Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 1. septembar 2018.

Društvo

Iz Crnogorske pravoslavne crkve ocjenjuju da je Irinejevo pismo Vartolomeju proizvod straha

Vučinić: Političari umantijama

Umjesto što nampopuje o božanskoj milosti, Irinej treba da liže rane njegove

crkve, zadobijene u posljednjih skoro osamdecenija, tokomkojih je beogradska

patrijaršija blagosiljala sve ratove koje je vodila beogradska oligarhija protiv

suśednih naroda, i zločine koje su pritomčinjeli četnici – kazao je Stevo Vučinić

PODGORICA

– Iz cjeline

IrinejevogpismaVartlo-

mejučita senjegov strah

da ćenaša crkva, kao i

Ukrajinskadobiti tomos i

ući u liturgijskuzajednicu

saVaseljenskompatrijar-

šijom–kazao je zaPobje-

dupotpredsjednikSavjeta

MitropolijeCPCStevo

Vučinić.

Grčka vjerska agencija

„Romfea“, kako je u četvr-

takprenioPortalAntenaM,

ekskluzivno je objavila od-

lomke izpismakoje jepatri-

jarh Srpske pravoslavne cr-

kve Irinej Gavrilović uputio

patrijarhu carigradskome

Vartolomeju, u kojem, po-

red ostalog, izražava boja-

zan da će i Crnogorska pra-

voslavna crkva dobiti

tomos, ako ga dobije Ukra-

jinska.

Pismo

Nacije u Ukrajini, „Śevernoj

Makedoniji“, Crnoj Gori,

tvrdi patrijarh SPC, „kreaci-

je su komunista“. Aludira u

pismu i na predsjednika Cr-

ne Gore Mila Đukanovića,

tvrdnjom da on stoji iza ob-

nove autokefalnosti naše cr-

kve (CPC).

- Okosnicu pisma patrijarha

srpskogaIrineja,upućenoga

carigradskome patrijarhu

Vartolomeju, sačinjavaju tri

neistinita iskaza napisana u

kategoričnome obliku: da je

Crnogorska paravoslavna

crkva sekta lišena božanske

milosti; da je crnogorska na-

cijakreacijakomunista;daje

etnofiletizamnajvećezlosa-

vremenoga pravoslavlja –

Irinej

podsjećaVučinić.

On objašnjava da želja Ukraji-

naca,Makedonaca i Crnogora-

ca da imaju svoje samostalne

crkve nema nikakve veze s et-

nofiletizmom.

On ističe da u Srpskoj crkvi

„nema duha same crkve Hri-

stove“idaje„pravoslavlje beo-

gradske patrijaršije, najobični-

j a p o l i t i k a z a k l o n j e n a

svještenim odeždama, koja

vjerski zatuca i fanatizuje pro-

stinaroddabranitobožnjepra-

voslavne interse, iza kojih se

krijenajobičnija srbijanskapa-

lanačka politika izlaska na Ja-

dran“.

-Umjestoštonampopujeobo-

žanskoj milosti, Irinej treba da

liže rane njegove crkve, zado-

bijene u posljednjih skoro

osam decenija, tokom kojih je

Beogradska patrijaršija blago-

siljala sve ratove koje je vodila

beogradska oligarhija protiv

suśednihnaroda, i zločine koje

su pritom činjeli četnici – po-

ručio jeVučinić.

Svaka pravoslavna crkva, pa i

Crnogorska, kategoričan jenaš

sagovornik, nastala je inter-

vencijomneba.

- Njegova božanska milost u

Crnogorskoj crkvi, već se oči-

tovala kroz hirotoniju njegove

svetosti vladike Mihaila. A cr-

nogorska nacija je činjenica

potvrđena masovnim glasom

narodakojisetakoiskazuje.Ri

-

mljani bi kazali vox populi vox

dei, odnosno, glas naroda je

glasboga.Dakle, jesmo i posto-

jimo kao bogom blagosloveni

narod. Što se tiče etnofiletizma

ili obogotvorenoga nacio-

nalljublja, ono je temeljna

odrednica Beogradske patri-

jaršije, iskazana kroz svetosav-

lje kao velikosrpski nacionali-

zam preobučen u religioznu

odjeću. Nije Srpska crkva bo-

žanskiinstrumentnegoreakci-

onarna političko-obavještaja-

naorganizacija–ističeVučinić.

Politika

Onjekategoričandasetacrkva

zalaže za „politički poredak u

Crnoj Gori pod kokardom i za-

stavomsmrtvačkomglavom“ i

dapredvodi opozicijučiji jecilj

usaglašavanje sa beogradski

interesima.

- Irinejevo pismo patrijarhu

Vartolomeju i njegove posljed-

nje izjave jačaju i usmjeravaju

velikosrpski nacionalizam u

šovinističkom smjeru, upere-

nom protiv Crnogorske crkve,

Crnogoraca i CrneGore. To su,

ustvari, indirektni verbalni, ali

prijeteći pokušaji beogradske

velikosrpske elite da nam na-

metnu svoju političku volju,

koja se eksponira preko izjava

Irineja, ali i Amfilohija. Njih

dvojica, ne libesedašalju jasne

i prijeteće poruke ustavnom

poretku i izriču uvrede na ra-

čun Crnogoraca, manjina i

drugih konfesija, koje su u toj

mjerizatrovalemeđunacional-

ne i međukonfesionalne odno-

se u Crnoj Gori, da su postali

prijetnjamiruuzemlji –nagla-

sio jeVučinić.

Crna Gora, poručuje on, mora

da osnaži identitet i državo-

tvorni front, „jer slaba privlači

svemogućenasilnikekojinasr-

ćuna njen suverenitet“.

- Držva koja ne vodi računa o

svojoj Crkvi, kulturi, tradiciji i

prošlosti kratkoga je vijeka.

Zato se moramo okupiti oko

vrijednosti koje čine okosnicu

svakoga civilizovanoga druš-

tva da bismo spriječili slomdr-

žave i pad u ropstvo beograd-

skih centara moći – zaključio

jeVučinić.

Analitičar Vladimir Jovanović

ocijenio je juče za Pobjedu da

poglavar SPC i Beogradska pa-

trijaršija strahuju da je Varto-

lomej, potvrdivši da će dati au-

tokefaliju crkvi u Ukrajini,

najavio i tektonsku promjenu

odnosa u Vaseljeni. Smatra da

pismo „odražava strah Irineja

od predstojećih događaja koji

će Beogradsku patrijaršiju li-

šiti jurisdikcije temeljene na

okupacijama srpske vojske

odprije stotinu godina“.

Ukazao je na činjenicu da to-

mos iz 1922. sadrži argumen-

taciju, iz kanonskoga prava,

da nove političke prilike – u

ovome slučaju stvaranje Kra-

ljevine SHS/Jugoslavije –

uslovljavaju da se granice cr-

kvenihoblastinjimaupodobe.

- Isti princip iz 1922, da se cr-

kvene granice upodobljavaju

državnim, sada je na sceni.

Prijestogodina to jebioagru-

ment Srba, ali su oni protivni

da se danas, sto godina kasni-

je, isti princip opet primijeni

–objasnio je Jovanović.

k. k.

StevoVučinić

Mali odziv doktora za dobijanje dozvole za rad, iz Komore upozoravaju da rok ističe 30. septembra

Zahtjevdosadapredalo400 ljekara

Žaomi je što dio ljekara smatra da je 80 euramnogo za ovakav dokument, koji

„važi“ sedamgodina. Upis uAdvokatsku komoru, premamojim informacijama,

košta 2.500 eura, a godišnja članarina 250 - rekao je dr Aleksandar Mugoša

PODGORICA

–Zahtjevza

izdavanje licencedo sada je

Ljekarskoj komori predalo

400 ljekara i u toku jenjihova

obrada–kazao je zaportal

AnalitikadrAleksandarMu-

goša.

Onjeporučiodanakon30.sep-

tembra, kada je krajnji rok za

podnošenje zahtjeva, neće pri-

mati dokumentaciju, te da će

svi koji se nakon ovog datuma

budupredstavljalikaoljekari,a

neposjedujulicencuzarad, kr-

šiti odredbe Zakona o zdrav-

stvenoj zaštiti i ,,na taj način i

sebe i poslodavca dovesti u zo-

nu krivično-pravne odgovor-

nosti“.

Komenatarišući slab odziv lje-

kara, kao i ocjne da je 80 eura

puno za licencu, Mugoša kaže

da to mnogo više govori o sta-

nju u društvu nego o samoj ci-

fri, kao i da bi to sve trebalo da

nas zabrine.

- Žaomi je što dio ljekara sma-

tra da je 80 euramnogo za ova-

kav dokument, koji „važi“ se-

damgodina.UpisuAdvokatsku

komoru, prema mojim infor-

macijama, košta 2.500 eura, a

godišnja članarina 250 eura -

rekao je drMugoša.

Onobjašnjavadasukada je for-

miranacijena,razmišljalidane

bude previšeniska, štobi vrije-

đalo dostojanstvo profesije, ali

da ne bude ni previše visoka u

odnosu na primanja velikog

broja crnogorskih ljekara.

- Odlučili smo da cijena bude

jedan euro mjesečno, s obzi-

romna to da je trajanje licence

84mjeseca. Žao mi je što neke

kolege smatrajuda smopretje-

rali, ali sad je nažalost kasno.

Za strance koji dolaze u Crnu

Goru, a imaju prebivalište van

naše zemlje, cijena licence je

160 eura, članarine 16 eura

mjesečno, a cijena upisa u Lje-

karsku komoru 150 eura. To je

samo pokušaj da dijelomzašti-

timo interese domaćih ljekara

- naveo jeMugoša.

Novackojiprihodujuodlicenci

i članarina Komora će, kako je

istakao, koristiti za brojne pro-

jekte koje većpripremaju i rea-

lizuju, a koji će prvenstveno

biti korisni za ljekare i cjeloku-

pnodruštvo.

- Svaki cent koji se potroši, biće

potrošen legalno i transparen-

tno, u skladu sa planom rada i

finansijskogposlovanjaKomo-

re. Finansijski izvještaji će se

redovno podnositi Skupštini

komore i biće dostupni svima

na internet stranici Ljekarske

komore, na koju srdačno upu-

ćujem sve kolege, kako bi se

adekvatno informisali o svojim

obavezama i pravima, kao i

svim aktivnostima njihovog

strukovnog udruženja - rekao

jeMugoša.

Novim Zakonom o zdravstve-

noj zaštiti predviđeno je da se

licenca obnavlja svakih sedam

godina. Mugoša kaže da se na

taj način ljekari obavezuju na

kontinuirano učenje, što je

značajno i za njih, ali istovre-

meno i za građane.

sl.R.

Mugoša je poručioda

nakon 30. septembra,

kada je krajnji rok za

podnošenje zahtjeva,

neće primati dokumen-

taciju, te da će svi koji

se nakonovog datuma

budupredstavljali kao

ljekari, a ne posjeduju

licencu za rad, kršiti

odredbe Zakona o

zdravstvenoj zaštiti

i ,,na taj način i sebe i

poslodavca dovesti u

zonu krivično-pravne

odgovornosti“

AleksandarMugoša