Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 30. avgust 2018.

Politika

PODGORICA

-Dobijanje

samostalnog statusaopštine

Tuzi prilika jeda interes

građanabudeprimaran i da

političari i službenici rade

profesionalnoposaozakoji

suplaćeni, ocijenio je član

predsjedništvaAlbanske al-

ternativeVaselj Siništaj.

Tuzi će 1. septembra, na osno-

vu izmjena i dopuna Zakona o

teritorijalnoj organizaciji, do-

biti status samostalne opštine.

Siništaj je rekao da će status

samostalne opštine doprinije-

ti boljem funkcionisanju ser-

visa za građane i ostvarivanju

prava koja su propisana Zako-

nomo lokalnoj samoupravi, „a

obaveze opštine prema građa-

nima će biti efikasnije, neće

morati da se putuje dalje“.

- Centralizacija vlasti i držav-

ne uprave polako se vraća na

svojemjesto: otvorenjepunkt,

filijala Ministarstva unutraš-

njihposlova,ličnekarte,putne

isprave i ostala dokumentaci-

ja, registracija vozila, Biro ra-

da je otvorio kancelariju itd. -

kazaojeSiništajagencijiMina.

Kakojerekao, opštinaćeradi-

ti sve ono što je propisanoZa-

konom o lokalnoj samoupra-

vi.

- Da nijesmo bili ubijeđeni da

će to biti tako, ne bi ni tražili

onoštosuEvropskakonvenci-

ja o lokalnoj samoupravi i

UstavCrneGorezagarantova-

li - poručio je Siništaj.

Govoreći oekonomskimpara-

metrima i o tome da li opština

može da se sama finansira, Si-

ništaj je rekaoda jeGrađanska

inicijativa naručila studiju

izvodljivostiidajetojedinisu-

bjekat koji jeulagao sopstvena

sredstva za nju.

- Pokazalo se kao ubjedljivo,

nakon usvajanja budžeta op-

štine u okviru Glavnog grada

za ovu godinu, da smo i tada

bili u pravu. Naša procjena je

bilada imaoko2,5miliona, sa-

svim smo ubijeđeni da može

opstati - kazao je on.

R.P.

PODGORICA

-Ministar vanjskihposlovaCrneGoreSr-

đanDarmanovićučestvovaćenaneformalnomsastanku

ministaravanjskihposlova, koji će seodržati naredna

dvadanauBeču.

Neformalni sastanak ministara vanjskih poslova u ovom

formatuodržava se svakihšestmjeseci udržavi koja jepred-

sjedavajuća u EU. To je prilika da ministri neformalno raz-

motre važna aktuelna pitanja i kretanja unutar Unije, ali i

aktuelne teme i izazove nameđunarodnomplanu.

UčešćeministraDarmanovića naGimnih sastankubiće pri-

likazaafirmacijunapretkakoji jeCrnaGoraostvarilauobla-

sti evropskih integracija, kao i zapotvrdučvrsteopredijelje-

nosti Vlade da se nastavi i ubrza evropska integracija.

MinistarDarmanoviććeuBečugovoritiinasastankuambasa-

doraNATOzemaljapri Organizaciji za evropskubezbjednost

i saradnju (OEBS) na temu ,,Trenutna situacija i izazovi na

ZapadnomBalkanu i njena evroatlantska perspektiva“.

R.P.

Funkcioner Albanske alternative uvjeren u održivost opštine Tuzi

Siništaj: Interesgrađana

dabudeprimaran

Darmanović

saministrima

državaEUuBeču

Ministar vanjskih poslova u posjeti Austriji

Vaselj Siništaj

PODGORICA

– Vlada Nje-

mačke nije promijenila stav

o nepromjenjivosti granica

na Zapadnom Balkanu, koji

je kancelarka Merkel javno

iznijela 13. avgusta govoreći

o teritorijalnim razgraničenji-

ma, što je ponovila i u nedav-

nom razgovoru sa američkim

predsjednikom Donaldom

Trampom – odgovoreno je

Pobjedi iz Vlade Njemačke.

- Kancelarka Merkel je

ponovila da je teritorijalni

integritet država Zapadnog

Balkana uspostavljen i nepo-

vrediv. Ovo je i dalje stav

Savezne vlade. Savezna vlada

snažno podržava napore

EU da posreduje u održivim

rješenjima između Srbije i

Kosova - naglasili su iz Vlade

Njemačke.

CRNAGORA I EU

Pregovori o pristupanju

između Crne Gore i EU već su

dobro napredovali, međutim,

pozicija Savezne vlade Nje-

mačke ostaje nepromijenjena

- kandidati moraju ispuniti

sve uslove prije nego što se

pridruže EU, kazali su Pobjedi

iz Savezne vlade Njemačke.

Kancelarka Angela Merkel

nedavno je, tokom sastanka

sa premijerom Crne Gore

DuškomMarkovićem, kazala

da je Njemačka ponudila svu

moguću pomoć kada je riječ

o sprovođenju vladavine

prava i borbe protiv korup-

cije.

Na pitanje koju vrstu pomoći

Crna Gora može da očekuje

od Berlina, iz njemačke vlade

kazali su da o konkretnim

potezima više informacija

ima savezno ministarstvo

spoljnih poslova i naglasili

da su i dalje na snazi odluke

koje je prije nekoliko sedmica

potvrdio Savjet EU.

- Sveukupan napredak pre-

govora o pristupanju biće

posebno određen napretkom

u oblasti vladavine prava

- kazali su iz kabineta kance-

larke Merkel.

NEDJELJIVOST

SaveznavladaNjemačke sma-

trada je član5Vašingtonskog

ugovora temelj kolektivnog si-

stemabezbjednosti i jednaod

osnovnihvrijednosti NATO.

Na pitanje o stavu Njemačke

kada je u pitanju kolektivna

odbrana i dostignuća Crne

Gore kao najmlađe članice, iz

Vlade Angele Merkel poruču-

ju da je Član 5 vašingtonskog

sporazuma osnovni temelj

NATO.

- Ovaj princip označava jedin-

stvo i nedjeljivost bezbjed-

nosti Alijanse i njenih država

članica. Savezna Republika

Njemačka potpuno podržava

svoje obaveze prema članu 5

NATO sporazuma - zaključili

su iz njemačke vlade.

Premijer Duško Marković

nedavno je boravio u prvoj

zvaničnoj posjeti Njemačkoj

na poziv kancelarke Merkel.

Kako je saopšteno, Marković

i Merkel su razgovarali o

evropskoj perspektivi, grani-

cama na Balkanu, ali i migra-

ciji, odnosno o boljoj zaštiti

spoljnih granica.

J. ĐURIŠIĆ

Sveukupan napredak pregovora

Crne Gore o pristupanju Evropskoj

uniji biće posebno određen

napretkomu oblasti vladavine

prava - kazali su iz kabineta

kancelarkeMerkel

Nemapromjene

granicana

Zapadnom

Balkanu

EKSKLUZIVNO ZAPOBJEDU:

Vlada njemačke kancelarke AngeleMerkel o budućnosti Balkana

i evropskim integracijama Crne Gore

Član 5 vašingtonskog

sporazuma osnovni

je temelj NATO

saveza. Ovaj princip

označava jedinstvo

i nedjeljivost bezb-

jednosti Alijanse i

njenihdržava članica.

SaveznaRepublika

Njemačka potpuno

podržava svoje

obaveze prema članu

5NATO sporazuma,

rekli su iz njemačke

vlade

AngelaMerkel