Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 1. septembar 2018.

Politika

Bivši potpredsjednik Ure oštro o navodima te partije da je

formiranje crnogorskog bloka dijeljenje opozicije iz kuhinje DPS-a

Rudović: Političke štetočine

i sektaši nijesuzaljuljali režim

Crnogorska ideju o objedinjavanju pojedinih stranaka u crnogorski, građanski

opozicioni blok ne vidi kao nastavak podjela, već kao način da se prekine sa

mrvljenjem, daljim fragmentiranjem i sektašenjemunutar kruga ljudi koji dijele sistem

ideja, vjerovanja, vrijednosti i mišljenja – kazao je Vladimir Pavićević

PODGORICA

–Upoznao

samdostapolitičkih šteto-

čina i dvoličnjaka, i većina

sedokazivala tako što je

onekoji imsmetajupoku-

šala lažnopredstaviti kao

saradnikeDPS-a.

RukovodstvoUresamnapu-

stio jer samsmatraoda treba

da se objedinjavaju svi oni

koji predstavljajuprogresiv-

ne, prozapadne snage, a ne

da se i oni međusobno sva-

đajuidasenanosištetakole-

gama iz opozicije – kazao je

za Pobjedu Neđeljko Rudo-

vić, doskorašnji potpred-

sjednik Ure, komentarišući

ocjene te partije da je njego-

va ideja o formiranju crno-

gorskog opozicionog bloka

pokušaj režima da dodatno

podijeli opoziciju.

Ura jeu četvrtakporučilada

je Crnoj Gori neophodna

istinska građanska opozici-

ja, koju jedobilaukoaliciji te

partije i Demokrata, a, kako

je rekao potpredsjednikUre

MilošKonataruizjaviDanu,

najave daljih podjela u opo-

ziciji na procrnogorsku,

prosrpsku ili probošnjačku

mogu da idu naruku samo

DPS-u.

,,DPS SLUGE“

Konatar je i kazao da ,,nije

normalno da DPS podrži

aktivnosti opozicije koje

imaju za cilj smjenu tog

istogDPS-a“.

- Oni će uvijek podržati one

inicijative koje imaju za cilj

slabljenje opozicije i jačanje

režima, i to je svakomkoželi

SDP juče nije željela da

komentariše ocjene Ure da je

Rudovićeva ideja zapravo iz

DPS kuhinje i da ne bi trebalo

dalje dijeliti opoziciju.

Ranije je član Predsjedniš-

tva SDP-a Ivan Vujović za

Pobjedu ocijenio da je ideja

Rudovića o formiranju crno-

gorskog opozicionog saveza

„vrijedna pažnje, s obzirom

na to da su njene osnovne

premise u skladu sa jasnom

državotvornom, evropskom i

građanskompolitikom SDP-a

čije smo temelje postavili

prije 27 godina“.

On je rekao da se SDP

posljednjih godina zalagala

za objedinjavanje građanskih

opozicionih snaga nesporno

privrženih državi Crnoj Gori,

njenomUstavu i prozapad-

nompolitičkom kursu.

SDPbez

komentara

naoptužbe

Ure

da vidi potpuno jasno u ovom

slučaju. Ura i Demokrate sva-

kako nisu adresa za bilo kakve

opozicione inicijative koje

imajupodrškuDPS-aikojemi-

rišu na kuhinju režima - rekao

jeKonatar zaDan.

LAŽNI OPOZICIONARI

Komentarišući takav stav Ru-

dović je rekao da je pokušavao

da se izbori za široki građanski

proevropski blok, ali, kako je

kazao, to nijesu htjele Demo-

krate, pa ni većina njegovih

bivših kolega iz rukovodstva

Ure.

- Rezultat je propast opozicije

na predsjedničkim i lokalnim

izborima i činjenica da je DPS

ponovo vratio stabilnu vlast.

To je rezultat sektaške politike

dijela opozicije jer im je važni-

jeda imajuprocenat ili dvaviše

ilidaeliminišusascenesubjek-

te koje smatraju konkurenti-

ma, nego da makar zaljuljaju

DPS. Njima politika i izbori

služedapobijedeostale izopo-

zicije, a ne da smijene vlast. I

onda danas mene jedan od ta-

kvih bivših kolega optužuje da

izazivamdaljepodjeleuopozi-

ciji – rekao jeRudović.

Istakao je da je, za razliku od

njih, njegov cilj objedinjavanje

svihkoji želeboljuCrnuGoru i

koji politiku ne doživljavaju

kao kalkulaciju, nego kao

istrajnu i iskrenu posvećenost

cilju.

-Pošto je, nažalost, propalado-

bra ideja o širokom građan-

skombloku, aumeđuvremenu

dobar dio opozicije odlučio da

bude, direktno ili prećutno, dio

novog nacionalističko-kleri-

kalnog talasa, talasa negiranja

CrneGore,vrijemejezazajed-

ničko djelovanje svih građan-

ski orijentisanih subjekata,

organizacija i pojedinaca koji

su odani Crnoj

Gori.Mi

ne že-

limo da budemo igračke u ru-

kamamrziteljaCrneGorekoji

na sve načine, a u zadnje vrije-

me koncertima za Kosovo i

književnimvečerima,pokuša-

vaju da ospore crnogorski dr-

žavni i kulturni identitet – ka-

zao jeRudović.

Protiv podizanja tenzija i uz-

burkavanja nacionalističkih

strasti se, dodao je on, ne mo-

žete boriti tako što ćete sepra-

viti da ne postoje nego im se

morate odlučno suprotstaviti.

Najzad, ukoliko se radi mira u

koaliciji oglušujete o naciona-

lizam, vi ga samo još više jača-

te, a DPS-u pomažete da bez

muke zadrži vlast – poručio je

Rudović.

TRAGANJE ZAZAJEDNIŠTVOM

Predsjednik Crnogorske Vla-

dimirPavićevićkaže zaPobje-

du da ideju o objedinjavanju

pojedinih stranaka, grupa i

pojedinaca u crnogorski, gra-

đanski opozicioni blok ne vidi

kao način da se nastavi sa pro-

dubljivanjempodjela, već, ka-

ko je rekao, suprotno - kao na-

č i n d a s e p r e k i n e „ s a

mrvljenjem, daljim fragmen-

tiranjemi sektašenjemunutar

kruga ljudi koji dijele sistem

ideja, vjerovanja, vrijednosti i

mišljenja“.

- Stav Crnogorske je o svakom

političkom i drugom pitanju

jasan – zajednički rad na ra-

zvijanju građanske države Cr-

neGorekaozajedničkogdoma

svih njenih građana treba da

bude obaveza svih političkih

aktera. Razgovor o stvaranju

saveza opozicionih, građanski

usmjerenih političkih partija i

grupa, i dogovor o zajednič-

kom djelovanju u okviru jed-

nog crnogorskog opozicionog

bloka može da bude dio tog

procesa stabilizovanja politič-

kih prilika i normalizacije po-

litičkog života u Crnoj Gori –

poručio jePavićević.

Prema njegovim riječima, ako

bi bio formiran takav savez, on

bi trebaloda se temelji na ideji

razvijanja građanske i seku-

larne države, u kojoj su zašti-

ćena individualna i kolektivna

prava, i u kojoj se afirmiše cr-

nogorski kulturni identitet.

-Želimopunu, konsolidovanu

demokratiju,promjenuparto-

kratskog sistema, izmjenu iz-

bornog zakonodavstva i punu

vladavinuprava i funkcionišu-

ću pravnu državu – dodao je

Pavićević.

I.KOPRIVICA

Demokratska partija socijalista prozvala

predsjednika opštine Budva i lidera Demokrata

DPS: Zaštoćute

Krapović i Bečić

PODGORICA

- Pozivamo

predsjednikaopštineBudva

DraganaKrapovićada izađe

iz ilegale i građanimaodgo-

vori da li su tačni navodi i ot-

pužbekoje suproteklihda-

nananjegov i račun

rukovodstvanjegovepartije,

javno iznijeli dojučerašnji

funkcioneriDemokrata, od-

nosnoopštineBudva - poru-

čeno je izOODPSBudva.

IzDPS-a se pitajuda li Krapo-

vić i Bečić ćute jer nemaju šta

da kažu?

-Prijesvega,Krapović injegov

partijskišefAleksaBečićtreba

da se odrede prema ozbiljnim

optužbama svog nekadašnjeg

funkcionera, Gorana Slovini-

ća, koji u medijima i na druš-

tvenim mrežama proziva

predsjednika opštine Budva

damu jenudioodređeneuslu-

ge, a zauzvrat tražio finansij-

sku naknadu. Iako nam je ja-

sno da se gospodin Krapović

zanio u lošoj glumi ,,beskom-

promisnog borca za pravdu“,

čudno je da mu promiču ova-

kvi ,,detalji“vezani začlanstvo

i finansijere sopstvene partije,

kao i za ,,nepristojne ponude“

i sumnjivaobećanjakoja jeda-

vao da bi se domogao fotelje

predsjednika opštine - saop-

šteno je izDPS-a.

Kako se navodi nije jasno da li

gospodin Krapović i njegov

mentorBečić ćute zato štone-

maju šta da kažu.

- Ili se pak plaše da će, ukoliko

progovore i drugi finansijeri i

ostali koji su doveli ovu stran-

kuna vlast uBudvi.

R.P.

Mreža za a rmaciju nevladinog sektora reagovala na odluku Agencije za sprečavanje korupcije

MANS: ASKpotvrdilada je

nepovratnokompromitovana

PODGORICA

-Upravni sud

upresudi kojomjeponištio

odlukuAgencije za spreča-

vanjekorupcije (ASK) jasno

jeukazaodaVanji Ćalović-

Markovićnijeuvećana za-

radapoosnovuugovorakoji

jeMreža za afirmacijune-

vladinog sektora zaključila

saDelegacijomEvropske

unije, saopštio je advokat

VeselinRadulović.

Radulović, koji je punomoć-

nik Ćalović-Marković, kazao

je da posljednje saopštenje

ASK-a još jednom potvrđuje

da je ta institucija ,,nepovrat-

nokomprovitovanaidasuod-

govorna lica u njoj istrajna u

donošenju nezakonitih odlu-

ka i nepoštovanju sudskih

presuda“.

IzASK-a suranijekazali da je,

postupajući po presudi

Upravnog suda, još jednom

potpuno jasno potvrđeno po-

stojanje sukoba interesa i kr-

šenje Zakona o sprečava-

n j u k o r u p c i j e

Ćalović-Marković dok

je obavljala funkciju

člana Savjeta Agenci-

je.

Radulović je

rekao da je

Upravni sud

u presudi

kojom je

poništio

r a n i j u

od l uku

A S K

j a s n o

ukazao da Ćalović Marković

nije ostvarila uvećanje zarade

po osnovu ugovora koji je

MANS zaključio sa Delegaci-

jomEU.

Radulović je rekao da je

Upravni sud ukazao i da taj

ugovor i obaveze iz njega

uopšte ne ukazuju na visi-

nuzaradeĆalović-Marko-

vić, kao i da ona nije uče-

stvovala u odlučivanju o

prijavamaMANS-a

jer tako nešto nije

bilo na dnevnom

redu sjednice

Savjeta Agen-

cije, kao i da

to uopšte

nije u nad-

ležnosti

Savjeta.

On je kazao da ASK ponovo

saopštava, kako je naveo, do-

kazaneneistineda jeĆalović-

Marković značajno uvećala

svoja primanja i da je realizo-

vala privatne biznis planove.

- Na taj način Agencija je rea-

lizovala ono što je najavila i

prije sprovođenja postupka i

izvođenja dokaza, čime je na

najboljinačinpokazalakoliko

jezanimapoštovanjezakona i

pravilno utvrđenje činjenič-

nog stanja, kazao je Radulo-

vić.

On jenaveoda jezatoAgenci-

ja i isključila javnost iz ovog

postupka i zato, ,,pune dvije

godinenijeustanjudasaopšti

koje povrede zakona stavlja

na teret Ćalović-Marković“.

R. P.

NeđeljkoRudović

Vladimir Pavićević

VeselinRadulović