Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 31. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–ŠeficaMeđunarodne

ogranizacije zamigracije zaCrnuGo-

ru, DušicaŽivković, komentarišući za-

htjevAmbasade Italijedanaša zemlja

prihvati diomigranatakoji subrodom

stigli naSiciliju istakla je zaPobjeduda

nevidi da je to rješenje, jer smatradabi

ti ljudi iznaše zemljeponovo tražili

krijumčarske ruteda stignudoneke

državeEvropskeunije.

-Onisenebizadržali,jernjihCrnaGorane

interesuje. Izperspektivemigranta inekog

ko se bavimigracijama, ne vidimrješenjeu

tompotezu–kazala je ona.

Drugačije bi, pojašnjava Živković, bilo da

neka zemlja ima obezbijeđenu integraciju

zamigrante, pa da im se pruži sva potrebna

zaštitaidatiljudiželedaostanuutojzemlji.

-Tadabihvidjela svrhusvega toga, ali da se

na silu neko relocira na neku lokaciju koja

mu apsolutno nije bila u sferi interesova-

nja, tu ne vidim efekat. Sa te neke humane

straneaposlutnonevidimrezultat –nagla-

sila je ona.

NeizvjesNost

Iz crnogorskeVlade prekjuče je saopšteno

da se još nijesu odredili prema zahtjevu

ItalijedaCrnaGoraprihvati diomigranata

kojih imaoko 150nabroduDićoti naSicili-

ji, navodeći da je taj zahtjev u proceduri.

Komentarišući kakavbi stav izvršnavlastu

ovomslučajumoglada zauzme, naša sago-

vornica nijemogla da precizira.

-Vladageneralno,idaprihvatizahtjev,uči-

nila bi nešto što inače radi svakog dana.

Vlada prima migrante koji dolaze preko

Albanije, niko ih nije vratio iz zemlje... Ni-

štatusadimpozantnonema,nitisetunešto

velikomože desiti, niti oko toga treba da se

pravinekavelikapompa,jerpričamoovrlo

malombroju ljudi –navela jeŽivković.

Statistička baza Međunarodne organiza-

cije za migracije za Crnu Goru pokazuje

da se u našoj zemlji nalazi oko 120migra-

natakoji susmješteniuCentruza tražioce

azila u Spužu i u alternativnom smještaju

na Koniku. Prema riječima Živković, oni

najčešće dolaze iz Sirije, Avganistana, Pa-

kistana... i kratko se zadržavaju u našoj

zemlji, jer im je Njemačka najčešća želje-

na destinacija.

- UNjemačkoj postoji najfleksibilnije za-

konodavstvo kada je riječ o azilu, jer tamo

najduže traje taj proces. Poenta u cijeloj

priči je da dok je to u toku oni dobijaju sve

nadoknade koje ih sljeduju. Zbog svega

toga migranti ne namjeravaju da se zadr-

žavaju kod nas i to je konstantan tranzit.

One koje ste vidjeli danas ne znači da ćete

ih vidjeti za tri dana na toj istoj lokaciji –

istakla je ona.

Odgovarajući na pitanje kakve su prognoze

zaCrnuGorukada sunovemigrantske rute

upitanju,Živkovićnavodidazasadanemo-

žemoda očekujemo veći prilivmigranata.

-Dabiseosjetiopovećanprilivmoradabu-

depovećaniuGrčkoj.Doklegodjetojedna

dinamika koja je negdje relativna, to je ne-

štoštomožemodaočekujemo.Nikonemo-

že da vampredvidi situaciju i kaže: ,,Nema

šanse to da se desi“. Sve što se dešava je, u

stvari,rezultatnekepolitike,dalilokalneili

globalne. Da garantujemo da neće da bude

nekih većih kretanja, ne možemo, ali ono

što je trend ne ukazuje na neko veće pove-

ćanje –precizirala je ona.

BRoD

Brodna kojemse nalazi 150migranata, ve-

ćinomizEritreje, višeoddeset dana je ,,za-

robljen“naSiciliji.Natombrodubilojeoko

190migranatakoji suspašeni 16. avgusta sa

jednog pretrpanog krijumčarskog broda

koji je tonuo u Sredozemlju, ali je 16 njih

hitno evakuisano zbog zdravstvenih pro-

blema, dok je 27 tinejdžera bez pratnje, po

usvajanjužalbezamaloljetneosobe,dobilo

dozvolu da se iskrca u luku Katanija na Si-

ciliji. Tamošnje vlasti suoštro reagovalena

ovu situaciju, navodeći da neće dozvoliti

iskrcavanje odraslih migranata u Italiju

dokdrugezemljeEvropskeunijeneprista-

nu da preuzmu neke od njih. Čak se, kako

medijipenose,ministarunutrašnjihposlo-

vaMateo Salvini ,,zakleo da se nijedna no-

ganeće spustiti nanjihovo tlo“. Zanimljivo

je što je navodno Salvini nedavno saopštio

javnosti da je pitanje prihvata ovihmigra-

nata riješeno, jer je Albanija ponudila da

prihvati 20 migranata, Irska između 20 i

25, dok je ostale trebalo da preuzme Kato-

lička crkva. Očito jeumeđuvremenudošlo

do određenih izmjena, jer do sada Crna

Goranijepominjanakaozemljakojubitre-

balouključiti u rješavanje ovog problema.

N.ĐURĐevAC

dobiti tomos, ako ga dobije Ukrajina

bez

na

ojske

da je Carigradmajka-Crkva za

Ohridsku arhiepiskopiju-Ma-

kedonsku pravoslavnu crkvu.

Drugimriječima,najaviojeCa-

rigrad da će redefinisati tomos

iz 1922. u pogledu teritorijalne

nadležnosti Beogradske patri-

jaršije naMakedoniju – pojaš-

njava on.

Kategoričan je da pismo „odra-

žava strah Irineja od predstoje-

ćihdogađajakojićeBeogradsku

patrijaršiju lišiti jurisdikcije te-

meljene na okupacijama srpske

vojske odprije stotinu godina“.

PRiNCiP

- Isti princip iz 1922, da se cr-

kvene granice upodobljavaju

državnim, sada jena sceni. Pri-

jestogodina to jebioagrument

Srba, ali su oni protivni da se

danas, sto godina kasnije, isti

princip opet primijeni – objaš-

njava Jovanović.

To što Irinej u pismu pominje i

predsjednika Crne Gore Mila

Đukanovića, naš sagovornik

smatra dobromviješću.

- Irinej ima razloga da pokuša

da Đukanovića ocrni kod Var-

tolomeja. I to je dobra vijest –

ističe on.

Pojašnajvajući otkuda strah u

SPC da će Crnogorska crkva

dobiti tomos, ako upravo oni

tvrdedaseradi osekti, Jovano-

vić ističe da je autokefalna cr-

kvauCrnojGori, „čija jemitro-

politska katedra utemeljena 4.

januara 1485, vijekovima u ev-

haristijskome jedinstvu sa

ostalimpomjesnimcrkvamasa

jasno naznačenim autokefal-

nimstatusom i u ruskim i u ca-

rigradskim sveštenim diptisi-

ma, te u Nomokanonu iz 1855.

godine“.

- Takva osveštana tradicija cr-

kve Crne Gore umnogome

olakšava priznanje njene auto-

kefalije do koje će sigurno doći

–kategoričan je Jovanović.

Svoj stav potkrjepljuje i navo-

dima da se „u kanonskome

smislu, ne mogu izvoditi para-

lele izmeđuCrneGore s jedne i

Ukrajine i Makedonije s druge

strane“.

-UkrajinaiMakedonijanikada

nijesu imale svoje autokefalne

crkve.Dauprostim, to jekaoda

upoređujete milenijumsku dr-

žavnu tradiciju Crne Gore sa

tradicijama Ukrajine i Make-

donije koje su prije oko 25 go-

dina, praktično od juče, prvi

put postalenezavisne –zaklju-

čuje Jovanović.

K.K.

Tomos

iz 1922.

Vladimir Jovanović smatra

dauSrpskoj pravoslavnoj cr-

kvi najviše strahuju zbog či-

njenice da će tomos iz 1922.

za SPC u nekom obimu biti

od Carigrada stavljen van

snage.

-Utometomosusekonstatu-

je da su „u granicama Ujedi-

njenog kraljevstva Srba, Hr-

vata i Slovenaca ušle i

autokefalne pravoslavne cr-

kve: Karlovačka i Crnogor-

ska“,tenavodidase„priznaje

proglašeno jedinstvo auto-

kefalnih crkava: Srpske, Cr-

nogorske i Karlovačke“ – isti-

čeJovanović.

Navodi da „osim 1,5 milion

švajcarskih franaka u zlatu,

razlozi koji su Carigradsku

patrijaršiju motivisali da

1922. prizna ‘crkveno ujedi-

njenje’, a koje je uključivalo

nekanonsku arondaciju

drevne autokefalne Crkve

Crne Gore u korist prvi put u

istorijiustrojenePatrijaršijeu

Beogradu, sada očigledno

višenepostoje“.

- Jugoslovenska država ne

postoji. Crna Gora je, slava

Bogu i našim svetiteljima,

opetnezavisnadržava.Cari-

gradska patrijaršija je u to-

mosu iz 1922. napomenula

da ona „podešava i uređuje

granicecrkveneupravepre-

ma političkimpromjenama

koje se dešavaju“. Isti prin-

cip kanonskoga prava će

važiti i sada – zaključuje Jo-

vanović.

PODGORICA

- Zaposleni

uprosvjeti, odnaredne go-

dine trebalobi daprimaju

većeplate, usklađene sa

Zakonomozaradamau

javnomsektoru, kazao je

ministar prosvjeteDamir

Šehović.

On je, gostujući u Dnevniku

TVCG, kazao da će narednih

danabiti formiranaradnagru-

pa koja će se baviti usklađiva-

njemzarada uprosvjeti.

- To usklađivanje zarada za

oblast obrazovanja, sa zarada-

ma u javnomsektoru će rezul-

tirati nešto većim platama za

oblast prosvjete - kazao je Še-

hović i dodao da će se na taj

način izaći u susret opravda-

nomzahtjevu sindikata.

Kaže da bi, ako sve bude reali-

zovano po planu, prosvjetari

već o naredne godine trebalo

da primaju veće zarade.

- Od naredne godine možemo

očekivati da zaposleni u pro-

svjeti imaju nešto veće zarade,

zbog njihovog usklađivanja sa

Zakonomozaradamaujavnom

sektoru, što je inače zakonska

obaveza, i zbog toga smatramo

da je zahtjev sindikata oprav-

dan - kazao je Šehović.

Ministar je saopštio i da je sve

spremno za početak školske

godine, tedauponedjeljakna-

stave neće biti samo u jednoj

školi uMojkovcu.

R.D.

Šefica crnogorske kancelarije IOM-a za Pobjedu o zahtjevu Italije

Živković: Nije rješenjeda

CrnaGoraprihvatimigrante

UCrnoj Gori je 120

migranata i oni se

ovdje ne zadržavaju.

Najčešće idu

uNjemačku

zbog tamošnjeg

najfleksibilnijeg

zakonodavstva

kada je riječ o azilu,

jer tamo najduže

traje taj proces i

dok je to u toku

oni dobijaju sve

nadoknade koje ih

sljeduju - rekla je

Dušica Živković za

Pobjedu

Migranti još čekajunaodlukuvladaevropskihdržava

Kontejnersko

naseljenaBožaju

Ukoliko dođe do većeg prilivamigrana-

ta, Dušica Živković smatra da će Crna

Goraimatikapacitetadaihprimikadase

završi sanacijakaraulekodBožaja. Poja-

snila je da na ovomprojektu rade saMi-

nistarstvomunutrašnjih poslova i Dele-

gacijomEvropskeunije.

- Biće saniran taj objekat i postaviće se

kontejnerskonaseljeitobibilodovoljno

kapaciteta akodođe doneke značajnije

promjeneukretanjumigranata. Kontej-

nerskonaselje bi mogloda primi 60mi-

granata,dokbiobjekatkojijeplaniranda

se gradi bio kapaciteta 120 mjesta za

dužezadržavanje...Tojesveusklopuka-

rauleBožaj - navela jeona.

Precizirala je da će početkom septem-

bra potpisati ugovor sa Delegacijom

Evropskeunije.

- Onda ćemo krenuti u nabavku kontej-

nera. Taj dio opremanja će se završiti u

toku ove godine, a izgradnja objekta bi

trebalo da bude sljedeće godine – rekla

jeona.

Ministar prosvjete najavio veće zarade od naredne godine

Šehović: Radnagrupaće se

baviti usklađivanjemplata

Damir Šehović

DušicaŽivković