Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 1. septembar 2018.

Ekonomija

Prijedlog plana na prostoru bivše kasarne u Podgorici

aliMorače

USD

1.16510

JPY 129.05000

GBP 0.89740

CHF

1.12810

AUD

1.61290

CAD

1.51920

Kursna lista

HERCEGNOVI

-Hotel „La-

zure“ sapet zvjezdicauMe-

ljinamaotvoren jenakon

trogodišnje rekonstrukcije i

izgradnje, aprvi gosti iz

Amerike, Njemačke, Engle-

ske stižudanas. Projektme-

nadžerAnaMartinovana-

glašavada ćehotel raditi

tokomcijele godine, daod

proljećaunajavi imajugoste

izFrancuske, a tokomna-

rednog ljeta izRusije, Srbije,

BiH.

Investitor je ruska kompanija

„ImperioHolding Ltd“ koja je

u dosadašnju izgradnju uloži-

la 25 miliona eura. Hotel ras-

polaže sa 24 sobe, nekoliko

restorana, dvije recepcije, vin-

skim barom, plažom. U no-

vembru će biti otvoren spa

centar, a u decembru marina.

Krajemgodinepočinje i druga

fazaprojekta–izgradnjadepa-

dansa sa 110 soba i aprtmana,

podzemnimparkingom.

Investitoru je trebalo tri godi-

ne da od zgrade bivšeg lazare-

ta iz 18. vijekanapravehotel sa

pet zvjezdica i ispoštuju sve

konzervatorske uslove, kaže

Martinova.

Direktorica NTO Željka Ra-

dak-Kukavičić istakla je da se

u Crnoj Gori otvara sve veći

brojhotela,pogotovoonihkoji

senalazeuautentičnomambi-

jentu, poput hotela „Lazure“,

za koji je sigurna da će Crnu

Gorupozicionirati utopdesti-

nacije.

Predsjednik SO Herceg Novi

Miloš Bigović kazao je da se

investitor pokazao društveno

odgovornim, adaga raduje što

suzaposleni uglavnomizHer-

ceg Novog. Iz Imperio Hol-

dinga su kazali da je otvaranje

kompleksa „LazureMarina &

Hotel“ planirano u aprilu na-

redne godine, a cijela investi-

cijaćeiznositi70milionaeura.

Ž.K

.

PODGORICA

-Agencija za zaštitu ličnihpo-

dataka i slobodanpristup informacijama

(AZLP) pozvala jePrivrednukomoru i pre-

duzećada seuposlovanjupridržavajumjera

zaštite ličnihpodataka i sproveduzakon iz te

oblasti.

TimećePKCGi preduzeća, kakosukazali, ima-

ti dobru podlogu za primjenu Opšte uredbe o

zaštiti ličnih podataka (GDPR) i izbjeći kazne

koje su strožije i veće, a koje dostižu do više de-

setinamiliona eura.

Predsjednik Savjeta AgencijeMuhamed Đokaj

podsjetio je da se GDPR primjenjuje u Evrop-

skoj uniji od25.maja ove godine.

- Odrebe te uredbe odnose se i na subjekte iz

CrneGoreukolikoimajusjedišteunekojodčla-

nica EU, ili obrađuju lične podatke osoba u EU

- objasnio jeĐokaj.

Uredbu moraju da primjenjuju banke, teleko-

munikacione,turističkeikompanijekojeposlu-

ju na internetu, odnosno više od hiljadu crno-

gorskihkompanija.

-GDPRpodrazumijeva obavezuda nivo zaštite

ličnih podataka u tim crnogorskim preduzeći-

ma, zarezidenteEUčiji sepodaci obrađuju, bu-

denanivouzaštiteuostalimčlanicamaEU-do-

dao jeĐokaj. Dabi semoglogovoriti oprimjeni

GDPR-a,Đokaj smatrada subjekti izCrneGore

najprijemoraju ispoštovati obavezekoje imna-

meće ZZPL i primjenom trenutnih zakonskih

mjera obezbijediti potreban nivo zaštite ličnih

podataka crnogorskih građana, a svakako i gra-

đana EU. Najavio je izmjene postojećeg zakona

u smislu usklađivanja sa GDPR i ocijenio da taj

periodtrebaiskoristitizaedukovanjerukovodi-

laca zbirkama ličnihpodataka.

S.P.

PODGORICA

-UCrnoj

Gori u julu jeukolektiv-

nomsmještajuboravilo

178,16hiljada turista, 6,9

odstovišenegou istompe-

rioduprošle godine, poka-

zujupodaciMonstata.

Broj ostvarenih noćenja od

890,26 hiljada veći je 3,2 od-

stonegouistomprošlogodiš-

njem periodu. Od ukupnog

broja noćenja u kolektivnom

smještaju, 92,1odstoostvarili

su strani turisti. U prvih se-

dam mjeseci ove godine

ostvareno je 13,4 odsto više

dolazaka i 8,2 odsto više no-

ćenja turista nego u upored-

nomperiodu.Ustrukturi no-

ćenja stranih turista u julu

najviše su ostvarili gosti iz

Srbije 18,3 odsto, Rusije 15,3

odsto, Francuske 6,2 odsto,

Poljske 5,5 odsto, Velike Bri-

tanije 4,9 odsto, Bosne i Her-

cegovine 4,7 odsto, Švedske

četiri odsto i Češke 3,8 odsto.

Na primorju je ostvareno

92,6 odsto noćenja, glavnom

gradu 3,5 odsto, planinskim

mjestima dva odsto i ostalim

turističkimmjestima 1,9 od-

sto.

S. P.

PODGORICA

-Nacionalna turističkaorganizacija (NTO)

predstavila jeove sedmiceunjemačkimi austrijskimgrado-

vima aktuelnu turističkuponuduCrneGore.

- Upriličene su prezentacije turističke ponude u Beču, Lincu,

Frankfurtu i Dizeldorfu, sa ciljemproširenja saradnje sa posto-

jećim partnerima i ostvarivanja saradnje sa turoperatorima,

koji do sada nijesu u svojim programima imali aranžmane za

CrnuGoru - navodi se u saopštenjuNTO.

PosredstvomNTO agentima sa njemačkog i austrijskoj tržišta

od 21. avgusta na raspolaganju je on-line program E-learning

Montenegro. Cilj programa je obuka agenata da prodaju aran-

žmane za Crnu Goru. Internet kursa je besplatan, a učesnici

koji polože ispite imajumogućnost da osvoje tri nagradna sed-

modnevna aranžmana uhoteluSplendid.

S. P.

Otvoren hotel „Lazure“ uMeljinama

Lazaret u luksuznomizdanju

AZLP upozorila PKCG i rme da se pridržavajumjera zaštite ličnih podataka

Rizikujumilionskekazne

Promotivne aktivnosti NTO

Predstavljenaponuda

uNjemačkoj i Austriji

Podaci Monstata za jul

U hotelima 178

hiljada turista

idejnom rješenju, ovom pro-

storu treba se posvetiti poseb-

na pažnja, jer je to prvi prostor

sa kojim se korisnici susreću

prilikom dolaska u objekat

multifunkcionalne dvorane.

Prostor u okviru urbanističke

parcele UPZ2 je planiran kao

zelena površina i formiran je

tako da povezuje javni prostor

u okolini pilona mostaMileni-

jum, obalu rijekeMorača i par-

kovsku površinu na UPZ1. Na

ovaj način, ovomprostorumo-

gupristupiti korisnici i izdijela

Novog grada, prekomostaMi-

lenijum i iz dijela Gorice i Za-

goriča, preko ulice Vaka Đuro-

vića, čime je ostvarena dobra

pristupnost lokaciji. Ukupna

površina namijenja uređenim

parkovima iznosi 40.483 kva-

drata.

S obzirom na značaj projekta,

kompleksnost funkcija i atrak-

tivnost lokacije, za prostor

UP1, UPZ1 i UPZ2 planiarno je

sprovođenje javnog konkursa

za izradu idejnog arhitekton-

skog rješenja.

Prije raspisivanja javnog kon-

kursa za izradu idejnog arhi-

tektonskog rješenja, moraju se

izraditi, usvojiti i ovjeriti od

nadležnih institucija slijedeće

studije i elaborati koji će dati

smjernice za izradu konkur-

snog rješenja: detaljna studija

predjela sa elaboratompejzaž-

ne taksacije u okviru cijelog

zahvata plana, elaborat o geo-

tehničkim, geomehaničkim i

hidrogeološkimispitivanjima i

studija o kulturno – istorijskoj

vrijednosti dva postojeća

objekta uz ulicu Vaka Đurovi-

ća.Kakoobjekatoperetrebada

simbolizuje napredak društva,

kako kulturni tako i ekonom-

ski, konkursomće se omogući-

ti učesnicima da ispolje visok

nivo kreativnosti i slobode u

stvaranju arhitektonskog djela

moderne i savremene arhitek-

ture koje pretenduje da posta-

ne novi simbol glavnog grada.

Planer je predvidio da se prili-

kom izrade projekta primijene

i savremene tehnologije u gra-

diteljstvu, kao i savremeni ma-

terijali koji nude visok nivo

energetske efikasnosti.

Planirani objekat multifunkci-

onalnedvorane (opera)naUP1

je kapaciteta 800mjesta u par-

teru i na galeriji sa pratećim

sadržajima bruto građevinske

površine 15 hiljada kvadrata.

Obziromda se radi oreprezen-

tativnomobjektu,pratećisadr-

žaji u funkciji osnovne namje-

nenisupreciznodefinisani, au

cilju da se konkursnim rješe-

njem predlože, uz obavezu da

se zadovolje obavezni standar-

di, a ne ograniči sloboda krea-

tivnog izražavanja.

POSTOJEĆI OBJEKTI

Planomjepredviđenouklanja-

nje 11 objekata, koji su uglav-

nom u ruševnom stanju. Pri-

jedlogom plana je predviđeno

dase,prijesprovođenjaiizrade

javnog konkursa za idejno ar-

hitektonskorješenje,uradistu-

diju koja jasno definiše kultur-

no – istorijsku vrijednost dva

objektauzulicuVakaĐurovića

sapreporukama imišljenjemo

mogućnosti rušenja, odobrena

od strane nadležne institucije.

Ukoliko studija pokaže da

objekti ne posjeduju kulturno

–istorijskuvrijednost,moguse

ukloniti.

Ukoliko se, shodno studiji, dva

postojeća objekta naUP1 budu

zadržavala,dozvoljavasesamo

rekonstrukcija i adaptacija u

postojećim gabaritima (uku-

pne bruto građevinske površi-

ne 895,66 kvadratnih metara)

Sadržaji koji se mogu naći u

okviruovihobjekatasu:muzej,

galerija i druge kompatibilne

namjene. Osnovni kriterijum

za izgradnju, su kapaciteti koji

će se u skladu sa definisanom

namjenom projektovati na ur-

banističkoj parceli u okviru

planom zadatih površina –

maksimalne zauzetosti urba-

nističke parcele, maksimalne

izgrađenosti urbanističke par-

cele, maksimalno dozvoljene

visine novoplaniranog objekta

i spratnosti postojećih objeka-

ta.

J.RABRENOVIĆ

Obećanje

Predstavnici RZUP-a suna javnoj raspravi istakli da je taj zavod

krozdugogodišnjiraduvijekiisključivoimaoidaćeimatiprofe-

sionalniodnospremasvimkorisnicimaprostora,bilodaseradi

o državnim institucijama, lokalnimupravama ili građanima, te

danikadanije i nećeučestvovati ukomercijalnourbanističkim

kombinatorikama. Posljedica takvog stava je i prijedlog plana

,,KasarnaMorača“, koji jeuvažioprimjedbesa javnerasprave, a

uskladusapravilimastruke. RZUP je, za70godinapostojanja,

uradioveliki broj prostornih i urbanističkihplanova i projekata,

iznjegajepotekaoznačajanbrojurbanistaiinžinjeraarhitektu-

re i građevinarstva, avećinastručnjaka jegradilasvoj profesio-

nalniidentitetuovojkući.Podsjećanjaradi,Republičkizavodza

urbanizam i projektovanje je bio vodeći planer na izradi regio-

nalnogplana Južni Jadran, koji je 1969. godine radiou saradnji

saUrbanističkiminstitutomHrvatske, Urbanističkimzavodom

BiH i ekspertskimtimomUN, u kojemsu bili stručnjaci sa četiri

kontinenta.RZUPjeradioiprviprostorniplanCrneGore,opetu

saradnji saekspertimaUN.

Obrađivač RZUP je

uvažio sve sugestije

koje subile u skladu

sa PUP-om i pravilima

struke, kako je i obećao

na centralnoj javnoj

raspravi

Hotel ,,Lazure “

Prijedlogplana ,,KasarnaMorača”