Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 30. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

–Crnogorski

Telekomjenajavioda ćena-

staviti saradnjusaPrirodno-

matematičkimi Elektroteh-

ničkimfakultetom, teda će

studentima i ove godinebiti

omogućeno sticanjeprak-

tičnih i teorijskihznanjau

kompaniji.

Oni ističu da posvećuju veliku

pažnju promociji i razvoju

STEMznanja i vještina i da već

dugo prevazilaze ulogu klasič-

ne telekomunikacione kompa-

nije.

- Jedino razvojem STEMpod-

ručja možemo odgovoriti na

izazove koje donosi digitalna

transformacija društva, koja

mijenja naše navike i načine

svakodnevne komunikacije.

Ove promjene se direktno

odražavaju na tržište rada, bu-

dući da kreiraju potrebu za no-

vimprofilomkadra koji će svo-

jim znanjemmoći da odgovori

na savremene poslovne izazo-

ve. STEM je, kao interdiscipli-

narno područje obrazovanja i

naučnog djelovanja, usmjeren

na povezivanje znanja i praksi

iz različitih prirodnih discipli-

na - nauke, tehnologije, inže-

njeringa i matematike (Scien-

ce, Technology, Engineering,

Mathematics) - pojašnjavaju u

saopštenju.

Dodaju da STEM prožima go-

tovo sve aspekte naših života, a

opšti trenddigitalizacijedodat-

no podstiče potrebu za njego-

vom popularizacijom, te obra-

zovanjem i zapošljavanjem

ljudi uSTEMpodručjima.

- U prilog tome govore i stati-

stički podaci, koji pokazuju da

će u narednim decenijama biti

udvostručena potreba za mla-

dima koji posjeduju znanja u

ovimoblastima. Stopa nezapo-

slenosti među STEMstručnja-

cima je izrazito niska, pa

usmjeravanje profesiona - na-

vode izTelekoma.

K.J.

i se žale na dugo čekanje na pregled

jeveliki

Iz Kliničkog centra u više navrata je isticano da je jedan od

ključnih problema sistema elektronskog zakazivanja pregleda

što se veliki broj građana ne odaziva, odnosno čak 30 odsto

njih ne dođe na zakazani termin.

Upozoravali su da na taj način onemogućavaju pacijentima

kojima je neophodan pregled da dođu do specijaliste.

Kako bi riješili ovaj problem iz Ministarstva zdravlja, prije

dva mjeseca, pokrenuli su kol centar putem kojeg građani

potvrđuju ili otkazuju specijalistički pregled. Pacijenti se zovu

šestog, petog i četvrtog dana prije zakazanog pregleda. Priti-

skomna nulu potvrđuju dolazak, a na jedinicu otkazuju. Ukoli-

ko ne odgovaraju na pozive, zakazani pregled se briše.

Na ovaj način omogućeno je ažuriranje baze podataka kako bi

se oslobađali slobodni termini.

Neodgovornipacijenti

predstavlja i to što se paci-

jenti ne odazivaju na pregle-

de –kazao je ovaj pacijent.

Gužvi nije bilo ni na Neuro-

logiji. Cetinjanin Dragoljub

Vujović kaže da nema pro-

blema da dođe do termina.

Nekad se desi da čeka malo

duže ispred ambulante, ali

munije problem.

Veliki broj prigovora pacije-

nata, odkada jenasnagustu-

pio novi način zakazivanja

odnosio se na Internu klini-

ku. Međutim, pacijentkinje

kojesmozatekliispredtekli-

nikekojesučekalekodendo-

krinologa kažu da je sada

bolje nego ranije.

- Stari sampacijent i do sada

nijesam imala nekih proble-

ma, nemam loše iskustvo sa

zakazivanjem.Običnomiza-

kažu za mjesec ili polovinu

narednog – kazala je Biljana

Ljuljić.

Biljana Ružić kaže da se desi

danema termina, alinjojnije

problemda sačeka.

- Trpimo, ali što da se radi.

Nije toliko problem nama

mlađima, ali starijama nije

lako. Značilo bi kada bi ur-

gentnije završavali obaveze

prema pacijentima – rekla je

Ružić.

Sl.RADONJIĆ

Crnogorski Telekom

Podrška studentima

usticanjuSTEM

znanja i vještina

Ambasada Italije kontaktiralaMinistarstvo vanjskih poslova za prihvat migranata sa Sicilije

Vlada jošnijedonijela

odlukuhoćemo li

imi primiti nevoljnike

Brod u kojemse nalazi 150migranata, većinom iz Eritreje, više od deset dana je

,,zarobljen“ na Siciliji. Na tombrodu bilo je oko 190migranata koji su spašeni sa

jednog pretrpanog krijumčarskog broda 16. avgusta, koji je tonuo u Sredozemlju

PODGORICA

–Crnogorske

vlasti još senijesuodredile

prema zahtjevu Italijeda

CrnaGoraprihvati diomi-

granata sabroda „Dićoti“

koji senalazi naSiciliji, apo-

stupak jeuproceduri.

Šef Vladine Službe za odnose

sa javnošćuSrđanKusovac re-

kao je agencijiMina da je Am-

basada ItalijekontaktiralaMi-

nistarstvo vanjskih poslova o

mogućem prihvatu dijela mi-

granata.

BROD

- Crnogorske vlasti se još nije-

suodredile prema tomzahtje-

vu i on jeuproceduri -kazao je

Kusovac.

Brodukojemsenalazi 150mi-

granata, većinom iz Eritreje,

više od deset dana je ,,zaro-

bljen

“naSiciliji.Na

tombrodu

bilo je oko 190 migranata koji

su spašeni sa jednog pretrpa-

nog krijumčarskog broda 16.

avgusta, koji je tonuo u Sredo-

zemlju. Njih 16hitno je evaku-

isano zbog zdravstvenih pro-

blema,dokje27tinejdžerabez

pratnje, po usvajanju žalbe za

maloljetne osobe, dobilo do-

zvoluda se iskrca u lukuKata-

nija na Siciliji. Italijanske vla-

sti oštro su reagovale na ovu

situaciju navodeći da neće do-

zvoliti iskrcavanje odraslih

migranata dok druge zemlje

Evropske unije ne pristanu da

preuzmu neke od njih. Vice-

premijer Italije Luiđi di Majo,

kako prenose mediji, rekao je

da će njegova stranka glasati

Migranti danimačekajuodlukuvlasti evropskihdržava

za obustavu finansiranja

Evropske unije naredne godi-

ne, ako se evropski partneri ne

usaglase oko prihvata migra-

nata koji su zadržani na brodu

obalske stražeu luci naSiciliji.

Ministar unutrašnjih poslova

Mateo Salvini se ,,zakleo da se

nijedna noga neće spustiti na

njihovo tlo“. Zanimljivo je što

jenavodnoSalvininedavnosa-

opštio javnosti da je pitanje

prihvata ovih migranata rije-

šeno jer je Albanija ponudila

da prihvati 20 migranata, Ir-

ska između20 i 25, dok jeosta-

le trebalodapreuzmeKatolič-

ka crkva.

Umeđuvremenujeočitodošlo

do određenih izmjena, jer se

do sada Crna Gora nije pomi-

njala kao zemlja koju bi treba-

lo uključiti u rješavanje ovog

problema.

GRANIcA

Već mjesecima Vlada Crne

Gore se hvata u koštac sa ile-

galnimdolaskommigranata u

našudržavu. Za samopetmje-

seciovegodineregistrovanoje

oko 1.500 ilegalnih prelazaka.

Premijer DuškoMarković sa-

opštio je ranije da Crna Gora

preduzima brojne mjere kako

bi smanjila priliv ilegalnihmi-

granatauEvropskuuniju. Pri-

padnici Vojske su zato od 16.

avgustapočelidaštitedržavnu

granicu prema Albaniji i biće

angažovani u kontroli pogra-

ničnog pojasa i u zoni granič-

nog prelazaBožaj. Granicu će,

kako je saopšteno, kontrolisati

mješovitepatroleUpravepoli-

cije iVojskeCrneGore, prven-

stvenokakobi spriječili ilegal-

neprelaskedržavnegranicesa

Albanijom. Ukoliko talas mi-

granata, odnosno izbjeglica,

zahvati Crnu Goru, Vlada je

pripremila posebne lokacije

za njihov prihvat, a tu je i Cen-

tar zamigrante.

-Pokrenuli smopremaEvrop-

skoj komisiji projekat sanacije

jedne stare jugoslovenske ka-

raule na granici sa Albanijom,

koja bi mogla biti migracioni

prihvatni centar kako bismo

stvari bolje kontrolisali – sa-

opštio je nedavno premijer

Marković.

N.Đ.

Održani završni sastanci u okviru Strategije pametne specijalizacije

Definisaniprioriteti

PODGORICA

- Prioriteti

definisani Strategijompa-

metne specijalizacije, čija će

primjenapočeti naredne

godine, bićeosnova za apli-

ciranje i korišćenjenacio-

nalnih šema finansiranja i

evropskih fondova, putem

kojihće seodobravati znat-

na sredstva za razvojnepro-

jekteudefinisanimpriori-

tetnim

oblastima - saopšteno je iz

Ministarstvanauke.

Kako piše, završni sastanci za

definisanje prioriteta Strate-

gije, u okviru procesa predu-

zetničkog otkrivanja (EDP),

održani suuutorak i srijeduu

prostorijama Ministarstva

ekonomije, a učesnici su dali

kvalitetne sugestije i komen-

tare na osnovu kojih će se fi-

nalizovati pojedinačna doku-

menta za svaki prioritet.

- U aktivnoj razmjeni mišlje-

nja i kvalitetnoj raspravi, uče-

snici suakcenatdalina identi-

fikovana fokusna područja i

indikatore, odnosno istakli

ona područja u koja se već sa-

daulaže i gdjepostojekapaci-

teti (infrastrukturni, usluge,

ljudski kapaciteti) - piše u sa-

Sa jednogodsastanaka

opštenju.

Dodajudajeuodređenimpri-

oritetnim sektorima, kod

identifikovanih fokusnih po-

dručja, lista bila dugačka, te

su učesnici, iznoseći argu-

mentaciju na osnovu statisti-

ke, izdvojili onapodručjakoja

u odnosu na preduzetnički

kapacitet predstavljaju prio-

ritet.

-Učesnici suseznatnoposve-

tili definisanju vizije, koja ek-

splicitno odražava svaki sek-

tor i ima potenc i j a l za

samostalnodjelovanje, posta-

vili ciljeve do 2022. godine, sa

konkretnim indikatorima i

mjeramapokojimaćeseocje-

njivati implementacija S3, te

dali ocjenu doprinosa Crne

Gore u odnosu na EUsvakom

prioritetu (međunarodna di-

menzija) - navodi se u saop-

štenju tog resora.

Konsultanti za proces predu-

zetničkog otkrivanja, zamje-

nica generalnog menadžera

Tehnološkog parka Ljubljana

MarjanaMajeričivođaproje-

kata u tom parku Aleš Pevc

ocijenili su da, ako se napravi

dobra konekcija sa inostran-

stvom na području istraživa-

nja, tomožebiti zaCrnuGoru

veliki potencijal.

K.J.

Predambulantomzakardiologijunema redova