Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 30. avgust 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-UMinistar-

stvu finansijaPobjedi su ju-

čekazali da je sve spremno

za smanjenje cijene cigareta

uprosjekuod20do30centi

popaklici od 1. septembra,

zbogusporavanja akciznog

kalendara, odnosnovraća-

nja akcize sa sadašnjih40na

30euranahiljadukomada.

Da li ćebašodsubote ilimožda

pardananakontogapojeftiniti

sve cigarete, uovommomentu

nije izvjesno. Iz trgovina koje

se bave prodajom cigareta na-

šoj redakciji je nezvanično re-

čeno da su im snabdjevači na-

govijestili da niže cijene

možda „zakasne“ dan-dva.

Objasnili su da oni ne mogu

sniziti cijeneprijenego štodo-

biju cjenovnik od uvoznika -

veleprodavaca Negerelije,

Plus d.o.o, Delte, Bar koda...

Izvršni direktor Plusa d.o.o.

ProkopijePerićjučejePobjedi

kazao da će najkasnije do 3.

septembra biti korigovane ci-

jene.

-Uskladusapromjenomakci-

ze, Plus d.o.o, trenutnonajveći

uvoznikcigaretauCrnojGori,

izvršiće korekcije malopro-

dajnecijenecigaretanajkasni-

je do 3. septembra - kazao je

Perić.

Podsjetimo da su drastičan

pad prodaje legalnih cigareta,

rast sive ekonomije i smanje-

njeprihodabudžetabilirazlog

vraćanja akciza na prethodni

nivo.

SPREMNO

Iz Ministarstva finansija su

kazali da nema prepreka za

pojeftinjenje cigareta.

- Posljednjim izmjenama Za-

kona o akcizama koji je objav-

ljen u Službenom listu broj

55/18, čija su rješenja u pri-

mjeni od 1. avgusta 2018. izvr-

šene su izmjene važećeg akci-

znog kalendara za duvanske

proizvode - objasnili su izMi-

nistarstva.

Na ključno pitanje trgovaca

kako će biti regulisane zalihe

cigareta, da ne bi gubili, izMi-

nistarstvafinansijasuodgovo-

rili da će „primijeniti mjere

kojim će se obezbijediti da le-

galnidistributeribudumotivi-

sani za formiranje cijena koje

utičunaeliminacijusivogtrži-

šta uz potpuno poštovanje za-

konskih normi“. Dodali su da

prate količine akciznih proi-

zvoda koje su poručili akcizni

obveznici kodUprave carina.

ŠVERC

Upravacarina jedokraja juna

zaplijenila blizu polamiliona

HERCEGNOVI

-Kompanija

„Carine“ČedaPopovićapo-

činje izgradnju trećeghotela

nahercegnovskoj rivijeri.

Pripremni radovi uKumbo-

runaparceli „Carina“ i su-

sjednoj, zakoju jekompanija

potpisala saMitropolijom

crnogorsko-primorskom

ugovor odugogodišnjemza-

kupu i zajedničkoj investiciji,

po riječimaPopovića, poči-

njuuponedjeljak.

Na placu Mitropolije, odno-

sno Crkvenog odbora Kum-

bor,površinedvijehiljadekva-

dratajošjekamp„Šumadija“u

kome su bile 32 kamp kućice,

vlasnika većinom iz Srbije.

Njih je krajem prošle godine

CO Kumbor obavijestila da

treba da se isele. Do sada je

razmontiranatrećinakućica,a

dio vlasnika je angažovao ad-

vokata iz Bara, preko kojeg

traže nadoknadu štete za 50

godina ulaganja, odnosno od-

govarajuće placeve na koje bi

premjestili kućice iz kampa.

Jedan od njih prof. dr Dragan

Uskoković obratio se, kaže,

svimnadležnim institucijama

uCrnojGori, a juče i predsjed-

niku Republike Srbije Alek-

sandru Vučiću i ministru

spoljnih poslova Ivici Dačiću,

da „apeluju na odgovarajuće

organeuCrnojGori dasespri-

ječinezakonitorušenjekućica

ukampu“.

- Prije 14 godina bili smo pri-

nuđeni da potpišemo ugovore

sa SPCo finansiranju i postav-

ljanju tipskih kućica, koje su

upisane u katastru, a za koje

sada kažu da su nelegalne. Za

te kućice plaćamo porez na

imovinu 50 godina, turističku

taksu i sve druge dažbine koje

plaća bilo koji vlasnik nepo-

kretnosti u Crnoj Gori – kaže

Uskoković i tvrdi da „kompa-

nija Carine sada primjenjuje

sve represivne mjere kako bi

natjerali ljude da se što prije

isele, bez bilo kakve nadokna-

de ili rješenja“.

S druge strane, Popović kaže

da su imali dosta razumijeva-

nja i da su rokove za iseljenje

produžavaliodjanuaradokra-

ja avgusta.

-Svisunavrijemeobaviješteni

o rokovima za iseljenje i veći-

na je to uradila, a do kraja sed-

mice će biti uklonjeno još ne-

koliko kućica. U pitanju je

jedan čovjek, koji ne želi da

odeikojizloupotrebljavaosta-

le vlasnike kuća. Činjenica je

da njima nije produžen ugo-

vor,dajekampbionelegalan,a

da smo mi potpisali sa Mitro-

polijom ugovor - kazao je Po-

pović.

Naveo je da u ponedjeljak po-

činje pripremne radove za

gradnju hotela visoke katego-

rije sa 200 soba, koji bi trebalo

da počne da radi sljedećeg lje-

ta.

Ž.K.

PODGORICA

–Hipote-

karnabanka jepostavila

novuorganizacionu struk-

turuukojoj su tri nova iz-

vršnadirektora, a glavni iz-

vršni direktor je i dalje

EsadZaimović.

Centralna banka dala je sagla-

snost na izbor tri nova izvršna

direktora.

Novi izvršnidirektorzaposlo-

ve sa građanima i napredne

kanale prodaje je Nikola Špa-

dijer, za poslove sa preduzeći-

ma i finansijska tržišta Ana

Golubović, azarizike jeJelena

Vuletić.

Izbanke su saopštili da suza iz-

vršne direktore izabrani posve-

ćeni i iskusni profesionalci koji

suidosadauspješnovodiliban-

ku sa najvećim rastućim tren-

domna crnogorskomtržištu.

- Besprijekorna usluga i posve-

ćenostklijentima,motivisanost

i konstruktivan timski odnos

zaposlenih, kao i implementa-

cija savremenih bankarskih

usluga, doprinose da banka u

kontinuitetu ostvaruje izuzet-

ne rezultate. Uradiću sve da ta-

koostane i ubudućemperiodu,

ispunjavajući očekivanja kako

akcionara tako i klijenata - ka-

zao jeZaimović.

M.P.M.

PLUŽINE

–PorodicaMirka

Radojevića izGornjihBre-

zananijedozvolila juče eki-

pamaCrnogorskog elektro-

prenosnog sistema i

Elektromontažedanastave

radovenadalekovodu, koji

prelazi prekonjihovog ima-

nja, tvrdeći danemajuprav-

ni osnovdauđuunjihovu

imovinu. Radojević jekazao

da jedeset policajaca juče

ujutrudošloupratnji kola

Hitnepomoći, tedapolicija

nije imala rješenjeoasisten-

ciji, kojebi bilonezakonito i

da jebilo izdato.

- Bilo je strašno vidjeti toliko

policajaca i radnika, ali smo

ipak dokazali da ne mogu na

nezakonit način da upadaju

na naše imanje. Imali smo i

podršku mještana – rekao je

Radojević i naglasio da je do-

nesena nezakonita privre-

mena mjera da radnici

CGES-a mogu preći preko

njegovog imanja do parcele

od 154metra kvadratna, koju

sukupili.

- Ne postoji mogućnost da oni

izvoderadovesamona toj par-

celi, već i nanašemdijelu ima-

nja – kazao je Radojević i do-

dao da je na rješenje o

privremenoj mjeri podnesen

prigovor jer je nejasno i ne sa-

drži rok, kaonipreciznedjelo-

ve parcele preko kojih mogu

preći ekipeCGES-a.

On tvrdi da su ekipe CGES-a

nanijele štetu na njegovom

imanju, jer su nasuli put na

800 kvadrata i posjekli 4.000

kvadrata šume, zbog čega je

podnio tužbu, a da su vještaci

utvrdili da njihova parcela sa-

da nema nikakvu ekonomsku

vrijednost, jer je devastirano

šest hiljada kvadrata, uglav-

nomšume.

-Kakoonineželedaplateštetu

na kompletnoj parceli, niti po-

sječenu sumu po istoj cijeni po

kojoj jeplaćenanadijelukoji je

eksproprisan, idemo u sudski

postupak, a dok on ne bude

okončan ili dokne eksproprišu

zemlju na kojoj hoće da obav-

ljaju radove, niko neće nogom

kročiti namoje imanje – rekao

je Radojević i objasnio da je iz

Herceg Novog preselio u Gor-

njuBreznukakobi počeoprav-

nuborbuda njegovo imanje ne

bude dalje uništavano.

S.D.

PODGORICA

- IndustrijskaproizvodnjauCrnoj Gori u julu

jeporasla 7,5odstouodnosuna isti prošlogodišnji period,

pokazujupodaciMonstata.

U periodu od januara do jula, u odnosu na uporedni peirod, in-

deks industrijske proizvodnje je porastao 27,7 odsto. Za prvih

šest mjeseci sektor snabdijevanja električnom energijom, ga-

somi parombilježi značajan rast od97,8 odsto. Porastao je i sek-

tor prerađivačke industrije 3,7 odsto, dok je sektor vađenje ruda

i kamena pao 18,4odsto.

S. P.

USD 1.16600

JPY 129.73000

GBP 0.90500

CHF

1.13850

AUD

1.59890

CAD

1.50930

Kursna lista

U ponedjeljak pripremni radovi na placu u Kumboru

„Carine“ počinju

gradnju trećeghotela

Mitropolija

Iz Mitropolije su ranije

kazali da su zakupci bili

svjesni rizika i činjenice

da je naselje nelegalno.

Dodali su da su iz JP

Morsko dobro dobili

inicijativu za uklanjanje

nelegalnih privremenih

objekata sa te parcele, jer

nijesu predviđeni planom.

Naveli su da je Crkvena

opština Kumbor poštovala

sve ugovorene obaveze

prema zakupcima i ponu-

dila imdruge lokacije za

izmještanje kućica, ali da

većina nije bila zadovoljna

ponuđenim rješenjima.

Hipotekarna banka

Tri novadirektora

Podaci Monstata za industrijsku proizvodnju

Rast 7,5odsto

Porodica Radojević u Gornjoj Brezni blokirala pristup svojoj

parceli, policija nije imala rješenje o asistenciji

NedajuCGES-udanastavi

radovenanjihovomimanju

UMinistarstvu nansija kažu da je sve spremno za smanjenje a

Pojeftinjenje

cigareta

najkasnijeod

ponedjeljka

Cijene paklice cigareta, nakon

smanjenja akcizne stope, trebalo

bi da budu niže 20 do 30 centi

JelenaVuletić NikolaŠpadijer AnaGolubović EsadZaimović

VikendnaseljeŠumadija, juče

Jučena imanjuRadojevića