Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 31. avgust 2018.

CrnomGorom

BERANE

–Dvijeodčetiri

srednje školeuBeranamani

uavgustovskomupisnom

rokunijesuupisale željeni

broj učenika.

Srednja stručna škola se, kažu

u menadžmentu, veoma oz-

biljno pripremala za upis uče-

nikauprvirazred,alijeuprkos

tome ostalo slobodnihmjesta.

DOBRAPONUDA

Direktor te vaspitnoobrazov-

ne ustanove Naser Gargović

kažeda suučenicimaponudili

zanimljive i inovativne smje-

rove te da su očekivali veće in-

teresovanje.Međutim, od pla-

niranih 168upisali su 77 đaka.

- Formirali smo jedno odjelje-

nje od smjerova Elektrotehni-

čar za izradu veb i mobilnih

aplikacija, kao i Elektrotehni-

čar računarskihsistema imre-

ža, ariječonovimobrazovnim

programima. Veliko intereso-

vanje vladalo je i za smjer fri-

zer i elektro-instalater. Za sad

imamo četiri odjeljenja - do-

dajeGargović.

Po njegovim riječima jedan

broj svršenih osnovaca ostao

jeneupisanjernijesuželjelida

se upišu na zanate a za zani-

manja četvrtog stepena nijesu

imali 45 bodova koliko je pre-

ma pravilnikuneophodno.

U Srednjoj stručnoj školi ,,Vu-

kadin Vukadinović“ planirali

sudaupišu224učenika, aupi-

sano je 100. Direktor Vujica

Popović očekuje da će Mini-

starstvodatisaglasnostzaupis

odljeljenja sa manjim brojem

učenika ili da kombinuju

smjeroveekonomski tehničar,

turistički tehničar i autome-

haničar-instalater na koje je

upisanopo 12đaka.

-Najvećeinteresovanjevlada-

lo je za smjerove tehničar

drumskogsaobraćaja i gastro-

nom, kao i zazanimanjakuvar

i konobar. Uobaupisna rokau

našu školu je upisano oko 100

učenika, što je skoro isti broj

kao i prethodne godine - ka-

zao je Popović ističući da je

broj upisanih kao i prošle go-

dine.

Pobjedini sagovornici nemaju

objašnjenje zašto je zanjihove

škole slabije interesovanje

svršenihosnovaca.

- Uveli smo nova zanimanja

koja su zanimljiva i potrebna

tržištu rada. Uradili smo što je

u našoj moći da informišemo

učenike i roditelje o predno-

stima koje dobijaju sticanjem

diplome,organizovalismopo-

sjete školama i daneotvorenih

vrata. Ali, situacija se nije bit-

nije promijenila. Srednje

strulne škole su nepravedno

zapostavljene–kažuGargović

i Popović.

GIMNAZIJA,MEDICINA

Sa druge strane Gimnazija i

Medicinskanećeu septembru

imati praznihklupa jer je inte-

resovanje za te škole veliko.

Direktor Gimnazije ,,Panto

Mališić“ Sreten Lutovac kaže

da je najstarija srednja škola u

Beranama i ove godine već u

prvom roku upisala planira-

nih 127 učenika i da nije bilo

potrebe za drugim upisnim

rokom.

- Već u junskomupisnom roku

upisali smo 127 pretežno odlič-

nihučenika,međukojima je ve-

liki broj onih koji su dobitnici

diplomeLuča.Upisali smoono-

likoučenikakoliko jebiloplani-

rano za pet odjeljenja tako da

nije bilopotrebe za drugimupi-

snimrokom- kazao jeLutovac.

Veliko interesovanje svršenih

osnovaca u prvom upisnom

roku vladalo je i za Srednju

medicinsku školu ,,Dr Branko

Zogović“ koja je po riječima

direktora te ustanove Žarka

Raičevićaujunuupisalaplani-

ranih 128 učenika koji su ras-

poređeni u četiri odjeljenja.

- Za razliku od prošle godine

brojučenikauodjeljenjima je-

ste povećan tako da ih sada

ima po 32umjesto28koliko ih

je bilo - kazao jeRaičević.

On je podsjetio da su upisana

tri odjeljenja za zanimanje

zdravstvenog i jedno odjelje-

nje farmaceutskog tehničara.

V. JAŠOVIĆ

MOJKOVAC

–Dakontejneri zaodlaganjeotpadanemoraju

ružiti gradveć i da gamoguukrasiti pokazujeprimjerMoj-

kovca. KomunalnopreduzećeGradac jeoslikalo je živopi-

snimbojama i crtežima teposude zaotpad.

Direktor preduzeća Predrag Smolović kaže kako je kontejner-

sko sivilo razbijeno oslikanim crtanim likovima, što se dopalo

Mojkovčanima, a posebnodjeci.

- Mnogi roditelji pričaju da ih djeca tjeraju da bace papirić ili

drugiotpadukontejneridatouradezajedno.Djecisedopadajer

će tamo vidjeti likove koje gledaju u omiljenim crtaćima. Na taj

načinoni stičudragocjenunavikudabacajuotpadukontejnere,

što će ubudućnosti biti izuzetno važno za očuvanje životne sre-

dine. Još samo da ubijedimo starije da se u tome pridruže djeci,

pa će biti sjajno - rekao je Smolović.

R.Ć.

NIKŠIĆ

–Plato ispredRob-

nekuće godinama jekrajem

avgusta rezervisanzapro-

davcepolovnihudžbenika.

Tako je i ovihdana. Juče smo

na ,,radnommjestu“ zatekli

StefanaKruščića i Đorđija

Šljukića. Njihdvojicaproda-

juknjige zaosnovce i sred-

njoškolce, a cijenekompleta

kreću sedopet do50eura.

Vrijedni dječaci ne sumnja-

juda ćedopočetka školske

godineprodati sve i zaraditi

lijepi džeparac.

Stefan je učenik šestog razre-

da, prvi put se oprobao u trgo-

vini. Na improvizovanom

štanduizložio jeudžbenikeod

drugog do šestog razreda.

- Imamdvakompetazadrugi i

treći razred. Zavisno od kom-

pleta, cijene sekrećuodpet do

20 eura – kazao je Stefan isti-

čućidaneprodajeknjigepoje-

dinačno, već ukompletu.

Njegov sugrađanin Đorđe

prethodnih godina prodavao

je korišćene udžbenike. On

nudi knjige za starije razrede.

- Prodajem knjige za sedmi i

osmi razred i zaprvi razredgi-

mnazije.Zasedmi razredudž-

benici su 25 eura, za osmi 35

eura,dokjecijenakompletaza

prvi razred gimnazije 40 eura

–kaže Strefan.

Takođe, prodaje samo kom-

plete, anepojedinačneudžbe-

nike. Dodaje kako je za osmi

razredmoguće dobiti popust.

Kada je o kupcima riječ kaže

da intresovanja ima.

-Prethodnihgodinasamtakođe

prodavaoknjigeiuvijeksvepro-

dam–rekao jeŠljukić.

S.D.

MOJKOVAC

I kontejnerimogu

biti ukras grada

KUPACAIMA:

JučekodRobnekuće

NIKŠIĆ:

Prodaja udžbenika na platou ispred Robne kuće

Kompleti odpet do50eura

BERANE:

U srednje stručne škole nakon dva upisna roka ostalo slobodnihmjesta

Bićepraznihklupa

i neupisanihđaka

SLABOINTERESOVANJE:

Srednja stručna škola

Jedanbroj svršenih

osnovaca uBerana-

ma ostao je neupisan

jer nemaju 45 bodova

koliko je neophodno

za smjerove četvrtog

stepena a ne žele da

se obrazuju za zanate

U Srednjoj

stručnoj školi

planirali su da

u prvi razred

upišu 168 đaka

a primljeno ih

je 77. U Srednjoj

stručnoj ,,Vukadin

Vukadinović“

raspisali su

konkurs za

224 učenika,

a nastavu će

od septembra

pohađati 100

OMILJENA

MEĐUSVRŠENIM

OSNOVCIMA:

Medicinska škola

PODGORICA

- Crnogor-

ski elektrodistributivni si-

stemdanas nastavlja rado-

vezakvalitetnije i sigurnije

napajanje električnom

energijom u više opština.

Zbogtogapotrošačiupoje-

dinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

Andrijevica:

od8do18sati

Branka Deletića bb, Andri-

jevica 1 i 2 – zbog ugradnje

novihbrojila.

Berane:

od12do20sati ka-

tun Jelovica (kratkotrajna

isključenja).

Bijelo Polje:

od 9 do 15 Pa-

vino Polje, Mahala, Cokrli-

je, Bijeli Potok, Grab, Ver-

gaševići, Kovren, Bliskova,

Stožer, Gorice, Kičava.

Cetinje:

od 9:30 do 12 sati

Žabljak Crnojevića, Dodo-

ši, Kraće do, Šinđon,Mete-

rizi, Kokošice, Dobrska

župa, Đalci, Češljari, Gos-

poštine, Pipac, Cerov Pod,

Jankovića krš, Rvaši, Dru-

šići,Prevlaka,KaručiBobi-

ja: od 9 do 14 sati naselje

Gruda; od 10do 16 sati Bre-

stovi, Ožegovica, Trnjine,

Dolovsko Kopito, Meoce,

Bijelo Polje, Ubli, Prisoje i

BijelePoljane.

Danilovgrad:

od8do15sa-

ti Viš.

Kotor:

od 10 do 11 sati dio

potrošača Starog grada; od

10 do 12 sati dio potrošača

iz Prčanja; od 13 do 14 sati

industrijska zona, katko-

trajno isključenje potroša-

ča, Dom zdravlja. električ-

nomenergijomće ostati:

Kolasin:

od 9 do 15 sati Dr-

pe, Svrke.

Mojkovac:

od 9 do 11 sati

Rudnica.

Nikšić:

od 10 do 12 dio Ra-

stoka; od 9 do 12 sati Trep-

ča; od 12 do 14 sati Lastva;

od 11 do 13 sati dio Dukla i

Grebica; 10:30 do 15 sati

Kneževići; od 10 do 15 sati

Donje Srijede.

Pljevlja:

od 8 do 18 sati Ka-

lušići, Borovica, Ljuće –

zbogugradnjenovihbrojila.

Ulcinj:

od 10 do 14 sati Đe-

rane 1.

Šavnik:

od 9 do 18 sati Tu-

šinja, Sirovac, Krnja Jela,

Štičje, Bare.

M.N.

CEDIS

Radovi u

12opština