Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 1. septembar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Predstavni-

ciKancelarijeOEBS-a zade-

mokratske institucije i ljud-

skaprava (ODIHR)

prikupljali suove sedmice

podatkeopoložajuaktivi-

sta/tkinjakoji sebave zašti-

tomljudskihpravauvladi-

nomi nevladinomsektoru.

Na osnovu toga, kako je za Po-

bjedu kazala direktorica Cr-

nogorkog ženskog lobija Aida

Petrović, u prvoj polovini na-

rednegodineOEBSćeobjaviti

izvještaj sa preporukama cr-

nogorskiminstitucijamaopri-

mjeni zaštite i rodno osjetlji-

vog pr i s tupa u radu sa

aktivistima, kao i o pitanjima

koja seodnosenanjihovanga-

žman kako to predviđaju

,,Smjernice o zaštiti branite-

lja/ki ljudskihprava“.

Prema njenim riječima, ova

organizacija prvi put pravi iz-

vještaj zanašuzemlju. Istraži-

vači prave procjenu stanja u

državama i identifikuju izazo-

ve, kao i dobrepraksekada jeu

pitanju zaštita braniteljki i

branilaca ljudskihprava.

Petrović kaže da su na temu

poštovanja i zaštite ljudskih

prava aktivista/tkinja u srije-

du imali sastanak sa predstav-

nicima OEBS-a. Sastanak je

održan i sa ostalimNVO i vla-

dinim institucijama koje se

bave zaštitomljudskihprava.

- Bilo je riječi o stanju branite-

lja/ki ljudskih prava u Crnoj

Gori, mjerama i mehanizmi-

ma koji supostavljeni za zašti-

tu branitelja/ki ljudskih pra-

va, uključujući izazove,

probleme i dobre prakse u

ovoj oblasti. Predstavnike

OEBS-a interesovalo jeda li su

i u kojoj mjeri obezbijeđeni i

olakšani uslovi za radnas akti-

vista/aktivistkinja za ljudska

prava uključujući i informaci-

je o kršenju prava pojedinač-

nih slučajeva branitelja ljud-

skihprava - kazala jePetrović.

Izvještaj OEBS-a sadržaće in-

formacije da li se poštuju pra-

va aktivista, koliko je okruže-

nje u kojem rade bezbjedno,

kakopostupajuinstitucijesisi-

tema prema njima...

Petrović nije željela da ko-

mentariše kakav je generalno

uCrnojGoripoložajaktivista/

tkinja koji se bave zaštitom

ljudskihprava, već je samogo-

vorila o iskustvu aktivista or-

ganizacije na čijemje čelu.

Kaže sa predstavnicima

OEBS-a nije pričala o sitnim

svakidašnjimprijetnjamapre-

ko telefona, presrijetanjima,

ali jeste o tri krupnija napada

koje je prijavila policiji, ali ih

nije procesuirala.

- U dva slučaja radilo se o ver-

balnom deliktu prema meni -

govor mržnje, vrijeđanje, a

zadnji se desio prije nekoliko

mjeseci na društvenoj mreži

Fejsbuk–kazala jePetrović.

Ona naglašava da postoje veli-

kepredrasudepremanjima, te

da su često ugrožene i njihove

porodice.

Sl.R.

PODGORICA

–SavjetRadio

TelevizijeCrneGoredao je sa-

glasnost naodlukuopokretanju

postupka javnenabavke zamo-

dernizaciju tehnološkihkapaci-

tetaJavnog servisa, saznajePo-

bjeda.

Većina u Savjetu dala je saglasnost

na ovaj dokument, na elektronskoj

sjednici koja je, premanezvaničnim

informacijama, završena juče, a tra-

jala je nekolikodana.

Kakonamjerekaonezvaničanizvor

iz te medijske kuće, za razliku od

prethodnih sjednica kada članovi

Savjetanijesuuspijevali dausaglase

stavove, jučerašnja je prošlamirno.

- Ovaj dokument je važan jer se od-

nosinanastavakkompletiranjapro-

cesa digitalizacije. Novi tender biće

osnov za potpunu digitalizaciju

RTCG i neuporedivo kvalitetniju

sliku - rekao je naš izvor.

Javni servis će, kako je naveo, usko-

rodobiti inovareportažnakola, koja

će unaprijediti radove kuće.

Savjetćedokrajaseptembraodržati

sjednicu na kojoj će, pored ostalog,

raspravljati o inicijativi da jedna od

najgledanijih političkih emisija –

„Živa istina“, autora Darka Šukovi-

ća, ubuduće bude emitovana naNa-

cionalnomjavnomservisu.

Vršilac dužnosti generalnog direk-

tora RTCG Božidar Šundić ranije je

rekao da će „emitovanjem ovakve

kultneemsijenajvišedobitigledaoci

Javnog servisa, a to je osnovni cilj -

poboljšanje programskih sadržaja“.

Planirano je da emisija bude prika-

zivana svakog petka na Prvom i Sa-

telitskomprogramuu„primetime“-

u. Konačnuodlukudonosi Savjet.

K. J.

PODGORICA

–Postupak

pozahtjevuSrpskepravo-

slavne crkveda se legalizuje

ilegalni objekat koji jeova

crkva izgradilaudvorištu

kulturnogdobraManastir

Dajbabe jeu fazi obrade.

To je Pobjedi rečeno iz pod-

goričkogSekretarijatazapla-

niranje i uređenje prostora i

zaštitu životne sredine. Ru-

kovoditeljka Sektora za ure-

đenje prostora Radmila Ma-

ljević pojasnila je da su

postupci po zahtjevima za

legalizaciju objekata u fazi

obrade, te da još ne mogu sa-

opštiti da li će se objekat koji

je izgradila SPC legalizovati

ili ne.

- Postupak legalizacije utvr-

đen je odredbama Zakona o

planiranju prostora i izgrad-

nji objekata –navela je ona.

PODGORICA

–SenatUni-

verzitetaCrneGore sljedeće

sedmice razmatraćeprijedlo-

gevijeća fakultetaododat-

nomangažmanuprofesora

DuškaBjelilice, VesneKili-

barde i JeleneKnežević.

U prijedlogu Vijeća Fakulteta za

sport i fizičko vaspitanje ista-

knuto je da predlažu Senatu da

odobre angažman Bjelice na Fa-

kultetu prirodnoslovno-mate-

matičkih i odgojnih znanosti

SveučilištauMostaruuakadem-

skoj 2018/2019. godini na pred-

metu teorija treninga. Bjelica bi,

kakosupojasnili,predavaouljet-

njemsemestrudva časa.

Vijeće Filološkog fakulteta

utvrdilo je prijedlog za angažo-

vanje Kilibarde na Fakultetu za

crnogorski jezik i književnost

na Cetinju u akademskoj

2018/2019. godini na predmeti-

ma Svjetska književnost I (anti-

ka) uzimskomsemestru i Svjet-

ska književnost II (srednji

vijek) u ljetnjem semestru sa

fondomod tri časa nedjeljno.

Ovo Vijeće je, takođe, predložilo

senatorima da odobre i anga-

žman Knežević na Fakultetu za

crnogorski jezik i književnost na

Cetinjuuakademskoj2018/2019.

godini. Ona bi, kako su precizira-

li, predavala na predmetima

Svjetska književnost III (rene-

sansa, barok i klasicizam) u zim-

skom semestru i Svjetska knji-

ževnost IV (romantizam) u

ljetnjem semestru, sa fondomod

tri časa sedmično.

N.Đ.

PODGORICA

- FakultetiUni-

verzitetaCrneGore raspisaće

konkurse zaupis namagistar-

ske studije za studijsku

2018/19. godinu21. septembra,

nakon štoUpravni odborutvr-

di broj studenata, poprijedlo-

zima fakulteta i Senata.

Kako je saopšteno, konkursi će

biti objavljeni na sajtu Univer-

ziteta

(www.ucg.ac.me

) i u cr-

nogorskimdnevnimnovinama.

- StudentiUCGmogu seupisa-

ti na magistarske studije na vi-

šeod60licenciranihstudijskih

programa - kazala je prororek-

torica za nastavu prof. dr Đur-

đicaPerović.

Ukupan broj mjesta koji su fa-

kulteti predložili za upis na

magistarskestudije,dodajePe-

rović, na nivou je prošlogodiš-

njeg i iznosi oko 600mjesta.

- Precizan broj će biti saopšten

nakon odluke Upravnog odbo-

ra, dokćevisinaškolarinebitiu

skladusadonesenomodlukom

od 750 do 1.000 eura po seme-

stru–kazala jePerović.

Prema njenim riječima, pravo

prijave na konkurs za upis na

postdiplomske magistarske

studije imaju kandidati koji su

završili četvorogodišnje aka-

demske studije i kandidati koji

su završili trogodišnje aka-

demske studije i postdiplom-

ske specijalističke akademske

studije iz odgovarajuće oblasti

nauka ili umjetnosti.

Upis je bliže uređen pravilima

studiranja na postdiplomskim

studijama.

Uz prijavu za upis, kandidat je

dužan da podnese i dokaze o

ispunjavanju uslova. Podnosi

se originalna diploma ili uvje-

renje o diplomiranju sa osnov-

nih akademskih i specijalistič-

kih akademskih studija;

uvjerenjeopoloženimispitima

na studijama (osnovnim i spe-

cijalističkim), sa prosječnom

ocjenom; kopija biometrijske

lične karte (original donijeti

samo na uvid) ili izvod iz ma-

tične knjige rođenih; uvjerenje

(potvrda) o znanju jednog

svjetskog jezika ili uvjerenje o

položenim ispitima stranih je-

zika na studijama.

N.Đ.

OEBS prvi put u Crnoj Gori prikuplja podatke

o položaju aktivista za ljudska prava

Izvještaj sredinom

narednegodine

AidaPetrović

ĐurđicaPerović

Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs

Mjesta zaoko600

budućihmagistara

Završena elektronska sjednica Savjeta Radio Televizije Crne Gore

Ufokusudigitalizacija

Još senezna što

sa „divljom“ kapel

uManastiruDajb

Podgorički Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora razmat

Sjednica Senata Univerziteta Crne Gore sljedeće sedmice

Dodatni angažman

zatraženzaBjelicu,

Kilibardu i Knežević

Univerzitetski kampusUCG