Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 1. septembar 2018.

Ekonomija

Republički zavod za urbanizam i projektovanje uradio

Operanao

PODGORICA

–Republički

zavodzaurbanizami pro-

jektovanjeuradio jeprijed-

logplanaurbanistički Proje-

kat „KasarnaMorača“, po

kojemćenaovompodgorič-

komlokalitetubiti podignu-

ta samozgradaopere. Ukoli-

ko, shodnoStudiji zaštite

kulturnihdobaradvaposto-

jećaobjektanaurbanistič-

koj parceliUP1 buduzadr-

žana, dozvoljava se samo

rekonstrukcija i adaptacijau

postojećimgabaritima, a sa-

držajimogubiti samomu-

zej, galerija i drugekompati-

bilnenamjene.

JAVNARASPRAVA

Prethodnourađeninacrtplana

UP „Kasarna Morača“, čiji je

autor bila kompanija Arhient,

izazvao je veliko interesovanje

i kritike stručne i šire javnosti.

Nakontoga,RZUPjesamostal-

no pristupio izradi prijedloga

plana koji nudi potpuno novu

prostornu organizaciju na

ovom vrijednom prostoru u

užem dijelu Podgorice. Izradi

Prijedloga plana prethodila je

analizamišljenja Savjeta za re-

vizijuplana i analizaprimjedbi

u toku javne rasprave. Novi

prostorni koncept zasnovan je

na međusobnoj usaglašenosti

prirodnih i stvorenih uslova,

uz poštovanje smjernica plana

višeg reda.

Urbanističkimprojektom„Ka-

sarna Morača“ obuhvaćeno je

područje od 12 hektara. Grani-

ce zahvata su definisane rije-

kom Moračom, ulicom Vaka

Đurovića i dijelom bulevara

Ivana Crnojevića, neposredno

uz most ,,Millenium“. Prijed-

log plana je urađen u skladu sa

zakonomoplaniranju i izgrad-

nji i Prostorno-urbanističkim

planomPodgoricedo2025.go

-

dine.

Primjedbe sa javne rasprave

uglavnomsuseodnosilenapo-

većanjestepenaozelenjenostii

maksimalnoočuvanjepostoje-

ćegzelenila, definisanjedetalj-

nih namjena, na način da se ne

planiraju stambeni objekti.

PUP-om Podgorice na tom su

području određene „centralne

djelatnosti“, poštovanje zate-

čenih prirodnih uslova, u cilju

očuvanja postojećih ambijen-

talnih vrijednosti i stvaranja

novog urbanog repera grada,

planiranjeboljihrješenjazara-

skrsnice ulice Vaka Đurovića,

pomjeranje građevinske linije

na veće odstojanje od ulice Va-

ka Đurovića, problematično

planiranje objekata na strmim

djelovima terena i zaštitu vri-

jednog zelenila u zahvatu pla-

na.Takođe je traženoda sepla-

nom predvidi gradnja javnih,

kulturnih i sportskih sadržaja,

očuvanjepostojećihobjekatau

najvećojmogućojmjeri,pokla-

panjegranicakatastarskihpar-

cela sa granicama urbanistič-

k i h pa rce l a , p l an i ran j e

biciklističkih staza i rješavanje

izgleda budućeg kompleksa

krozmeđunarodni konkurs.

Obrađivač RZUP je uvažio sve

sugestije koje su bile u skladu

sa PUP-om i pravilima struke,

kako je i obećao na centralnoj

javnoj raspravi, koja jeodržana

februara ove godine u zgradi

Skupštine glavnog grada.

Novu prostornu organizaciju

karakteriše planiranje objekta

na deset odsto ukupne površi-

ne urbanističkih parcela, a 20

procenataukupnepovršineur-

banističke parcele UP1, na pa-

žljivoodabranoj lokaciji na ko-

jojnovaizgradnjanećeizazvati

negativne uticaje na prostor sa

aspekta očuvanja prirodnih i

stvorenih uslova. Planom se

poštuje izgrađen sistem sao-

braćajnicaiurađenGlavnipro-

jekat ulice Vaka Đurovića. Pla-

nirano je uređenje i urbano

opremanje terena, kao i zna-

čajne zelene površine na loka-

ciji i uz rijekuMoraču. Formi-

ranesutriurbanističkeparcele,

a u okviru jedne od njih UP1

planirana je izgradnja repre-

zentativnog objekta multi-

funkcionalne dvorane (opere)

sa pratećimsadržajima.

KONKURS

Zona za gradnju objekta je po-

stavljena na sjevernom dijelu

UP1, gdje je značajno manje

postojeće vegetacije. Na taj na-

činćebitiformiranprostorkoji

će imati parkovsku javnu zonu

na jugu, koja trebabiti uređena

kao prilazni plato u zelenilu. U

budućem arhitektonskom

PODGORICA

– Izkompanije

FilipMorisMontenegrona-

javili suda ćeoddanas, zbog

smanjenja akcize, sve cigare-

tekojeoni isporučujubiti jef-

tinijeod20do40centi.

- Parliament će biti jeftiniji 30

centiikoštati3,7eura,marlbo-

ro flavor plus 3,5 eura ili 20

centi jeftinije, marlboro red/

gold 40 centi na 3,2, marlboro

touch XL takođe 40 centi na

tri eura, i marlboro touch 30

centi na tri eura. Po 30 centi

biće jeftiniji muratti i koštati

2,8, eve 2,5, bond street i L&M

po 2,4, L&M XL 2,3, bond

street soft i L&M loft 2,2 eura.

L&Mslimspojeftiniće40cen-

ti na dva eura- navedeno je u

informaciji ove kompanije.

U saopštenju se pojašnjava da

će L&M slims nakon rekor-

dnog sniženja od 40 centi biti

najniža cijena legalnih cigare-

ta uCrnoj Gori.

Podsjetimo da od danas poči-

nje primjena zakona kojim je

akcizna stopa na cigarete vra-

ćena sa sadašnjih 40 na 30 eu-

ra na hiljadukomada.

U saopštenju FilipaMorisa se

navodi da je nakon što je drža-

vaposljednjiputujanuarupo-

digla akcize sa 30 na 40 na hi-

ljadukomada,došlodovelikog

povećanja cijena cigareta i

posljedično do poremećaja na

legalnomtržištu-padaproda-

je i cvjetanja sive ekonomije.

- Kompanije pozdravljaju kao

hrabru političku odluku, o

vraćanju akcizne stope na

prethodni nivo koja predstav-

lja prvi korak ka stabilizaciji

tržišta duvanskih proizvoda -

navodi se u saopštenju.

Nakon Filipa Morisa očekuje

se da i Neregelija, Plus DOO,

Delta,Barkod....primijeneno-

vu nižu akciznu stopu i pojef-

tine cigarete.

Kako je Pobjeda već pisala to

bi trebalo da se dogodi najka-

snije od ponedjeljka 3. sep-

tembra.

M.P.M.

TIVAT

–Na tivatskomaero-

dromuradi senaosamgra-

dilišta, anajznačajniji je, ka-

ko jekazaodirektor

AerodromaCrneGoreDa-

niloOrlandić, izgradnjano-

vogdolaznog terminalaod

1.300kvadrata. Radovi na

ovoj investiciji vrijednoj dva

miliona eura, koje izvodi

kompanijaFidija, tekupred-

viđenomdinamikomi biće

okončani dokrajaoktobra.

Orlandić je juče sa saradnici-

ma obišao sva gradilišta. U to-

ku su radovi na priključku ae-

r o d r o m a n a g r a d s k u

kanalizacionu mrežu, novog

prilaznog puta i parkinga za

vozilazaposlenih,zaautobuse

i novog ulaza na aerodrom sa

magistralezaslučajvanrednih

situacija, aradi sesanacija ihi-

droizolacija trafostanice i Va-

trogasne stanice, uređenje sa-

nitarnih čvrova u dolaznom

gejtu, obnova horizontalne si-

gnalizacije na platformi i rul-

nimstazama i instalacija nove

staklene fasadne pregrade na

terminalnoj zgradi. Na aero-

dormusugodinamaimalipro-

blemsaodvođenjenmsanitar-

nih otpadnih voda, što se,

konačno, uz pomoć opštine

Tivat rješava.

Orlandić je najavio da će od-

bor direktora Aerodroma Cr-

ne Gore u narednih nekoliko

dana potpisati kolektivni ugo-

vor sa zaposlenima, na kome

insistiraju sindikati tivatskog i

podgoričkog aerodroma.

Govorećiokoncesionomaktu,

Orlandić je iskazao uvjerenje

da će ga javna rasprava una-

prijediti.

-Netrebazaboravitida jekon-

cesija jedan od vidova valori-

zacije tako da vjerujem da će

država i oni koji donose odlu-

keunjenoimesvakakodonije-

ti najbolje moguće odluke.

Važno je da eksperti koje je

angažovao IFC objasne na

osnovu kojih parametara se

došlodozaključkadajekrajnji

ekonomski benefit za državu

46miliona eura. Zanas jepro-

ritetizgradnjanovihkapacite-

ta koji će omogućiti dodatni

komfor – rekao jeOrlandić.

Tekuća godina je za ACG re-

kordna, jer se do sada na oba

aerodroma zabilježen promet

1,7 miliona putnika, što je za

190.000 više nego u ovo doba

prošle godine.

S.K.

L&Mslims nakon rekordnog sniženja od 40 centi biće najniža

cijena legalnih cigareta u Crnoj Gori - kažu u FilipMorisu

FilipMoris Montenegro najavio da od danas smanjuje cijene cigareta

Crvenimarlboro i LM

slims jeftiniji 40centi

Osamgradilišta otvoreno na tivatskomaerodromu

Novi terminal dokrajaoktobra

Orlandićna tivatskomaerodromu

Na 12 hektara predviđena je izgradnja

objektamultifunkcionalne dvorane

(opera), koja će zauzeti manje od deset

odsto površine ukupnog zahvata plana

Planirani urbanistički parametri