Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 31. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–UCrnoj Go-

ri 57osoba sevodi kaonesta-

lo, anadležni neadekvatno

pristupajurješavanju tog

problema, poručeno je sa

konferencijezanovinarepo-

vodomobilježavanjaMeđu-

narodnogdananestalih.

Centar za građansko obrazo-

vanjeorganizovao je jučekon-

ferenciju za novinare, povo-

dom Međunarodng dana

nestalih, 30. avgusta, s koje su

pozvali državne organe da za-

uzmuproaktivnijistavurješa-

vanju sudbine nestalihosoba.

Podaci

Saradnica na programima u

CGO-u i portparolkaKoalicije

za REKOM u Crnoj Gori Ta-

mara Milaš saopštila je da se

broj nestalih u posljednjih ne-

koliko godina neznatno sma-

njio.

-Uodnosuna lani jenepromi-

jenjen. To ukazuje na nedo-

voljno efektivne napore nad-

ležnih u pravcu razotkrivanja

sudbine nestalih – smatara

ona.

Milaš je predstavila i podatke

do kojih su došle organizacije

Koalicije za REKOMu sarad-

nji saMeđunarodnimkomite-

tomCrvenogkrsta i rekladase

ukupno 10.281 osoba vodi kao

nestala na teritoriji Hrvatske,

BiHi Kosova.

- U 1.408 slučajeva radi se o

onima čija je smrt poznata, ali

čiji posmrtni ostaci još nijesu

pronađeni, dok je 8.873 osoba

čija je sudbina potpuno nepo-

znata. U Bosni i Hercegovini

se traga za 6.606 osoba, u Hr-

vatskoj za2.027, dokjebrojne-

stalihnaKosovu 1.148 - istakla

je ona.

Milaš je ukazala da status po-

rodica nestalih lica u Crnoj

Gorinijepriznatzakonomkao

u pojedinim državama regio-

na, poput Hrvatske i Bosne i

Hercegovine, kao i da prisilni

nestanak nije definisan u kri-

vičnom zakonodavstvu Crne

Gore kao zasebno krivično

djelo, iako su to sugerisali me-

đunarodni eksperti.

-PozivamTužilaštvo, ali i dru-

ga nadležna tijela da, u skladu

sa relevantnim propisima,

usvojenim deklaracijama,

sporazumima i strateškimdo-

kumentima, intenziviraju na-

pore na rasvjetljavanju sudbi-

ne svih nestalih tokom ratnih

dešavanja 90-ih na prostoru

bivšeSFRJ.Dapojačajuborbu

protiv nekažnjivosti ratnih

zločina efikasnijim istraživa-

njem, gonjenjem, suđenjem i

kažnjavanjemu skladu same-

đunarodnimstandardima, alii

da proaktivno objavljuje in-

formacije o svim preduzetim

radnjama,kakobijavnostima-

la saznanjadase i ukojojmjeri

radi na rješavanjuovihpitanja

- poručila je ona.

odgovornost

Predsjednik Udruženja poro-

dica nestalih, kidnapovanih i

ubijenih lica „Crveni Božur“

Ljubiša Filipović, takođe, je

ocijenio da institucije moraju

učiniti sve kako bi se saznala

sudbina svih nestalih iz Crne

Gore, jer mnoge porodice, ka-

ko je rekao, „nijesu dočekale

da saznaju prave informacije,

a što uključuje i intenzivniju

saradnju crnogorskih i kosov-

skihorgana“.

On je rekao „da se u ovomud-

ruženju preduzimaju sve po-

trebne mjere kako bi se poro-

dice nestalih u Crnoj Gori

okupileispredSkupštineCrne

Goreda još jednompošaljemo

poruku svim relevantnim in-

stitucijama o onome što nas

tišti proteklih 19 godina“.

- Mi smo godinama apelovali

da seovimporodicamapomo-

gne, u smislu da se makar

stambeno obezbijede, za što

smo i dobili obećanje od biv-

šeg predsjednika Filipa Vuja-

novića, ali do toga još nije doš-

lo - rekao jeFilipović.

K. J.

PODGORICA

-Grčkavjer-

ska agencija „Romfea“, ko-

ju sumnjičedaprima finan-

sijskupodrškuodRusa,

ekskluzivno jeobjavilaod-

lomke izpismakoje jepa-

trijarhSrpskepravoslavne

crkve Irinej Gavrilović

uputiopatrijarhucari-

gradskomeVartolomeju, u

kojem, poredostalog, izra-

žavabojazanda će i Crno-

gorskapravoslavna crkva

dobiti tomos, akogadobije

Ukrajinska.

Kako je prenijela Antena M,

agencija navodi da je razlog za

slanje pisma „briga SPC za je-

dinstvoPravoslavnecrkve“na-

kon intervencije Carigradske

patrijaršije u Ukrajini, koja će,

po svemu sudeći, rezultirati

davanjemtomosa o autokefali-

ji tamošnjoj crkvi.

Pismo

Irinej piše da „etnofiletizam

predstavlja jedno od najvećih

zala modernoga pravoslavlja“.

Carigradska patrijaršija, mije-

šajući se u crkvene poslove u

Ukrajini, „uprkos volji Ruske

pravoslavne crkve“, na putu je

dauvodi noveparametre i „po-

gubne aktivnosti“ u pravoslav-

lje, a „slično je planirano i za

raskolničku ‘Makedonskupra-

voslavnu crkvu’“.

Nacije u Ukrajini, „Śevernoj

Makedoniji“, Crnoj Gori, tvrdi

patrijarh SPC, „kreacije su ko-

munista“. Aludira u pismu i na

MilaĐukanovića, tvrdnjomda

on stoji iza obnove autokefal-

nosti crkveCrneGore.

Irinej je, navodi „Romfea“,

izjednačio„lidereraskolauCr-

nojGori iUkrajini“, zaključivši

da je, kao i uMakedonji, „situa-

cija u Crnoj Gori u vezi sa

Ukrajinom“.

Veliko interesovanjevezujepi-

smo patrijarha Srbije i za rizik

od povrede prava njegove cr-

kve na crnogorskome pitanju,

jer u Crnoj Gori, piše „Rom-

fea“, „lišena božanske milosti

jedna sekta sebe naziva Cr-

kvomCrnogorskom (

Ἐκκλησία

Μαυροβουνίου)

“.

U najvećem dijelu pisma, na

čak 15 strana, Irinej se bavi

opravdavanjem tvrdnji Ruske

crkve da isključivo ona ima ka-

nonsko i istorijsko pravo na cr-

kvenu organizaciju u Ukrajini,

te odvraća Vartolomeja odmi-

ješanja u ukrajinsko crkveno

pitanje, posljedično i u make-

donsko i crnogorsko.

teKtonsKePromJene

Komentarišući Irinejevo pi-

smo analitičar Vladimir Jova-

nović za Pobjedu kaže da po-

glavar SPC i Beogradska

patrijaršija strahuju da je Var-

tolomej, potvrdivši da će dati

autokefaliju crkvi u Ukrajini,

najavio i tektonsku promjenu

odnosa uVaseljeni.

- Krajemmaja i početkomjuna

ove godine, Vartolomej i nje-

gov Sinod su decidirano saop-

štili i da će se umiješati u razr-

ješenje crkvenoga pitanja u

Makedoniji. Objavili su da je

„SinodCarigradskepatrijaršije

razmatrao pitanje neriješeno-

sti kanonskoga statusa Ohrid-

ske arhiepiskopije i odlučio da

ćeotomepreduzetiineophod-

nekorake, u skladu sanepriko-

snovenim svojim pravima,

istorijskimi kanonskimobave-

zamaiprivilegijamaprvoprije-

stolne Patrijaršije Vaseljene“.

Rasplet sa crkvenim pitanjem

u Makedoniji je u vezi sa ne-

davnim sporazumom između

grčke i makedonske vlade oko

imenaMakedonije – ističe on.

Tomos koji je SPC dobila 1922.

od Carigradske patrijaršije, a

nakojemtemeljisvoju„kanon-

sku jurisdikciju“ nadMakedo-

nijom, odnosi se, navodi naš

sagovornik, i na odobravanje

da se eparhije carigradskoga

prijestola, sa područja savre-

menemakedonskedržave, ana

temelju rezultata balkanskih

ratova 1912-13. i srpskoga zau-

zimanja tih teritorija, do tadau

Turskojcarevini,pripojenovo-

ustrojenoj Patrijaršiji SPC u

Beogradu.

- To se odnosi na eparhije

Skopsku, Veleško-debarsku,

Pelagonijsku, Prespansko-

ohridsku,dijeloveeparhijaVo-

denske i Polijanske. Taj tomos

iz 1922, takođe, sadrži argu-

mentaciju, iz kanonskoga pra-

va, da nove političke prilike – u

ovome slučaju stvaranje Kra-

ljevine SHS/Jugoslavije –

uslovljavaju da se granice cr-

kvenih oblasti njima upodobe

–dodaje Jovanović.

Realnost je, objašnjava on, da

Jugoslavija ne postoji, da je

Makedonija više od dvije i po

decenije nezavisna država.

- Srbi od 1967. nijesuuspijeli da

riješe pitanje crkve uMakedo-

niji. Vartolomej sada, nakon

decenija konfuzije, jasno kaže

PODGORICA

–Planinarski savez

CrneGore zajedno saSUBNOR-

omi antifašistima iMjesnomza-

jednicomTrmanjeorganizujeu

subotu tradicionalnu planinarsku

manifestaciju„StazomVeljkaVla-

hovića“.

Kako senavodi u saopštenju, ciljma-

nifestacije je, poredpromocijeplani-

narenja i zdravih stilova života, oda-

vanje dužnog poštovanja velikom

rodoljubu, revolucionaru i narod-

nomherojuVeljkuVlahoviću.

-Željanamjedapribližimo, naročito

mladim generacijama, život i djelo

ovog velikana naše istorije i tako na

najbolji način promovišemo ideale

pravde i slobode za koje su se borili

naši slavni preci - piše u saopštenju.

Učesnici pohoda će planinariti sta-

zom dugom osam kilometara, koja

vodi iz kanjona Platije do Veljkove

rodne kuće naTrmanju.

-Upitanjujestazanakojoj sukrajem

sedamdesetih i tokom osamdesetih

godina prošlog vijeka, 2. septembra,

na dan rođenja Veljka Vlahovića, or-

ganizovani masovni pohodi. Crno-

gorski planinari su 2014. godine, na-

kon što su uredili i markirali

planinarsku stazu, obnovili ovu lije-

pu tradiciju - navodi se u saopštenju.

Ove godine, kako dodaju, očekuju

nekoliko stotina učesnika iz naše ze-

mlje i regiona.

K. J.

Nevladine organizacije upozoravaju na probleme

Efikasnijeući u

procesepotrageza

nestalimosobama

Sa jučerašnjekonferencije

Irinej pisao Vartolomeju da strahuje da će Crnogorska pravoslavna crkv

Jovanović: SPCostaj

jurisdikcije temeljen

okupacijama srpske

Isti princip

iz 1922, da se

crkvene granice

upodobljavaju

državnim, sada

je na sceni. Prije

sto godina to je

bio agrument

Srba, ali su oni

protivni da se

danas, sto godina

kasnije, isti princip

opet primijeni

– objašnjava

Vladimir

Jovanović

Nerazumijevanjevlasti

VladimirJovanovićobjašnjavadaukanonskomepravunema

jasnodefinisaneprocedurekakojednacrkvadobijaautokefa-

liju ili bivapriznatazaautokefalnu.

- Dosadašnja praksa je različita, od slučaja do slučaja. Među-

tim,putdopriznanjaautokefalijeobnovljeneCrnogorskepra-

voslavnecrkveutoliko je teži štocrnogorskevlasti uglavnom

ne razumiju značaj toga pitanja. To je velika razlika u odnosu

na Ukrajinu i Makedoniju – tamošnje vlasti priznanje svojih

crkavasmatrajudržavnimprioritetom.Nastranusoteriološki

razlozi, kanonsko priznanje autokefalnosti u savremenosti je

za jednudržavusapravoslavnomvećinomznačajnijepitanje

od prijema u članstvoNATO-a. Zapravo, to je biti-ili-ne-biti za

državutakvogaprofila–upozoravaJovanović.

Grčkavjerskaagencija „Romfea“ objaviladijelovepisma

Planinarskamanifestacija „StazomVeljka Vlahovića“ u subotu

Poštovanjevelikomrodoljubu

Sa jednogod ranijihpohoda