Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 30. avgust 2018.

Društvo

Na Poliklinici Kliničkog centramanje gužve, ali i dalje ima pacijenata ko

Kome jehitno i da

Da sve funkcioniše kako treba smatra NikšićaninMilorad

Kuzman, koji ističe da je zadovoljan elektronskim

zakazivanjem i apeluje na nadležne da ljekarima koji,

kako kaže, ,,drže naše živote u rukama“ povećaju plate

PODGORICA

–Pacijenti i

dalje različitoocjenjuju si-

stemelektronskog zakazi-

vanja specijalističkihpre-

gledakoji funkcioniše

dužeodgodinu–mnogi su

zadovoljni i kažuda je sa-

da svemnogo lakše i dado

specijalista stižubrže, ali i

dalje jeveliki broj onihko-

ji se žaledanaprvi pregled

čekaju i ponekolikomje-

seci.

Stariji sugrađanin Momo

Marković, kojeg smozatekli

ispred ambulante ortopedi-

je i traumatologije u Klinič-

komcentru Crne Gore, gdje

je bila i najveća gužva, kaže

da ima problem da dođe do

ljekara specijaliste, te da se

to posebno odnosi na reu-

matologa.

- Mnogo se čeka. Čovjek

može da umre dok dođe na

red.Čekasetri-četirimjese-

ca, iako nadležni tvrde da se

zakazuje u roku od mjesec.

U praksi su rijetki takvi slu-

čajevi. Ja recimo najveći

problem imam kod reuma-

tologa. Uprvoj polovini jula

zakazalisumitekzanovem-

bar. Ne govorim o kontroli,

negoprvompregledu–kaže

Marković.

Zamjerke

Onjeimaozamjerkuinadu-

go čekanje ispred ambulan-

te ortopedije, gdje, prema

njegovimriječima, ni nakon

tri sata nije stigao na red za

pregled.

- Imam četiri bajpasa, plus

pejsmejker, a tu su i godine.

To niko ne uzima u obzir,

nema nikakvih ni brojeva.

Po mommišljenju, dosta je

slaba organizacija – rekao je

Marković.

Sa druge strane, Nikšićanka

Čedomila Jaredić koja je

došlanapregledkodreuma-

tologa kaže da više nema

problemdadođedo togspeci-

jaliste.

- Izabrani doktori se ni nakon

godinu ne snalaze kako treba

kada je u pitanju elektronsko

zakazivanje. Ja sam svoju

doktorku morala da promije-

nim. Ona mi nikad nije mogla

naći slobodan termin, a kod

reumatologasamčekala i pola

godine. Sada se to promijeni-

lo. Ovog mjeseca imam dva

termina, tako da sam zado-

voljna –kaže ona.

Da sve funkcioniše kako treba

smatra i njen sugrađaninMi-

loradKuzman, koji ističeda je

zadovoljan elektronskim za-

kazivanjem i apeluje na nad-

ležne da ljekarima koji, kako

kaže,,,drženašeživoteuruka-

ma“ povećajuplate.

Veliki broj pacijenata čekao je

i ispred Oftalmologije. Koto-

ranka Vojka Pejanović nam je

kazala da je trimjeseca čekala

do dođe do očnog doktora. A,

prema njenim tvrdnjama, na

pregled čeka i kod ostalih lje-

kara.

- Ako treba da se zakaže ske-

ner, magnetna, pregledi, ope-

racije, sve je po tri mjeseca.

Nije tačno kad kažu u roku od

mjesec prvi pregled. Pacijen-

tima samo ,,mažu“ oči sa tim

pričama. Jedino što je bolje i

pravi potezpomommišljenju

je elektronski recept – kazala

jePejanović.

BeZgužvi

Iako su ranije, dok nije bilo

elektronskog zakazivanja, bi-

le ogromne gužve na Kardio-

logiji, toga više nema. Ispred

ambulante zatekli smo svega

nekoliko pacijenata. Nijesu

bili raspoloženi za priču. Je-

dan od njih, koji je želio da

ostane anoniman, rekao nam

jeda jedošaoda ,,trčinatraci“,

odnosno da uradi ergometri-

ju, te da je na nju čekao četiri

mjeseca.

- Imao sam tu sreću da nije-

sam puno koristio usluge lje-

kara jer sam relativno zdrav

čovjek. Neko kome je hitno i

dan je veliki. Nama koji smo

malo zdraviji nije problemda

sačekamo i ne pridajemo toli-

koznačaja jesmoli čekalimje-

sec ili više. Elektronsko zaka-

zivanje, koliko čujem od

prijatelja koji više posjećuju

doktore, ima propusta, luta-

nja. Istina, negdje su se gužve

smanjile. Problem svakako

Sa tržišta povučeni opasni proizvodi

PODGORICA

– Inspekcija je

sa tržištapovuklakomplet za

djevojčice turskemarke ,,La-

si do“ zbogopasnosti odgu-

šenja i davljenja.

Kompletse,kakojeobjašnjeno,

sastoji od jaknice i šortsa plave

boje sa bijelim tufnama, sa ve-

zicomustrukukojanijepričvr-

šćena i ima trodimenzionalne

završetke, te semože izvući.

-Dječjaodjećasavrpcama i ve-

zicama predstavlja opasnost

kojamožedasezavršismrtnim

ishodom. Duge vezice oko

struka ili u predjelu glave i vra-

ta predstavljaju rizik da dijete

bude zarobljeno tokom igre, a

kako vezice nijesu pričvršćene

na odjeći, dijete ihmože izvući

i staviti oko vrata ili u usta te

možedoćidogušenjailidavlje-

nja–pišena

sajtupotrosac.me.

Zbog opasnosti od gušenja i

davljenja povučena je i haljina

za djevojčice ,,Bombili“ proi-

zvedenauTurskoj, jer u struku

ima vrpcu koja nije pričvršće-

na imože se izvući.

Povučena su i dva modela ku-

Produžni kabl nebezbjedan

paćih kostima za djevojčice

turske marke „Cactus Clone“ i

„Keyzi“ zbog opasnosti od gu-

šenja i davljenja.

Tržišna inspekcija povukla je i

produžni kabl - šestostruka

prenosna utičnica, proizvođa-

ča „Gembird“, proizveden u

Kini, zbog opasnosti od elek-

tričnog udara i požara.

- Uređaj je upakovan u karton-

skukutiju,kabljecrnebojedok

je tijelo produžnog kabla u si-

voj boji. Produžni kabl nema

zatvarače/zaštitne poklopce

na utičnicama, što je suprotno

standardima - piše u obrazlo-

ženju, a kabl može izazvati po-

žar ili električni udar.

Sl.r.

Opasni proizvodi

Dječja odjeća sa vr-

pcama i vezicama

predstavlja opasnost

kojamože da se završi

smrtnim ishodom

Crveni krst obilježavaMeđunarodni dan nestalih

Od23 slučajanijesu

riješili još sedam

PODGORICA

–Premapo-

dacimaCrvenogkrsta, naša

zemlja traga za 57nestalih

osobaukonfliktimauBiH,

Hrvatskoj i naKosovu.

PovodomMeđunarodnog da-

na nestalih, oni su saopštili da

sarađuju sa Vladinom kance-

larijom za nestale osobe isti-

čući da Crveni krst pruža po-

moć pr i uspos t av l j anju

porodičnih veza sa članovima

porodica koje su razdvojene

usljed ratnih sukoba, prirod-

nih nepogoda ili migracijama

stanovništva i drugimslučaje-

vima neželjenog gubitka kon-

takta, koji zahtijevaju huma-

nitarno angažovanje.

-Poredovihslučajeva, ausljed

povećanogbrojamigranatana

teritoriji Crne Gore, Crveni

krst aktivno radi na pružanju

usluga uspostavljanja poro-

dičnih veza i ovim licima, ali i

državljanima Crne Gore koji

su izgubili kontakt sa članovi-

masvojeporodice–istaklisuu

saopštenju.

Crveni krst Crne Gore je za

šest mjeseci ove godine obez-

bijedio mogućnost telefon-

skog kontakta sa porodicom

za 117 osoba, pokrenuo 23 slu-

čaja traženja u zemlji i ino-

stranstvu od kojih je do sada

uspješno riješeno 16 i razmije-

nio je tri porodične poruke sa

osobama koje su bile u pritvo-

ruusljed ilegalnihmigracija.

Kaojedanodsavremenihalata

koji koriste nacionalna druš-

tva Crvenog krsta i Crvenog

polumjeseca, pa i Crveni krst

CrneGore,jesteTracetheface

(Pronađimo lice), preko

vebsajta www.tracetheface.

org, koji omogućava tražioci-

ma da postave sliku na ovaj

vebsajt i napišu koga traže.

IlustracIja

PODGORICA

- Fakultet za

crnogorski jezik i književ-

nost naCetinju31. avgusta

primaprijave zaupis uprvu

godinučetvorogodišnjih

studija za školsku2018/19.

godinu.

U avgustovskom roku, kako je

saopšteno, biće primljena 23

studenta koji će se finansirati

iz budžeta. Kako dodaju, pra-

vo prijave na konkurs imaju

kandidati sa završenimčetvo-

rogodišnjimsrednjimobrazo-

vanjem.

- Uz prijavu za upis, kandidati

podnose originalna svjedo-

čanstva o završena četiri ra-

zreda srednjeg obrazovanja,

originalnu diplomu o polože-

nom maturskom/stručnom

ispitu koji se polaže eksterno,

ličnu kartu ili kopiju izvoda iz

matične knjige rođenih i ovje-

renukopijudiplome„Luča“ ili

njoj ekvivalentne diplome –

navedeno je u saopštenju.

Kandidati koji nijesu imali ek-

sterni maturski, odnosno

stručni ispit, mogu polagati

testove iz crnogorskog – srp-

skog, bosanskog i hrvatskog

jezika i književnosti, i iz stra-

nog jezika, čime stičumoguć-

nost da ostvare jednak broj

bodova kao kandidati koji su

stručni ispit polagali eksterno.

Istakli su i da će polaganje te-

stova iz ta dva predmeta, za

zainteresovanekandidate, biti

1. septembra.

Kako su saopštili, rezultati

konkursa biće objavljeni na

oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta

3. septembra, a upis kandidata

obaviće se 5. septembra.

N.Đ.

Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju

Mjesta ima za23brucoša

Ovaj sistemjeod2013. godine,

otkako je uspostavljen, kako

podsjećaju,pomogaodasepo-

novoujedini 114porodica.

- Samo u ovoj godini je vre-

menski prosjekzauspostavlja-

nje kontakta među razdvoje-

nim članovima porodice bio

nedjelju dana, nakon objavlji-

vanja njihovog traženja na saj-

tu. Traženje nestalih lica često

zahtijeva vrijeme i, tokom pe-

rioda razdvojenosti, porodice

pate. Zato, na Međunarodni

dan nestalih pozivamo sve da

nam pomognu u procesu tra-

ženja nestalih. Više od 4.000

ljudi je objavilo fotografije na

sajtu ,,Trace the Face“ i još tra-

že svoje nestale članove poro-

dice - navedeno je u saopšte-

nju.

Ističu da je sve više nestalih

osoba i da se taj broj povećava

sa povećanjem problema mi-

gracija. Svake godine hiljade

migranata nestanu na putu do

Evrope.

N.Đ.

Učekaonici predambulantomzaortopedijugužva