Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 31. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

- Jedno izvi-

đačko odjeljenje Vojske Crne

Gore i jedan štabni o icir biće

raspoređeni u NATOmisiji u

Letoniji, u okviru izviđačkog

voda Vojske Republike Slove-

nije, a pod kanadskom koman-

dom. Angažovanje izviđačkog

odjeljenja biće realizovano

od početka 2019. godine, po

principu rotacije, na period od

šest mjeseci, a sredstva u visini

od skoro 400.000 za učešće

pripadnika Vojske Crne Gore

u ojačanomprisustvu NATO-a

u Letoniji obezbijediće se iz

budžeta za 2019. godinu.

To piše u informaciji o pristu-

panju Ministarstva odbrane

Crne Gore Tehničkom spo-

razumu između Ministarstva

odbrane Republike Letonije i

Ministarstva nacionalne odbra-

ne Kanade i kanadskih Oruža-

nih snaga o ojačanomprisu-

stvu NATO-a u Letoniji i pruža-

nju podrške države domaćina i

drugimobavezama.

Kako bi navedeni angažman

pripadnika Vojske Crne Gore

bio pravno regulisan, u doku-

mentu piše da je potrebno da

Ministarstvo odbrane pristupi

Tehničkom sporazumu izme-

đu Ministarstva odbrane Repu-

blike Letonije i Ministarstva

nacionalne odbrane Republike

Kanade i kanadskih Oružanih

snaga o ojačanomprisustvu

NATO-a u Letoniji i pružanju

podrške države domaćina i

drugimobavezama.

MISIJAUFAZIPRIPREME

- Raspoređivanjem izviđačkog

odjeljenja u borbenoj grupi u

Letoniji, Vojska Crne Gore će

dodatno unaprijediti saradnju i

povjerenje sa oružanim snaga-

ma savezničkih zemalja anga-

žovanih na ovom zadatku,

dostići veći nivo obučenosti,

steći nova iskustva i znanja u

oblasti aktivnosti izviđačkih

jedinica, kao i unaprijediti

usvajanje potrebnih NATO

standarda i procedura, čime

će povećati svoje operativne

sposobnosti i interoperabil-

nost - navodi se u informaciji.

Dodaje se i da je Vlada pri-

hvatila Tehnički sporazum i

ovlastila pukovnika Svetozara

Brajkovića da potpiše izjavu

o namjeri i notu o pristupanju

Ministarstva odbrane Tehnič-

kom sporazumu.

Kada je u pitanju učešće voj-

ske umisiji u Iraku, što je ranije

najavljeno sa visokih državnih

adresa, iz Ministarstva odbra-

ne kažu da detalji još nijesu

poznati.

- Na Samitu u Briselu donijeta

je odluka o pokretanju nove

NATO treningmisije u Iraku,

čiji će mandat biti obuka i

usavršavanje iračkih snaga

bezbjednosti, u cilju prevencije

ponovne pojave terorističkih

grupa. Kako se Crna Gora,

članstvomu NATO, opredijelila

da odgovorno učestvuje u

donošenju i sprovođenju odlu-

ka Alijanse, postoji mogućnost

da pripadnici Vojske Crne

Gore participiraju i u ovoj misi-

ji - kazali su Pobjedi iz resora

Predraga Boškovića.

MOGUĆEUČEŠĆEUIRAKU

Dodaju da će odluku omogu-

ćemupućivanju pripadnika

VCG donijeti u saradnji sa

saveznicima.

- Budući da je nova misija u fazi

pripreme, te da još nije preci-

ziran datumnjenog početka,

Ministarstvo odbrane će odlu-

ku omogućemupućivanju,

kao i ostale pojedinosti učešća

naših vojnika u Iraku, donijeti

u saradnji sa ostalimNATO

saveznicima, nakon što budu

poznati konkretniji detalji nove

NATO treningmisije u Iraku

- zaključili su iz Ministarsva

odbrane.

Predsjednik Crne Gore Milo

Đukanović je na ovogodišnjem

NATO samitu najavio učešće

crnogorskih vojnika umisija-

ma u Letoniji i Iraku.

- Riječ je o raspoređivanju

snaga u okviru našeg NATO

prostora i u obavezi su sve

države članice da participiraju

u tim snagama. Ono što vam

u ovom trenutkumogu kazati

jeste da je naša namjera da

budemo sastavni dio određe-

nih formacija zajedno sa Slo-

venijom - rekao je Đukanović

govoreći omisiji u Letoniji.

Na pitanje o učešću umisiji u

Iraku, Đukanović je kazao da je

u pitanju treningmisija.

- Namjera je da se formira

treningmisija u Iraku, a svi

ostali detalji će tek biti utvr-

đeni u narednomperiodu.

Naša namjera je da svakako

učestvujemo u i treningmisiji

u Iraku. Mi želimo da u punoj

mjeri participiramo u svim

obavezama i u svimpravima

koja proističu iz članstva -

kazao je Đukanović.

- Mi mislimo da će i ta misija,

posebno zato što ima karakter

treningmisije, doprinijeti odre-

đenim ciljevima koje NATO

ima u tom regionu i da Crna

Gora treba svojimučešćem

da doprinese i tomuspjehu –

rekao je tada crnogorski pred-

sjednik. Crnogorski vojnici već

učestvuju umisiji „Odlučna

podrška“ u Avganistanu, a dva

pripadnika VCG biće u novem-

bru upućena umisiju KFOR na

Kosovu.

JovanaĐURIŠIĆ

ULetoniji idućegodine, u Iraku

podogovorusa saveznicima

Raspoređivanjem izviđačkog odjeljenja uborbenoj grupi uLetoniji, Vojska

CrneGore će dodatnounaprijediti saradnju i povjerenje sa oružanimsnagama

savezničkih zemalja angažovanihna ovomzadatku, dostići veći nivo

obučenosti, steći nova iskustva i znanja uoblasti aktivnosti izviđačkih jedinica

Pripadnici Vojske Crne Gore u NATOmisijama

PODGORICA

-Advokat inekadašnjiministarpravde iposlanik

uSkupštiniCrneGore,DraganŠoć, ocijenio jedapremaUstavu

CrneGoresvinarodiuCrnojGori imajujednakstatus idaniko

nijediskriminisan.

-ToEvropanebidozvolila-kazaojeŠoćzaRadioSlobodnaEvropa.

Šoć navodi da ,,u Crnoj Gori faktički postoji jedan odnos koji Srbe

realno stavlja u poziciju ,,dežurnog krivca’ za sve što se dešavalo“,

posebnonakonsticanjanezavisnosti.

- Sdruge strane, imate činjenicuda senapraviloSrpskonacionalno

vijeće,kaodasuSrbiuCrnojGorimanjina.Apritomesamionikažu:

,,Minijesmomanjina”. Ioniuzimajunovac izbudžetadabi razvija-

li srpsku kulturu i jačali taj položaj Srba uCrnoj Gori, što dijelom i

čine - ističeŠoć.

Objašnjavajući činjenje i postupke političkih partija koje okupljaju

SrbeuCrnojGori,ačijipredstavniciidunasastankekodAleksandra

Vučića, Šoćkaže:

-Odavno imampoznat stav - i kaoSrbin, naravno, i kaoCrnogorac

- jer smatramda je to jedno te isto. Za mene Srbija nije matična

država i ja seneosjećamkaodijaspora. Smatramdavlast vodi jed-

nu antisrpsku politiku koju ja nazivam anticrnogorskom, jer to

značidajeantisrpstvonanekinačinnapadnatradicijuCrneGore.

Iskreno, smatram da u svoj ovoj galami ima dosta lukrativnog,

profita i nečega što se teško može nazvati stvarnom borbom za

položaj Srba. Više bih ja to nazvao opravdavanjemnovca koji se

dobijaza takonešto-kažeŠoć, koji smatradasve tonijeu interesu

srpskognaroda.

R.P.

PODGORICA

–Agencijaza

sprečavanjekorupcije još jed-

nomjepotpuno jasnopotvr-

dilapostojanjesukoba intere-

sa i kršenjeZakonao

sprečavanjukorupcijeodbiv-

šečlaniceSavjetaASKVanje

Ćalović-Markovićuperiodu

dok jeobavljalatujavnufunk-

ciju–saopštila je jučeAgenci-

ja, koja jetuodlukudonijela

postupajućipopresudi

Upravnogsudauodnosuna

ranijuodlukuASKosukobu

interesaĆalović-Marković.

- Na osnovu sprovedenog po-

stupka i utvrđenog činjeničnog

stanjauodnosunabivšučlanicu

Savjeta ASK, potvrđeno je da u

periodu dok je bila u Savjetu

ASK, javna funkcionerka Ćalo-

vić-Marković nije tu funkciju

obavljalau javnominteresu, već

isključivo u interesu realizacije

svojih privatnih biznis planova,

štojeusuprotnostisačlanovima

7 i 8 Zakona o sprečavanju ko-

rupcije. Na taj način ostvarila je

prihodepovišeosnova i značaj-

no uvećala svoja primanja, a

istovremeno primala nadokna-

du od Agencije u kojoj je imala

upravljačka prava, a što je pro-

vjereno i utvrđeno kod nadlež-

nihdržavnihorgana, pa je 2016.

i u 2017. ostvarila ukupne neto

prihode od oko 54.500 eura –

navodi seusaopštenjuASK.

Agencija navodi da je Ćalović-

Markovićkaojavnafunkcioner-

ka i članicaSavjetaASKsklopila

Ugovor sa Delegacijom EU u

Crnoj Gori i obavezala se da će

podnositi prijave Agenciji pro-

tiv javnih institucija vezano za

izborneprocesezačijinadzorje

nadležna ASK, a da će za nave-

dene aktivnosti MANS dobiti

149.000eura,štojetakođeutica-

lonapovećanjenjenihprihoda.

- O tome nije obavijestila ostale

članoveSavjetaASK, niti tražila

mišljenje Agencije o postojanju

sukobainteresa,čimejeprekrši-

laZakonosprečavanjukorupci-

je–kaže seusaopštenju.

Kako navodi ASK, svih 2.346

prijava bile su neosnovane, ne-

argumentovane i podnijete u

cilju ostvarivanja lične dobiti i

fiktivnog pravdanja dobijenih

sredstava donatorima, a ne u ci-

lju eventualnog poboljšanja ra-

da Agencije ili ukazivanja na

neregularnostiuizbornompro-

cesu. Podnošenje prijava imalo

jezacilj, kako je saopšteno, i op-

strukciju rada Agencije u kojoj

je Ćalović-Marković imala

upravljačkaprava,asvezbogre-

alizacijeprivatnih interesa.

I.K.

Ćalović-Marković jebilau

sukobu interesa i kršilaZakon

Agencija za sprečavanje korupcije potvrdila raniju odluku o izvršnoj direktorici NVOMANS

Prema navodima ASK, tokomobavljanja javne funkcije, Ćalo-

vić-Marković sklapala je ugovore i anekse ugovora sama sa

sobom (zaposleni - poslodavac) o uvećanju zarade isključivo

na osnovu zaključenog granta sa DelegacijomEU u Crnoj Gori.

- Takve kopirane i u većini slučajeva nezavedene ugovore

Agencija će dostaviti nadležnim inspekcijskim službama i po

potrebi drugimnadležnimorganima radi utvrđivanja njihove

validnosti – navodi se u saopštenju.

Sklapalaugovoresamasasobom

Vanj Ćalović-Marković

Pripadnici vojskena jednoj odvježbi

Šoć: Grupa ljudi profitira

napravimaSrba

Nekadašnji ministar pravde kaže da po Ustavu

Crne Gore nema diskriminacije bilo kojeg naroda