Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 1. septembar 2018.

CrnomGorom

KOLAŠIN

- Prvog septembraneće seoglasiti školska zvona.

Tako jeodrediokalendar. Što toznači zaGrubanaBojića,

učenikadevetog razredaOŠ „VojinČepić“uDragovićaPolju

uGornjoj Morači?

Znači daćeGrubanova ljetnja sezona trajati dvadanaduže. Biće

onsasvojimstadomi posliječasova iudanimavikenda, ali tomu

dođe kaopostsezona.

Vrijedni dječak voli svoje stado, zna dobro navike i potrebe 40

koza. Zna da su koze na cijeni i ponosi se, kaži, onimšto radi. Bi-

strim pogledom i sa osmijehom saopštava nam da jedva čeka

školsko zvono .

Akadazavršideveti razred, ondaće, veli, usrednjuškolu.Nezna

još da li uKolašin, Podgoricu ili Nikšić.

Dr.P.

KOLAŠIN:

Foto-priča iz GornjeMorače

Grubanovostado

BIJELOPOLJE:

Opština donijela nacrt strategije razvoja sporta

Sistemškolskih sportskih sekcija postoji, ali nijesu zastupljene na adekvatnom

nivou. U školsku infrastukturu i nastavna sredstva za zičko vaspitanje nije

dovoljno ulagano – piše u dokumentu o kojem je završena javna rasprava

Dvije školenemajuni

saluni terenza fizičko

BIJELOPOLJE

–Opština

jedonijelanacrt strategije

razvoja sportaod2018. do

2021. godine. Segment tog

dokumentaokojemje za-

vršena javna raspravapo-

svećen je sportuu školama

i visokoškolskimustano-

vama.

U Bijelom Polju ima 17

osnovnih škola sa oko 5.000

učenika, tri gradske, dvije

prigradske i 12 seoskih.

Srednjihškola ima tri, saoko

2.000učenika.

ANALIZA

Autori konstatuju da je škol-

ski sport, za koji je nadležan

opštinski sportski Školski

savez, uspješan, ali da može

biti mnogo bolji. Registrova-

na sportska društva imaju

osnovne ,,MarkoMiljanov“ i

,,Vladislav Ribnikar“, dok je

neregistrovaniha18,odkojih

su tri u srednjima školama.

- Školski sport treba da do-

- Opština je mladi studentski

grad koji nema svoju sport-

sku infrastrukturu ni student-

sku ligu. Fizičko vaspitanje

ne postoji kao obavezan

predmet ni u jednoj visokoš-

kolskoj ustanovi u opštini,

tako da se realno ne može

govoriti o organizovanom

studentskom sportu. Zato ne

čudi činjenica da na nivoima

fakulteta sportska takmiče-

nja ne postoje – piše u nacrtu.

Fizičko vaspitanje nije

nastavni predmet na viso-

koškolskimustanovama, pa

je veoma teško predlagati

sistemska rješenja za una-

pređenje univerzitetskog

sporta.

- Osnovni prijedlog jeste da

se najprije uvede nastava

Studentskisport

izičkog vaspitanja bar

kao izborni predmet. Osim

toga, trebalo bi podsticati

osnivanje studentskog

opštinskog sportskog

društva i organizovati

redovna univerzitetska

takmičenja koja se spro-

vode tokom čitave godi-

ne, na primjer u formi liga.

Takođe, treba podsticati

što više studenata da se

uključi u univerzitetski

sport – navode autori.

prinese unapređenju javnog

zdravlja, da bude baza za

omasovljenjeirazvojsportau

opštini i spona između škola,

sportskih klubova i udruže-

nja.Uvidomusadašnje stanje

utvrđeno je da sistem škol-

skih sportskih sekcijapostoji,

ali nijesu zastupljene na ade-

kvatnomnivou. U školsku in-

frastrukturu i nastavna sred-

stva za realizaciju fizičkog

vaspitanja nije dovoljno ula-

gano–piše unacrtu.

TERENI

Govoreći o infrastrukturi, au-

tori nacrta ističu da dvije

osnovne škole nemaju ni fi-

skulturnu salu ni terene ,,21.

maj“–Goduša i ,,MilomirĐa-

lović“ – Sušica. OŠ ,,Nedaku-

si“ i OŠ ,,Risto Ratković“ ne-

maju fiskulturnu salu, ali su

otvoreni tereni u zadovolja-

vajućem stanju. Tri osnovne

škole imaju sale u dobrom i

terene u zadovoljavajućem

stanju.

Kada je riječ o srednjim ško-

lama, u nacrtu strategije na-

vedeno je da sve tri imaju fi-

skulturne sale i otvorene

terene, te da su u dobrom i

zadovoljavajućemstanju.

T. ČAMUR

BUDVA

- IzJavnogpreduzeća zaupravljanjemorskimdo-

bropodsjetili suzakupceplažada rokza izmirenjeduga za

korišćenje lokacija za 2017. godinu ističe 5. septembranakon

čega ćeuslijediti utuženja zanaplatudugovanja.

Kakosuobjasnili već supokrenuli deset sudskihpostupakapre-

mazakupcimazanaplatuneizmirenihobavezaza2016. godinu.

-Utokujepripremaprogramazapetogodišnjiperiodpajeneop-

hodno da korisnici, koji do sad nijesu to uradili, što prije izmire

svojeobaveze i zaključeugovor/aneks, kakonebiprestaopravni

osnov za korišćenje lokacija i postavljanje objekata. Javno pre-

duzeće će inicirati brisanje lokacija iz plana za koje ne bude

imaloregulisaneugovoresazakupcimaiisplaćenadugovanjapo

osnovu zakupa –upozorili su izMorskog dobra.

T.Č.

BERANE:

Završena autentičnamanifestacija na Limu, uprkos slabijemodzivu učesnika dobra zabava nije izostala

Najbrži na šlaufuLazar Živković

BERANE

- „Šlaufijada“ je

ove godine imalaneštoma-

nji broj učesnikanegopret-

hodnihgodina. Razlog tome

su, ističu iz lokalne turistič-

keorganizacije, vremenske

prilike zbogkojih jemanife-

stacijaodlagana. Ipak, oni

najvjerniji ljubitelji spušta-

njavelikimautomobilskim

gumamanizbrzakeLima,

njihokodvadeset, spuštali

su senaunutrašnjimkami-

onskimgumamaodmotela

naBučudoglavnoggrad-

skogmosta.

Najviše spretnosti u upravlja-

nju šlaufom pokazao je Lazar

Živković, koji je prvi prošao

krozcilj.Drugomjestopripalo

je AmaruMuratoviću, a Albi-

nuToskiću treće.

Prvoplasirani Živković kazao

je damu samo učešće u toj trci

predstavljazadovoljstvo, apo-

sebno ga raduje što je ovogo-

dišnji pobjednik.

- ,,Šlaufijada“ je manifestacija

kojasedecenijamaorganizuje.

Volio bih da bude još više ta-

kmičara, jer ovo je prava prili-

kada se ljudi sastaju i družena

obalama Lima. Posebno sam

počastvovanštosambioprvi u

trci šlaufa, tim prije jer sam

VJERNI LJUBITELJI LIMA:

Učesnici ,,Šlau jade“

Iako je učesnika bilomanje, dobra zabava nije izostala. U

parku pored Lima pripremani su domaći specijaliteti, riblja

čorba i pasulj. Predsjednik NVO Vuk Aleksandar Drobnjak,

jedan od učesnika u pripremanju jela, kazao je da je mani-

festacija prilika da se proba najbolji pasulj i riblja čorba, ali i

uživa u dobromdruštvu.

- Pripremali smo pasulj u velikom kazanu. Degustatori su se

složili da je bio vrhunskog ukusa, jer se sve vrijeme tražila

porcija više. To je potvrda da velike manifestacije treba da

prati i dobra trpeza - kazao je on.

Ništabezpasuljaičorbe

imao jakeprotivnike - kazao je

Živković.

Direktor TO Berane, Ivan Ra-

dević, otvarajući ,,Šlaufijadu“

istakaojedase, iporedtogašto

su ovogodišnju manifestaciju

pratile brojne otežavajuće

okolnosti, raduje što vidi mla-

de zaljubljenike uLim.

-Omelesunas loševremenske

prilike da ,,Šlaufijadu“ održi-

mo u uobičajenom terminu.

Pored toga, koncesionari koji

vade šljunak iz Lima su u pot-

punosti devastirali plažu is-

pod Limskog mosta, tako da

smo morali da tražimo alter-

nativna rješenja. No, ruku po-

moći pružili su nam iz hotela

„Berane“ koji su nam ustupili

terasuporedLimazaodržava-

njeovemanifestacije, načemu

smo im duboko zahvalni - ka-

zao jeRadević.

On je dodao da je od velike

važnosti organizovati manife-

stacijepoput te, jerpromovišu

zdrave stilove života.

- Sve ovo govori da moramo i

kroz ovakve manifestacije

podsticati ljudeda se višedru-

že i da shvate da samo zajed-

nički možemo da rješavamo

krupne probleme sa kojima se

suočava cjelokupno društvo.

Timprije jer ,,Šlaufijada“ spa-

ja ljude različitih vjera i ubje-

đenja - dodao jeRadević.

V.J.

Budva: JP utuženjemnaplaćuje dug

Morskodobro tužilo

deset zakupacaplaža