenje juče

izMađarskeuCrnuGoru.

Balić je potraživan po potjernici

NCB Interpol Podgorica zbog

izdržavanja kazne zatvora od tri

godine jer je počinio krivično

djelopokušaj ubistva.

On je pravosnažno osuđen pre-

sudomVišegsudauPodgorici.

Balić se tereti da je 15.maja2015.

godineuBudvi nasrnuonaM.N.

i nožemmu nanio teške tjelesne

povrede.

C.H.

Pavićevićusudnici 6. oktobra

Zakazano suđenje protiv bivšeg predsjednika barske opštine

Zapaljenovozilo

unaseljuZabjelo

Pavićević saadvokatomispredVišeg suda

Novopazarac uhapšen po potjernici Interpola Podgorica

Balićpotraživan

zbog ranjavanja

Fiktivnimfirmama

pokrivali sušverc

Krijumčarenje cigareta organizovano preko rme Lončar šped iz Bara i inostrane kompanijeKonradDelaver

Od desetočlane grupe koja je u srijedu privedena u Speci-

jalno tužilaštvo zadržavanje do 72 sata određeno je Đorđiju

Đuraškoviću, Nikoli Masoničiću, Ivanu Nikoviću i Vojinu

Lekoviću.

Irena Jovanović, Anđelija Dabanović, Vesna Kovač i Milutin

Šoškić pušteni su da se brane sa slobode nakon saslušanja

u Tužilaštvu.

Četvorozadržano72sata

Saprivođenjaosumnjičenih