Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 29. avgust 2018.

Društvo

PODGORICA

-Državno tu-

žilaštvoocijenilo jedanema

osnova zapokretanjekrivič-

nogpostupka za eksploziju

koja sekrajemjanuaradogo-

dilau fabrici „Tara“uMoj-

kovcu, ukojoj supoginuli

radnici RadovanČobeljić i

MaksimVujičić.

Kako je saopšteno iz Tužilaš-

tva, iz nalaza i mišljenja nacio-

nalnog kriminalističko-tehnič-

kog centra Beograd proizilazi

da je vještačenjemutvrđeno da

je29.januaraoko8.39satidošlo

do eksplozije i požara u fabrici.

Eksplozija i požar, kako su pre-

cizirali, dogodili suseupogonu

,,velikapresa“ukomese togda-

na na hidrauličnoj presi preso-

vala smjesa koja ulazi u sastav

pirotehničkog kvadra za IC

mamce. Vještak je, kako doda-

ju, dao mišljenje da je do ek-

splozije došlo kada je radnik

fabrike Čobeljić preko pret-

hodno postavljenog tiskača,

sastavljaopomoćni alat.

-Tomprilikom,najvjerovatnije

usljed udara, trenja ili pritiska,

došlo je do pretvaranja meha-

ničke energije u toplotnu ener-

giju, koja je tako oslobođena

upalila crni barut, a potom i

MTF smjesu, u alatu koji je bio

postavljen na kolicima hidrau-

ličneprese–saopštenojeizTu-

žilaštva.

Čobeljić i Vujičić suueksplozi-

ji zadobili teškepovrede, odno-

snoopekotinekoje suzahvatile

stopostotnu površinu njihovog

tijela. Hitno su avionom tran-

sportovani u Beograd, na Voj-

no-medicinsku akademiju,

gdje su, nažalost, podlegli po-

vredama.

Ovo ječetvrtaeksploziji koja se

u fabrici ,,Tara“ dogodila od

2014. godine. Prva je bila u fe-

bruaru 2014. godine, u kojoj je

povrijeđena jedna osoba, a u

oktobru,istegodine,došlojedo

nove eksplozije kada je šestoro

radnika bilo povrijeđeno. U ju-

lu2015. godine jedna radnica je

poginula, a sedam njih je bilo

povrijeđeno u eksploziji u po-

gonumontaže.

Stambena zadruga ,,Zdravstvo“ za šest godina podijelila više od 300 stanova

Pavićević jedvačeka

daganekozamijeni

Odlučili smo da od ove godine komisija bude jedinstvena za sve projekte

u Crnoj Gori i ona sada ima pet članova, dva su člana jednog sindikata, dva

drugog i jedan predstavnikMinistarstva zdravlja. Oni donose rang listu o

čemu se izjašnjava Upravni odbor – objašnjava Vladimir Pavićević

PODGORICA

–Stambena

zadruga ,,Zdravstvo“po-

dijelila jeod2012, kada su

osnovani, 322 stambene

jedinice širomCrneGore,

dokza 15 stanovauNikši-

ćunema interesovanja–

kazao je zaPobjeduv. d.

direktor oveorganizacije

VladimirPavićević, koji

ističe i da jedva čekakon-

kurs kada će ga zamijeniti

nekodrugi.

U Podgorici su podijelili

204 stana, od toga 40 za

doktore. Cijena stanova je

od650do670eurapometru

kvadratnom.

POČETAK

DvijezgradeuNikšićusa70

stanova su skoro završene,

ali za njih nema interesova-

nja kaouPodgorici.

- UPodgorici se gradi stam-

beni objekat sa 97 stanova i

nadamosedaćedofebruara

sljedećegodinebitizavršen.

Problemje što jenakonkur-

su „ispod crte“ ostalo više

od100radnika-kazao jePa-

vićević napominjući da su

prijeosammjesecipodnijeli

Što se tiče gradova na sjeveru države, Pavićević ističe da

uspostavljaju kontakte sa lokalnim samoupravama, međutim

nemaju još nijednu odobrenu lokaciju.

- Tržišna vrijednost stana na sjeveru je znatno niža nego što

je u Podgorici. Tamo je cijena novogradnje nešto više od 800

eura, a polovni stanovi su i jeftiniji, pa se postavlja pitanje šta to

njima Stambena zadruga može da pruži – ističe Pavićević koji

dodaje da planiraju da subvencionišu tu cijenu kako bi radnici i

na sjeveru dobili povoljnosti pri kupovini stanova.

Sjeverdržave

Sa Ministarstvom zdravlja prije dvije godine

dogovoreno je da zadruzi uplaćuju godišnje

400.000 eura, ali je, kaže Vladimir Pavićević,

to i dalje mnogomanje nogo što država upla-

ćuje prosvjetarima.

- Teško je da se shvati zašto se Stambenoj zadru-

zi prosvjete uplaćuje 600.000 iako ona postoji

već više od 15 godina. Oni kažu da je razlog to

što ima 11.000 prosvjetnih, a zdravstvenih radni-

ka nešto više 8.000 – navodi Pavićević.

Dobijajumanjenovcaodprosvjetara

Medicinski radnici u Nikšiću

nijesu zainteresovani za

stanove i čak ih je 15 ostalo

neraspodijeljeno, a došlo je

vrijeme da se troškovi plate

izvođaču.

- Kontaktirali smo opštinu

Nikšić, Stambenu zadrugu

prosvjete, Sindikat kulture i

ponudili stambene jedinice.

Iz opštine su namodgovo-

rili da nijesu zainteresovani.

Na kraju ćemomorati da

prodamo nekomdrugom –

kaže Pavićević.

Višak

stanova

uNikšiću

moraćeda

prodaju

Vladimir Pavićević

zahtjev i lokalnoj upravi i Mi-

nistarstvu održivog razvoja za

odobrenje nove lokacije za

zgradu, ali jošnijesudobili od-

govor.

Naš sagovornik ističe i da ima-

ju zahtjeve od članstva za

adaptaciju stanova, ali da do

sada nijesu bili u mogućnosti

da dajukredite.

- Ove godine smo izmijenili

pravilnik i formirana je komi-

sija, tako da ćemo početi da

dajemo stambene kredite. Na-

damo se da će to funkcionisati

uspješno–dodao jePavićević.

Zadruga se finansira od člana-

rine koja je dva odsto neto za-

rade.Uslovdanekodobijestan

je da bude član zadruge.

NESOLIDARNOST

- Imamo problem i da kad za-

drugar ostvari svoje pravo

iščlani se izzadruge.Ljudi gle-

daju svoj lični, a ne opšti inte-

res.Sadaplaćačlanarinunešto

više od 400 članova - kazao je

Pavićević.

On ističeda je rang lista za sta-

nove transparentna i da svaki

član koji je konkurisao može

da izračuna poene. Rang listu

objavljuju na sajtu sindikata

Kliničkog centra.

-Svakegodinemijenjamopra-

vilnik kada uočimo neke ne-

pravilnosti, odnosno nedo-

voljno definisane stvari

pokušavamodadefinišemodo

kraja.Nadamosedautomeus-

pijevamo. Na skupštini Stam-

bene zadruge usvojen je novi

pravilnik gjde je dato dosta in-

gerencija komisiji koja ima

ovlašćenja da posjeti svakog

kandidata po konkursu umje-

stu boravka i da se uvjeri u

stvarnu stambenu situaciju –

ističePavićević.

Kaže da opštine od njih traže

mnogo. Kada završe zgradu,

morajudaplate i priključkena

atmosfersku i fekalnu kanali-

zaciju, kao i priključakza stru-

ju što su, kako ističe, znatna fi-

nansijska sredstva.

-Samosmoprvuzgradukredi-

tirali, jer je to bio uslov da za-

druga počne da funkcioniše.

Sada, ako ste zadrugar i kupili

ste stan od 50 kvadrata cijena

je nešto više od 34.000 eura,

dajete avans od 20 odsto.Mje-

sec dana prije završetka mi je

upišemo u katastar i zadrugar

ode u banku gdje dogovori

kredit za ostatak sredstava po

kamatiod4,3odsto–objašnja-

vaPavićević.

Funkcionisanje zadruge kon-

trolišeUpravniodborkojibro-

ji devet članova i to po četiri iz

oba sindikata i jedan iz Mini-

starstva zdravlja.

- Odlučili smo da od ove godi-

ne komisija bude jedinstvena

za sve projekte u Crnoj Gori i

ona sada ima pet članova, dva

su člana jednog sindikata, dva

drugog i jedan predstavnik

Ministarstva zdravlja. Oni do-

noserang listuočemuse izjaš-

njava Upravni odbor – objaš-

njavaPavićević.

PRAVILNIK

Naš sagovornik je kategori-

čan da nijesu istinite priče da

se stanovi daju bez kriteriju-

ma.Objašnjavadasunaskup-

štini usvojili pravilnik da

Upravni odbormože da dodi-

jeli određen broj stanova, ali

ne više od 15 odsto od uku-

pnog broja za Ministarsvo

zdravlja, Sindikat zdravstva i

Samostalni sindikat zdrav-

stva.

-Upravniodborodučujeopri-

jedlozima. Na posljednjoj

skupštini smo pitali da li je taj

stav problematičan i svi su re-

kli danije.Taj stavomogućava

zadruzi da bude humana. Ne-

kome ko je socijalni slučaj i

komeopštinačakdaučešćeda

mu dodijeli stan. Članovi sin-

dikata imajuprednostustartu

sa 10bodova više –kaže on.

Ističe kako jedva čeka da ga

neko zamijeni na funkciji

direktora zadruge.

- Ja sam više od pet godina

v.d. Nemam namjeru i nije

mi na kraj pameti da se

ovim bavim. Ova funkcija

mi je dodijeljena silompri-

lika. Do sada je neuspješno

raspisanonekolikokonkur-

sa. Nadam da će na novom

konkursu u septembru biti

izabrannekodamezamije-

ni – zaključio jePavićević.

N. KOVAČEVIĆ

Tužilaštvo zatvorilo slučaj eksplozije umojkovačkoj fabrici „Tara“ u kojoj su stradala dvojica radnika

Nemaosnovazakrivični postupak

Eksplozija koja se dogodila u januaru četvrta je u fabrici

,,Tara“ od 2014. Te godine dogodile su se dvije eksplozije,

u prvoj je povrijeđena jedna osoba, a u drugoj šest. U julu

2015. godine jedna radnica je poginula, a sedamnjih je

bilo povrijeđeno u eksploziji u pogonumontaže

Jedan od radnika u fabrici Po-

bjedi je nakon eksplozije u ja-

nuaru ispričao da su čuli ek-

sploziju i istrčali vani.

- Kad smo izašli vidjeli smo ne-

što što se ni uhoror filmune vi-

đa. Jedan od njih nekako je us-

pioda izađe izobjekta.Gorio je.

Čovječe, to je nevjerovatno! On

gori.Mimupričamoda se valja

po livadi da ugasi vatru. Skida-

mo jakne, sve što imamo, poku-

šavamodaugasimo, ali jegorje-

lo. Čak i kad smo ga podigli sa

zemlje gorjela je trava na kojoj

je takozapaljen ležao. Ne znam

šta se dogodilo. Ne daj dobri

Bože da se ovo još nekom desi.

Ljudi moji, pa vi ne znate šta je

to – čovjek gori, a vi ništa ne

možete – potrešeno nam je

ispričao tada radnik „Tare“.

FabrikomuMojkovcu upravlja

kompanija „Tara Aerospace

naddefenceproducts“, aoko12

procenata preduzeća je u dr-

žavnomvlasništvu.

N.Đ.

Eksplozijau fabrici „Tara“