Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 30. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Proizvođači

povrćaove godinenijesu ima-

li problema saplasmanom

svojihproizvoda i smatraju

da jeotkuppoljoprivrednih

proizvodabioboljeorganizo-

vannego lani. Vrijednost ot-

kupa i prodajeproizvodapo-

ljoprivrede, šumarstva i

ribarstvaodposlovnih subje-

kata i zemljoradničkihzadru-

gaudrugomkvartalu iznosila

je8,9miliona eura, što je8,8

odstovišenegou istomproš-

logodišnjemperiodu, poka-

zujupodaciMonstata.

Poljoprivredni proizvođač iz

Malesije Valentin Nicaj naveo

je da ove godine nije imao pro-

blem sa prodajom lubenica i

krompira.

- Sve količine kvalitetne robe

smo prodali. Otkup je bio bolje

organizovan nego lani, mada

smo i prošle godine sve prodali,

ali ove smo sada lakše plasirali

robu–kazao jeNicaj.

Većinu proizvodnje, oko 80 od-

sto, porodica Nicaj plasira u ot-

kupni centar kompanijeVoli.

- Zadovoljan sam saradnjom sa

Volijem.Idasmoimalidvaputa

veću proizvodnju mogli smo je

prodati – istakao je Nicaj i na-

glasio da nijesu imali problema

sanaplatomjer imje roba ispla-

ćivana svaki drugi dan.

-Otkupljivači vole da rade sa

proizvođačima koji imaju robu

u kontinuitetu i dovoljnimkoli-

činama,anedadanasimašrobu,

a sjutra nemaš - objasnio je Ni-

caj, koji je ove godine proizveo

150 tona lubenice u tri turnusa.

- Voli nam je u početku plaćao

lubenicu30centipokilogramu,

a prodaju ovoj kompaniji smo

završilisa11centipokilogramu.

Rana je proizvodnja bila bolja

zacijene, ali je tada skupljapro-

izvodnjaivećaulaganja–naveo

je Nicaj i objasnio da je cijena

kasne lubenice bila malo bolja

nego lani.

Naveo je da je zadovoljan cije-

nomkrompira, koja je bolja ne-

goprošle godine.

-Lanismokrompirprodavaliza

17– 18centi pokilogramu, aove

godine uglavnompo 50 centi, a

najjeftinijesamgaprodaopo30

centi –kazao jeNicaj i dodaoda

je njegova porodica proizvela

25 tona krompira.

- Proizvodnja krompira je ka-

snila i podbacila ove godine i

zatojeicijenabilaveća–smatra

Nicaj.

Objašnjavadanjegovaporodica

imaranuproizvodnjuna50rala

ikasnijuna15rala,adasuupro-

izvodnjuuložili 25.000 eura.

Jedanodnajvećihdomaćihpro-

izvođača povrća Veselin Jovo-

vić, iz bjelopavlićkog sela Jele-

nak, kazao je Pobjedi prošle

sedmicedajezadovoljanovogo-

dišnjom prodajom, dodajući da

svake godine uvećava proizvod-

nju za pet dodeset procenata.

- Nijesam imao problema sa

plasmanom u otkupni centar

kompanijeVoli, a dio proizvod-

njemi otkupljuju i veletrgovine

sa Primorja. Zadovoljan sam

saradnjom sa ovim trgovačkim

lancima i nemam problem sa

naplatom - istakao je Jovović i

dodao da ni većina drugih proi-

zvođača nije imala problem sa

prodajom.

S. P.

PODGORICA

– Mojkovačka

kompanija ,,Tara aerospace

and defance products“ je za

šest mjeseci ove godine ostva-

rilaprofitod1,25milionaeura,

što je blizu 25 puta više nego u

istomperioduprošle godine.

Prihod za pola godine bio je

4,21milioneura, što je 1,2mili-

ona više nego za pola prošle

godine. Rashod je bio 2,7mili-

ona eura, što je blizu 300.000

euramanje nego u istomperi-

oduprošle godine.

M.P.M.

PODGORICA

-Koristećibes-

povratnu podršku Ministar-

stva poljoprivrede iz agro-

budžeta proizvođači povrća

investirali su ove godine 923

hiljadeeurauširenje iunapre-

đenje proizvodnje. Od Mini-

starstva su dobili bespovratnu

podršku od 390 hiljada eura,

saopšteno je iz ovog resora.

- Interesovanje povrtara da

unapređuju proizvodnju i ove

godine bilo je povećano, čime

je nastavljen trend rasta broja

korisnika podrške i zasijanih

površina. Podržan je 321 proi-

zvođač povrća, 74 više nego

lani –kaže se u saopštenju.

Zasijane površine pod povr-

tarskim kulturama povećane

su za 72 hektara u odnosu na

prošlu godinu. Prošle godine

pod povrćem je bilo 568 hek-

tara, a ove godine 640.

- Posebno ohrabrenje je što je

na sjeveru zabilježen rast od

35 odsto zasijanih površina

obuhvaćenih podrškom. U

centralnomdijelurast jenani-

vou od 15 odsto – kazali su iz

Ministarstva.

Kroz javni poziv, koji je objav-

ljenufebruaruovegodine, po-

vrtari su imali mogućnost da

dobiju podršku do 40 odsto

vrijednosti investicije za na-

bavku sadnog/sjemenskog

materijala dominantno zastu-

pljenih vrsta povrća (para-

dajz, paprika, lubenica, dinja,

krastavac i kupus) i do 50 od-

sto za nabavku sadnog/sje-

menskog materijala za uzgoj

ranog povrća u plastenicima i

za uzgoj manje zastupljenih

vrstapovrćanaotvorenompo-

lju. Ove godine je uvedena no-

va mjera podrške za nabavku

UVfolija, pa je55povrtarado-

bilo 20 za 7,8 hektara plasteni-

ka.

S. P.

PODGORICA

-Montenegroerlajnz ćedanas aktivirati spe-

cijalnuponuduzakupovinupovratnekartena relaciji Pod-

gorica–Rim–Podgoricaod 149eura, sauračunatimtaksa-

ma. Ove cijene seodnose, kako je saopšteno izkompanije, na

periodputovanjaod 14. septembrado21. decembra.

- Broj mjesta po ovimcijenama je ograničen i nemoraju biti dos-

tupnana svimletovima. Cijenemoguvarirati zavisnoodpromje-

ne aerodromskih taksi i/ili kursnih razlika. Kupovina karte je

obavezna u roku od 24 sata odmomenta pravljenja rezervacije -

kazali su izMA i podsjetili da će od polovine septembra ponovo

biti aktiviranepostojeće specijalne tarife, kojenijesubile aktivne

tokomsezone visokog letjenja: porodična, student i senior.

S. P.

cize na duvanske proizvode od 1. septembra

eura vrijednosti švercovanih

cigareta. Tačnije, u 104 sluča-

ja zaplijenili su4.445.550 ko-

mada u vr i j ednos t i od

454.394 eura, imali su devet

zapljena 444,5 kilograma re-

zanog duvana vrijednosti

30.553 eura. Na osnovu ovih

zapljena Uprava carina je

izrekla 75 prekršajnih naloga

u ukupnom iznosu od 18.000

eura i podnijela 14 krivičnih

prijava.

Krajem jula otkriveno je

31.000 komada švercovanih

cigareta, 1. avgusta 1.500, dan

kasnije2.600, 7. avgusta 3.200,

dan kasnije 2.400, 15. avgusta

2.200, 17. avgusta 3.520, 22. av-

gusta 1.600 komada, uglav-

nom na najfrekventnijim gra-

ničnimprelazima.

M.P.M.

Stopeu regionu

Od subote crnogorska speci ična akcizna stopa od 30 eura

na 1000 komada biće niža od svih država regiona, osimu

Srbiji u kojoj je 29,6 eura. Hrvatska ima 41,3, BiH 37,6, Bugar-

ska 55 odsto.

Ponderisane cijene na koje se obračunava akciza su u regi-

onu uglavnom slične - od dva do 2,30 eura po paklici, kazali

su ranije našoj redakciji iz Ministarstva inansija. Samo je u

Makedoniji niža i iznosi 1,40 eura.

Proizvođači povrća ove godine nijesu imali problema sa plasmanom robe

Prodali bi duploviše

proizvodada su imali

Vrijednost otkupadevet

milionaudrugomkvartalu

Od ukupnog otkupa u drugom kvartalu, prema podacima

Monstata, na vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje se

odnosi 2,5milionaeura ili 28,4odsto, dok jevrijednostotkupa

od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 6,4mi-

lionaeura ili 71,6odsto. Vrijednost otkupa i prodajeproizvoda

uodnosuna isti kvartal prošlegodineraste8,8odsto, odčega

jezabilježenpadvrijednostiprodajeizsopstveneproizvodnje

poslovnih subjekata 0,8 odsto i rast vrijednosti otkupa poljo-

privrednihproizvodaodindividualnihproizvođača13,2odsto.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumar-

stva i ribarstva od poslovnih subjekata i zemljoradničkih za-

druga sa dva i više zaposlena radnika od januara do juna u

odnosunauporedni periodbilježi rastod8,6odsto.

U strukturi vrijednosti otkupa svježe povrće učestvuje 26,5

odsto, sirovo kravljemlijeko 22,9 odsto, kokošija jaja 14,3 od-

sto, svježevoće 11,7odsto, ostali proizvodi 11,3odsto, svježa ri-

ba 5,3 odsto, stoka povrstama i kategorijama 5,3 odsto, indu-

strijskobilje1,7odsto,prerađevinevoćaigrožđa0,6odstoižita

0,4odsto.

Povrtari zasijali 72 hektara povrća više nego lani

Uložili 923hiljadeeura

Poslovanjemojkovačke „Tare“

Pro t 1,2

miliona

Od danas nova ponudaMontenegro erlajnza

Karte za Rim

od 149 eura

Volijevotkupni centar

ValentinNicaj

VeselinJovović

Otkup je ove godine bio bolje

organizovan nego lani, a 80

odsto proizvodnje plasirao

samVoliju, kaže poljoprivredni

proizvođač ValentinNicaj