Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 31. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

–Demokrat-

skapartija socijalista razmi-

šljada, udogovoru sakoali-

cionimpartnerima, predloži

parlamenturezolucijuopo-

ništenjuodlukaPodgoričke

skupštine iz 1918. godine–

saznajePobjeda.

- DPS je bliža da, umjesto za-

kona, predloži rezoluciju kao

rezolutan politički akt, jer od

ranije smatramo da su odluke

Podgoričke skupštine ukinute

1945. i 2006. godine - rekao je

Pobjedi izvor iz vrhaDPS-a.

Podrška

Očekivano jeda, ukoliko takav

dokument bude na poslanič-

kim klupama, dobije podršku

vladajuće koalicije. Predstav-

nici DPS i SD ranije su, u izja-

vama za Pobjedu, poručili da

bi njihovepartijepodržaledo-

kument kojim bi se poništile

odlukePodgoričke skupštine.

NikolaRakočević izDPS-a ra-

nije je za Pobjedu kazao da je

„inicijativa da se u Skupštini

daprilogistorijskompreispiti-

vanju 1918. neophodna i pra-

vedna“.

- Crnoj Gori je potrebno razo-

bličavanjePodgoričkeskupšti-

ne kroz javne rasprave sa

uglednim i relevantnim struč-

njacima. Na koncu i da razgo-

varamo o usvajanju rezolucije

u Skupštini, treba pažljivo bi-

rati način. Jer, poništavati od-

luke jednog vaninstitucional-

nog okupljanja, ispostaviće se,

zlonamjerne, izdajničke sku-

pine, nazvanog Podgorička

skupština, ukrovnoj instituciji

Crne Gore, moglo bi značiti i

priznavanje legitimiteta sra-

mnih odluka iz 1918. Ipak, po-

sljedice nelegitimne i nelegal-

ne Podgoričke skupštine bile

su sve do 2006. u potpunosti

legalizovane. Zato je inicijati-

va da se i u Skupstini da prilog

istorijskom preispitivanju

1918. neophodna i u krajnjem

pravedna–rekaojeRakočević.

akt

Stefan Šuster iz SD-a ranije je

ocijenio da bi njegova partija

podržala takavakt ukolikobu-

de u skupštinskoj proceduri,

da bi se, kako je rekao, „jed-

nom za svagda stavila tačka i

na tuprevaruCrneGore“.

Predsjednik Liberalne partije

AndrijaPopović ranije je, u in-

tervjuu Pobjedi, rekao da vje-

ruje da će Skupština ubrzo

usvojiti poseban akt koji će

taksativnoponištitisveodluke

iz1918. kojeseosimpitanjadr-

žavnog statusa, tiču i statusa

crkve, nacionalnog identiteta,

dinastije Petrović Njegoš i

kompletnogistorijskognaslje-

đa koje se cijeli vijekpokušava

falsifikovati i otuđiti.

Skupština Crne Gore je, kako

je Pobjeda ranije pisala, samo

jednom imala priliku da odlu-

čuje o prijedlogu rezolucije za

poništenje odluka Podgoričke

skupštine, i to 1998. godine,

kada je takav dokument pod-

nioLiberalni savezCrneGore.

Sličan dokument nikada više

nije podnijet parlamentu. Pi-

tanje poništenja odluka Pod-

goričke skupštine ponovo je

inicirao predsjednik Liberal-

ne partije Andrija Popović

2014. godine, i to u formi po-

slaničkog pitanja tadašnjem

premijeru Milu Đukanoviću,

aliodgovor jebiodasuteodlu-

ke poništene na referendumu

o nezavisnosti Crne Gore

2006. godine.

I.koPrIVICa

PODGORICA

-Uloga

EvropskeunijenaBalka-

nuprešla je iz fazeobe-

zbjeđivanja sigurnosti u

fazupartnerskog rada sa

državama regionana za-

jedničkoj odbrani i sigur-

nosti, poručila je šeficadi-

plomatijeEU, Federika

Mogerini.

Mogerini je, na neformalnom

sastanku ministara odbrane

EU u Beču, kazala da se Za-

padni Balkan tradicionalno

posmatrakaopodručjenesta-

bilnosti, gdje je dugo godina,

čak i više decenija, EU imala

ulogu onoga ko obezbjeđuje

sigurnost.

- Sada prelazimo u fazu gdje

smo partneri u zajedničkoj

odbrani i bezbjednosti, rekla

jeMogerini.

Na neformalnom sastanku,

ministri odbrane su prvo raz-

govarali o saradnji sa Zapad-

nim Balkanom po pitanjima

koja se odnose na odbranu i

bezbjednost, prenosi Tanjug.

- Razgovarali smo zajedno sa

NATO-om i Ujedinjenim na-

cijama (UN), ključnim par-

tnerima u regionu, kako da

unaprijedimo saradnju u

oblasti odbrane i bezbjedno-

sti, što je integralni dio posla

sa Zapadnim Balkanom, na-

vela jeMogerini.

Ona je kazala da Austrija, kao

trenutno predsjedavajuća

članica EU, „drži“ Zapadni

BalkanmeđuprioritetimaEU

agende.

r.P.

PODGORICA-

Tri bivša ge-

neralna sekretaraNATO-a,

podržala suuautorskom

tekstuuTheTimes (Tajms)

predlogdanovo sjedišteAli-

jansedobije imepopremi-

nulomameričkomsenatoru

DžonuMekejnu.

Anders Fog Rasmusen, Džor-

dž Robertson i Havijer Solana

naveli sudabi tobioodgovara-

jući način da se oda počast

Mekejnu zbog njegove posve-

ćenostNATO-u.

Britanskikonzervativniposla-

nik Tom Tugendhat prvi je

iznio predlog, za koji je port-

parol NATO-a rekao da će biti

“pažljivo razmotren”, prenio

jeBBC.

Mekejn, koji jepreminuousu-

botu u 82. godini, tokom svoje

karijere je snažno podržavao

NATO, zbog čega je, između

ostalog, bio u sukobu s pred-

sjednikom SAD Donaldom

Trampom.

Mekejn je u junu poslije sami-

ta Alijanse kritikovao Trampa

zbog odnosa premaNATO-u.

-Amerikanci i njihov Kongres

i daljevjerujuutransatlantsko

savezništvo i NATO i očigled-

no naši saveznici i dalje vjeru-

ju u nas, rekao je senator Me-

kejn, koji je bio predsjednik

senatskog odbora za oružane

službe.

Rasmusen,Robertsoni Solana

naveli suda jeMekejnbio sve-

tionik za sve koji vjeruju da je

“transatlantskojedinstvojedi-

ninačinzaobezbjeđivanjemi-

ra”.

-Malostvari simbolizuje tosa-

vezništvo i trajne koristi od

američkogglobalnogliderstva

toliko slikovito kao život i rad

DžonaMekejna, naveli su biv-

ši čelnici NATO-a.

r.P.

PODGORICA

- Promjenu statusaopštineTuzi nećeosjetiti

nikoako trenutnavlast osvoji većinunanarednimizborima,

ocijenio je funkcionerAlbanske alternativeNikĐeljošaj.

Tuzi će 1. septembra, naosnovu izmjena i dopunaZakonao teri-

torijalnoj organizaciji, dobiti status samostalne opštine.

Đeljošaj je rekao da, ako „kojim čudom“ trenutna vlast osvoji

većinu, promjenu statusa neće osjetiti niko.

- Siguran samda će građani podržati nacionalne partije, koje

su bile iskreno i uvijek za opštinu i time pokazati da vrednuju

trudi angažmansvojihpredstavnika, kazao jeĐeljošaj agenci-

jiMina.

r.P.

PODGORICA

-Ministar od-

branePredragBoškovićupi-

sao seuknjigužalosti povo-

domsmrti američkog

senatoraDžonaMekejna,

koja jeotvorenauAmbasadi

SADuPodgorici.

Bošković jenapisaoda suSAD

ostale bez istaknutog ratnog

heroja i uticajnog političara,

dok je Crna Gora ostala bez

istinskog prijatelja.

-Savelikimžaljenjemsampri-

mio vijest o smrti senatora

Džona Mekejna. U ime Mini-

starstva odbrane i svoje lično

ime, upućujem izraze najdu-

bljeg saučešća porodici sena-

tora Mekejna i narodu SAD

zbog nenadoknadivog i bol-

noggubitka. SADsuostalebez

istaknutog ratnog heroja i uti-

cajnog političara, čiji život i

karijera će biti inspiracija za

buduće generacije, dok je Cr-

na Gora ostala bez istinskog

prijatelja, koji će ostati upam-

ćen po njegovoj snažnoj po-

dršciobnovinezavisnostinaše

zemlje i njenom punoprav-

nom članstvu u NATO. Svijet

je zaista ostao bez izuzetno

značajne osobe, čija ostvare-

nja ćemopamtiti zauvijek, na-

pisao jeBošković.

r.P.

U vrhu vlasti razmatraju ideju da se Skupštini ponudi dokument o

pravnom i političkom razobličenju aneksije Crne Gore iz 1918.

DPS sprema rezoluciju

oPodgoričkoj skupštini

Mogerini: EU i

Zapadni Balkan

partneri uodbrani

i bezbjednosti

Visoka predstavnica EU za odbranu i

bezbjednost na sastankuministara EU

Ministar odbrane se upisao u knjigu žalosti u ambasadi SAD

povodomsmrti senatora DžonaMekejna

Prijedlog tri bivša generalna sekretara NATO-a

Funkcioner Albanske alternative o novomstatusu Tuzi

Bošković: Crna Gora je

izgubila istinskog prijatelja

SjedišteuBriseluda

nosi imeMekejna

Đeljošaj: Bezpromjena

akoopstane trenutnavlast

Predrag

Bošković

Poslanici DPS-auSkupštini CrneGore

DžonMekejn

Federika

Mogerini