Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 1. septembar 2018.

Društvo

BERANE

–Prilikomkontro-

lauvoznehraneove godine

zaustavljeno je97pošiljki, a

1.000 tona raznehrane je

vraćeno, jernijeodgovarala

standardimakvaliteta i be-

zbjednosti – saopštio je juče

uBeranamapotpredsjednik

Vlade iministarpoljoprivre-

deMilutinSimović.

Onjeuovomgraduotvoriona-

učno-stručni skup „Veterinar-

ski dani 2018“, ističući da je

važnostveterinarskestrukeza

bezbjednost hrane i zdravlje

ljudi velika, imajući uvidu, ka-

ko je rekao, sve brojnije izazo-

ve, odnosno bolesti životinja

koje ne poznaju granice.

SARADNJA

Izrazio je zadovoljstvo što je

skup veterinara u Crnoj Gori

okupio eminentne stručnjake

iz ove oblasti iz regiona, vete-

rinarskih fakulteta i Evropske

federacijeveterinara,što,kako

je kazao, na najbolji način po-

kazuje opredijeljenost Crne

Gore u dostizanju evropskih

ciljeva, uz posebnu posveće-

nost i iskrenost u njegovanju

regionalne saradnje.

- Ovo je prilika da iskažemo

pozitivan stav i poštovanje

prema veterinarskoj struci i

svimonimakoji sunastojali da

se izbore sa izazovima kada su

u Crnoj Gori vladale epidemi-

je sa bolestima kvrgave kože

goveda i plavog jezika. Upret-

hodne dvije godine izdvojili

smo značajna sredstva kako bi

preveniralipojavuovihbolesti

i time značajno poštedjeli i sa-

čuvali stočni fond - kazao je

Simović.

U našoj zemlji su, kako je ka-

zao, izdate 143 veterinarske li-

cence, aministar očekuje dalji

rast, s obzirom na znatan broj

studenata koji privode kraju

studijena fakultetima u regio-

nu, prije svega Sarajevu i Beo-

gradu.

- Taj broj je značajan sa aspek-

ta potrebe očuvanja stabilne

epiziotiološke situacije u Cr-

noj Gori, što je garancija sta-

bilne situacije i u regionu i

Evropi. Na takav način Crna

Gorapristupa rješavanjubroj-

nih izazova - dodao je on.

Primarna funkcija veterinar-

ske struke, kako je rekao, jeza-

štita zdravlja životinja, ali po-

sljedično je nezaobilazna u

zaštiti zdravlja ljudi.

Govoreći o lancu pojedinaca i

institucija u okviru veterinar-

skestrukeuCrnojGoriinjiho-

voj ulozi u praćenju bezbjed-

nosti hrane od farme do

trpeze, Simović je posebno

ukazao na važnost posla te-

renskih veterinara, pozivajući

ih da još angažovanije nastave

podršku farmerima.

PORUKE

Ukazaoje inaznačaj laborato-

rija koje su, kako je rekao, uz

podršku evropskih partnera

dobro opremljene i naglasio

da treba da budu otvorene i za

mladekadrove,studenteipro-

izvođače. Ministar je iskazao

posebnozadovoljstvozbogre-

zultataUpravezabezbjednost

hrane u okviru koje su i in-

spekcije.

Simović je upozorio terenske

veterinarske službe, na koje je

država prenijela javna ovla-

šćenja, damoguostati beznjih

jer su kod nekih evidentirane

nepravilnosti vezane za evi-

dencije grla za podsticajne

mjere.

- Primijećujem određene ne-

dosljednosti i biću sklon uki-

danjujavnihovlašćenja,ukoli-

kosestanjenepopravi-poručio

jeministar.

Skupu je prisustvovao i pred-

sjednikopštineBeraneDrago-

slav Šćekić, koji je izrazio za-

dovoljstvo što je ovaj grad

domaćinnaučnog skupa.

- Učešćem u organizaciji ovog

naučnogskupa i sjedniceSavje-

ta za zaštitu životinja opština

Berane pokazala je da je ozbi-

ljan partner značajnih skupova

i da ide u pravcu koji želimo da

postignemo, a to je da postane-

mo kongresni centar. Geograf-

ska pozicija i potencijali idu

nam na ruku da to i budemo -

kazao je Šćekić.

V. J.

PODGORICA

–Nova školska godina

počinjeuponedjeljak, auosnovne i

srednje školeupisano jeukupnooko

15.000đaka, rečeno jePobjedi izMini-

starstvaprosvjete.

PRMinistarstvaMilica Lekić kazala je za

naše novine da ovo nijesu konačni podaci

koje će saopštiti do 15. septembra, odno-

snoda je riječ oprojekcijama.

- Očekujemo i 21.000 djece u vrtićima.

Napominjemo da se u vrtiće ponovo upi-

suju sva djeca – istakla jeLekić.

Lani jecrnogorskeškolepohađalovišeod

100.000učenika,auMinistarstvukažuda

će i ove godine broj đaka ostati na tomni-

vou.

Ministarstvoprosvjetedonijelo je školski

kalendar za 2018/2019, prema kojemna-

stavna godina počinje u ponedjeljak, 3.

septembra, aokončava seu srijedu, 12. ju-

na, iduće godine. Za učenike završnog ra-

zreda nastavna godina završava se u pe-

tak, 17.maja, iduće godine.

Obrazovno-vaspitni rad se organizuje u

četiri klasifikaciona perioda. Prvi počinje

3. septembra, a završava se 31. oktobra, a

drugi počinje 5. novembra, a završava se

28. decembra.

Treći klasifikacioni period počinje 21. ja-

nuara, završavase29.marta idućegodine,

ačetvrti1.aprilaizavršavase12.juna,idu-

će godine.

Zaučenikezavršnograzredačetvrtiklasi-

fikacioni periodpočeće1. aprila, azavršiti

se 17.maja iduće godine.

Zimski raspust počinje 29. decembra, a

završiće se20. januara idućegodine. Ljet-

njiraspustpočinje13.juna,azavršavase2.

septembra naredne godine.

N.Đ.

ebiti

m

be

Nakon što je Pobjeda ranije

pokrenulapričuda jeSPCile-

galnoizgradilaobjekatudvo-

rištu Manastira Dajbabe oš-

tro je reagovala Uprava za

kulturna dobra, tražeći od

Upravezainspekcijskeposlo-

ve da ga pečatira. Inspektor

za kulturna dobra, međutim,

ustvrdio je da to ne može da

učini, jer u rješenju o kultur-

nom dobru nije precizirano

koje su to granice Manastira

koje treba da budu zaštićene.

Inspektor nije promijenio

mišljenje ni nakon što mu je

iz Uprave za kulturna dobra

rečeno da je trebalo da zau-

stavi gradnju, već je zatražio

reakciju urbanističko-građe-

vinske inspekcije Ministar-

stva održivog razvoja i turiz-

ma. Ni njihov inspektor nije

pečatirao objekat.

U međuvremenu Srpska cr-

kva je predala dokumentaci-

ju za legalizaciju objekta –

spomen kape l e rusko j

carskoj porodici Romanov.

O slučaju „divlje“ gradnje u

porti Manastira Dajbabe

oglasilose iMinistarstvokul-

ture upozoravajući da je

objekat narušio kulturno do-

bro, upozoravajući da su ti

„neusmjereni radovi u porti

Manastira u suprotnosti sa

domaćim i međunarodnim

zakonima“.

Zbog „divlje“ gradnje u dvo-

rištu zaštićenog kulturnog

dobra prvi je reagovao Crno-

gorski pokret koji je podnio

krivičnu prijavu protiv SPC.

Do danas nijesu dobili odgo-

vor izTužilaštva.

ManastirDajbabeosnovao je

1897. godine kaluđer Simeon

Popović koji je u prirodnoj

pećini formiraocrkvuposve-

ćenu Uspenju Bogorodice, a

sam je i oslikao njenu unu-

trašnjost.

N.Đ.

a dokumentaciju SPC

Ministar Milutin Simović u Beranama otvorio naučni skup „Veterinarski dani 2018“

Inspektori ovegodine

sagranicevratili 1.000

tonaneispravnehrane

Zagodinu i poopštine

platileokopolamilona

eurazaodštete

Uokviru „Veterinarskih dana 2018“ održana je treća sjednica Sa-

vjetazazaštituživotinja.

-Pripremljenjepodzakonskiaktkojiuređujeoblastidenti ikacijei

registracije kućnih ljubimaca i koji će biti objavljen ovih dana.

Obezbijeđenasu inansijskasredstva i pripremljenadokumenta-

cija za nabavku radi nadogradnje postojeće centralne baze živo-

tinja i centralnog evidentiranja pasa. Obezbijedili smo i 100.000

eura za nevladine organizacije za podršku projektima izgradnje

skloništa i brojanjepasa lutalica. Radi se i nastrategiji zanapušte-

nepse,zaštojeobezbijeđenapodrškaizIPAfondova,auspostav-

ljena je i komunikacija i saradnja saMeđunarodnomorganizaci-

jomzazdravlježivotinja - kazao jeMilutinSimović.

Podsjetio jeda samoosamopština ima izgrađena skloništa, aka-

ko je kazao, način upravljanja i timmalimbrojem skloništa nije

dobro. Istakao je i da su opštine za samo godinu i po platile oko

500.000eurazanadoknadugrađanimazbogposljedicanapada

pasa lutalica.

Nagrade

Na osnovu prijedloga civil-

nog sektora i Veterinarske

komore ministar Simović

juče uručio i dvije nagrade

Ministarstva - zanajveći do-

prinos građanskomaktiviz-

mu iz oblasti zaštite dobro-

biti životinja i za najveći

doprinos veterinarskoj

struci. Prva jepripalaBjanki

Prakljačić iz NVO „Nora“, a

druga doktoru veterinar-

skemedicineRankuSaviću

izPljevalja.

Unašoj zemlji su, kako je kazao, izdate 143

veterinarske licence, aministar očekuje dalji

rast, s obziromna znatan broj studenata

koji privode kraju studije na fakultetima u

regionu, prije svega Sarajevu i Beogradu

ZADOVOLJNIRAZVOJEMVETERINEKODNAS:

Sa skupauBeranama

Savjet RTCG

„Divlja“ građevinauporti

ManastiraDajbabe

Nova školska godina počinje u ponedjeljak

Uprve razredeosnovnih

i srednjihškolaupisano

jeoko 15.500učenika

I ovegodineuškolamaćebiti oko 100.000učenika