Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 31. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–HTPVileOli-

va, biznismenaŽarkaRakče-

vića, kupila je jučenaMonte-

negroberzi blizu26odsto ili

99.187 akcija Instituta „Simo

Milošević“ iz Igala za 2,8mili-

ona eura. Rakčević jenakon

završetka transakcijePobjedi

kazaoda je, sapartnerimako-

je sadane želi da imenuje, za-

interesovanzakupovinu56

odstodržavnihakcija Institu-

tanameđunarodnomtende-

ru, koji očekujuuoktobru.

Vile Oliva je po 28,5 eura po ak-

ciji kupila udio Vlade Srbije u

Institutu. Uz akcije koje je ku-

povala ranije, Rakčevićeva

kompanija sada posjeduje 27

odsto kapitala Instituta.

ANALIZA

Ovaj biznismen je jučeobjasnio

da je odluka o kupovini akcija

Instituta prethodno dobro ana-

lizirana.

- Nekoliko mjeseci smo sa par-

tnerima pravili ekspertizu o

ekonomsko finansijskom sta-

nju Instituta. Obilazili smo ga i

gledali u kakvom stanju su

objekti. Nijesmo sakrivali da

imamo interesa da zajedno sa

partnerima u nekim varijanta-

ma učestvujemo na tenderu za

kupovinu akcija. Nakon sveu-

kupne analize poslali smo pi-

smo o namjerama crnogorskim

iinstitucijamauSrbiji–rekaoje

Rakčević.

Naveo je da su imali veoma ko-

rektan razgovor uMinistarstvu

ekonomijesaministarkomDra-

gicomSekulić i njenimsaradni-

cima.

- Ona nam je tada saopštila da

na jeseni, možda u oktobru,

shodno planu privatizacije, dr-

žava namjerava da na međuna-

rodnom tenderu proda svojih

56 odsto akcija. Zainteresovani

smo i nadamse da ćemo sa par-

tnerima dati najbolju ponudu

za kupovinu paketa državnih

akcija –kazao jeRakčević.

Objasnio je da je država Srbija,

nakon što je dobila pismo o na-

mjerama odVilaOlive, iskazala

interes zaprodaju svojihakcija,

ali ne ispod 28,5 eura po akciji -

što je i najveća postignuta cije-

nanaberziuproteklihnekoliko

godina.

-Tonamjeodgovaralo i sklopili

smo transakciju – rekao je Rak-

čević i naglasioda Institut treba

da zadrži osnovnu funkciju.

- Podržavamo opredjeljenje da

senastavisaradomprvefazeIn-

stituta, koja jezahvaljujući prije

svega kvalitetnim radnicima,

pružala usluge hiljadama gra-

đana Crne Gore preko Fonda

PIO i Fonda zdravstva. Smatra-

mosamodabitrebalopoboljšati

kvalitet usluga - objašnjava i do-

daje da se i lično u par navrata

uvjerio da tu ima veoma kvali-

tetnih kadrova. Smatra da u In-

stitutu postoji potencijal, prije

svega ljudski, upostojećemme-

nadžmentu i među zaposleni-

ma.

- Svi koji suvoljni da rade, što se

tičenasionogakolikomimože-

moodlučivatisa27odstoakcija,

ili sjutra ukoliko sa partnerima

steknemo većinsko vlasništvo,

sigurno će nastaviti posao – ka-

žeRakčević.

Naveo jeda i udrugu fazu Insti-

tuta, koja je opredijeljena za

zdravstveni turizam, treba ne

maloulaganjedabi sedovelana

nivočetiri i četiri pluszvjezdice

- Te potencijale je neophodno

uz dosta ulaganja, poboljšanja i

kvalitetamenadžmentadovesti

do profitabilnosti, od kojih će

koristi imati ne samo naš si-

stem, nego zaposleni, građani

Herceg Novog i država - pojaš-

njavaRakčević.

PARTNERI

Na pitanje sa kojim poslovnim

partnerima namjerava da kon-

kuriše za kupovinu državnog

paketa, Rakčević kaže da je još

rano za saopštavanje te infor-

macije.

- Pošto se radi o mješavini

zdravstvenog i komercijalnog

turizma moguće je da budu i

dva partnera, pa ne bi bilo ko-

rektno da sada iznosimo te in-

formacije - ističe on.

Na pitanje koliko je ukupno

spreman da uloži u Institut da

bi stekao većinsko vlasništvo

Rakčević kaže da je to za sada

poslovna tajna i podsjeća da će

to biti sistem zatvorenih ponu-

da, te da, koliko je informisan iz

medija,imaidrugihzaintereso-

vanih.

-Nijesamod strateških investi-

tora koji mašu milijardama i

dajunerealnaobećanja, ali je to

stvar poslovne ponude. Mogu

NIKŠIĆ

-Radnici drvopre-

rađivačkogpreduzećaJavo-

rakMB izNikšića, većinom

bivši, protestovali suukru-

gu fabrikenezadovoljni

zbognepovezanog radnog

staža i neisplaćenihpotraži-

vanja.

Bivši radnik Javorka Vaso

Bogdanović, koji je otišao u

privremenu penziju, objasnio

je da zbog nepovezanog staža

ne mogu da ostvare pravo na

trajnupenziju, takoda imje to

primanje umanjeno i njihove

porodice, potomosnovu, nebi

imale pravona nasljeđivanje.

- Riječ je o 39 radnika Javorka

koji su, nakon i do 40 godina

staža, sada više od tri godine u

privremenoj penziji, koja

iznosi od 120 do 170 eura. Su-

višno je i govoritiukakvoj smo

nepovoljnoj situaciji idabina-

še porodice ostale bez tog pri-

manjauslučajudanekoodnas

umre prije nego regulišemo

radni staž– rekao jeBogdano-

vić.

Predstavnici radnika sunaveli

da je za povezivanje staža ne-

ophodno da im se uplati uku-

pno 55.000 eura. Bogdanović

kaže da je radnicima prije od-

laska u penziju bilo obećano

da će imbiti uplaćenpuni rad-

ni staž, ali da tonije urađeno.

Izvršni direktor Javorka MB

DraganNenezićtvrdidasesve

obaveze prema sadašnjim i

bivšim radnicima izmiruju

shodnoplanu reorganizacije.

- Zahtjevi radnika odnose se

na firmuMi-Rai, koja je otišla

u stečaj, a sa Ministarstvom

finansija, Privrednim sudom,

Fondom PIO i njenim vlasni-

kom radi se na povezivanju

radnog staža kako bi stekli

pravonatrajnepenzije.Vjeru-

jemda će to biti vrlo brzo rije-

šeno - kazao je Nenezić, koji

rukovodi fabrikom od juna

2015. godine, kada je izašla iz

stečaja kroz plan reorganiza-

cije.

Objasnio jeda sveobavezeko-

je je Privredni sudusvojio tre-

bada se isplateupet godišnjih

rata, a do sada su isplaćene za

tri godišnje rate, dok prema

reprogramuporeskogdugaiz-

miruju sve obaveze.

Ra. P.

PODGORICA

- Prosječna

zarada bez poreza i doprinosa

u julu je, prema podacima

Monstata, iznosila 508 eura,

što je 0,6 odstomanje nego

u junu. Prosječna zarada bez

poreza i doprinosa u odnosu

na isti mjesec prošle godine

porasla je 0,6 odsto.

Prosječna bruto zarada u julu

iznosila je 761 euro. Statističari

su kazali da, ako se ima u vidu

da su potrošačke cijene u julu

u odnosu na jun porasle 0,2

odsto proizilazi da su realne

neto zarade u istomperiodu

pale 0,8 odsto.

S. P.

PLJEVLJA

–Rudnikuglja jeprošlu

poslovnugodinuzavršio6,3miliona

eurauplusu, što je za 71 odstobolje

nego2016, konstatovano jena juče-

rašnjoj skupštini akcionarapljevalj-

skekompanije.

Lani je proizvedeno 1,4 miliona tona

uglja, što je povećanje od 5,2 odsto. Uku-

pni prihodi kompanije porasli su 6,4 od-

stona 43,2miliona eura, a rashodi subili

veći za2,6procenata i iznosili 36miliona

eura, što je, kako je konstatovano, poslje-

dicapovećanog obimaproizvodnjeuglja

i značajnog povećanja cijene goriva. To-

kom2017. godine uplaćeno je 15,5milio-

na eura poreskih obaveza, uz urendo iz-

mirivanje reprogramiranog poreskog

duga. Ukupan dug po reprogramu sma-

njen jeza4,8milionaeurana8,6miliona.

Sve obaveze dospjele prošle godine pre-

ma državi, zaposlenima, bankama, kup-

cima i dobavljačima su izmirivane na

vrijeme.

Revizorska kućaDeloit je dala pozitivno

mišljenje na finansijski izvještaj za 2017.

konstatujući da su finansijski iskazi pri-

kazani istinito i objektivno, po svimma-

terijalnoznačajnimpitanjima, afinansij-

skapozicijadruštva, rezultatiposlovanja

i tokovi gotovine u skladu su sa

računovodstvenim propisima Crne Go-

re.Skupštinajeodlučiladarevizorzaovu

godinubuzde podgorička firmaBDO.

Unovi odbor direktora izabrani suAlek-

sandar Mitrović, Igor Noveljić, Nikola

Vujović, Zoran Gospić, Vlado Milinko-

vić, Branislav Pejović i NatašaMarković.

A.S.

PODGORICA

- Cijene proi-

zvođača industrijskih proizvo-

da za izvoz u julu su u odnosu

na jun bile u prosjeku niže 1,4

odsto, pokazuju podaci Mon-

stata.

Izvozne cijene industrijskih

proizvoda su u julu u odnosu

na isti mjesec prošle godine

bile više 4,6 odsto, a od janua-

ra do jula u odnosu na upored-

ni period porasle su 2,7 odsto.

Uvozne cijene industrijskih

proizvoda su u julu u odnosu

na isti mjesec prošle godine

bile više 2,3 odsto, a u prvih

sedammjeseci 1,3 odsto.

S.P.

Tražeda imse

poveže staž

55

hiljada eura treba uplatiti za

doprinose, kako bi radnici

ostvarili trajnupenziju

HTP Vile Oliva naMontenegroberzi kupila udio o

Rakčević:

Zaintereso

kupovinu5

državniha

Sindikat zasadbezkomentara

Iz Sindikata zaposlenih Instituta Igalo nijesu željeli da komentarišu

Rakčevićevu najavu da će učestvovati na tenderu za prodaju većin-

skog paketa akcija te ustanove.

- Tender još nije raspisan, ne znamo ko će se prijaviti, a ne možemo

da komentarišemo navode koji su objavljeni umedijima - kazali su

Pobjedi iz IO Sindikata.

- Do sada su četiri pokušaja privatizacije proglašena neuspjelim, a

u više navrata smo jasno iznosili svoje stavove da očekujemo da

se privatizacionimprocesomočuva djelatnost Instituta, pa time i

postojeća radna mjesta, kao i da se obezbijede primjerene zarade i

bolji uslovi rada – rekli su sindikalci.

U Institutu Igalo zaposleno je 800 radnika.

Ž.K.

Podaci Monstata o

prosječnoj zaradi

Julskaplata

508eura

Cijeneviše

4,6odsto

Izvoz industrijskih

proizvoda

Akcionari Rudnika uglja Pljevlja zadovoljni poslovanjemu prošloj godini

Uplusu6,3miliona,

dugmanji za4,8miliona

Bivši radnici nikšićkog Javorka protestovali u krugu fabrike