Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 30. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Asistentiu

nastavidjeci saposebnimpo-

trebama, njihoko270, koji su

uškolama i vrtićimabili anga-

žovaniprošlegodine, počeće

daradeodponedjeljka iako

konkursi zataradnamjesta

jošnijesuraspisani.

Iz Ministarstva prosvjete PR

menadžerkaMilica Lekić obja-

snila je za Pobjedu da konkursi

kasne iz razloga što škole još

usaglašavajubrojasistenatakoji

imjepotreban.

-Nekadjeca su izašla izobrazo-

vanja, neka suprešla iz jednogu

drugi nivo obrazovanja i slič-

no…. Asistenti će početi da rade

kada i djeca i biće ih u skladu sa

potrebama djece i zakonskim

normama, a to je oko 270…Dje-

canemoguostati bezasistenata

– istakla jeona.

Premanjenimriječima,asisten-

tićedoraspisivanjakonkursa

biti angažovani po ugo-

voru na mjesec, a on-

da, kada se okonča

procedura konkur-

sa, biće zapošljeni

z a š k o l s k u

2018/2019. godinu.

Konkurse raspisu-

ju škole pojedinač-

no, a odlukuo izborudonosi di-

rektor, kao i za ostalonastavno i

nenastavnoosoblje.

-Konkursiseraspisujuuskladu

sazakonomi u toku jeprocedu-

ra. Dinamika je takva da se oče-

kuje u toku septembra da bude

završen najveći dio posla – na-

vela jeona.

Odgovarajućinapitanjezaštose

raspisuje konkurs za asistente

kada će ta radna mjesta od po-

nedjeljka pokrivati osobe koje

su u školama i vrtićima bile za-

pošljene prošle godine, Lekić

navodi da se podrazumijeva da

senaoglasmožeprijaviti svako,

ali pod uslovom da ispunjava

kriterijume.

- Naravno, na konkursima se

uvijek vodilo računa o vještina-

ma u radu sa djecom sa poseb-

nimobrazovnimpotrebama, te

iskustvu i senzibilitetu - navela

jeona.

Kazalajeidajestatusasistenata

nakon dugo vremena pozitivno

riješen, te da nijesu predviđene

dodatne izmjeneu tomsmislu.

Konkurs za asistente u nastavi

kasnio je i prošlegodine.

Usvojenimprošlogodišnjim iz-

mjenama Zakona o vaspitanju i

obrazovanju djece s posebnim

obrazovnimpotrebamaunapri-

jeđen je položaj asistenata i

umjesto ugovora o volonter-

skom radu dobijaju ugovor o

radunaodređeno.Njihovaplata

je, takođe, uvećana, te iznosi ne-

štovišeod350eura.

Ministarstvo prosvjete prošle

godine je zajedno sa nevladi-

nomorganizacijom ,,Staze“ or-

ganizovalo seminarezaasisten-

te,jerjezanjihovozapošljavanje

od lani neophodno da imaju

sertifikat koji košta50eura.

Asistent u nastavi mora biti

osoba sa najmanje stečenom

srednjomstručnomspremom,

četvrti stepen, a njihova obave-

za je da u nastavi pomažu djeci

u kretanju, orijentaciji u pro-

storu,amorajudaznajuidako-

riste didaktička sredstva. Od

asistenata se, takođe, očekuje i

da daju podršku djetetu s po-

sebnim obrazovnim potreba-

ma na bazi instrukcija stručne

službe i nastavnika pri pisanju,

računanju, rukovanju pribo-

rom, zapisivanju odgovora,

okretanju stranica. Asistenti

provjeravaju i da li djeca razu-

miju nastavu, pojašnjavaju im

nepoznate riječi.

N.Đ.

PODGORICA

–Nevladine

organizacijekoje sebave za-

štitomživotinja, njihdeset,

podijeliće 100.000eurakoli-

ko imjenamijeniloMini-

starstvopoljoprivrede i ru-

ralnog razvoja za realizaciju

projekata „Izgradnja i

upravljanje skloništemza

napuštenekućne ljubimce“ i

„Prikupljanje i ažuriranje

podatakaobroju jedinki u

populaciji pasa lutalica“.

Kako piše na sajtu Uprave za

bezbjednost hrane, veterinu i

fitosanitarne poslove, 70.000

eura je predviđeno za prvi,

dok je za drugi projekat opre-

dijeljeno 30.000 eura.

Navodi seda ćepet nevladinih

organizacija dobiti po 14.000

eura za realizaciju projekta

„Izgradnja i upravljanje sklo-

ništem za napuštene kućne

ljubimce“.

Za ovaj projekat izabrani su

NVO „Natura“ Kolašin koja

planira gradnju skloništa za

napuštene kućne ljubimce u

selu Plana, NVO „Šapice“ Bar

koja će graditi sklonište u

ovom gradu, zatim NVO

„Mreža“ Plav koja planira da

gradi azil za pse za opštine

Plav, Gusinje i Andrijevica, a

novac je dobila još jedna NVO

iz Bara „Spasi me“ za proširi-

vanje kapaciteta azila za pse i

mačke u Danilovgradu, kao i

NVO „K9 Montenegro svjet-

ska zaštita životinja“ Podgori-

ca koja je konkurisala sa pro-

jektom „Budimo prijatelji

životinjama“.

Po 6.000 eura dobiće još pet

NVO u okviru projekta „Pri-

kupljanje i ažuriranje podata-

ka o broju jedinki u populaciji

pasa lutalica“. To su „Feniks“

Cetinje, zatimNikšićko udru-

ženjezazaštituživotinja, „Ru-

ka-šapi“ Podgorica, „Prijatelji

pasa“Tivat iNVO„K9Monte-

negro svjetska zaštita životi-

nja“ Podgorica.

- Komisija je nakon izvršene

administrativne provjere pri-

javljenih projekata sačinila

zapisnik i proslijedila dostav-

ljenu dokumentaciju nezavi-

snimprocjenjivačima radi bo-

dovanja projekata - navode na

sajtu i ističu da je potomutvr-

đena rang lista.

Iz Ministarstva su saopštili i

da su se nevladine organizaci-

je izjasnile da sa opredijelje-

nimnovcemmogu realizovati

projekte.

K.J.

PODGORICA

–UBečićima i Pržnu tokomprethodna tri

mjeseca ljetovalo je 15porodicau stanju socijalnepotrebe,

sadjecomsa smetnjama i teškoćamaurazvoju, saopšteno je

izMinistarstva rada i socijalnog staranja.

Kakonavode, programsupodržalidruštvenoodgovorni investi-

tori, nevladine organizacije, kao i dnevni centri.

Ističu da su prioritet bile porodice sa djecom sa smetnjama i

teškoćama u razvoju.

Inicijatori programa Ivana Đurović, izvršna direktorica firme

„LEEA“, i Darko Ivanović, generalni sekretar Građanske alijan-

se, sproveli su inicijativuuz pomoć direktoraDirektorata za so-

cijalnostaranjeidječjuzaštituGoranaKuševijeidirektoradeset

dnevnih centara širomCrneGore.

- Investitori koje predstavlja Đurović su omogućili smještaj u

špicusezone,Ministarstvojednokratnunovčanupomoć,aHard

diskont „Laković“ hranuza sve vrijeme boravka djece sa rodite-

ljima umodernimkompleksima - kazali su izMinistarstva.

Ističuda jeovajmodel saradnjeprivatnog sektora, NVOi držav-

nihinstitucijapokazaoda„koordinisaninaporimogudovestido

dodatnog angažovanja i razumijevanja državnih organa, te je

tako djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovimporo-

dicama omogućeno da u punom luksuzu, bez ikakvog finansij-

skog učešća, odmor iskoriste na Crnogorskomprimorju uz sve

pogodnosti koje kompleksi pružaju“.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja s ponosom ističe entuzi-

jazam svih aktera i, kako su kazali, nesebičnu energiju koju su

uložili Đurović, Ivanović i predstavnici HD ,,Laković“, uz nadu

da će ova akcija postati tradicionalna, za šta već postoje najave.

-Na tonasobavezujuradost i zahvalnost kojusu ispoljilimališa-

ni i njihove porodice i predstavljaju dovoljan zalog i putokaz u

kojempravcu treba usmjeriti fokus i energiju i naredne sezone,

sa istimpartnerima - piše u saopštenjuMinistarstva.

K.J.

PODGORICA

-Univerzitet

CrneGoreraspisaće20. sep-

tembrakonkurszaupisna

specijalističkestudijezastu-

dijsku2018/2019. godinu.

Mjesta ima za 2.447 studenata,

od kojih će njih 1.237 biti na dr-

žavnombudžetu.

Kakojesaopšteno,nakonkursse

moguprijavitikandidatisazavr-

šenimosnovnimstudijama obi-

ma najmanje 180 ECTS kredita

iz odgovarajuće oblasti nauka ili

umjetnosti.

Uz prijavu za upis, kandidati

podnose original diplomu o za-

vršenim osnovnim studijama,

odnosno uvjerenje o završenim

osnovnimstudijama, uzdokazo

aktivnom znanju jednog svjet-

skog jezika (odgovarajući serti-

fikat ili uvjerenje o položenim

ispitima na osnovnim studija-

ma).

ProrektoricazanastavuUniver-

zitetaCrneGore prof. drĐurđi-

caPerovićpodsjetilajedajeVla-

daCrneGorena sjednici 26. jula

donijelaodlukukojomjeusvoji-

laprijedlogUniverzitetaucjelo-

sti.

-Prilikompredlaganjabrojastu-

denata, Univerzitet se rukovo-

diostandardimakvalitetanasta-

ve, procjenama broja studenata

koji će nastaviti specijalističke

studije, potrebama za obezbje-

đenjem norme časova nastav-

nogosoblja,materijalnomosno-

vomzarealizacijupojedinačnog

studijskog programa, kao i ade-

kvatnim odnosom broja stude-

nata i nastavnog osoblja - kazala

jePerović.

N.Đ.

Škole od ponedjeljka angažuju oko 270 asistenata u nastavi

Oglas kasni

O

mogućeno ljetovanje za socijalno ugrožene

UBečićima i

Pržnuboravilo

15porodica

ILUSTRACIJA

ILUSTRACIJA

Ministarstvo poljoprivrede podržava dva projekta za zaštitu životinja

Finansiraće 10NVO

sa 100.000eura

ĐurđicaPerović

Konkurs za specijalističke

Univerzitet Crne Gore

MilicaLekić