Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 30. avgust 2018.

CrnomGorom

BAR

- Manifestacija ,,Spi-

čansko veče“ održaće se u

petak, u Sutomoru, na mje-

stu gdje je predviđena iz-

gradnja trga. Programće za-

početi u 19:30 časova

svečanim defileom duž su-

tomorskog šetališta, a uče-

stvovaće mažoretke iz ple-

snog studija ,,Habanera“,

članovi KUD ,,Sveti Jovan

Vladimir“ i bleh orkestar iz

Đenovića.

U tradicionalnom dijelu

programa, predstaviće se

KUD,,SvetiJovanVladimir“

sa koreografijama ,,Vrsuta“ i

,,Crna Gora“, slijedi nastup

DaniceNikić-Crnogorčević,

paklape,,Jedinstvo“.Zdrav-

ko Đuranović će otpjevati

,,SvečanupjesmuSpiča“.

U zabavnombloku, očekuje

sekoncertjedneodnajvećih

regionalnih zvijezda pop

muzike, Nine Badrić, a prije

nje će nastupiti barski rok

bend Akademia. Biće odr-

žan i etno bazar na kojemće

proizvode predstaviti pede-

setakvinara, pčelara imasli-

nara iz cijele CrneGore, ali i

umjetnici koji će izložiti ra-

zne rukotvorine sa obilježji-

ma Spiča. Na štandovima će

se takođe naći i spičanski

specijaliteti - stufada, loku-

mi,priganice,roštule,kojiće

posjetiocimoćibesplatnoda

degustiraju.

V.K.V.

NIKŠIĆ

– Domrevolucije

adaptiraće zakupci, a za

domvatrogascimabiće iz-

dvojeno 170.000eura. Sa-

glasnost za todali suodbor-

nici na jučerašnjoj sjednici.

Glavni gradski arhitekta Ne-

bojša Adžić smatra da su

iznašli najbolje rješenje odlu-

čujući da Domrevolucije daju

pod zakup na 30 godina zain-

teresovaniminvestitorima.

- Otvaramo mogućnost da

zdanjeDomarevolucijezaživi

unekojnovojfinansijskojlogi-

ci. Investitori će ulagati svoj

novac, opremati prostore, a

lokalnaupravaćeubirati sred-

stva. Dakle, od objekta u čije

privođenje namjeni je trebalo

uložiti veliki novac mi smo

došlidosituacije,saskromnim

ulaganjem, da nam se javi ne-

kolikokredibilnihprivrednika

spremnih da ožive ovaj pro-

stor - kazao jeAdžić.

VIŠE TENDERA

PredsjednikopštineVeselinGr-

bović nije krio zadovoljstvo što

su na dobromputu da riješe vi-

šedecenijskiproblemkojiimaju

sa građevinompovršine 21.738

metaraucentrugrada.

- Ovo je istorijska odluka.

Izgledalo je ponekad i nemo-

guće, ali kockice su se slagale i

sad imamonevjerovatanpriti-

sak investitora da zakupe ovaj

prostor. Neki su zainteresova-

ni za male parcele, ali ima i

onih koji žele više da ulože.

Raspisaćemo nekoliko tende-

ra, svi će morati da rade po

projektima na koje ćemo mi

davati saglasnost. Nećemo

moći svima izaći u susret, po-

gotovo ne onima koji traže

male prostore, ali siguran sam

da će uskoro ovo biti lijep po-

slovni centar, nalik podgorič-

koj Delti - kazao jeGrbović.

Odbornik Rajko Perović je u

komentarisanju, čak, otišao i

dalje nazvavši sjednicu lokal-

nogparlamentanakojoj sedo-

nosi odluka o davanju u zakup

prostoraDoma revolucije naj-

značajnijom u Nikšiću nakon

Drugog svjetskog rata.

Nikšićki odbornici juče su do-

nijeli još jednu važnu odluku,

a ona se odnosi na kupovinu

prostorija za smještaj Službe

zaštite i spašavanja.

VATROGASNI DOM

Usvojenjeprijedlogdaseogla-

som potraži poslovni prostor

površine do 500 kvadrata, što

će koštati do 170.000 eura, a

čulo se da će zahvaljujući tom

poduhvatu vatrogasci, napo-

kon, dobiti kompleks za naj-

manje tri kamiona-specijalna

vozila, neophodne prostorije

za boravak, administraciju...

OdbornikMarko Burić kazao

je da je vlast uNikšiću odavno

prepoznaladavatrogasci-spa-

siocizaslužujuadekvatnepro-

storije i smatrada su sekonač-

nostekliuslovizato,jerjeriječ

oslužbikojajeizuzetnovažna,

a njeni pripadnici u gradu

podno Trebjese imaju više od

hiljadu intervencija godišnje.

Na dnevnom redu jučerašnje

sjednice našli su se i statut op-

štine Nikšić, Detaljni urbani-

stički plan „Stara varoš – cen-

tar“, te prijedlozi odluka o

zaradama lokalnihfunkcione-

ra, službenika i namještenika.

R.PEROŠEVIĆ

PLUŽINE

–ParkprirodePiva

posjetilo jeoko35.000turista,

aodbogate i raznolikeponu-

dePlužinanajviše ihprivlači

raftingnarijeciTari kojina

posljednjih16kilometaranje-

nogtoka, koji suistovremeno i

najatraktivniji, odBrštanovi-

cedoŠćepanPolja, pružane-

zaboravno iskustvo–kazao je

zaPobjedudirektorParka

SlobodanDelić.

On dodaje da su gosti sve više

zainteresovani za krstarenje

Pivskim jezerom i vožnju kaja-

ka, zatimobilazak Pivskogma-

nastira imanastiraZagrađe, po-

tompješačke i planinarske ture

obilježenimstazamadobrojnih

planinskih vrhova, zip lajn od

1.400 metara koji je najduži u

Crnoj Gori. Prema riječimaDe-

lića, ne zaostaju ni česte posjete

turista Trnovačkom i Stabanj-

skimjezerima,vožnjedžipsafa-

ri turama poDurmitorskompr-

stenu, te jahanje konja i vožnja

bicikla.

- Posjeta je na nivou prošlogo-

dišnje, a loši vremenski uslovi

česti tokom sezone doprinijeli

su da posjećenost ne bude veća.

Struktura gostiju je raznolika,

ima ihsa svihkontinenata, s tim

što ih ima više iz evropskih ze-

malja,kaoizemaljaokruženja,a

primjetan je porast dolaska do-

maćihgostiju–kažeDelić.

Park prirode „Piva“ nalazi se na

krajnjem sjeverozapadu Crne

Gore - između državne granice

sa Bosnom i Hercegovinom i

granice Nacionalnog parka

Durmitor. Zauzima 39odsto te-

ritorijePlužina,oko33.000hek-

tara. Park predstavlja prirodnu

vezu između nacionalnih par-

kova Durmitor i Sutjeska u Bo-

sni i Hercegovini. Gostima se,

prema podacima iz Info biroa u

Plužinama, najviše dopada to

što se namalomprostorumogu

naći brojne turističke atrakcije

koje zadovoljavaju i najzahtjev-

nijegoste.Delić ističe i dasupo-

zitivno iznenađeni čistoćom

grada, a izuzetno imprija mir i

tišina, svjež vazduh, i domaća

hrana.

NajvećiproblemuPlužinamaje

nedostatakhotela.

-Imamojedanhotelkojineradi.

Riječ je o objektu ,,Piva“, koji je

priješestgodinakupilaBudvan-

ske rivijera AD, ali do danas ho-

tel nije proradio uprkos čestim

najavama kupca da će biti reno-

viran–objasnio jeDelić.

Osimtoga,premanjegovimrije-

čima, problem je i put Plužine -

ŠćepanPolje - Foča, koji prolazi

kanjonomPivskog jezera i jed-

nim dijelom se nalazi u lošem

stanju.

- Postoje najave da će taj među-

narodni put biti rekonstruisan,

nadamosedaćesetorealizovati

jer je putna infrastruktura veo-

ma značajna za razvoj turizma

–kaženaš sagovornik.

Piva je status parka prirode do-

bila 2015. godine, kada prestaje

radTurističkeorganizacijaPlu-

žine. Delić objašnjava kako je to

urađenoizekonomskihrazloga.

- Jedna od osnovnih naših dje-

latnostijestepromocijaturistič-

kihvrijednosti parkakoji zauzi-

ma 39 odsto teritorije opštine.

Tako je odlučeno da se u okviru

promocije zaštićenog područja

možepromovisatiipreostalidio

Plužina. Dakle, ukidanje turi-

stičke organizacije je rezultat

racionalizacije poslova – objaš-

njavaDelić.

I.TERZIĆ

Spičansko

veče sjutra

uSutomoru

BAR

PRIRODAIZUZETNELJEPOTE:

DetaljizParka ,,Piva“

PLUŽINE:

Direktor Parka prirode ,,Piva“ Slobodan Delić o sezoni

Turisti dolaze, bilobi ih

višedagrad imahotel

ISTORIJSKASJEDNICA:

JučeuparlamentuNikšića

NIKŠIĆ:

Odbornici dali saglasnost da se u zakup izda prostor u centru grada

Grbović: Dom

revolucijebiće

kaoDelta siti

Raspisaćemo nekoliko tendera, svi ćemorati da rade

po projektima na koje ćemomi davati saglasnost.

Nećemomoći svima izaći u susret, pogotovo ne onima

koji tražemale prostore, ali siguran samda će uskoro

ovo biti lijep poslovni centar - kazao je Veselin Grbović

Budžet opštine Nikšić, planiran na gotovo 20miliona eura,

ostvaruje se kako je predviđeno, a to su juče potvrdili i odbor-

nici jednoglasnimusvajanjem izvještaja koji analizira prvu

polovinu ove godine.

Od Ivane Ćetković iz Sekretarijata za inansije, razvoj i pre-

duzetništvo čulo se da je od januara do jula ostvareno 58,6

odsto planiranih primitaka, odnosno 11,6miliona eura. Saop-

šteno je da i da je lani taj procenat biomanji (52 odsto), te da

su ukupni prihodi povećani za oko 100.000 eura. Od ukupnih

prihoda na tekuće izdatke odnosi se 5,5 miliona eura, a na

donacije i transfere 3,3 miliona. Rashodi su do juna bili 45,6

odsto planiranih, a lani svega 27 odsto, pa je tri puta više

novca otišlo u drugoj polovini godine, jer tada su, po završet-

ku građevinske sezone, stigli računi na naplatu.

- Suština je da se kasa puni planiranomdinamikom, da se

posebna pažnja posvećuje otplati dugoročnih dugova i da su

ona sve manja. Budžet je očigledno dobro planiran i ostvarljiv

i vjerujemo da, kao i prošle godine, neće biti rebalansa - rekla

je Ćetković.

Realizacijabudžetapoplanu

OdbornikRajko

Perović ocijenio je

da je sjednica par-

lamenta na kojoj

se donosi odluka

odavanjuu zakup

prostoraDoma rev-

olucije najznačajnija

uNikšićunakonDru-

gog svjetskog rata

Prije šest godina hotel ,,Piva“ kupila je

Budvanska rivijera AD, ali do danas nije

proradio uprkos čestimnajavama kupca da

će biti renoviran. Problem je i put Plužine

-Šćepan Polje - Foča, čiji je jedan dio u vrlo

lošemstanju – kaže Slobodan Delić

TURISTI IMAJUŠTODAVIDE:

Pivskojezero