Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 30. avgust 2018.

Hronika

BIJELOPOLJE

–Policija jeuutorakvečena graničnompre-

lazuŽeljeznička stanicaBijeloPoljeprilikomizlaska izCr-

neGoreuhapsilaK. V. (26) izVrbasa, kodkojeg supronašli

višeodkilogramskanka.

Kako je saopštila Uprava policije, provjeravali su putnike ume-

đunarodnomvozu koji saobraća na relaciji Bar – Beograd i pre-

tresom pronašli veće pvc pakovanje u kojem se nalazilo 1.054

grama skanka, koje je osumnjičeni krioukoferu.

K. V. je nakon pronalaska droge uhapšen, a o događaju je obavi-

ješten tužilac uVišemdržavnomtužilaštvuuBijelomPolju.

Osumnjičeni K. V. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu

zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena

proizvodnja, držanje i stavljanje upromet opojnihdroga.

Skank će biti poslat uForenzički centar zbog vještačenja.

M.L.

ILUSTRACIJA

BIJELO POLJE:

U vozu pronađena droga

Carinici spriječili nelegalni ulazak u zemlju

BERANE:

Pretresene tri lokacije i pronađeno oružje

Srpski državljanin

pokušaoda

prokrijumčari skank

DvaSirijcapronađena

ukamionus kafom

Privedenaosobakoja

jepotraživana zbog

izdržavanjakazne

PODGORICA

–Carinici su juče spriječili dvadržavljanina

Sirijedanelegalnouđuuzemlju.

Kako je saopštilaUprava policije, oni su kontrolisali vozilo pod-

goričkihregistarskihoznakakojimjedopremljenakafaizGrčke.

Tomprilikom otkrivena su dva lica - sirijska državljanina koja

su se skrivala u vozilu među džakovima sa kafom i spriječen je

njihov pokušaj nelegalnog ulaska u zemlju.

Lica su predata službenicimaUprave policije radi daljeg postu-

panja.

C.H.

BERANE

–Policija jeuBeranamapretresla tri lokacije i

oduzelaoružje imunicijuu ilegalnomposjedu.

Kako su saopštili, protiv dvije osobe supodnijete krivične prija-

ve zbog postojanja osnovane sumnje da su počinile krivično

djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Iz

policije navode da je privedena osoba koja je potraživana radi

izdržavanja kazne zatvora.

- Policija je pretresla kuću koju koristi A. V. (21) iz Berana i pro-

našla lovačku pušku „ruska“ kalibra 16 milimetara u ilegalnom

posjedu, 18 patrona lovačke municije kalibra 16milimetara i 35

komadamunicije različitogkalibra. PretresomstanaD. P. (47) iz

Berana pronađena je lovačka puška kalibra 16milimetara u ile-

galnomposjedu–navodi se u saopštenju.

O događaju je obaviješten tužilac u Osnovnomdržavnom tuži-

laštvuuBeranama kojemćeA. V. i D. P. biti privedeni zbog sum-

nje da su počinili krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija.

U saopštenju se navodi i da su beranski policajci juče pretresli

kućukojukoristi Đ. O. i na toj lokaciji pronašli Ž. O. (28) izBera-

na.

- Ž. O. je potraživanponaredbi Osnovnog suda uBeranama radi

izdržavanja zatvorske kazne – saopšteno je iz policije.

M.L.

Oduzetooružje

SretkoKalinić

PODGORICA

–Svi članovi

grupekoji sunedavno

uhapšeni uPodgorici, u

istrazi ubistvaMarkaŠako-

vića i slučajne žrtveRadivo-

jaJovanovića, imali su jasne

uloge i zadatke, a cilj orga-

nizacijebile suotmice, raz-

bojništva imeđunarodni

švercnarkotika– to suneka

odkrivičnihdjelakoja su

planirali - navodi seuproši-

renoj naredbi za istragu, u

koju jePobjeda imalauvid.

U aktu Tužilaštva navodi se

da je grupa planirala „zastra-

šivanje,odnosnokrivičnadje-

la protiv života i tijela, nano-

šenje tjelesnih povreda

osobama koje su u sukobu sa

kriminalnom organizacijom,

bombaške napade i paljenje

vozila“.

Ova organizacija, prema sta-

vu istražitelja, planirala je iz-

vršenje ubistava, ali se ne na-

vode imena potencijalnih

meta.

Zbog sumnje da su povezani

sa dvostrukimubistvomrani-

je suuhapšeni braćaPredrag i

Janko Vukadinović, dok poli-

cija tragazaMarkomJovano-

vićemkoji je, kako se sumnja,

direktni izvršilac likvidacije

Šakovića i Jovanovića.

DETALJI

Premaproširenojnaredbi, to-

kom 2017. godine na teritoriji

CrneGoreosumnjičeniMiloš

Božović,ĐurađLončar,Smail

Lekić, Arnel Mandić, Radoš

Popović, Lazar Raičević, Bal-

ša Todorović, Željko Đukić,

Aleksandar Dropo, Marko

Rnković, Drago Vukčević i

maloljetni A. D. su prihvatili

članstvo u kriminalnoj orga-

nizaciji koju je formirala, ka-

ko navode iz tužilaštva, za sa-

da neidentifikovana osoba.

Iz Tužilaštva navode da je

grupa stvorena radi sticanja

nezakonite dobiti i moći kroz

izvršenja krivičnih djela za

koja sepozakonumože izreći

kaznazatvoraodčetirigodine

ili teža kazna.

Svaki člankriminalne organi-

zacije je, kako tvrde iz Tuži-

laštva, imao unaprijed odre-

đen zada t ak i ul ogu , a

djelovanje je planirano na

duže vrijeme uz primjenu

tačno određenih pravila unu-

trašnje kontrole i discipline.

Božović i Lekić su, kako tvrde

izTužilaštva,imalizadatakda

postupajuponalozimaiuput-

stvima ostalih članova krimi-

nalne organizacije, učestvuju

uskrivanju,prevozuičuvanju

vatrenog oružja i municije.

Obaveza im je, prema sum-

njama istražitelja, bila i da

prodaju oružje, preuzimaju

novac od prodaje i prenose

poruke između članova orga-

nizacije.

IzTužilaštvanavodeda jeBo-

žović u martu ove godine od

Janka Vukadinovića nabavio

četiri puške - dvije lovačke i

dva karabina.

Uloga Đurađa Lončara bila je

da nabavi benzin, zatimda sa

ostalim članovima izvršava

krivična djela, potomda kori-

sti stanove koje su koristile i

druge osobe iz kriminalne or-

ganizacije, a koje potražuju

crnogorski državni organi.

Zadatak Arnela Mandića,

prema naredbi iz istrage, bio

jedaponalogučlanovakrimi-

nalne organizacije obezbje-

đuje prostor ukojemje treba-

loda se skladišti oružje, droga

i hemijske supstance namije-

njene za proizvodnju droga.

Njegova obaveza, kako se

osnovano sumnja, bila je i

prodaja droge, oružja i preu-

zimanje novca odprodaje.

-Mandić je bio dužan da pre-

nosi poruke između članova

ove kriminalne grupe, ali i da

samostalnovršikrivičnadjela

–navedeno je unaredbi.

Mandić je, prema tvrdnjama

Tužilaštva, od kraja juna do

hapšenja po prethodnomdo-

govoru sa Raičevićem naba-

vio10kilogramadroge i smje-

stio je u iznajmljenom stanu,

odakle su je prodavali u ma-

DETALJI IZ NAREDBE:

Uloge devetočlane grupe koja je uhapšena u P

Jedni utjerivali du

i nabavljali oružje,

bili zaduženi zaot

PODGORICA

– Istragapro-

tivSretkaKalinića, koji se

tereti da je 11. avgusta 2008.

godineubioGoranaPejovića

uBudvi, još nijeokončana,

saopšteno jePobjedi izVišeg

državnog tužilaštva.

- U predmetu formiranom

protivS.K.zbogkrivičnogdje-

laubistvona štetuG. P. još uvi-

jek nije podignuta optužnica i

istraga je u toku – navodi se u

odgovoru dostavljenom Po-

bjedi.

Iako je ubistvo Pejovića pri-

znaopredhrvatskimistražite-

ljima nakon što je uhapšen u

Zagrebu juna 2010. godine,

Kalinić se na listi osumnjiče-

nih za ovo ubistvo našao tek u

januaru 2016. godine kada je

crnogorska policija obezbije-

dila nepobitne dokaze. Istra-

gomjeutvrđeno i da jePejović

ubijen greškom u bašti kafića

,,Palma“ i da je prava meta bio

Budvanin Ivan Delić, koji je

sjediouneposrednoj blizini.

- Zbog sličnosti sa gardero-

bompokojnogPejovića, te po-

zicije sjedjenja i pogrešnog

navođenja logistike, Kalinić je

zamijeniometu–saopšteno je

iz policije nakon podnošenja

krivične prijave protiv Kalini-

ća.

Pošto je prišao stolu za kojim

je sjedio Pejović, ubica je ka-

zao: „Ovo ti je pozdrav iz Beo-

grada“.

Poslije izrečene poruke ma-

skirani, bradati muškarac

srednjih godina, obučen u ka-

riranukošulju,dugecrnekose,

sa slamenim šeširom na glavi

prema Pejoviću i tri prijatelja

koji su sjedjeli sa njim ispalio

je 11metaka.

Iako je neposredno poslije

ubistva policija bila u posjedu

podataka koji su ukazivali da

je likvidator Kalinić, za njego-

vo procesuiranje je neophod-

no bilo obezbijediti odgovara-

jući nivodokaza.

Urađena su određena vješta-

čenja u zemlji i inostranstvu i

inicirane druge aktivnosti

kroz proces međunarodne

pravne pomoći i međunarod-

ne policijske saradnje, priku-

pljena su obavještenja od ve-

ćeg broja građana, provjere

kretanja određenog broja be-

zbjednosno interesantnih

osoba, a po naredbi suda izu-

zeti su i analizirani video ma-

terijali i telekomunikacioni

saobraćaj.

Sretko Kalinić je za učešće u

atentatu na premijera Srbije

Zorana Đinđića presudom

Okružnog suda u Beogradu

osuđenna35godinazatvora, a

ta presuda je kasnije ublažena

na 30godina.

M.L.

Oružjekoje jeoduzetouakciji

Tužilaštvo još nije podiglo optužnicu protiv okrivljenog za ubistvo Gorana Pejovića u Budvi

Kalinić skoro tri

godinepod istragom