Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 31. avgust 2018.

Hronika

KOTOR

–Suđenje srpskoj i

kanadskoj državljanki Sari

Vidak (20) koja se tereti da je

fizički napala sutkinjuJele-

nuStanišićukotorskomsu-

duzaprekršajepočinjeda-

nas.

Proces će voditi sutkinjaMio-

miraTešić.

Vidak je ranije ponudila jem-

stvo od 10.000 kako bi se bra-

nila sa slobode, ali je sud to

odbio.

Njoj je pritvor određen zbog

opasnosti od bjekstva, a odlu-

ku je donio sudija za istrage

kotorskogOsnovnogsudaŠpi-

roPavićević.

Vidak je negirala navode op-

tužbe za koje se tereti.

Incident se dogodio 16. avgu-

sta na kraju prekršajnog po-

stupka protiv Stevana Prpe,

momka osumnjičene Vidak,

koji je kažnjennovčano90eu-

ra zbog saobraćajnogprekrša-

ja. Nezadovoljna zbog donije-

te odluke, Vidak je sutkinju

najprije verbalno, a zatim i fi-

zički napala.

M.L.

PODGORICA

-Nagranič-

nomprelazuKarasovići, iz-

međuHrvatske iCrneGore,

otkriveno jevišeod61kilo-

grammarihuane i oko1,1ki-

logramhašiša, saopštila je

dubrovačko-neretvanskapo-

licija.

Kako se navodi u saopštenju,

drogajepronađenauvoziluko-

jimjeupravljao51-godišnji Au-

strijanac, akojimje izCrneGo-

repokušaodauđeuHrvatsku.

-Kontrolompolicijskihslužbe-

nika Policijske stanice Gruda u

saradnji sa radnicima carine,

posumnjalo se na krijumčare-

njeizatraženjenalogzapretra-

guvozila.Pretragomjeuvozilu

pronađeno 56 paketa sa uku-

pno 61,247 kg marihuane i 5

paketasukupno1,101kghašiša.

Pretragom je u vozilu prona-

đenipištoljtzvplašljivacidvije

mačete - saopšteno je izdubro-

vačko-neretvanskepolicije.

Dodaje se da će državljanin

Austrije, uz krivičnu prijavu,

zbog sumnje da je počinio kri-

vično djelo neovlašćena proi-

zvodnja i prodaja droga, biti

predanpritvorskomnadzorni-

ku Policijske uprave dok je

zbog prekršaja iz Zakona o

oružju prekršajno sankcioni-

ran.

C.H.

NIKŠIĆ

- B. J. (25) uhapšen je i protivnjega ćebiti podnijeta

prijava zbog sumnjeda jeu srijeduvečeprijeteći nožemod

radnicekladionice „Premier“uNikšićuukrao 1.000eura.

Njemu se na teret stavlja da je počinio krivično djelo razbojniš-

tvo.

-Onje, kakosesumnja, 20.45,maskiranušaoukladionicu, ukrao

novac i pobjegao. Sumnja se i da jeB. J. prilikompočinjenog kri-

vičnog djela nožemnanio lake tjelesne povrede V. V. i T. M, koji

susenalazili ukladionici, akoji supokušali dagaspriječe - saop-

štili su iz policije.

Operativnim radomnikšićka policija je identifikovala osumnji-

čenog i u saradnji sa tužiocemobezbijediladokaze koji upućuju

na sumnjuda jeB. J. počino razbojništvo.

- B. J. se tokomhapšenja

nalazioudruštvuK.Mi

B.M. Prilikom

pretresaosumnjičenogpronađenjeioduzetmetalniboksaodK.

M. nož na preklapanje – saopštili su iz policije.

Nakon hapšenja B. J. je uz krivičnu prijavu priveden tužiocu

kojimu je nakon saslušanja odredio zadržavanje.

M.L.

PODGORICA

–Sedamcarini-

ka i još tri osobeuhapšeno jeu

srijeduunastavkuakcije„Kli-

ker“, azačetrnaest setraga

zbogsumnjedasuučestvovali

ušvercucigareta i takooštetili

državnukasuzavišedesetina

milionaeura -kazao je jučešef

Specijalnogpolicijskogtima

DraganRadonjićnapreskon-

ferenciji koja jeodržanauUp-

ravipolicije.

NasaslušanjeuSpecijalnotuži-

laštvo privedeni su carinici -

MilutinŠoškić,NikolaMasoni-

čić, Ivan Niković, Irena

Jovanović, Cica Kovač, Anđela

Dabanović i još četiri osobe čiji

namidentitetinijesusaopšteni.

Dozaključenjabrojanašeglista

trajalojesaslušanjeosumnjiče-

nih tako da nije poznato ko je

odprivedenihzadržan.

OPTUŽBE

Kako jePobjedi nezvanično sa-

opšteno, šteta za budžet proci-

jenjena je na oko 40 miliona

eura. Ovim hapšenjima nije

stavljena tačka na istragu o

švercu cigareta i spisak osum-

njičenih i odgovornih u ovom

nelegalnom poslu biće proši-

ren. Istražitelji provjeravaju i

neke kompanije čije vlasnike

terete da su bili dio kriminalne

organizacije

Osumnjičeni se terete zakrivič-

na djela - stvaranje kriminalne

organizacije, zloupotreba služ-

benog položaja, davanje i pri-

manjemita, krijumčarenje...

- Osnovano se sumnja da je kri-

minalna organizacija od maja

do avgusta ove godine iz slo-

bodne carinske zone Bar pro-

krijumčarilaoko40.000paketa

cigareta bez akciznihmarkica,

pri čemu je pričinjena šteta za

državni budžet zbog neplaće-

nih akciza i carina u visini od

nekoliko desetinamiliona eura

–precizirao jeRadonjić.

Početkom avgusta Specijalni

policijski tim je po nalogu Spe-

cijalnog tužilaštva lisice na ru-

ke stavio četvoročlanoj grupi, a

samo dvadeset dana kasnije

uslijedio je nastavak akcije.

- Do sada je krivičnim prijava-

maprocesuirano28osoba i dva

pravna lica. Od 28 osoba, četiri

su procesuirane početkom av-

gustadoksu24licaprocesuira-

na prekjuče. Od 24 lica koja su

krivičnim prijavama procesui-

rana u srijedu deset osoba je

uhapšeno dok se 14 potražuje

–kazao jeRadonjić.

Radonjić je podsjetio da je pri-

likom hapšenja četvoročlane

grupepočetkomavgustaSpeci-

jalni timdošao do novih sazna-

nja na osnovu kojih su uslijedi-

lo podnošenje još jedne

krivične prijave.

-Tadasmodošlidonovihpoda-

taka i dokaza za postojanje

osnovanesumnjedasu24fizič-

ka i 2 pravna lica i to: L.G. (64),

Č.S. (42), Č.N.(41), V.A .,

M.N.(33), Č.B.(35), Š.M.(41),

Š.D.(36), I.S.(27), J.S., J.I.(53),

D.A.(55), K.V.(64), N.I.(35),

Š.M.(53), Đ.Đ.(32 ), P.Z. (36),

L.H.(53), M.A.(36), M.M.(27)

Č.S. (41),N.E. (31), L.V. (34),NN

licaidvapravnalicaizvršilikri-

vična djela stvaranje kriminal-

ne organizacije, zloupotreba

službenog položaja, davanje

mita, primanjemita i krijumča-

renje –kazao jeRadonjić.

On je naveo da je u posljednjoj

akciji hapšenja zaplijenjeno

1.182 paketa cigareta bez akci-

znih markica dok je početkom

avgusta oduzeto 1.360paketa.

Šef Sektora kriminalističke po-

licije Enis Baković saopštio je

da nalazi iz istrage ukazuju da

je grupa počinila koruptivna

krivična djela.

- Postoji osnovana sumnja da su

sciljemsprovođenjaovihkrimi-

nalnih aktivnosti i prikrivanja

istihvršena koruptivna krivična

djelapočinjenaodstranecarini-

ka Slobodne carinske zone Bar

koji su propuštanjem vršenja

službenih radnji počinili krivič-

nadjelauciljuostvarivanjaimo-

vinskekoristi–naveojeBaković.

On je istakao da su članovi gru-

pe po prethodno utvrđenom

kriminalnom planu i jasno

utvrđenim ulogama krijumča-

rili cigarete inostranog porije-

klabezakciznihmarkicaizSlo-

bodne carisnke zone Bar na

nelegalno tržišteCrneGore.

AKCIJA

U realizaciji akcije, kako je sa-

opšteno na konferenciji, osim

Specijalnog tužilaštva, Speci-

jalnogpolicijskogtima, barskih

inspektora,Upravecarina,uče-

stvovala je i jedna strana par-

tnerska služba.

Izpolicijesuistaklidajehapše-

njem i procesuiranjem ovih

osumnjičenih u potpunosti

prekinuto djelovanje kriminal-

ne organizacije, ali da i dalje

rade na utvrđivanju identiteta

drugih osoba koje su eventual-

no imale učešće u izvršenju

ovihkrivičnihdjela.

Podsjećamo da su u okviru ak-

cije Kliker početkom avgusta

uhapšeniDraganŠušter, Rado-

van Brajković, Stefan Vujačić i

Petar Matanovć zbog sumnje

da su švercovali 65.000 šteka

cigareta bez akciznihmarkica,

ukupne v r i j ednos t i oko

1.400.000 eura. Hapšenje Šu-

štera, Brajkovića i Vujačića

uslijedilo je nakon što je Speci-

jalno policijsko odjeljenje u sa-

radnji sa barskompolicijomna

putu između Bara i Podgorice

zaustavili kamion u kojem su

pronašli švercovane cigarete.

Vozilo je napustilo Luku Bar sa

cigaretama i krenulo prema

glavnom gradu, kada ga je pre-

srela policija.

B.R.

NIKŠIĆ:

Rasvijetljeno razbojništvo,

osumnjičeni uhapšen

Uzprijetnjunožem

od radnicekladionice

ukrao 1.000eura

PRESJEČEN LANAC KRIJUMČARENJA CIGARETA:

Protiv 28 osoba i dvije rme podnijete prijave

Štetazabudžet

oko40miliona

Specijalni tužilac Saša Čađenović kazao je da su u okviru

akcije ,, Kliker“ dvije osobe označene kao organizatori

kriminalne grupe koja se bavila švercomcigareta iz

inostranstva u Crnu Goru. Ovimhapšenjima nije stavljena

tačka na istragu o švercu cigareta i spisak osumnjičenih i

odgovornih u ovomnelegalnomposlu biće proširen

Specijalni tužilac Saša Čađe-

nović kazao je da su dvije

osobe označene kao orga-

nizatori kriminalne grupe

koja se bavila švercom

cigareta iz inostranstva u

Crnu Goru.

Ne precizirajući o kojim

osumnjičenim se radi,

Čađenović je kazao da je

protiv jednog od organiza-

tora krivična prijava podni-

jeta početkom avgusta a da

je drugi organizator ove kri-

minalne grupe obuhvaćen

krivičnomprijavom koja je

podnijeta u srijedu.

Načelu

grupedva

organizatora

ILUSTRACIJA

ILUSTRACIJA

Granični prijelaz Karasovići izmeđuHrvatske i Crne Gore

AustrijanacprekoHrvatske

pokušaodaprokrijumčari skank

Suđenje optuženoj za napad na sutkinju prekršajnog suda

SaraVidak

SaraVidakdanaspredsudom

Saprivođenjaosumnjičenih

Sapresa