Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 31. avgust 2018.

CrnomGorom

BAR

-Akcija „Za još ljepši

grad“ koju je 18. put organi-

zovalaTurističkaorganiza-

cija završena jedodjelom

plaketa i nagradanajuspješ-

nijimučesnicima. Cilj akcije

koja je trajalaod 1. junado 1.

avgusta jesteda se afirmišu i

nagradeoni koji vrijedno ra-

denauljepšavanju svojih

parkova, vrtova, balkona i ti-

medoprinose i uljepšavaju

jezgrograda i njegovozale-

đe.Mogli sudaučestvuju

pravna i fizička lica.

Stručni žiri u sastavu dipl. inž.

pejzažne arhitekture Damir

Mašović,predsjednikičlanovi

dipl. inž. arhitekture Ljiljana

Dragutinović i fotograf Anto

Baković i predstavnicaTOBar

MilkaPetrovićobišli su65pri-

javljenih kandidata (36 prav-

nih i 29 fizičkih lica). Osim

stručnih ocjena žirija, građani

suglasali i putemvebsajtaTu-

rističke organizacije Bar za

najljepši vrt ili baštu u katego-

riji fizičkih i pravnih lica.

U kategoriji fizičkih lica, naj-

ljepši vrt do 500 kvadrata ima

Olga Masoničić iz Polja. Ona

je, uz titulu, dobila i novčanu

nagraduu iznosu od 300 eura.

Žiri je u toj kategoriji drugu

nagradu i 200 eura dodijelio

Miroljubu Janjiću iz Čanja,

dok je trećeplasirana Zorica

Kostić iz Sutomora dobila 100

eura. Najljepši vrt veći od 500

kvadrataimaMiloPeročizPo-

lja, koji je kao nagradu dobio

300 eura. Drugoplasirani Đo-

ko i Svetlana Stanković izMa-

rovića dobili su 200, a treće

mjesto u toj kategoriji i 100

eurapripalojeBrankuStaniću

saUtjehe.

Stručni žiri je u kategoriji fi-

zičkih lica nagradu u iznosu

od300euradodijelio iMilivo-

ju Daboviću iz Kruševice, koji

ima najljepši vrt u vangrad-

skompodručju.Drugoplasira-

na u toj kategoriji je Hajrija

Petović izKunja koja je nagra-

đena sa 200 eura, dok je treće

mjesto i 100 eura osvojio Dra-

ženKaljević izBoljevića.

Najljepše stepenište ima Al-

miraŽuđelovićizKunja(Utje-

ha). Ona je dobila novčanu

nagradu od 300 eura, drugo

mjesto i 200 eura pripalo je

Ljiljani Maksimović iz Bara, a

treće i 100 eura Adliji Krčiko-

vić iz StarogBara.

Snežana Turković osvojila je

prvu nagradu i 300 eura za

najljepši balkon, druga nagra-

da i 200 eura pripala je Semiji

Rašketić izMrkojevića.

Stručni žiri je Tanji Jovović iz

Bara dodijelio specijalnu na-

gradu za dugogodišnje učešće

i kontinuirani kvalitet održa-

vanja bilja. Za raznovrsnost

zelenila i kvalitet održavanja

pohvaljen jeMilo Đenđinović

iz Sutomora, za lijepo kreiran

intimni kutak Nermin Ibrahi-

mović sa Rene, a Tatjana Ma-

tović iz Sutomora je oduševila

visokim kvalitetom bilja i

aranžmanom na betonu. Po-

svećenost i sjajni rezultati u

njezibiljaTanjeJovovićnijesu

promakli ni posjetiocima sajta

TOBara, pa jeonanagrađena i

na osnovunjihove ocjene .

Prvu nagradu u kategoriji

pravnih lica za zelene površi-

ne do 1.000 kvadrata dobio je

hotel„Adria“,drugu„Lovćen“,

dok je trećeplasirani hotel

,,R“. Najljepšu zelenu površi-

nu veću od 1.000 kvadratnih

metara imaju hotel „Ruža vje-

trova“, zatim„Sidro“ i kompa-

nijaLukaBarAD.

Prva nagrada za lijepo uređen

prostor oko ugostiteljskog

objekta pripala je restoranu

„Knjaževabašta“,drugaresto-

ranu ,,Pristan“, a treća posla-

stičarnici-konobi ,,Helena“.

Žiri jeukategoriji pravnih lica

dodijelio pohvalu konobi ,,Be-

dem“zadugogodišnjeučešćei

vizuelni doprinos ambijental-

noj cjelini pješačke zone Sta-

rogBara.

Nagrada u kategoriji pravnih

lica, na osnovu ocjena posjeti-

lacasajtaTOBarwww.bar.tra-

vel pripala je restoranu ,,Knja-

ževa bašta“.

V.K.V.

BAR:

Turistička organizacija osamnaesti put organizovala akciju „Za još ljepši grad“

Najljepši vrt imajuOlga,Miroljub i Zorica

HERCEGNOVI

–Brženego

što jeplaniranoodvija se iz-

gradnja avanturističkog

parkanaVrbanju. Direktor

za izgradnju i razvoj Boro

Lučićkažeda ćekrajemslje-

deće sedmicebiti završeni

radovi, apotomslijedi teh-

nički prijem, uređenje tere-

na, uklanjanjematerijala.

Očekujeda ćeprvi avanturi-

stički parkuBoki biti otvo-

rennajkasnijeuoktobru.

Avanturističkiparkgradisena

površini od 7.000 kvadratnih

metara u bukovoj šumi, sjeve-

rozapadnoodtakozvaneŠtefi-

cine kuće, na 1.100 metara

nadmorske visine.

BROJKE

Planirana su četiri poligona:

dječji, visine 1-2 metra, kao i

poligoni za odrasle na tri visi-

ne, sa ukupno 44 elementa,

zip-lajn poligon, školski poli-

gon, kao i sigurnosni sistem

najnovije generacije. Projek-

tom je predviđena i obuka za

instruktore parka, kao i opre-

ma za korisnike i instruktore.

Ispod starog makadamskog

puta,kojilokacijudijelinadvi-

je parcele, planirano je parter-

no uređenje terena, u okviru

kojegsupredviđenestaze, ste-

penice, potporni zidovi, kao i

parking sa 24mjesta.

Za izvođenjesvihradovamak-

simalnosekoriste tradicional-

nimaterijali, koji nenarušava-

ju vizure lokacije – drvo,

kamen, šljunak.

Park bi trebalo da bude u funk-

cijiodmarta-apriladooktobra-

novembra, sve dok vremenski

uslovibududozvoljavalinjego-

vo korišćenje.

PROJEKAT

Avanturistički parkdio jepro-

jekta „Adriatik kanjoning“ fi-

nansiran iz INTERREG IPA

Programa prekogranične sa-

radnje Hrvatska – Bosna i

Hercegovina – Crna Gora

2014.-2020. Ukupna vrijed-

nost je 1.879.251 euro, a kofi-

nansiranje iz programa iznosi

85 odsto odnosno 1.597.364

eura.

Za avanturistički park na Vr-

banju namijenjeno je 305.000

eura. Za nabavku i montažu

opreme na tenderu je odabra-

na slovenačka firma „Vavrica“

čija jeponuda iznosila 128.550

eura, dok će infrastrukturne

radove uparkuobavljati firma

„Krušo“ izHercegNovog. Vri-

jednost tih radova iznosi oko

69.000 eura.

Ž.K.

BIĆEZAVRŠENPRIJEROKA:

Detalj saVrbanja

HERCEGNOVI:

Prvi avanturistički park u Boki biće otvoren na jesen

Odoktobrapočinje

avanturanaVrbanju

CETINJE

–Zbogkvaranajed-

nom od pumpnih postrojenja

buster stanice u Bajicama dio

tog naselja biće bez vode na-

rednih pet dana. Iz Vodovoda

su saopštili da će tokom tog

perioda biti obezbijeđene ci-

stijerne sa pijaćomvodom.

- Usljed kvara pumpe rade

smanjenimkapacitetompa su

bez vodepotrošači nanajviso-

čijim tačkama u selima Suvo-

do i Gornje selo – saopšteno je

iz preduzeća Vodovod i kana-

lizacija dooCetinje.

Kako se navodi u saopštenju

juče tokom dana je stručna

ekipa firme Elkon iz Podgori-

ce, koju je angažovao Vodo-

vod, došla na lice mjesta, de-

montirala oštećeni pumpni

agregatiodnijelanadefektažu

i remont.

-Očekujemoda će agregat biti

remontovan, dovezen i pušten

u rad u roku do pet dana. Za to

vrijeme, korisnikeunajvisoči-

jim tačkama Suvodola i Gor-

njegselaunaseljuBajicesnab-

dijevaće vodom cistjerna za

pijaću vodu – poručili su iz

Vodovoda.

J.Đ.

CETINJE

DioBajica

pet dana

bezvode

Za izvođenje radova

koriste se tradicio-

nalnimaterijali, koji

ne narušavajuvi-

zure lokacije – drvo,

kamen, šljunak

Najljepšu zelenu

površinuvećuod

1.000kvadratnih

metara imajuhotel

„Ruža vjetrova“,

zatim„Sidro“ i kom-

panija Luka Bar AD.

Park se gradi na površini od 7.000 kvadratnih

metara u bukovoj šumi, sjeverozapadno od

takozvane Šte cine kuće. Planirana su četiri

poligona sa ukupno 44 elementa, zip-lajn poligon,

kao i sigurnosni sistemnajnovije generacije

DRUGANAGRADA:

MiroljubJanjić (Čanj)

TREĆANAGRADA:

ZoricaKostić(Sutomore)

NAJLJEPŠIUGRADU:

VrtOlgeMasoničić (Polja)