Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 30. avgust 2018.

Hronika

PODGORICA

-Carinici su tokomprethodna tri danana

Dračenovcuotkrili neprijavljenurobu.

Kako je saopštila Uprava carina, 26. avgusta su tokom kontrole

autobusanaulazuuzemljupronašlineprijavljenipolovnimotor

,,citroen“.

Dan kasnije, kontrolomautobusa koji saobraća na relaciji Novi

Sad – Berane pronađeno je 178 komada naočara za sunce koje

nijesuprijavljene carinicima.

Usaopštenjusenavodidaje28.avgustauautobusukojisaobraća

na relaciji Niš – Herceg Novi pronađeno 55 litara alkoholnog

pića.

U sva tri slučaja neprijavljena roba je oduzeta, a odgovornim li-

cima su izdati prekršajni nalozi.

C.H.

Zaplijenjeni alkohol

PODGORICA

–Ministarstvo

unutrašnjihposlovapokrenu-

lo jedisciplinskipostupak

protivpolicajcaV.P. jer jeto-

komracijeulokalu ,,Cepelin“

vrijeđaokolege.

Kako se navodi u saopštenju

MUP-a, on se oko 2.20 časova u

Njegoševoj ulici u Podgorici, u

ugostiteljskom objektu, van

službe, ponašao suprotno Ko-

deksupolicijske etike tako što je

omalovažavao i vrijeđao policij-

skeslužbenikeT.M,M.Z,S.L,K.

V.iJ.L.kojisusprovodilislužbe-

nuradnju.

PojašnjenojedajepolicajacS.L.

prišao stolu za kojim je V. P. sje-

dio zajedno sa I. A. i I. N. i izdao

naređenje da se upute prema

izlazu, na što je V. P. rekao „ja

samkolega“. I.N.iI.A.sukazali:

„Vi sjedite, ne morate da izlazi-

te“, dok je policajac zahtijevao

od njega da se legitimiše, na šta

mu je V. P. odgovorio da nema

potrebe i da nikada sa sobomne

nosi službenu legitimaciju.

-ZatimM.Z.izdajenaređenjeV.

P.iI.A.iI.N.dasemorajuuputi-

tipremaizlazukakobiseobavila

službena radnja. Tada mu V. P.

govori:,,Onisusamnominemo-

rajudaizađu,ovojebezobrazluk

šta radite“. Nakon toga M. Z.

upozoravaV. P. da, ukoliko se ne

upute ka izlazu, na taj način

ometaju policijske službenike u

izvršenju službene radnje te da

će u protivnombiti privedeni u

službeneprostorijeCBPodgori-

ca, isti su se oglušili o izdato na-

ređenje, nijesu krenuli prema

izlazu–navodi seusaopštenju.

Usaopštenjusenavodidanakon

privođenja I.A. i I.N. uslužbene

prostorije, ispred zgradeCentra

bezbjednosti Podgorica u Ulici

SvetozaraMarkovića,došaojeV.

P. i obratio se policajcima Inter-

ventnejediniceuvredljivimrije-

čima.

- Nakon više upozorenja od de-

žurnog starješine R. M. da se ne

može tako ponašati, isti se oglu-

šuje i omalovažava policijske

službenike, čime je počinio težu

povredu službene dužnosti Za-

kona o unutrašnjimposlovima –

zaključuje seusaopštenju.

C.H.

njimkoličinama za iznose od

10 i 20 eura.

Osim učešća u preprodaji

droge, zadatak Lazara Raiče-

vića bio je, prema navodima

iz istrage, skrivanjepredmeta

krivičnih djela, obezbjeđiva-

nje vozila koja su korištena u

krivičnim djelima, nabavka i

skladištenje oružja za potre-

be kriminalne organizacije.

KRIPTOVANI TELEFONI

U naredbi je opisana i uloga

okrivljenog Radoša Popovića

koji je, kako se navodi, osim

nabavke, skladištenja, pre-

prodaje droge i oružja, bio

„zaduženza izviđanjeterena,

razbojništva i utjerivanje du-

gova“.

Prema rezultatima iz istrage,

Balša Todorović i Marko Rn-

ković imali su zadatak da na-

bavljaju i dostavljaju kripto-

vane telefona članovima

kriminalne organizacije.

Osim toga, kao i ostali uhap-

šeni njihov zadatak je bio na-

bavka, skladištenje i prepro-

daja oružja i droge.

-Rnković je, osimtoga, treba-

lo da obezbjeđuje smještaj za

osobe koje bi kriminalna or-

ganizacija otimala, ali i da se

bavi iznudom novca. Njegov

zadatakjebioiizviđanjetere-

na neposredno prije krivič-

nih djela, da uz upotrebu na-

silja utjeruje dugove od

dužnika. Rnković je po uput-

stvu Janka Vukadinovića 16.

jula otputovao u Hrvatsku

gdje se susreo saM. L. ponu-

divši mu 40 kilograma droge

na prodaju. Nakonpregovora

Rnković se vratio u Crnu Go-

ru gdje je došao i M. L. ali do

kupoprodaje nije došlo zbog

neraščišćenihodnosa–pišeu

naredbi.

I osumnjičeni Aleksandar

Dropo je, kako se navodi, tre-

balo da proda 30 kilograma

marihuaneM. L.

Dropo je po nalogu kriminal-

ne organizacije, osim nabav-

ke i preprodaje droge, u ino-

stranstvu imao obavezu i da

obezbjeđuje smještaj osoba-

ma bliskimkriminalnoj orga-

nizaciji kojoj pripada.

Za nabavku oružja, njegovo

skladištenje, transport i pro-

daju bili su zaduženi Željko

Đukić i DragoVukčević.

Istražitelji tvrde da su nakon

četvoromjesečne akcije pri-

kupili dovoljno dokaza da

kriminalna grupa hapšenjem

jednog njenog dijela, nakon

ubistva Šakovića i Jovanovi-

ća, nije prestala da postoji,

već naprotiv, da planira nova

teška djela.

- Do sada prikupljeni dokazi

- mjere tajnog nadzora i do-

kazi pribavljeni pretresom

prostorijaosumnjičenihuka-

zuju na postojanje osnovanje

sumnje da su okrivljeni izvr-

šili krivičnadjelastavljena im

na teret - navodi u proširenoj

naredbi za istragu.

B.R.

dgorici

ove

rugi

ice

BAR

–Eksplozivnanaprava,

velikerazornemoći, koja je

nađenanakolovozuustro-

gomcentruBaradeaktivirana

je jučeoko16.40sati.

Naprava je najvjerovatnije bila

postavljena na vozilu i tokom

vožnje ispala je na ulicu kod ra-

skrsniceTri kule.

Portparol Osnovnog državnog

tužilaštvauBaruRadovanĐuri-

šićsaopštiojezaPobjedudajeiz

Centrabezbjednosti Baru14.50

satiobaviještendasudobiliano-

nimnuprijavuda jenaulici pro-

nađen predmet obmotan selo-

tejpom za koji postoje indicije

da je ispao iznekog automobila.

Naprava je deaktivirana nakon

skorodva sata.

Iz Uprave policije juče su se

oglasili saopštenjem u kojem

navodeda su spriječili još jednu

planiranu likvidaciju i da će u

narednimdanima istrage raditi

na identifikovanju osobe koja je

nabavila eksplozivnu napravu i

kojetrebalodabudepotencijal-

nameta.

Barski inspektori su oko 14.50

sati obaviješteni da se na Bule-

varu nalazi crna plastična kesa

iz koje vire žice, te da se sumnja

da je riječoeksplozivnoj napra-

vi.

- Službenici Centra bezbjedno-

sti Bar su odmah po obavješte-

nju izašli na licemjesta. Izvrše-

na je evakuacija građana, a

saobraćaj je usmjeren na druge

alternativne pravce. Pozvana je

Grupa za antiterorističke pre-

glede - timza protivdiverzionu

zaštitu radi bezbjednog izuzi-

manja navedenog predmeta. O

svemu je obaviješten nadležni

tužilac–navodi seusaopštenju.

Grupa za antiterorističke pre-

glede utvrdila je da se radi o im-

provizovanoj eksplozivnoj na-

pravi koju su deaktivirali i

bezbjedno izuzeli.

Eksplozivna naprava imala je

oko pola kilograma eksploziva,

a bila je namijenjena za izvrše-

nje teškog krivičnog djela. Na-

prava je trebaloda bude postav-

ljena uz pomoć magneta i

aktiviranadaljinskim.

Izuzeti tragovi biće upućeni u

Forenzički centar radi vještače-

nja.

-Kriminalistička obrada je u to-

ku, a usmjerena je na rasvjetlja-

vanje svih okolnosti događaja,

identifikovanje osoba koje su

izradile i posjedovale improvi-

zovanu eksplozivnu napravu u

namjeri da je upotrijebe, kao i

osobe na čiju štetu je planirano

izvršenje teškog krivičnog djela

–navodi seusaopštenju.

Iz policije podsjećaju da je od

početka ove godine preventiv-

nimaktivnostima spriječeno20

likvidacija. Od 12 ubistava koja

su počinjena od početka 2018.

godine do sada je rasvijetljeno

osam, dok je od22ubistva upo-

kušaju u istomperiodu do sada

riješeno18.

Zaključuju da će borba protiv

organizovanog kriminala u na-

rednom periodu biti još jača i

intenzivnija.

V.K.V.

PODGORICA

–Ispitivanje

zaštićenogsvjedokakodnog

imenaJadrankoJonski, u

istraziprotivgrupeNikšićani-

naRankaRadulovića, juče jeu

podgoričkomVišemsuduod-

gođenonaneodređeno jerni-

jesubili ispunjeniprocesni

uslovi -potvrdio jezaPobjedu

jedanodbranilacaokrivlje-

nih, advokatRatkoPantović.

Specijalno tužilaštvo Radulovi-

ćevu grupu tereti za planiranje

više likvidacija, učešće u ubi-

stvima, ali i za reketiranje, zele-

našenje,nekebombaškenapade

i pokušajeubistva.

Kako je advokat Pantović poja-

snio, braniocima okrivljenih ju-

če je uručeno rješenje kojim se

odbijanjihovzahtjevzaizuzeće

specijalne tužiteljke Stojanke

Radović.

- Sobziromda rješenjenijepra-

vosnažno i da branioci na njega

mogu uložiti žalbu vrhovnom

državnom tužiocu u roku od tri

dana, saslušanje svjedoka sa-

radnikaodgođeno jenaneodre-

đenovrijeme–pojasniojeadvo-

katPantović.

On jepodsjetioda je izuzeće tu-

žiteljke Radović traženo jer u

dosadašnjem toku postupka

braniocima okrivljenih nije

uručila ni jedan dokaz koji pot-

krepljuje iskaz svjedoka sarad-

nika, a što jenjenaobaveza.

-Zajedničkistavodbraneokriv-

ljenih je da se sa saslušavanjem

svjedoka saradnika neće poči-

njati dok se braniocima ne do-

stave spisi predmeta u ovom

slučaju. Bezupoznavanja sado-

kazima koji su u posjedu Tuži-

laštva, saslušanje svjedoka sa-

radnikajebesmislenoiodbranu

okrivljenih stavlja u neravno-

pravan položaj, odnosno advo-

katima se ne dozvoljava da rade

svoj posao – kazao je advokat

Pantović.

Na čelu tri grupe koje su formi-

rane prije godinu, prema stavu

Tužilaštva, bili su Nikšićanin

Ranko Radulović, Kotoranin

IgorVukotićialbanskidržavlja-

ninErogenBrajović.

Uloga Radulovića, prema nala-

zima iz istrage, bila je da sa umi-

šljajem podstakne članove kri-

minalne organizacije, na čijem

jebiočelu,dapočineovaubistva.

Na spisku osumnjičenih, osim

Radulovića, Brajovića i Vukoti-

ća suRadošPetrušić, StefanRa-

dulović (22), Luka Radulović

(24), Ratko Martinović (38),

Darko Vicković (38), Nikola

Mandić (20), državljani Bosne i

Hercegovine Nenad Lubura

(52), Radoje Preradović (54),

MiladinDedović.

NaredbomsuobuhvaćeniiZlat-

koMatanović iz Skadra i Nikši-

ćaninStefanPerović.Naredbom

jeobuhvaćeniKotoraninNikola

Mršić, kojem se na teret stavlja

da jebiodiokriminalnegrupe.

Policija traga i za Vukotićem i

albanskimdržavljaninomEro-

genomBrajovićem,doksuosta-

li članovi ove grupe u pritvoru.

Na teret imsestavljavišekrivič-

nihdjela,međukojimaiplanira-

nje likvidacija glavnog specijal-

nog tužioca Milivoja Katnića i

funkcionera iz bezbjednosnih

službi.

B.R.

Prilikomhapšenja deve-

točlane grupe, pretresom

objekata koje su koristili,

policija je pronašla drogu

i oružje.

Pronađeno je 49 grama

heroina, 551 grammari-

huane, 290 tableta eksta-

zija, 210 grama druge sin-

tetičke droge, 960 grama

supstance za proizvodnju

opojnih droga, tri vage.

Pretresom su pronađene

i tri puške, dva pištolja

sa izbrisanim serijskim

brojevima, 128 komada

municije za automat-

sku pušku, 25 komada

pištoljske municije, okvir

za automatsku pušku,

eksploziv sa sporogore-

ćim štapinom, tri detona-

torske kapisle, 475 eura

za koje se osnovano sum-

nja da potiču od prodaje

droge i silikonskumasku.

Nađeni

heroin,

marihuana,

oružje...

BAR:

Deaktivirana eksplozivna naprava koja je pronađena na ulici

Istražitelji tragajuzaosobom

koja jeplanirala likvidaciju

Saprivođenja jednogodosumnjičenih

Odbijen zahtjev odbrane za izuzeće tužiteljke Radović, advokati najavili žalbu

Saslušanje

Jonskog

ponovo

odgođeno

ARHIVAPOBJEDE

Pokrenut disciplinski postupak protiv službenikaMUP-a

Policajacvrijeđaokolege tokomracije

Oduzetenaočare i

alkoholnapića

Sauviđaja

JEDRO