Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 1. septembar 2018.

CrnomGorom

BUDVA

-Nevladinaorgani-

zacija Institut ,,Bijeli lotos“u

saradnji sapreduzećemMor-

skodobro, Upravomzabe-

zbjednost hrane izPodgorice

i Parking servisomizBudve,

od2. do4. septembrauSta-

romgraduorganizuje prvi

sajam ,,Altermedi samer ba-

zar“ - kazala jeGabrijelaZa-

jac, predsjednica i osnivač In-

stituta „Bijeli lotos“.

To je sajam crnogorskih poljo-

privrednih proizvoda, organ-

skehrane,organskekozmetike,

ljekovitog bilja.

Zajac smatra da je „Alter medi

samer bazar“ veoma značajan

za dopunu turističke ponude

jer kroz proizvode turisti upo-

znaju tradiciju i kulturu našeg

naroda.

- U svaki proizvod utkano je

puno ljubavi, stpljenja i odrica-

nja. Veliki značaj jeupromociji

zdravogživljenja, zdrave ishra-

ne i biljnihpreparata, kao i pre-

vencijamnogih bolesti - navela

jeZajac.

Na sajmu će biti predstavljen

prvi ,,Hedonist klub magazin“

posvećen uživanju u zdravoj

hrani, aktivnomživotu, prirodi

i pozitivnimmislima.

Institut Bijeli Lotos organizo-

vao jeuaprilufestival ,,Feštaod

zdravlja“ u Budvi. Predstavilo

se 15 izlagača iz zemlje i ino-

stranstva i učestvovalo više od

100učesnikauprogramu izCr-

neGore, Srbije, Brazila, Kine.

Institut ,,Bijeli lotos“ bavi se

promocijomalternativnihitra-

dicionalnih metoda, tehnikom

liječenja, zdravim stilovima zi-

vota, tehnikomzaunapređenje

zdravlja, sportom itd. Vodeće

mjesto zauzima i promocija

zdrave hrane, organske hrane,

ljekovitogbilja,meda,pčelinjih

proizvoda i prirodne organske

kozmetike.

M.N.

NIKŠIĆ

-Uznakobilježava-

njaMeđunarodnogdana

mladih Inicijativamladihza

ljudskaprava, članicaGra-

đanske alijanse, raspisala je

otvoreni pozivzaPotraguza

pravimamladihza srednjoš-

kolce i njihovenastavnike–

saopšteno je izGrađanske ali-

janse.

Potraga za pravima mladih je

timska igra kojoj je cilj da se

učesnicimeđusobnoupoznaju,

kao i da se upoznaju sa radom

različitih organizacija i institu-

cija i ljudskim pravima, te da

zajedničkim trudom i pokaza-

nimvještinamadođudonagra-

de. U takmičenju će biti nagra-

đena tri tima koja prva obiđu

sve info tačke.

Infotačkećepredstavljatiinsti-

tucije i organizacije u čijem su

domenu rada: ljudska prava,

zapošljavanje, volonterizam,

obrazovanje, kultura, ekologija

i dr.

Projekat će biti realizovan 6.

septembra.

T.Č.

BERANE:

Veliko spremanje u Srednjoj stručnoj školi

Krov ćemo

završiti za

nekoliko dana,

a nakon toga

uslijediće

renoviranje

potkrovlja u

kojemse nalazi

14 učionica.

Ako sve bude

išlo po planu,

biblioteka će

dobiti čitaonicu,

biće urađen

am teatar, a

planirano je i

adaptiranje još

jednog salona

za frizere – kaže

direktor Naser

Gargović

Sanirali krov i

fiskulturnusalu

POSAOĆEZAVRŠITIOVIHDANA:

Pokrivanjekrova škole

BERANE

–Đaci i zaposle-

ni uSrednjoj stručnoj ško-

li od septembra imaćebo-

ljeuslove zaboravak i rad.

Direktor tevaspitno-

obrazovneustanove, Na-

serGargović, kažeda re-

novirajunekoliko

prostorija i sanirajukrov.

Riječ jeoposlovimavri-

jednimoko 130.000eura.

- Da je krov u lošem stanju

ustanovljeno je2004. godi-

ne, ali je idejni projekat sa-

nacije urađen tek 2010. Na

glavniprojekatsečekalodo

2017. godine.Nakonjednog

neuspješnog tendera, ude-

cembru smo organizovali

novi tender i izabrali izvo-

đača, firmu Eurozoks sa

kojom smo u januaru pot-

pisali ugovor. Čekali smo

raspust kako radovi ne bi

Naser Gargović dodaje da u prilog čunjenici da

čine sve kako bi se stekli uslovi da škola posta-

ne vaspitno-obrazovna ustanova na dobrom

glasu ide i to što profesori prolaze kroz naj-

savremenije obuke i seminare. Uspostavili su

partnerstvo i sa Orakl akademijom, jednomod

najvećih svjetskih kompanija u oblasti kompju-

terskih tehnologija.

- Pored obuke nastavnog kadra, škola će moći

da učenicima ponudi kurseve Database foun-

dations i Java fundamentals, da steknumeđu-

narodne Orakl serti ikate i time obogate svoju

biogra iju. Profesori Srednje stručne škole

nedavno su završili obuku iz andragogije.

-Poslali smo zahtjev Ministarstvu za otvaranje

programa za obrazovanje odraslih. Imamo sve

uslove, kabinete i profesore, pa se nadamo da

će od oktobra i taj program zaživjeti. Radi se o

obukama i prekvali ikacijama za odrasle koje

traju po nekolikomjeseci, a rade se uglavnom

kroz projekte Zavoda za zapošljavanje - ističe

Gargović.

Odoktobraprogramobrazovanjaodraslih

ugrozili bezbjednost učeni-

ka. Pripremni radovi su po-

čeli 4. jula, a glavni 18. jula.

Nadamo sedaće radovi uova

dva dana biti završeni. Proje-

kat je vrijedan 100.000 eura i

sredstva je odobrilo Mini-

starstvo prosvjete - kazao je

Gargović.

UČIONICE

Nakonzavršetkakrova, uslije-

diće renoviranje potkrovlja u

kojem se nalazi 14 učionica.

Radovi će se nastaviti, pa će

ako sve bude po planu, biblio-

teka dobiti i čitaonicu, biće

urađenamfiteatar, aplanirano

je i adaptiranje još jednog sa-

lona za frizere.

- Direktori tri škole, Medicin-

ske, Gimnazije i naše škole,

uočili su problem fiskulturne

sale koju zajedno koristimo, a

koja jebilaujakološemstanju.

Odobreno nam je 20.000 eura

za rekonstrukciju sale. Sredili

smo svlačionice i toalete, pro-

mijenili stolariju i rasvjetu i

sada je uslovna za korišće-

nje - kazao jeGargović.

U školi su, ističe direktor,

nedavno adaptirani i toaleti

za nastavnike, što je koštalo

oko 12.000 eura.

OPREMA

Gargovićdodajedasuizsop-

stvenih sredstava obezbije-

dili desetak desktop računa-

r a , p e t p r o j e k t o r a , a

donacijom je obezbijeđeno

17 laptop računara za novi

kabinetelektrotehnike,čime

susestekliboljiuslovizarad.

On dodaje da Srednja struč-

na školaovegodinenijeupi-

sala u prvi razred očekivani

broj učenika, ali je uvjeren

daćesveštoradenaunapre-

đenju uslova i kvaliteta rada

naredne godine dati očeki-

vane rezultate.

V.JAŠOVIĆ

BAR:

Lokalna uprava nastavlja da pomaže roditelje prvaka, uključili se privrednici

Opštinakupilaknjige,

aPort ofAdriapribor

BAR

- Svimprvacimaop-

ština jekupilaudžbenike, a

akciji sepridružilakompa-

nijaPort ofAdriakoja je

mališanimadarivala škol-

ski pribor. Poklone sudi-

rektorima školana sveča-

nosti uopštini uručuli prvi

čovjekgradaDušanRaiče-

vić i izvršni direktorPort

ofAdriaSadetKara.

Raičević je kazao da je opšti-

na spremna da ulaže u mla-

dost i obrazovanje.

- Pokazujemo to i ovom ak-

tivnošću koja me čini sreć-

nim i ponosnim. Na ovaj na-

čin želimo da pružimo ruku

na početku školovanja naj-

mlađima, kojima će to sigur-

no koristiti, a posebno rodi-

teljima sa kojima ćemo

podijeliti teret troškova. Na

sličan način podržavamo i

najboljebarskeučenike i stu-

dente - kazao je Raičević. On

Lokalna uprava

obezbijedila je 559

besplatnih kompleta

udžbenika, od čega je

553 na crnogorskom,

a šest na albanskom

jeziku

je izrazio zadovoljstvo što je

donatorskuaktivnostisprati-

la, kako je kazao, društveno

odgovornakompanijaPortof

Adria. Sadet Kara kazao je da

su obezbijedili 575 poklon

paketa.

- Sve to radimo jer vjerujemo

da jedoprinos ekonomiji i lo-

kalnoj zajednici veoma va-

žan za našu kompaniju. Te

aktivnosti podržane su od

našeg većinskog vlasnika

„Global PortsHoldinga“.Mi,

takođe, isplaćujemo mjeseč-

ne stipendije najboljim stu-

dentima, djeci zaposlenih u

Port of Adria - podsjetio je

Kara, koji je najavio planove

kompanije da u narednom

periodu za slične aktivnosti

izdvaja više sredstava.

Nadonaciji su se zahvalili di-

rektori škola„AntoĐedović“

iz Šušanja i „Jovan Tomaše-

vić“ iz Virpazara - Stanka

Vukčević i Miodrag Šćepa-

nović.

Barska lokalna samouprava

obezbijedila je 559 besplat-

nih kompleta udžbenika, od

čega je 553 na crnogorskom,

a šest na albanskomjeziku.

V.K.V.

NASTAVIĆEDAPOMAŽU:

Jučeuopštini Bar

BUDVA

Feštaodzdravlja

Zdravživot u

Staromgradu

NIKŠIĆ

Potraga

zapravima

mladih