Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 31. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Nevladina

organizacijaAlternativaCr-

neGoreuputila jeMinistar-

stvuzdravlja inicijativuko-

jomtraži da semajkama

koje imajuproblema sado-

jenjemobezbijedi besplatna

hrana zabebe, kojabi se iz-

davalana recept.

Kako su objavili na svojoj

Fejsbuk stranici, na ovaj način

pomoglobisebračnimparovi-

ma koji za bebinu hranu mje-

sečno izdvajajuoko 80 eura.

Sa druge strane, u udruženju

Roditelji smatrajuda je važni-

je da se majkama pomogne

oko dojenja prije porođaja, a

posebno nakon, te da je doje-

nje besplatno i mnogo zdravi-

je zamajku i za dijete.

-Našsmjerjeskrozdrugačijiu

odnosu na NVO Alter-

nativa i mislimo

da novac ne treba

ulagati u hranu.

Zalažemo se za

to da se posveti

pažnja i pomo-

gne majkama,

daseobezbije-

di edukacija

prvenstveno kadra koji treba

da im pomaže oko dojenja i

prijesamogporođaja,aposeb-

nonakon. Na taj načinobezbi-

jedilo bi se da sve veći broj

majki doji –kazala jezaPobje-

duAnaVujnović izudruženja,

ističući da svega pet odsto

majki ne može da doji svoju

bebuzbognekihzdravstvenih

problema

Prema njenim riječima, treba

se zalagati i da se majkama

obezbijede prave informacije

kakobi onemogledadojesvo-

judjecu.

NVOAlternativa je u oktobru

prošle godine inicirala peticiju

za besplatnu hranu za bebe,

kojomsu, kakosutadasaopšti-

li, željeli da pomognu ženama

koje iz opravdanih razloga ni-

jesuustanjudadojesvojebebe.

- Te žene su prinuđene da ko-

riste adaptirano mlijeko čiji

iznos mjesečno dostiže do 80

eura. Socijalno ugrožene fa-

milije prinuđene su da koriste

kravlje mlijeko koje nije pre-

poručljivo za novorođenčad

zbog pojave alergija i slabog

razvojaimuno-sistema-nave-

li su tada izAlternative.

Oni su se obratili i Fondu za

zdravstvenoosiguranjekojeje

inicijativu ocijenilo pozitivno

i uputilo ih na Ministarstvo

zdravlja.

U odgovoru na njihov dopis,

između ostalog su naveli da je

Zakonomozdravstvenomosi-

guranjupropisanodapravona

ljekoveosiguranalicaostvaru-

ju sa osnovne i doplatne

liste ljekova, koju donosi

Vlada na prijedlog Mi-

nistarstva zdravlja.

Iz Fonda su naveli i

da se besplatna

hranazabebeobe-

zbjeđuje za novo-

rođenu djecu i

odojčad za vrije-

me bolničkog lije-

čenja u Kliničkom

centru i drugim zdrav-

stvenimustanovama.

Sl.R.

PODGORICA

–Djeco, što

budetepametnije, ljepše,

zdravije sadržajeunosili, to

će i vaša svijest biti razvije-

nija, bićetepametniji, zdra-

viji i ljepši. Birajmo šta gle-

damo - poručio je

ambasadordobrevoljeUni-

cefauCrnoj Gori Antonije

Pušić aliasRambo , koji se

jučedružio s prvimtimom

Unicefovihvolontera -mla-

dihreportera.

Kampanjumedijskepismeno-

sti „Birajmoštagledamo“ rade

Agencijazaelektronskemedi-

jeCrneGore i Unicef.

Rambo Amadeus je juče sa

mladima razgovarao o uticaju

medija na njih i medijskoj pi-

smenosti i zajedno s njima ra-

dio na stihovima pjesme kam-

panje „Birajmo šta gledamo“.

- Moja glavna poruka je upu-

ćena djeci. Djeco, pazite šta

gledate i kojim se sadržajima

izlažete, jer je vaša svijest di-

rektno zavisna od toga šta u

njuulazi - poručio je on.

Iskustvairazmišljanjaomedi-

jimapodijelila jepetnaestogo-

dišnja Tara Simović koja sma-

tra da „svi možemo da damo

doprinos u kreiranju kvalitet-

nihmedijskih sadržaja, koji će

umjesto stereotipnih heroja,

muških i ženskih, prikazivati i

isticati različitosti koje nas u

stvari i čine posebnim“.

Sedamnaestogodišnji Balša

Božovićporučiojedasuirodi-

telji koliko i mediji odgovorni,

„jer oni mogu da utiču na ono

što djeca, naročitomanja, gle-

daju“.

- Želim da roditelji i mediji

shvate zapravo koliko su važ-

ni, i da se zapitaju kakva je nji-

hovauloga,dashvatedamora-

ju biti društveno odgovorni,

odgovorni za nas, a samimtim

i za budućnost ovog svijeta -

kazao jeBožović.

U saopštenju se navodi da je

cilj ove kampanje podizanje

svijesti građana, posebno ro-

ditelja, da mediji sami po sebi

nijesu ni dobri ni loši, već da

njihov uticaj zavisi od toga ka-

ko ihkoristimo.

Navode da se u okviru kampa-

nje sprovodi istraživanje o to-

me kako djeca i roditelji u Cr-

noj Gori koristemedije, kako i

sa kime razgovaraju o medij-

skim sadržajima i kako tuma-

če i koriste informacije iz me-

dija.

K.J.

PODGORICA

-Crnogorski

pokretdanasćepodnijeti kri-

vičnuprijavuprotivopštine

Budvazbognamjeredaobnovi

spomen-obilježjekraljuPetru

IKarađorđeviću, saznajePo-

bjeda.

OpštinaBudvaje,kakosuobjavi-

le Vijesti raspisala u srijedu ten-

der za izbor najpovoljnijeg po-

nuđačakojićeugradskomparku

restaurirati spomenik posvećen

srpskomkralju Petru I Karađor-

đeviću. U javnompozivupiše da

je opština Budva za sanaciju

opredijelila5.000eura, apredvi-

đeno je čišćenje spomenika,ma-

nji konzervatorski radovi, ure-

đenje okolnog terena, kao i

postavljanje informativne table.

Prema saznanjima Pobjede ta

spomenpločanenalazisenalisti

kulturnihdobara.

Iz Crnogorskog pokreta za Po-

bjedu su kazali da će „zbog na-

mjere da obnovi spomen-obi-

lježjekraljuPetruKarađorđeviću

i obnove spomen-obilježja srp-

skoj okupacionoj vojsci, što član

10,stavovi1i7,Zakonaospomen-

obilježjima zabranjuje, a u vezi

sa krivičnim djelom izazivanja

nacionalne mržnje iz člana 370

stav 1 KZCrne Gore“ protiv op-

štine Budva podnijeti krivičnu

prijavuVišemdržavnomtužilaš-

tvuuPodgorici.

- Spomen obilježje nalazi se kod

fontane, van gradskih bedema.

Sanacioni radovi obuhvataju či-

šćenje i konzervaciju spomen-

obilježja, uređenje okolnoga

prostora i postavljanje informa-

tivne table. Vrijednost radova je

5.000 eura. Ista vlast je prije ne-

koga vremena očistila i sanirala

spomen-obilježjeulaskusrpskih

okupacionihtrupauBudvu1918.

godine, koje se nalazi iznad Ve-

ljih vrata Staroga grada, koja je

postavljena1931.godine.Natabli

piše:„Nauspomenudolaskahra-

bre pobjedonosne srpske vojske

koja poslije junačkih pobjeda

oslobodiBudvu,naMitrovdan8.

novembra1918.godine,postavlja

opštinaBudva“–podsjećajuoni.

Kakonavode, članom10Zakona

o spomen-obilježjima, stavom 1

zabranjeno je podizati spomen-

obilježje zadogađaj koji označa-

vagubitakslobode ili nezavisno-

sti Crne Gore, a stavom 7 licu

koje jeu istoriji CrneGore imalo

negativnuulogu.

- Cijela dinastijaKarađorđevića,

uključujući i kraljaPetra i srpska

vojska su simboli propasti i uni-

štenjaCrneGore, i na njih se od-

nose ova dva stava člana 10 po-

menutoga Zakona. Ta dinastija,

silom srpske vojske i njenoga

oružja, 1918. godine, uklonila je

crnogorsku dinastiju Petrović-

Njegošsdržavnogatrona,ukinu-

la crnogorsku državu i Crnogor-

sku crkvu i uzrokovala propast

zemlje. Posljedice suzastrašuju-

će, i do danas izazivaju sporove,

sukobe i destabilizuju političke

prilikenanačinkoji nedozvolja-

va zemlji da se uredi u politič-

kom, ekonomskom, privrednom

isvakomdrugomsmislu–nagla-

sili su izCrnogorskogpokreta.

Oni će odTužilaštva zatražiti da

pokrenepostupakprotivopštine

Budva„zbogpozivanjananasilje

i mržnju prema Crnogorcima i

obnavljanja spomen-obilježja

kojeslaviokupaciju,okupacionu

vojsku i kraljaPetra koji iholiča-

va“.

- Predlažemo i da pokrene po-

stupak za uklanjanje spomen-

ploče iznad ulaznih vrata od

Grada i spomen-obilježja kralju

Petru Karađorđeviću, a opštini

Budva odredi kaznu koja odgo-

vara težini djela - navode iz Cr-

nogorskogpokreta.

Podsjetili su i da je protiv bud-

vanskih vlasti iniciran krivični

postupak zbog proslavljanja

Podgoričke skupštine i datuma

njenogaodržavanja.

K.J.

PODGORICA

-Korisnicena-

knadazamajkesatroje i više

djeceponovilesudanećeodu-

stati odzahtjevadopovratka

doživotnenaknadesvakoj

majci, bezkategorizacije.

One su se sastale sa predstavni-

cima ODIHR-a, kancelarije

OEBS-azademokratskeinstitu-

cije i ljudska prava i, kako su sa-

opštile, upoznale ih sa činjeni-

com da su izgubile pravo na

doživotnenaknade.

- Nije da protesti majki nemaju

odjeka i da o nama ne misle na

svim stranama svijeta. Tome u

prilog govori i ovaj vrlo iscrpan

sastanak koji je trajao dva sata i

trideset minuta - navodi se u sa-

opštenju koje je prenijela agen-

cijaMina.

Kakosurekle,nesumnjajudaće

porukekojesuposlatesasastan-

kabitiprezentovaneuizvještaju

koji će biti objavljen polovinom

narednegodine.

- A ako naša vlada bude pamet-

na, vratićemajkamanaknadena

rješenjaod1.januara2016.godi-

ne, jer ovo što suoni uradilimaj-

kama nemože se ispričati u jed-

nom romanu, a ne na jednom

sastanku - navodi se u saopšte-

nju.

Onesuzahvalilepredstavnicima

ODIHR-a štosu ihse sjetili.

R.D.

RamboAmadeuspodržaokampanju

Kampanja „Birajmo šta gledamo“

Odgovornost

i namedijima

i roditeljima

ILUSTRACIJA

Alternativa Crne Gore uputila inicijativuMinistarstvu zdravlja

Tražebesplatnu

hranuzabebe

Crnogorski

pokret predlaže

da Tužilaštvu

da pokrene

postupak protiv

opštine Budva

zbog pozivanja

na nasilje i

mržnju prema

Crnogorcima

i obnavljanja

spomen-obilježja

koje slavi

okupaciju

Budvanskavlast podržala i proslavuPodgoričke skupštine

Crnogorski pokret negoduje zbog namjere da se obnovi spomen-obilježje kralju Petru I Karađorđeviću

KrivičnaprijavaprotivopštineBudva

Neodustajuodnaknada

Delegacijamajki sa predstavnicima ODIHR-a

Prema saznanjima

Pobjede ta spomen

ploča ne nalazi se na

listi kulturnihdobara