Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 30. avgust 2018.

Politika

Dio opozicionih partija podržao inicijativu doskorašnjeg

potpredsjednika Ure Neđeljka Rudovića

PODGORICA

-Tačno je, Srbi

suneraskidivi dio i ovovre-

mene i onovremeneCrneGo-

re, s timšto jeovadanašnjau

potpunosti raskinula sa svo-

jomistorijomi tradicijom,

kao i sa srpskimnarodom-

kažeSavoŠofranac, potpred-

sjednik IzvršnogodboraUje-

dinjeneCrneGore.

UCGjereagovalanasaopštenje

poslanikaDPS-a ukojemje na-

veo da su Srbi neraskidivi dio

ovovremeneCrneGore.

Šofranac dodaje da se više od

dvije decenije crnogorski re-

žim, kome zarad privilegija i

vlasti zdušno služe Rakočević

stariji i njegov junior, zatiru

srpskinarodtakoštomuukida-

ju pravo na sopstveni jezik, pi-

smo i kulturni identitet, zabra-

njuju nacionalne simbole,

napadajunacrkvu,otpuštajusa

posla ili onemogućavaju pri-

stupuzapošljavanju i svimmo-

gućim nasilnim sredstvima

sprovodepolitikuzastrašivanja

i asimilacije.

- Zato, pozivam ga da kao na-

rodniposlanikodgovorinaslje-

deća pitanja: koliko ima pri-

padnika srpskog naroda među

ministrima u Vladi Crne Gore,

kao i među poslanicima vlada-

juće koalicije u parlamentu?

Kolika je zastupljenost srpskog

narodameđunosiocimapravo-

sudnih funkcija (sudijama i tu-

žiocima) u Crnoj Gori? Kolika

je njihova zastupljenost u voj-

sci i policiji, kao i organima dr-

žavne uprave (ministarstvima,

upravama i agencijama)? Da li

sepoštujeustavnonačeloorav-

nopravnosti ćiriličnog i latinič-

nogpisma, kao i kolika jezastu-

pljenost ćiriličnog pisma u

izradi zvaničnih akta od strane

organadržavneuprave?Koliko

je u nastavnim programima u

školama zastupljeno i omogu-

ćeno izučavanje nacionalne

istorije i kulture srpskog naro-

da - pita Šofranac.

R.P.

PODGORICA

- Evropski komesar zaproširenje i susjedsku

politikuJohanesHannajavio jeda ćepristupni pregovori u

budućnosti duže trajati nego što je ranijebio slučaj.

On je rekao da su članstva zemalja kao što suMađarska i Rumu-

nija ,,mnogo toga pokazala“.

- Na kraju bolnog procesa građani žele vladavinu prava, kao što

se vidjelo na protestima u Rumuniji protiv korupcije - naveo je

Han. On je kazao da je EU izvukla pouke iz dosadašnjih pristu-

pnihprocesa.

- Procesi koje podstičemo na Zapadnom Balkanu trebalo bi da

dobijumnogo veći nivo nepovratnosti kada je riječ o uspostavlja-

nju vladavine prava i borbi protiv korupcije - objasnio jeHan.

R.P.

PODGORICA

-Ukasarni

,,Masline“uPodgorici juče

jepredstavljenooklopnovo-

zilo ,,mašan“, koje jeproi-

zvelabjelopoljska fabrika

,,MontenegroArmour gro-

up“uBijelomPolju.

- Koncept oklopnog vozila

,,mašan “prvi put je prezento-

van prije godinu, nakon čega

su pripadnici VojskeCrneGo-

re i Uprave policije dali suge-

stije za njegovo poboljšanje i

unapređenje performansi u

cilju adekvatnijeg odgovora

zadacima i misijama tih reso-

PODGORICA

–Socijalde-

mokratskapartija i Crno-

gorskapozitivno su, u

izjavama zaPobjedu, oci-

jenile inicijativudosko-

rašnjegpotpredsjednika

UreNeđeljkaRudovićao

formiranjucrnogorskog

opozicionog saveza, dok

su izUreodbili dakomen-

tarišuparijskogkolege.

- Ideja Rudovića o for-

miranju crnogorskog

opozicionog saveza

vrijedna je pažnje, s

obzirom na to da su

njene osnovne pre-

mise u skladu sa ja-

snom državotvor-

nom, evropskom i

građanskom poli-

tikom SDP-a čije

smo temelje po-

stavili prije 27 godina – re-

kao je zaPobjedu IvanVujo-

vić, član Predsjedništva

SDP-a.

On je rekao da se SDP po-

sljednjih godina zalagala za

objedinjavanje građanskih

opozicionihsnaganesporno

privrženihdržavi Crnoj Go-

ri, njenom Ustavu i proza-

padnompolitičkomkursu.

PROSTOR

- SDP je izlaskom iz vlasti

željela da otvori prostor za

otvaranje takve političke

alternative, ali za to, naža-

SDP i Crnogorska

spremnezadijalog,

Ura seneoglašava

Iz vladajuće DPS kažu da je okupljanje opozicije, koja je vjerna

državotvornoj ideji, uvijek dobrodošlo.

- DPS će, kao i uvijek do sada, sa pijetetompodržati svako iskre-

no udruživanje opozicije, ukoliko je osnov tog saveza odbrana

interesa crnogorske države, naročito u kompleksnim i smutnim

vremenima kada se pokreće lavina starih tema koje su ranjava-

juće za Crnu Goru -saopštila je Aleksandra Vuković iz DPS-a za

Radio Crne Gore.

DPS:Okupljanjeopozicijena

državotvornoj ideji jedobrodošlo

lost, nije bilo sluha. Danas se

veliki dio opozicije u potpu-

nosti vraćananacionalističke

pozicije spočetka90-ihgodi-

na, pa je jasno da sa takvom

politikomnemožebiti sarad-

nje. Svi koji sebe smatraju

građanskim opozicionim

snagamamorajunapraviti ja-

san otklon od nacionalističke

opozicione politike, pa i oni

koji su do sada izbjegavali da

se izjašnjavaju o važnimpoli-

tičkim i vanjskopolitičkim

pitanjima - kazao jeVujović.

PredsjednikCrnogorskeVla-

dimir Pavićević kazao je za

Pobjedu da je dobrodošao di-

jalog o mogućnosti stvaranja

crnogorskog opozicionog

bloka.

- Takav blok bi za crnogorsku

scenumogaodadonesedosta

dobrog. Mislim da je nužno

da se taj dijalog uspostavi i da

je važno da on vodi premo-

šćavanjucrnogorskihpodjela

i nekoj vrsti stabilizovanja i

normalizovanjapolitičkogži-

vota u Crnoj Gori. Nama je to

misija –kazao jePavićević.

On je istakao da je najavu Ru-

dovića razumio kao poruke da

građanske partije u Crnoj Go-

ri, kojesuposvećenedobrui

stabilnostidržave i crnogor-

skihgrađana, treba snažnije

i zajednički da rade na jača-

nju građanskih i ustavnih

sentimenataucrnogorskom

društvu i njegovoj koheziji.

Ura, čiji je Rudović bio pot-

predsjednik i poslanik, nije

se juče oglašavala povodom

najavljene mogućnosti

objedinjavanja procrno-

gorskih stranaka, orga-

nizacija i pojedinaca u

jedan blok. Ta partija

će, kako je Pobjedi

rečeno, u narednom

periodu zauzeti stav

otakvojRudovićevoj

najavi.

Doskorašnji pot-

predsjednik Ure ka-

zao je da je vrijeme

za okupljanje na ja-

snom konceptu čije su te-

melje postavili liberali i re-

formisti početkom90-ih.

OČEKIVANJA

-Opetsupotonulaočekiva-

nja da će se politički pred-

stavnici naših sugrađana

koji su bili protiv nezavi-

snosti Crne Gore okrenuti

Crnoj Gori. Umjesto gra-

đanske Crne Gore kao dr-

žave koju će poštovati svi,

bez obzira na to jesu li Cr-

nogorci, Srbi, Bošnjaci,

Muslimani, Albanci, Hrva-

ti iliRomi, oniopetpokuša-

vaju da Crnu Goru pretvo-

re u još jednu dominantno

srpsku državu. Ta nazadna

politika, čiji je potkontekst

negiranje crnogorskog

identiteta, zahtijeva od

svihnas da zauzmemo stav

o njoj. A to neminovno do-

vodi do toga da više nema

govora o konstituisanju

vlasti po dosadašnjemmo-

delu iz nekih opština gdje

je opozicija osvojila vlast -

rekao je Rudović za Pobje-

du.

I.K.

Povodomsmrti senatora DžonaMekejna

Otvorena

knjigažalosti u

Ambasadi SAD

PODGORICA

- Američka ambasada uPodgorici otvorila je

knjigu žalosti u čast preminulog senatoraDžonaMekejna.

-Senator Džon Mekejn, koji je preminuo prošle nedjelje, često

je govorio da nema uzvišenijeg poziva nego što je služiti cilju

višemod samog sebe. U čast senatora Mekejna, Ambasada

SAD vas poziva da se upišete u knjigu žalosti koja će biti otvo-

rena 30. i 31. avgusta od 11 do 16 sati u Ambasadi u Podgorici

- navode iz američke ambasade.

Mekejn (81) je preminuo u subotu, a bolovao je od tumora na

mozgu, koji mu je dijagnostikovan u julu 2017. godine.

U američkom Senatu zastupao je državu Arizonu u šest man-

data, a 2008. godine je bio i predsjednički kandidat Republi-

kanske stranke. Na izborima je izgubio od Baraka Obame.

R. P.

Poruka komesara za proširenje državama

kandidatima za EU

Han: Pregovori

će trajati duže

Ujedinjena Crna Gora reagovala na tvrdnje

poslanika Nikole Rakočevića

UCG: Koliko imaSrba

uVladi CrneGore

Pokretanje vojne industrije u Crnoj Gori

Bjelopoljci proizveli

oklopnovozilo „mašan“

ra. ,,Montenegro Armour gro-

up“ je ustupila probno vozilo

Ministarstvu odbrane i Mini-

starstvu unutrašnjih poslova,

takoda ćepripadniciČetevoj-

ne policije i Uprave policije

izvršiti ispitivanje tehničkih

karakteristika- saopštenoje iz

Ministarstva odbrane.

Prezentaciji su prisustvovali

načelnik Generalštaba Vojske

Crne Gore brigadni general

Dragutin Dakić i državni se-

kretar Ministarstva odbrane

SlobodanFilipovićsasaradni-

cima. Filipović se zahvalio

predstavnicima kompanije na

posvećenosti i uvažavanju su-

gestija prilikom izrade mode-

la. On je napomenuo da je po-

kretanje vojne industrije u

Crnoj Gori ozbiljan državni

projekat koji će značajnouna-

prijediti sektor odbrane.

,,Mašan“ je projektovan kao

ekonomično rješenje. Vozilo

posjeduje kompletno zavareni

čeličnitrup,kojijemontiranna

ramna četiri elastična oslonca

radi najboljeg mogućeg bali-

stičkog i konstruktivnog inte-

griteta i udobnosti.

J.Đ.

Vladimir Pavićević

IvanVujović

AleksandraVuković

Džon Mekejn

Oklopnovozilo „mašan“