Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 31. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Tarifena

uvoz aluminijumauSADni-

jesuzasaddoveledoosjetni-

jihporemećajana tršištu

aluminijuma, ali neizvje-

snost kojavladausljed trgo-

vinskog rata izmeđuSADi

Kine, a i dobrogdijelaostat-

ka svijeta,možeunarednom

periodudovesti dopada in-

teresovanja investitora, što

bi seodrazilo i na stagnaciju

ili padcijenametala i sirovi-

na - naveo je analitičar trži-

šta aluminijumaGoranĐu-

kanović. On smatradana

osnovu situacijena tržištu,

KAPpravi gubitkeove godi-

ne, iakonaglašavadanema

nikakvukomunikacijuniti

informacijeoposlovanju

ovekompanije.

SKUPAGLINICA

- Cijena aluminijuma je tre-

nutnootprilikena istomnivou

kao u avgustu prošle godine, a

na godišnjem nivou, za prvih

osammjeseci je desetak pro-

cenata viša ove godine. Ali je

ove godine znatno viša cijena

glinice u odnosu na prošlu, a i

nekihdrugihulaznihsirovina,

pa su zarade proizvođača alu-

minijuma niže, a gubici veći,

kod onih koji posluju sa gubi-

cima–kazao jeĐukanovićPo-

bjedi.

On navodi da je nakon uvođe-

nja sankcija kompaniji Rusal,

početkomaprila,cijenaalumi-

nijumanagloporaslana preko

2.700 američkih dolara po to-

ni, a glinice na gotovo 800.

- Nakon zamrzavanja sankcija

cijena aluminijuma se stabili-

zovala i vratila na prethodni

nivo već u maju. Trenutno ci-

jena aluminijuma na London-

skoj berzimetala (LME) izno-

si 2.116 USD/t, nakon kratkog

pada ispod 2.000USD/t sredi-

nommjeseca – rekao jeĐuka-

nović.

Premanjegovimriječimasada

je za proizvođače aluminiju-

ma koji nemaju sopstvenu gli-

nicu, glavni problem cijena

glinice. Dodaje da je, zbog ne-

davnih poremećaja na tržištu,

uslovljenih situacijom oko

Rusala, smanjivanjem proi-

zvodnjeuBrazilu iKini i štraj-

komradnikauAustralij, cijena

glinice ponovo porasla na oko

600USD/t, a ponude trgovaca

za četvrti kvartal idu i do 800

USD/t.

- To su neizdržive cijene za

elektrolize i gotovo sve evrop-

ske elektrolize (bez sopstvene

glinice), a sa cijenomelektrič-

neenergijeod40eura/MWh i

više, ove godine prave gubitke

i pored relativno visoke cijene

aluminijuma - naglasio je Đu-

kanović i ističe da je riječ je o

elektrolizama, ne o cijelim

kompanijama.

- Jer, primjera radi, slovenački

Talum i pored toga što u elek-

trolizi trpi gubitke ove godine,

proizvodi preko 200 različitih

proizvodazaautoifarmaceut-

sku industriju, štomu omogu-

ćava da ipak ostvari profit, ia-

ko ne veliki – izjavio je

Đukanović i podvukao da ne-

ma nikakvu komunikaciju niti

informacije o poslovanju

KAP-a, kojimod2014. gazduje

Uniprom, vlasništvo Veselina

Pejovića.

KAP je, inače, uvoznik glinice,

jer je Deripaska zatvorio Fa-

briku glinice 24. aprila 2009.

godine.

INGOTI

- Ono štomi je poznato izme-

dija jedaKAPidaljeproizvodi

samo t-ingote koji služe samo

kao uložak za dalju preradu i

nakon što ih izveze kupac ih

odmah pretapa i pravi proi-

zvode sa višom vrijednošću,

koji se dalje prerađuju. Na

osnovu tih podataka nema

sumnje da KAP pravi gubitke

ove godine, osim u slučaju da

kupuje električnu energiju po

subvencionisanoj cijeni, što

mi nije poznato–kazao jeĐu-

kanović.

Govoreći o budućim dešava-

njima na tržištu aluminijuma,

podsjetiojedaćekrajemokto-

bra SAD odlučiti oko sankcija

Rusalu, koje su trenutno za-

mrznute.

- Očekujemneko kompromi-

sno rješenje, uprotivnompo-

novo bi došlo do poremećaja

na tršištu i velikog rasta cije-

na i aluminijuma i glinice.

Ipak vjerujem da će se naći

rješenje, kao i da trgovinski

rat SAD sa ostatkom svijeta

neće eskalirati, tako da ne

očekujem veće poremećaje

na tržištu niti neke ekstreme

sa cijenama do kraja godine –

zaključio jeĐukanović.

SAD su polovinom avgusta po-

čele sa dodatnim oporeziva-

njemčelika i aluminijuma uve-

zenog iz Turske, a sredinom

junasuuvelecarinuod25odsto

nauvoz robe izKine. Američko

Ministarstvo finansija uvrstilo

je u aprilu na crnu listu ruskog

preduzetnika Olega Deripasku

iRusalkojionkontroliše,zamr-

zavajućitakonajvećidioizvoza

te kompanije, onemogućavaju-

ći njen lanac snabdijevanja i

rastjerujući kupce. Premapisa-

nju inostranih medija Rusal je

drugi proizvođač aluminijuma

u svijetu, aRusalovi strani kup-

ci dobili su rok do 23. oktobra

da prekinu poslovanje s ru-

skom firmom. Deripaskina

kompanija CEAC je do uvođe-

nja stečaja u KAP 2013. godine

bilavlasnikpodgoričkefabrike.

S. POPOVIĆ

PODGORICA

-CrnuGoru

posjećuje svevišekineskih

turista, saopštio jenovi am-

basador tedržaveLiuĐin i

dodaodaočekujenastavak

tog trenda. IzMinistarstva

održivog razvoj i turizma je

saopštenoda jeLiu, na ju-

čerašnjemsastanku sa re-

sornimministromPavlom

Radulovićem, kazaoda je

toposljedicavizniholakši-

ca, koje jeCrnaGorauvela.

Liu je saopštio da će namini-

starskoj konferenciji ,,Na-

sljeđe budućnosti“, kojoj je

Ministarsvo domaćin, a koja

se održava pod okriljemme-

hanizma saradnje Kine i ze-

malja centralne i istočne

Evrope 16+1, prisustvovati

kineski ministar zaštite ži-

votne sredine. Dodao je će

kineska ambasada i instituci-

je zadužene za inicijativu

16+1 dati bezrezervnupodrš-

ku organizaciji te konferen-

cije, koja se održava od 19. do

21. septembra u Podgorici.

Radulović je ocijenio da je

konferencija odlična prilika

zarazmjenuiskustavauobla-

sti zaštite životne sredine i

upravljanja otpadom i da

očekujedaće tobiti samopo-

četaksaradnjesaKinomutoj

oblasti.

S. P.

PODGORICA

– Željeznička infrastruktura Crne Gore

pola tekućegodinezavršila jeuplusu, doduše, svega2.601

euro. To je, međutim, značajan preokret u odnosu na isti

periodprošle godine kada subili u gubitku632.000 eura.

Prihodzapola godinebio je 7,64miliona eura, a reshod7,6

miliona eura.

M.P.M.

26 odsto kapitala Instituta Igalo

garantovati dami i naši partne-

rimislimoozbiljno. Nema skri-

venih namjera i ne radi se o of-

šor kompanijama i sličnim

mehanizmima, koji ponekad i

nijesu baš donijeli dobro Crnoj

Gori - istakao je Rakčević, koji

smatra da treba da se kupovi-

nomnovemedicinskeopreme i

značajnim ulaganjima Institut

podignenavećinivoidaponje-

mu bude prepoznatljiva Crna

Gora.

-UInstitutusadanijebaš idilič-

na situacija. Zvanično ima pre-

kopetmilionaobaveza, kredita,

akcionari nijesu dobijali divi-

dendu proteklih godina, dio

objekta je u lošem stnju i samo

za rušenje… Treba puno ulaga-

nja, znanja, dobrih kontakata i

puno novca da Institut bude

profitabilna priča - kazao je

Rakčević našoj redakciji.

On kaže da su izmnogo razloga

zainteresovani da senaadekva-

tannačinvalorizujeTitova vila,

koja je sastavni dio kompleksa.

- Titova vila se, uz sav respekt i

puno poštovanje prema nečem

što je prošlost CrneGore i što je

pozitivno u našoj istoriji, treba

naadekvatannačintretirati,va-

lorizovati i promovisati - kazao

jeRakčević.

Podsjetimo da su do sada pro-

pala četiri tendera za privatiza-

ciju Instituta.

M.P.M.

ani i za

odsto

cija

Sekulić:Očekivali smoda

kolege izVladeSrbijeakcije

Institutaprvoponudenama

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić kazala je da je iz medija infor-

misana da je blizu 26 odsto akcija Instituta Simo Milošević, koje su bile

u vlasništvu Vlade Srbije, kupio Žarko Rakčević.

-Kao predsjednica Vladine Tenderske komisije za

privatizaciju zadovoljna sam što je kapital Instituta

ipak ostao u Crnoj Gori. Ipak, očekivanje Vlade

Crne Gore je bilo da nas kolege iz Vlade Srbije

blagovremeno informišu o svojimnamjerama i

najzad, akcije prvo ponude većinskom vlasni-

ku, tj. crnogorskoj Vladi. Mi smo bili izuzetno

zainteresovani za kupovinu ovih akcija i bili

spremni da za njih na transparentan način

ponudimo više, što namprodaja realizovana

na ovaj način nije dozvolila, rekla je Sekulić

za CDM.

Analitičar Goran Đukanović navodi da uvođenje tarifa na uvoz

aluminijuma u SAD zasad nije znatnije poremetilo tržište

Skupaglinicagura

elektrolizeuminus

Bezodgovora

izUniproma

i Tosčelika

Povodom trgovinskog rata,

uvođenja tarifa na uvoz

aluminijuma i čelika u SAD i

sankcija Rusalu Pobjeda je

kontaktirala i kompaniju Uni-

prom, koja upravlja KAP-om

i nikšićku Željezaru Tosčelik,

koja je u vlasništu turske

Tosjali grupe od 2012. godi-

ne. U prethodna dva dana

naša redakcija nije dobila

odgovore na pitanja da li su

i u kojoj mjeri globalna deša-

vanja na tržištu uticala na

rad ovih domaćih kompanija.

GoranĐukanović

Ministar turizma susreo se sa ambasadoromLiu Đinom

Vizneolakšicepovećale

posjetukineskih turista

Poslovanje Željezničke infrastrukture u

prvoj polovini godine

Uplusu2,6hiljada

Sa sastanka

Gra k – kretanjecijeealuminijumaodpočetkagodine

ŽarkoRakčević

USD

1.16920

JPY 130.32000

GBP 0.89758

Kursna lista

CHF

1.13390

AUD

1.60150

CAD

1.51170