Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 1. septembar 2018.

Politika

PODGORICA

- Na vježbi

,,TRIDENT JUNCTURE 18“ koja

će početi sljedećegmjeseca

u Norveškoj, učestvovaće 33

pripadnika crnogorske vojske,

saopšteno je Pobjedi iz Mini-

starstva odbrane.

- Na vježbu će biti upućena 33

pripadnika Vojske Crne Gore,

koji će nositi individualnu

opremu, automatske puške

G 36 i koristiće vozila tipa

TAM 110 - kazali su Pobjedi iz

Ministarstva.

40.000VOJNIKA

U vojnim vježbama „Trident

Juncture 2018“ koje će se odr-

žati u srednjoj i sjevernoj Nor-

veškoj u oktobru i novembru,

učestvovaće više od 40.000

hiljada vojnika iz 29 zemalja-

članica NATO-a i partnerskih

zemalja, a takođe i 70 brodo-

va i oko 130 aviona.

Ova vježba će, kako je Pobjedi

saopšteno iz NATO, imati

scenario iz Člana 5 (kolektivna

odbrana) i biće izvedena pod

komandom komandanta

Združenih snaga u Napulju,

admirala Džejmsa Fogoa.

Iz Alijanse su kazali da su o

njenomodržavanju obavijesti-

li članice OEBS-a, dodajući da

je Moskva o tome obaviješte-

na na posljednjem sastanku

Savjeta NATO - Rusija.

- Trident Juncture 18 je jedna

od serija dugo planiranih vjež-

bi kako bi se osiguralo da su

savezničke snage spremne da

se suoče sa bilo kojom krizom

u nastajanju iz bilo kog pravca

i da su u stanju e ikasno da

rade sa partnerima u suzbi-

janju bilo kakve krize. Ovo je

dio kontinuiranog odgovora

NATO-a na promijenjeno

sigurnosno okruženje i naša

adaptacija na to, saopšteno je

iz NATO.

RUSIJAPROTIV

Sa druge strane, Rusija

nevoljno gleda na ove vježbe.

Porparolka ruskogministar-

stva spoljnih poslova Marija

Zaharova kazala je da Vojne

vježbe NATO-a, „imaju jasnu

antirusku orijentaciju“

- Na našimgranicama se

odvijaju sve intenzivnije i veće

vojne vježbe, a posebno su za

oktobar-novembar na teritoriji

Norveške u Baltičkom i Sje-

vernomAtlantiku planirane

najveće vojne vježbe Ujedinje-

nih oružanih snaga NATO-a u

posljednjih 16 godina - naglasi-

la je Zaharova.

Prema njenim riječima, kon-

tingenti i tehnika članova

Alijanse i pojedinačnih par-

tnerskih zemalja dejstvovaće

na kopnu, moru i u vazduhu.

Svojevrstan pandan NATO

vježbi, predstavlja i najavljena

ruska vježba Vostok 2018,

koja počinje ove nedelje i

trajaće do 8. septembra, uz

učešće 25 vojnih brodova i 30

aviona.

Norveška i Rusija dijele oko

200 kilometara kopnene gra-

nice, kao i morsku koja se pro-

stire duž Barencovogmora i

Arktičkog okeana.

Od ruskog pripajanja Krima

2014, NATO je organizovao

manje vježbe u Poljskoj,

Estoniiji, Letoniji i Litvaniji kao

odgovor na ovaj ruski potez.

Iz NATO navode da je cilj

oktobarskih ,,ratnih igara“,

vježba zemalja Alijanse da

,,rade zajedno i brane narode i

teritorije“.

Najviše vojnika na ovoj vjež-

bi imaće Njemačka i to čak

8.000.

JovanaĐURIŠIĆ

BEČ

- Proces evropskih inte-

gracija od izuzetnog je značaja

za dalje uspješno sprovođenje

reformi i garancija je sigurnosti

u regionu Zapadnog Balkana

- ocijenio je ministar vanjskih

poslova, Srđan Darmanović.

Darmanović je, na neformal-

nom sastankuministara vanj-

skih poslova u Beču, kazao da

je veoma važno što je tema

proširenja visokomeđu priori-

tetima austrijskog predsjeda-

vanja Evropskomunijom (EU).

„Crna Gora, nakon što je prošle

godine ostvarila jedan od dva

glavna vanjskopolitička cilja,

članstvo u NATO-u, u potpu-

nosti je usredsređena na ispu-

njavanje obaveza sa evropske

agende“, rekao je Darmanović

na sastanku u okviru austrij-

skog predsjedavanja EU.

Sagovornici su, kako je saop-

šteno iz Ministarstva vanjskih

poslova (MVP), razmijenili

mišljenja o političkoj situaciji u

okviru EU i šire.

Kako se navodi, oni su istakli

značaj jačanja efektivnog

multilateralizma, kao jednog

od ključnih prioriteta Globalne

strategije EU i njegove uloge

u prevazilaženju izazova i

prijetnji sa kojima sa susrijeće

savremeni svijet.

Iz Ministarstva su kazali da je

tokom sastanka u Beču ponov-

ljena jasna evropska perspekti-

va država regiona.

„Razmijenjena sumišljenja o

daljim aktivnostima u okviru

austrijskog predsjedavanja,

kako unutar Unije tako i u

kontekstu snažnije podrške

državama u pregovaračkom

procesu“, zaključuje se u saop-

štenju.

R.P.

PODGORICA

- Premijer

DuškoMarkovićupisao seu

knjigužalosti otvorenupo-

vodomsmrti senatoraDžo-

naMekejna.

- CrnaGora je ponosna na pri-

jateljstvo sa senatorom i vječ-

nomu jezahvalnanadoprino-

s u o s t v a r e n j u n j e n i h

istorijskih dostignuća - napi-

sao jeMarković.

Republikanski senator i ratni

heroj DžonMekejn preminuo

je 25. avgusta u81. godini.

R.P.

PODGORICA

-UCrnoj Gori

potrebno jeuvesti sistem

preferencijalnogglasanja i

Zakonomopolitičkimparti-

jamaurediti procedure se-

lekcijekandidata zaposla-

ničke funkcije, ocijenjeno je

napanel diskusiji Centra za

monitoring i istraživanje

(Cemi).

Na panel diskusiji povodom

predstavljanja izvještaja u

okviru projekta „Monitoring

predsjedničkih i lokalnih iz-

bora 2018“, predsjednik

Upravnog odbora Cemija

ZlatkoVujović jeocijenio jeda

je važno razdvojiti izborni si-

stem koji se koristi na lokal-

nomnivouzaizborodbornika,

od sistema koji se koristi za iz-

bor poslanika u crnogorskom

parlamentu, što je trenutno

unificiranoZakonomo izboru

odbornika i poslanika.

Onjekazaodavjerujedaposto-

jeći izborni sistem, trebadabu-

de više personalizovan.

J.Đ.

Proširenjeostajeprioritet EU

Srđan Darmanović na neformalnomsastankuministara vanjskih poslova u Beču

„TRIDENT JUNCTURE 18“ Pripadnici Vojske Crne Gore

na najvećoj NATO vojnoj vježbi u posljednjih 16 godina

UNorvešku

idu33vojnika

Ova vježba će, kako je saopšteno iz NATO, imati

scenario iz Člana 5. kolektivna odbrana i biće

izvedena pod komandomkomandanta Združenih

snaga uNapulju, admirala Džejmsa Fogoa. Najviše

vojnika na ovoj vježbi imaće Njemačka i to čak 8.000.

Premijer se upisao u knjigu žalosti

u američkoj ambasadi

Marković: Vječno

zahvalniMekejnu

Preferencijalnim

glasanjemdoboljeg

radaposlanika

PODGORICA

- Ambasador Crne Gore u SAD Nebojša Kalu-

đerović prisustvovaće komemorativnom skupu posvećenom

senatoru Džonu Mekejnu, u Nacionalnoj Katedrali danas u

Vašingtonu.

- U ime predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji je pozvan

od strane američkog Senata na komemorativni skup posvećen

senatoru Džonu Mekejnu, u Nacionalnoj Katedrali u Vašingto-

nu, prisustvovaće ambasador Crne Gore u SAD Nebojša Kalu-

đerović - saošteno je iz kabineta Đukanovića.

R.P.

NebojšaKaluđerovićna

komemoracijiuVašingtonu

Odluka predsjednika Crne GoreMila Đukanovića

CEMI predstavio nalne izvještaje

monitoringa predsjedničkih i lokalnih izbora

DuškoMarković